Chỉ thị 39/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
332
lượt xem
2
download

Chỉ thị 39/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 39/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác văn hoá - thông tin ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 39/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ch Ø   Þ th c ñ a  ñ tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  39/1998/CT­T T g   th n g µ y  03 th¸ng 12 n¨ m  1998  Ò  vi Ö c ® È y   ¹ n h   n g     V m c« t¸c v¨n h ã a ­ th«ng tin ë  mi Ò n  n ó i v µ  vï ng ® å n g   µ o  c¸c  b d © n  t é c thi Ó u s è Thùc  Ön  êng  èi® æi  íicña  hi ® l  m  §¶ng, sù    nghiÖp    ãa    v¨n h ­ th«ng      tinë miÒn  ói vµ  ïng  ©n  éc thiÓu  è  ÷ng  n  v d t  s nh n¨m qua  ∙  ã  íc ph¸ttr Ón trªn ®cb   i     m ét  è  Ünh  ùc,b¶n  ¾c  hãa    ©n  éc ® îc coiträng,møc   ëng  ô  sl v  s v¨n  c¸c d t        h th vÒ   hãa    ét  è  ¬i ® îc n©ng    v¨n  ëm s n     lªn.Th«ng    tin,tuyªn truyÒn    iÓn víi   ph¸ttr     nhiÒu  ×nh  h thøc,néidung  Õtthùc.C¸c  n  Þ    ãa    Ö   Ëtcña     thi     ®¬ v v¨n h ­ ngh thu   nhµ  íc ®∙  íng  Ò   ôc  ô  Òn  ói vµ  ng  µo  n  h v ph v mi n   ®å b c¸c  ©n  éc  Óu  è  d t thi s nhiÒu  ¬n; c«ng    u  Çm,  h  t¸cs t nghiªn cøu, ph¸thuy  hãa        v¨n  truyÒn  èng    th c¸c d©n  éc thiÓu  è  ∙  îc chó  äng.Bªn  ¹nh  ,  Öc  u      ¬ng  Ön  t  s®®  tr   c ®ã vi ®Ç t c¸c ph ti v¨n hãa      ­th«ng    ã    ¬n,ë  Òu  ¬i®∙  ÊthiÖn  ét  è    ×nh  ¹t tinc kh¸h   nhi n   xu   m s m« h ho   ®éng  v¨n  ãa    h ­ th«ng    Ých  îp,cã  Öu  tinth h   hi qu¶, cã    kh¶  n¨ng  ©n  µnh  nh th diÖn  éng.C«ng    o  ¹o,båidìng c¸n bé  ©n  éc thiÓu  è  µm    ãa    r   t¸c®µ t       d t  s l v¨n h ­ th«ng   ngµy  µng  îcquan  ©m. tin  c ®  t Tuy nhiªn,c«ng      ãa      t¸cv¨n h ­ th«ng      Òn  óivµ  ïng ®ång  µo    tinë mi n  v   b c¸c d©n  éc thiÓu  è, ® Æc   Öt lµ vïng  t  s  bi     cao, biªn gií   ïng  ©u      iv , s cßn  Òu  ¹n  nhi h chÕ, møc  ëng  ô v¨n hãa  h th     cßn  Êp.Néi dung  µ  ×nh  th     vh thøc cña  ÷ng      nh s¶n phÈ m     ãa,th«ng    a  n     ïng nµy  v¨n h   tin® ®Õ c¸c v   cßn  Ìo nµn  ngh   hoÆc   a  Ët ch th   phï hîp.§Æc   Öt,ë  ét  è  ¬i rÊt thiÕu     bi   m s n     th«ng    Ëp  Ët  Ò   êng  èi  tinc nh v ® l, chÝnh  s¸ch cña    §¶ng  µ  µ   íc. v Nh n V Ò   chøc,bé  tæ    m¸y  µ  v quy  ¹ch,sö  ông    é  µm  ho  d c¸n b l c«ng      ãa,  t¸cv¨n h th«ng  , Êt lµë  Êp  Ön  µ  ¬  ë  a  îcquan  ©m  ng  tin nh     c huy v c s ch ®   t ®ó møc,  a  ¸p  ch ® øng  îcnhu  Çu  ùctiÔn.Nh÷ng  Ýnh  ®  c th     ch s¸ch,biÖn    ph¸p cô  Ó      th ®Ó b¶o  ånvµ   t  ph¸ttr Ón v¨n  ãa    ©n  éc thiÓu  è  a  îc ban  µnh  Þp  êi  ét  è   i   h c¸c d t  s ch ®   h k th .M s chÝnh    ∙  s¸ch® ban  µnh  a  Ëtphïhîpvíi Òn  óivµ  ïng®ång  µo    ©n   h ch th         mi n   v   b c¸cd técthiÓu sè      hoÆc  ∙  ïhîpnhng  a  îcthùchiÖn  ® ph     ch ®     nghiªm  óc. t Nh÷ng  ån t¹ nªu    ∙  ¹n  Õ   ù    iÓnv¨n hãa,th«ng      Òn   t   i trªn® h ch s ph¸ttr         tinë mi nói vµ  ïng  ng  µo    ©n  éc thiÓu  è. M ét   v ®å b c¸c d t  s  trong nh÷ng    nguyªn  ©n   nh chñ quan  µnhiÒu  µnh  µ  Êp  Ýnh  Òn  a  Ëtsù      ãa  õa  µ  l  ng v c ch quy ch th   coiv¨n h v l ®éng  ùc,võa  µm ôc    óc ®Èy    iÓnkinh tÕ     éi,cha  ¾n  Õt  ­ l  l  tiªuth   ph¸ttr     ­ x∙h   g k® îcph¸ttr Ónv¨n hãa  íi    i     v     iÓnkinhtÕ. ph¸ttr     HiÖn  nay,®êi sèng    ãa    Òn  óivµ  ïng c¸c d©n  écthiÓu  è  ã     v¨n h ë mi n  v     t  sc ®iÒu  Ön  íi ®Ó   ki m   ph¸ttr Ón,nhng  Én  ån  ¹   i   v t ti nguy  ¬  ôthËu  µ  Êt  Çn   c t  vm d b¶n  ¾c    ét  è  ©n  éc. s ëm s d t Nh»m  khaith¸ctiÒm     n¨ng,®Èy  ¹nh    ×nh ph¸ttr Ónkinh tÕ     éi   m qu¸ tr     i     ­x∙h   ë  Òn  óivµ  ïng ®ång  µo   d©n  écthiÓu  è,gi¶m  Çn  ù  mi n  v   b c¸c   t  s  d s chªnh  Öch  l vÒ  møc   èng  µ  ëng  ô  s vh th v¨n  ãa  ÷a    ïng,Thñ  íng  Ýnh  ñ  h gi c¸c v   t Ch ph chØ   thÞ  y  ¹nh  ®È m c«ng    t¸cv¨n  ãa    h ­ th«ng      Òn  ói vµ  ïng    ©n  éc  tinë mi n  v c¸c d t thiÓu sè,víi   ôc    µ         m c¸c tiªuv gi¶i ph¸p nh    sau: 1.  Ón  Tri khai thùc  Ön    hi NghÞ   quyÕt  éi  H nghÞ  Trung  ng  Çn  ¬ l thø   V (khãa VIII) ña   c §¶ng  Ò   'x©y dùng  µ    iÓn n Òn    ãa  Öt Nam     v'   v ph¸ttr   v¨n h Vi   tiªn tiÕn,®Ë m       ®µ b¶n  ¾c  ©n  éc'  s d t 'C¸c  µnh,c¸c cÊp  . ng    ph¶icã  ñ  ¬ng,biÖn    ch tr  
  2. 2 ph¸p g ¾n    chÆt  Ö m   ô    iÓnv¨n hãa    nhi v ph¸ttr     ­ th«ng    Òn  óivµ  ïng d©n   tinmi n  v   téc thiÓu  è  íi Öm   ô    iÓn kinh tÕ      éi,an    s v  nhi v ph¸ttr     ­ x∙h   ninh,quèc    phßng.Cô     thÓ  µ tr Ón khaithùc hiÖn  ètc¸c § Ò   trong Ch ¬ng  ×nh hµnh  ng  ña  l  i       t     ¸n    tr   ®é c ChÝnh  ñ  ùc hiÖn  ph th   NghÞ   Õt  µy  ña  quy n c §¶ng.T ëng  µ  ôc     t vm tiªuchØ  o  ®¹ lµ:'   äng,b¶o  ån,ph¸thuy  ÷ng    Þ truyÒn  èng  µ  ©y  ùng,ph¸t   'Coitr   t    nh gi¸tr   th vx d    tr Ón nh÷ng    Þ míivÒ     ãa,v¨n häc,nghÖ   Ëtcña    ©n  éc,x©y  i  gi¸tr     v¨n h       thu   c¸c d t  dùng  Õp  èng    n s v¨n minh,gia ®×nh    ãa,m ë   éng  ¹ng íi    v¨n h   r m l th«ng      ïng tinë v   d©n  écthiÓu sè'   ícm ¾t, cÇn  Ëp  t    'Tr   .   t trung thùc hiÖn  ôc    ©ng      m tiªun cao møc   hëng  ô v¨n hãa    th     ­ th«ng      ïng cao,biªngií   ïng khã  tinë v       iv   , kh¨n,nhÊt lµc¸c x∙         n»m  trongkhu  ùc    v 3. 2. Lµ m   èth¬n  ÷a    t  n c«ng    ÷g×n  µ    t¸cgi   v ph¸thuy   tinhhoa    ãa  v¨n h truyÒn  thèng    ©n  éc thiÓu  è.§ång  êivíic«ng  Öc  u  Çm,  c¸c d t  s  th     vi s t nghiªncøu, khai       th¸cvµ  í thiÖu,cÇn  ã  Õ   ¹ch    gi   i   c k ho b¶o  ån c¸c c«ng  ×nh,®Þa   t   tr   chØ    ãa  v¨n h cã    Þ tiªubiÓu    ïng    ©n  éc thiÓu  è      ïa,th¸p,nhµ  gi¸tr     ëv c¸c d t  s (nh c¸c ch     r«ng,   nhµ  µi,nhµ  µn,c¸c lµng,b¶n  ã  Ò   ñ c«ng  d  s     c ngh th   truyÒn  èng  . vµ      th ..   c¸c di ) s¶n    ãa  ã    Þkh¸c. v¨n h c gi¸tr   Tæ  chøc nghiªncøu, c¶itiÕn,gióp        iÓn c¸c m Æt   µng  ñ        ®ì ®Ó ph¸ttr     h th   c«ng  ü   m nghÖ   truyÒn  èng  ña    ©n  éc thiÓu  è  th c c¸c d t  s theo  íng  h s¶n  Êt xu   hµng  ãa,g ¾n    ãa  íi lÞch.VËn  ng  ng  µo    ©n  écthiÓu sè  h  v¨n h v   du    ®é ®å b c¸cd t    gi÷g×n  µ  ö  ông    vsd trang phôc    truyÒn  èng,tæ  th   chøc  í thiÖu    gi   i c¸cs¶n  È m   ph mang  Ýnh    ãa    t v¨n h ®Ó b¶o  ån tinhhoa    ãa    ©n  éc. t    v¨n h c¸cd t 3. C¶i  Ön  µ  ©ng    thi v n cao  ét  íc møc   ëng  ô  m b  h th v¨n  ãa, th«ng      h  tinë miÒn  óivµ  ïng c¸c d©n  éc thiÓu  è.C¸c  µnh,c¸c cÊp  n  v     t  s  ng    ph¶icã  Õ   ¹ch    k ho cô  Ó  th nh»m   t¨ng cêng  ån  ùc cho    ngu l   v¨n  ãa    h ­ th«ng      Òn  ói,vïng  tinë mi n  d©n  éc thiÓu  è, ®Èy  ¹nh    ×nh  t  s  m c¸c h thøc    éi hãa  ¹t®éng  x∙ h   ho   v¨n  ãa    h­ th«ng    ë   éng  ù  îp t¸cquèc  Õ    tin, r m sh   t ®Ó tranh thñ nguån  ùctõbªn  µi.    l     ngo PhÊn  u  Õt  ®Ê h n¨m  2000  t nhÊtë  çix∙cã  ét  (hoÆc ¬ng  ¬ng)®¨ng  Ý    m     m b¶n  t ®   ký  µ  v chØ  o  chøc  ùchiÖn  ã  Õtqu¶  ®¹ tæ  th   c k   c«ng    ©y  ùng  µng, t¸cxd l   v¨nhãa. b¶n    Tæ  chøc, x©y  ùng  µ  ©ng    d vn cao  Êt l ng  ¹t®éng  ña    i    ch  î ho   c c¸c ®é v¨n nghÖ   Çn  óng    ¬  ë.ë  Êp  Ön, nh÷ng  ¬icã  iÒu  Ön,cã  Ó    qu ch ë c s   c huy   n  ® ki   th tæ chøc  i v¨n nghÖ   chuyªn lµm  ¹tnh©n  óc ®Èy    ¹t®éng    ãa  ®é     b¸n    h  th   c¸c ho   v¨n h lµnh  ¹nh, ®¸p  m   øng nhu  Çu  ña  c c sinh ho¹tv¨n  ãa  éng  ng,  õ ®ã   ×nh      hc ®å t  h thµnh  ÷ng  iÓ m   nh ® s¸ng v¨n hãa.    Cñng  è  µ    iÓn c¸c ®éi chiÕu  ãng u  ng, ®éi tuyªntruyÒn    c v ph¸ttr       b l ®é       v¨n hãa u  ng  ôc  ô  ng  µo  ïng  l ®é ph v ®å bv cao, vïng  ©u,  ïng        s v xa; c¸c trung  ©m   t v¨n hãa      ­th«ng      Ó  tin­ th thao,c¸cth viÖn,hiÖu         s¸ch,tr¹m ph¸tl¹ truyÒn  ×nh         i h vµ  i truyÒn  ®µ   thanh    Êp  Ön. C¶i tiÕn qu¶n  ý®Ó     ë c huy       l   ph¸thuy  Öu  hi qu¶    c¸c thiÕtchÕ     ãa      v¨n h ­ th«ng        Êp, x©y  ùng    ¹m    ãa    tinë c¸c c   d c¸c tr v¨n h ­ th«ng    tin ë    c¸c trung t©m  ô m     Òn  ói,® Æc   Ötlµkhu  ùc    ¾n   íi   î,c¸c   c x∙mi n  bi     v 3, g v   ch     c¸c n«ng    ©m  êng, tr¹m  ¹     êng  ­l tr   tr ic¸c tr , phæ   th«ng b¸n  ó,®ån    tr   biªn phßng  µ  v c¸cbu  iÖn    ãa  ¬  ë.  ® v¨n h c s 4. C¸c  ¬  c quan  th«ng    i chóng  Çn    Õn  éi dung, h×nh  tin®¹   c c¶i ti n     thøc  tuyªn truyÒn  êng  èichÝnh    ® l  s¸ch  ña  c §¶ng, ph¸p  Ëtcña  µ   íc sao      lu   Nh n   cho phï hîp  íi® Æc   iÓ m   µ  iÒu  Ön  ña  õng  ïng;chó  äng    v  ® v® ki c t v   tr tuyªn truyÒn    vèn  hãa, nghÖ   Ët c¸c d©n  éc,c¸c ®iÓn  ×nh  µm  giái  Ën  ng   v¨n    thu     t   h l ¨n  ,v ®é gi÷g×n,b¶o  Ö       v m«i  êng  tr thiªnnhiªn,     m«i  êng    ãa,bµitrõtÖ  ¹n x∙héi. tr v¨n h       n     5.  µ m   ètc«ng    L t  t¸c quy  ¹ch  Õ   ¹ch, ®µo   ¹o,båi dìng  ng  êi ho k ho   t   ®å th   nghiªncøu    ban  µnh  Ýnh  h ch s¸ch phï hîp ®èi víi    é    ãa              c¸n b v¨n h ­ th«ng     tinë
  3. 3 miÒn  ói,vïng  ©n  éc thiÓu  è. ChÝnh  Òn  Êp  ¬  ë  Çn  ©n  n  d t  s  quy c csc ph c«ng  m ét  ng  Ý  ®å ch trong th ng  ùcñy    ê tr   ban  ©n  ©n  ô  nh d ph tr¸chc«ng      ãa      t¸cv¨n h ­ th«ng    Õn  í cã  tin,ti t i c¸n  é    b chuyªn  tr¸ch® îc ®µo  ¹ovµ  åi dìng  Ò      t  b  v chuyªn   m«n  nghiÖp  ô. v C Ç n   ñng  è, kiÖn  µn  µ  c c  to v ph¸ttr Ón,c¸c c¬    i     quan, ®¬n  Þ     v v¨n  ãa    h­ nghÖ   Ëtchuyªn tr¸chphôc  ô  Òn  ói,d©n  éc thiÓu  è    thu       v mi n  t  s ë trung  ng  µ  ¬v ®Þa  ¬ng,t¹o®iÒu  Ön      ¬  ph    ki ®Ó c¸cc quan,®¬n  Þ  µy  ôc  ô  èth¬n,nhÊt   v n ph v t       lµ®èi víi ïng cao,biªngií  ïng s©u, vïng xa.      v      iv   ,     6.Tæ     chøc  ètc¸ccuéc  Ën  ng  t    v ®é s¸ng      äc,nghÖ   Ët,b¸o chÝ  t¸cv¨n h   thu     vÒ     µimiÒn  ói,d©n  éc thiÓu  è  µ  ã  Õ   ¹ch  Êt b¶n, gií  Öu  ®Ò t   n  t  s v c k ho xu    i thi nh÷ng    È m   µy  t¸cph n nh»m   ph¶n  ¸nh  Þp  êinh÷ng  Õn  é, nh÷ng  ©m     k th   ti b   t t nguyÖn  äng  ña  ©n   ©n   v c nh d c¸c  ©n   éc  d t trong  qu¸  ×nh  æi  íi.Cã   Õ   tr ® m  k ho¹ch  óp    gi ®ì v¨n  nghÖ   Ü   s s¸ng    Óu  Ôn  ôc  ô  Òn  ói,vïng    t¸c,bi di ph v mi n  c¸c d©n  écthiÓu sè  Ò     Çn  µ  ËtchÊt. t    v tinhth v v   7. Tríc m ¾t  µ  ÷ng     v nh n¨m  í ph¶ilµm  èth¬n  Öc  chøc  t  i   t  vi tæ  giao u    l v¨n hãa  ÷a c¸cd©n  éc,m ë   éng  ×nh  gi     t  r h thøc nh÷ng  'Ngµy héiv¨n hãa    Ó    '     ­ th thao  c¸c d©n  éc' theo    t  ' quy    ô m,  ïng,nh»m   m« c v   t¨ng cêng  Óu  Õt,®oµn  Õt    hi bi   k gi÷a c¸cd©n  éc,®ång  êit¨ngcêng  í thiÖu    ãa    Ö   Ëtc¸c d©n      t  th     gi  i v¨n h ­ ngh thu     técthiÓu sè        ë trong nícvµ  Õ  í .     th gi i 8. Nh÷ng  Öm   ô  µ  Ön    nhi v v bi ph¸p  nªu    trªnph¶i® îccô  Ó  ãa      th h trong kÕ     ho¹ch,ch¬ng  ×nh hµnh  ng  ña    é, ngµnh,c¸c ®Þa  ¬ng,trªnc¬  ë    tr   ®é c c¸c B      ph   s tõng  íc t¨ng thªm  ©n  b    ng s¸ch  µ  íc cho  ©y  ùng  ¬  ë  Ët  Êt,trang nh n   x d c s v ch     thiÕtbÞ   µ    v kinh  Ý   ¹t®éng  ù  ph ho   s nghiÖp, ®ång  êi®Èy   ¹nh    ×nh    th   m c¸c h thøc x∙héihãa  Ých  îp nh»m     iÓnv¨n hãa         th h  ph¸ttr     ­ th«ng      Òn  ói,vïng tinë mi n    ®ång  µo    ©n  écthiÓu sè. b c¸cd t    Bé  V¨n  ãa    h ­ Th«ng    ñ  × cïng  y  tinch tr   ñ ban  © n   éc vµ  Òn  ói,Bé  D t   Mi n  Gi¸o  ôc  µ  µo  ¹o,Bé    lÖnh  é  i  d v§ t  T b ®é Biªn phßng, §µi TruyÒn  ×nh  Öt      h Vi   Nam,  µiTiÕng  ãiViÖt Nam,  §  n    Trung  ©m  t Khoa  äc    éivµ  ©n    èc  h x∙h   Nh v¨n qu gia x©y  ùng        iÓn v¨n hãa    ©n  éc thiÓu  è  ∙    d ®Ò ¸n ph¸ttr     c¸c d t  s ® nªu  trong ch­   ¬ng  ×nh  µnh  ng  ña  Ýnh  ñ  ùc  Ön  tr h ®é c Ch ph th hi NghÞ   Õt  éi  Þ   Çn  quy H ngh l thø  Ban  Êp  µnh  V  Ch h Trung  ng  ¬ §¶ng  ãa    èihîp cïng ñy  kh VIII ph     ;   ban  Trung ­ ¬ng  Æt   Ën Tæ   èc  Öt Nam   µ    oµn  Ó, c¸c Héi vËn  ng  µ    m tr   qu Vi   v c¸c ® th       ®é v tæ chøc  ùc hiÖn    ôc    th   c¸c m tiªunªu trong ChØ   Þ  µy, g ¾n   íicuéc  Ën  ng     th n   v  v ®é ' toµn d©n  oµn  Õt  ©y  ùng  i  èng  '  ® kx d ®ê s v¨n  ãa''m µ   éi  Þ   h   H ngh Trung  ng ¬ §¶ng  Çn  V  ∙    l thø  ® ®Ò ra. Bé  ëng    é, Thñ  ëng    ¬  tr c¸cB   tr c¸cc quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  thu   phñ, Chñ   Þch  y    t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ thuéc  Ön  Òn  ói,cã  Òn  ói vµ  ©n  éc thiÓu  è  ã  di mi n   mi n  d t  s c tr¸chnhiÖ m   ùc   th   hiÖn ChØ   Þ  µy. th n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản