Chỉ thị 40/1998/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
1
download

Chỉ thị 40/1998/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 40/1998/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý và phát triển cấp nước đô thị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 40/1998/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 40/1998/CT-TTg Hà N i, ngày 14 tháng 12 năm 1998 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC QU N LÝ VÀ PHÁT TRI N C P NƯ C Ô THN Trong nh ng năm qua, công tác c p nư c t i các ô th nư c ta ã có nh ng chuy n bi n tích c c. n nay, h u h t các thành ph , th xã u ã có d án u tư h th ng c p nư c b ng ngu n v n nư c ngoài ho c trong nư c, nh v y, tình hình c p nư c t i các ô th ã ư c c i thi n áng k . Tuy nhiên, công tác c p nư c t i các ô th v n còn nhi u t n t i, y u kém. T l dân cư ư c c p nư c s ch m i t kho ng 50%. Nguyên nhân c a tình tr ng trên là do nhi u ô th v n chưa có quy ho ch t ng th c p nư c ư c duy t ho c quy ho ch t ng th c p nư c chưa t yêu c u làm cơ s cho vi c s d ng h p lý các ngu n nư c và tri n khai các d án u tư; vi c tri n khai th c hi n d án u tư c p nư c l n t i nhi u ô th còn g p nhi u khó khăn, ch m phát huy tác d ng; cơ ch t ch c qu n lý s n xu t kinh doanh c a các công ty câp nư c v n còn n ng v bao c p, nên không làm ch ư c v tài chính; vi c u tư c p nư c l i không ng b , m i ch chú tr ng ph n tăng công su t c p nư c, mà chưa quan tâm úng m c n u tư ph n m ng lư i cho tương x ng; chưa k t h p có hi u qu u tư c i t o h th ng c p nư c hi n có v i vi c xây d ng m i, hơn n a khâu qu n lý phân ph i và b o qu n vi c s d ng nư c các ô th chưa t t, nên tình tr ng nư c b th t thoát và th t thu trên các m ng ng phân ph i là ph bi n và nghiêm tr ng. Hi n nay, t l th t thoát và th t thu nư c so v i công su t nư c phát ra t các nhà máy nư c thư ng chi m kho ng 40%-50%, có nơi lên t i trên 60%, ã làm cho tình tr ng thi u nư c t i các ô th , nh t là trong nh ng tháng nóng càng tr nên căng th ng, gây nh hư ng không t t n s n xu t và i s ng c a nhân dân. kh c ph c tình hình nêu trên, nh m áp ng yêu c u c p nư c ô th theo nh hư ng phát tri n c p nư c ô th n năm 2020, Th tư ng Chính ph chi th cho các B , ngành, a phương các c p trong th i gian t i t p trung th c hi n m t s nhi m v c p bách sau ây: 1. b o m hi u qu u tư c p nư c t i các ô th n năm 2000 và các năm ti p theo, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p trung ch o và rà soát i u ch nh, l p quy ho ch t ng th c p nư c ô th theo hư ng d n c a B Xây d ng và B K ho ch và u tư, trình duy t theo quy nh hi n hành. Trên cơ s ó, xác nh danh m c các d án và l a chon d án ưu tiên phù h p v i kh năng huy ng các ngu n v n trong nư c và nư c ngoài, b o m u tư ng b cân i gi a ph n ngu n và m ng phân ph i nư c.
  2. i v i các ô th s d ng chung ngu n nư c, quy ho ch t ng th c p nư c ph i cân i chung các yêu c u s d ng. Trên cơ s ó, các a phương có liên quan ph i ph i h p ch t ch v i nhau trong vi c qu n lý và b o v ngu n nư c theo m t s i u hành th ng nh t b o m vi c khai thác, s d ng h p lý và an toàn b n v ng ngu n nư c và h th ng c p nư c. i v i các ô th nh ng vùng khan hi m nư c thì có gi i pháp kh c ph c tình tr ng thi u nư c b ng các chính sách ưu tiên u tư và bi n pháp thích h p c g ng áp ng ư c yêu c u c p nư c cho các ô th ó. i v i các d án u tư c p nư c ang tri n khai, c n rà soát vi c cân i b o m v n i ng d án hoàn thành theo ti n ã ư c duy t, ưa vào s d ng t hi u qu cao. i v i các d án u tư c p nư c ã ư c phê duy t nhưng chưa tri n khai do m t s khó khăn như: trư t giá, kh năng thu h i v n th p..., c n báo cáo các cơ quan có thNm quy n k p th i tìm bi n pháp x lý. 2. Căn c thNm quy n theo quy nh, các Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có liên quan ti n hành rà soát, s p x p l i b máy qu n lý, i u hành, tăng cư ng năng l c cho các công ty c p nư c công ty này ti n t i có kh năng t ch v tài chính và t trang tr i ư c các chi phí, không nh ng các chi phí b o dư ng, v n hành mà còn t o ra ư c v n u tư m r ng h th ng c p nư c, tăng thêm công su t c p nư c, áp ng yêu c u phát tri n c a các ô th . Bi n pháp quan tr ng th c hi n m c tiêu nêu trên là ph i xây d ng giá nư c theo nguyên t c tính úng, tính , phù h p v i kh năng chi tr c a khách hàng và tr n v n vay, t ó xoá b cơ ch qu n lý bao c p, t ng bư c chuy n ho t ng c a các công ty c p nư c sang cơ ch h ch toán l y thu bù p các chi phí v n hành và u tư phát tri n. 3. Cùng v i vi c m r ng u tư phát tri n h th ng c p nư c ô th , các a phương, B Xây d ng và các B , ngành liên quan có trách nhi m quan tâm ch o ưa chương trình ch ng th t thoát, th t thu nư c tr thành chương trình tr ng tâm trong công tác c p nư c ô th ; các a phương xây d ng chương trình k ho ch, bi n pháp và phong trào ch ng th t thoát, th t thu nư c c th cho t ng năm và dài h n, k t h p bi n pháp nâng cao năng l c qu n lý v i vi c áp d ng các k thu t tiên ti n, bao m l p t ng h o nư c cho t t c các khách hàng, xóa b vi c dùng nư c theo hình th c khoán gi m lư ng nư c th t thoát, th t thu xu ng m c không quá 40% i v i h th ng c p nư c cũ và dư i 30% i v i h th ng c p nư c m i. i v i các ô th hay t ng khu v c trong ô th ã th c hi n t t công tác ch ng th t thoát, th t thu nư c và ã có bi n pháp duy trì gi m lư ng nư c th t thoát xu ng t i thi u thì ph i ư c tuyên dương, khen thư ng, ng viên k p th i. i v i các t ch c, cá nhân vi ph m Quy ch s d ng nư c, h p ng mua bán nư c, c phá ư ng ng nư c... gây th t thoát, th t thu nư c thì ph i b x lý k p th i theo úng pháp lu t.
  3. 4. nâng cao ch t lư ng d án u tư c p nư c, áp ng ư c yêu c u c a ch u tư, các t ch c tư v n c p nư c ph i có bi n pháp tăng cư ng năng l c và trình tư v n t ng bư c ti n k p trình các t ch c tư v n c a các nư c trong khu v c và qu c t . B Xây d ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và các a phương ti n hành t ng k t, rút kinh nghi m vi c l p d án trong th i gian qua, nh t là v n i dung c a d án ph i d a trên cơ s tuân th các quy nh c a pháp lu t v u tư và xây d ng, b o m m c tiêu, ch t lư ng và m quan công trình, tính toán chính xác các h ng m c u tư trên cơ s s d ng h p lý công ngh và thi t b thích h p, b o m giá thành th p nh t, nhưng v n phù h p v i tiêu chuNn kinh t - k thu t tiên ti n và b o m t ng m c u tư c a d án không ph i i u ch nh khi tri n khai th c hi n u tư. 5. V nhi m v c th : a) B Xây d ng có trách nhi m hư ng d n các a phương trong vi c rà soát i u ch nh và l p quy ho ch t ng th c p nư c ô th , b o m s ng b gi a ngu n và m ng lư i ư ng ng phân ph i; hư ng d n các ch u tư l p d án c p nư c phù h p v i quy ho ch xây d ng các ô th ã ư c phê duy t; ph i h p v i Ban V t giá Chính ph hư ng d n các a phương v nguyên t c và phương pháp tính giá nư c, phù h p v i kh năng chi tr c a khách hàng, b o m hoàn tr , thu h i v n u tư, có tích lu ti p t c u tư phát tri n h th ng c p nư c ô th , góp ph n ngăn ch n tình tr ng s d ng nư c lãng phí; ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng nghiên c u l a ch n công ngh x lý nư c hi n i ho c thích h p áp d ng trong i u ki n th c t c a ô th nư c ta. Ch o các t ch c tư v n c p nư c áp d ng các bi n pháp nâng cao năng l c và hi u qu tư v n c p nư c ô th . b) B K ho ch và u tư có trách nhi m ph i h p v i B Xây d ng và các a phương rà soát các d án u tư, xu t phương hư ng và bi n pháp gi i quy t vư ng m c trong vi c tri n khai các d án u tư c p nư c c a các ô th , trong ó có vi c l a ch n hình th c u tư, thNm nh hi u qu c a d án, cơ c u ngu n v n nư c ngoài, v n i ng và các ngu n v n khác, ti n tri n khai hi p nh ký k t v i nư c ngoài v.v...; ph i h p v i B Xây ng và các B , ngành liên quan hư ng d n các ch u tư l p d án và ưa vào chương trình g i v n ODA n năm 2000 các ô th c p t nh l u có d án u tư c p nư c, nh m th c hi n t t nh hư ng phát tri n c p nư c ô th n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. c) B Tài chính có trách nhi m ph i h p v i B K ho ch và u Tư hư ng d n k p th i vi c s d ng v n ODA có cơ s l p d án phù h p; b o m v n i ng theo hi p nh ký k t v i nư c ngoài ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, ng th i ti p t c c i ti n th t c gi i ngân nhanh ngu n v n ODA, b o m tri n khai th c hi n các d án úng ti n . d) B Nông nghi p và phát tri n nông thôn có trách nhi m t ch c vi c ánh giá tr lư ng v ngu n nư c m t, nư c dư i t và kh năng khai thác ngu n nư c ph c v c p nư c cho các ô th , nh t là các ô th l n như Th ô Hà N i, thành ph H Chí Minh v.v..., l p quy ho ch ngu n nư c t i các khu v c khan hi m nư c; có k
  4. ho ch và bi n pháp b o v ngu n nư c b n v ng trong quá trình khai thác, ưu tiên áp ng yêu c u phát tri n các ô th . e) U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: - L p chương trình và quy ho ch c p nư c trong th i gian t i cho các ô th t i a phương mình phù h p v i nh hư ng phát tri n c p nư c ô th n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Khi l p d án c p nư c, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i b o m tính cân i ngu n v n i ng trong nư c thì d án m i ư c phê duy t; trư ng h p Trung ương ph i i u ti t v n i ng t ngân sách Nhà nư c, ph i ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n ( i v i các d án nhóm A) ho c ư c B K ho ch và u tư tho thu n ( i v i các d án nhóm B) khi quy t nh u tư. - Ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c tri n khai th c hi n úng ti n các d án ã ư c phê duy t; - Nghiên c u xây d ng chương trình, k ho ch và bi n pháp c th v ch ng th t thoát, th t thu nư c phù h p v i tình hình c a a phương mình; b o m các ch tiêu ch ng th t thoát, th t thu ăng ký v i B Xây D ng; - Xây d ng và áp d ng giá nư c m i theo giá nư c do B Xây d ng và Ban V t giá Chính ph hư ng d n; - C ng c , c i cách, s p x p l i các t ch c, tăng cư ng năng l c cho công ty c p nư c c a a phương mình có kh năng th c hi n nhi m v c p nư c ư c giao; - T ch c tuyên truy n, nâng cao dân trí trong vi c t giác b o v h th ng c p nư c, ti t ki m trong s d ng nư c và t giác chi tr ti n i v i lư ng nư c ã s d ng. Chăm lo công tác c p nư c các ô th là trách nhi m c a các c p chính quy n a phương và c a các B , ngành liên quan, có tác ng tr c ti p n i s ng nhân dân và phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c. Th tư ng Chính ph yêu c u các Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ph i h t s c quan tâm th c hi n y trách nhi m c a mình trong vi c t ch c tri n khai ch th này. B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư ch u trách nhi m theo dõi, hư ng d n và nh kỳ báo cáo Th tư ng chính ph v vi c tri n khai th c hi n Ch th này. Ngô Xuân L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản