Chỉ thị 40/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
63
lượt xem
2
download

Chỉ thị 40/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 40/CT-UB về tổ chức thực hiện chống tham nhũng toàn Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 40/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ---------- c l p - T do - H nh phúc ----------------- S : 40/CT-UB TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 1990 CH THN V T CH C TH C HI N CH NG THAM NHŨNG TOÀN THÀNH PH . Th c hi n quy t nh 240/H BT ngày 26/6/1990 c a H i ng B trư ng v u tranh ch ng tham nhũng và Thông tri 80/TT-TU ngày 28/8/1990 c a Ban Thư ng v Thành y v u tranh ch ng buôn l u hàng ngo i và ch ng tham nhũng. y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ra k ho ch tri n khai toàn thành ph như sau : I. TÌNH HÌNH Như quy t nh 240-H BT ã nêu : Bên c nh s n l c và c g ng c a toàn ng toàn dân t ư c nh ng ti n b quan tr ng, thì trong i s ng xã h i, c bi t trong nhi u cơ quan, xí nghi p… c a Nhà nư c ã xu t hi n ngày càng nhi u t tham nhũng dư i nhi u hình th c, gây nh hư ng h t s c nghiêm tr ng trong vi c xâm ph m tài s n c a Nhà nư c, c a t p th , c a công dân, gây nên s b t bình trong nhân dân, s b t công trong các t ng l p xã h i và làm gi m lòng tin vào s lãnh o c a ng và Nhà nư c. Trong không ít trư ng h p, hành vi tham nhũng ã gây tác h i như m t t i ác hay hành vi phá ho i. Chúng ta ã nhi u l n lên án và ti n hành nhi u bi n pháp u tranh và ngăn ch n, nhưng ít hi u qu . T tham nhũng dư i nhi u hình th c không nh ng không b ngăn ch n mà còn có chi u hư ng nghiêm tr ng hơn. Quy t nh 240 c a H i ng B trư ng ã ch rõ nh ng nguyên nhân ch y u sau ây : 1- Công tác qu n lý Nhà nư c v kinh t , xã h i còn l ng l o, k cương xã h i, pháp ch không nghiêm, công tác ki m tra, thanh tra không thư ng xuyên và tri t nên không ngăn ch n và phát hi n k p th i các hành vi tiêu c c. 2- Trong quá trình i m i qu n lý kinh t , xã h i, cơ ch qu n lý cũ (quan liêu, bao c p) ang ư c xóa b , nhưng cơ ch qu n lý m i chưa hình thành m t cách ng b , hoàn ch nh, c bi t v n phân ph i thu nh p c a ngư i lao ng gi a cơ s này và cơ s khác, gi a ngành này v i ngành khác, gi a Trung ương v i a phương ang có s chênh l ch quá áng, s b t h p lý ã t o nên nh ng k h cho các ph n t thoái hóa, bi n ch t, do nh ng cán b , công nhân viên ch c Nhà nư c phNm ch t x u, ch y theo l i ích cá nhân, c c b , l i d ng xoay x tham ô, ăn h i l , chi m o t tài s n c a Nhà nư c, c a t p th và c a ngư i lao ng.
  2. 3- tình tr ng tham nhũng kéo dài và nghiêm tr ng trư c h t là do s ch o c a các c p, các ngành t Trung ương n cơ s nói chung chưa th y h t trách nhi m và chưa kiên quy t u tranh v i các hành vi tham nhũng trong ph m vi ngành, a phương và cơ s mình ph trách. Trong nhi u trư ng h p còn có bi u hi n nương nh , n nang v i ngư i ph m t i, th m chí m t s ngư i có cương v lãnh o còn ng lõa, ti p tay, bao che cho ph n t x u… Nh n nh trên cũng úng i v i tình hình thành ph chúng ta. “tình tr ng l i d ng ch c quy n tham ô h i l , làm giàu b t chính, ăn chơi sa a, c hi p trù d p ngư i dư i quy n, vi ph m quy n làm ch , gây thi t h i n quy n l i c a qu n chúng x y ra r t nhi u nơi, nh t là các ơn v s n xu t, kinh doanh, m t s ngành như nhà t, h i quan, thu , giao thông v n t i v.v… m t s ơn v thu c ngành n i chính như : công an, tư pháp, tòa án…” (Ngh quy t 11 Thành y). Nhi u ơn v n ng lo ch y theo s n xu t, kinh doanh mà ít quan tâm n vi c ch ng tiêu c c, ch ng tham nhũng, không th y tác h i nghiêm tr ng c a t tham nhũng có liên quan n s m t còn c a thành qu cách m ng, nh hư ng n ni m tin c a nhân dân i v i ch chính tr c a ta. II. NH NG THU N L I VÀ KHÓ KHĂN KHI TI N HÀNH U TRANH CH NG THAM NHŨNG + Thu n l i : - Quy t nh này là ti p t c th c hi n “Cu c v n ng làm trong s ch và nâng cao s c chi n u c a t ch c ng và b máy Nhà nư c, làm lành m nh các quan h xã h i” theo Ngh quy t 04 B Chính tr và cu c u tranh ch ng tiêu c c, nh t là ch ng tham nhũng mà Ngh quy t H i ngh l n th 8 Ban Ch p hành Trung ương ng ã ra. Thành y có Ngh quy t 11/NQ-TU ngày 18/6/1990 v c ng c m t bư c t ch c ng. - Quy t nh c a H i ng B trư ng h p lòng dân, s ư c nhân dân ng tình ng h và tham gia tích c c. - B ph n ng viên cán b tích c c, có phNm ch t v n là s ông như Ngh quy t 11 c a Thành y ánh giá : “ h u h t các t ch c cơ s ng, nơi nào cũng có m t s ng viên ho c m t b ph n ng viên tiên phong gương m u, quan i m l p trư ng v ng vàng, ng h và tích c c th c hi n công cu c i m i, có tinh th n u tranh ch ng tiêu c c…”. + Khó khăn : - u tranh ch ng t tham nhũng là m t v n h t s c ph c t p, vì nó di n ra trư c h t trong n i b ơn v , cơ quan và ngay trong b n thân cán b nhân viên Nhà nư c, òi h i m i ngư i, m i t ch c ph i phát huy cao tinh th n t phê bình và phê bình cùng v i s ki m tra giám sát ch t ch c a qu n chúng. - Cu c u tranh này di n ra trong tình hình th gi i có nhi u bi n ng ph c t p, hoàn c nh t nư c còn nhi u khó khăn, k ch và ph n t cơ h i luôn l i d ng xuyên t c vu kh ng gây r i n i b ta.
  3. - thành ph , trong nh ng tháng u năm 1990 tình hình kinh t - xã h i ang g p khó khăn nghiêm tr ng. S n xu t ình n, hàng ngo i tràn ng p th trư ng, lưu thông trì tr , ngân sách thâm th t, n quá h n không thanh toán k p. - Tình hình an ninh chính tr , tr t t xã h i thành ph có nhi u di n bi n ph c t p. K ch nư c ngoài móc n i v i b n ph n ng trong nư c l i d ng nh ng khó khăn c a ta v kinh t - xã h i và tình hình di n bi n ông Âu kích ng ch ng ch , nh m gây nh ng bi n ng l n v chính tr thành ph . Do ó chúng ta v a ph i kiên quy t u tranh ch ng tham nhũng, v a ph i t nh táo phòng s l i d ng phá ho i c a ch và ph n t x u. III. YÊU C U VÀ M C TIÊU CH NG THAM NHŨNG u tranh ch ng tham nhũng là m t trong nh ng v n nóng b ng hi n nay, không ch có ý nghĩa kinh t mà còn là v n chính tr xã h i, t o ni m tin c a nhân dân i v i ch xã h i ch nghĩa. N u ch ơn thu n lo s n xu t kinh doanh mà không quan tâm n ch ng tiêu c c, ch ng tham nhũng là m t quan i m sai l m, s gây h u qu nguy h i cho ch chính tr c a chúng ta, do ó các c p lãnh o c n ph i th y h t m c nghiêm tr ng và tác h i c a t tham nhũng tích c c u tranh, òi h i trách nhi m và quy t tâm cao c a các ngành, các c p, các cơ quan ơn v và s gáim sát c a nhân dân, nh m t yêu c u : - Làm trong s ch b máy Nhà nư c, nâng cao trách nhi m c a cán b nhân viên trong qu n lý và s d ng v t tư, ti n b c c a Nhà nư c. - Ti p t c hoàn thi n cơ ch qu n lý kinh t - xã h i. - T ng bư c l p l i tr t t k cương pháp lu t góp ph n làm n nh tình hình chính tr kinh t - xã h i, t o ư c lòng tin c a qu n chúng i v i s quy t tâm c a ng và Nhà nư c trong vi c ch ng tham nhũng. - Ch ng m i hành vi l i d ng ch c trách, quy n h n dư i m i hình th c trá hình liên doanh, liên k t, môi gi i, d ch v , l i d ng nh ng sơ h trong cơ ch qu n lý dư i danh nghĩa “ i m i”, “năng ng” ; l i d ng vi c chia tách, sát nh p, gi i th cơ quan, ơn v ; l i d ng ch trương ưu tiên c p v n, v t tư… c a Nhà nư c i v i công trình nghiên c u, s n xu t c bi t; l i d ng vi c ký k t, buôn bán v i nư c ngoài, vi c ti p nh n, s d ng các ngu n v t tư, vi c ký h p ng, u th u v.v… tham ô, chi m o t tài s n c a Nhà nư c. - Ch ng m i hành vi h i l dư i m i hình th c trong t t c các khâu : tiêu th s n phNm, buôn bán v t tư, tài s n c nh, chuy n i ti n, cho vay, c p v n, c p t, c p nhà, c p ăng ký kinh doanh, c p gi y phép xu t nh p khNu, ký k t h p ng, ki m tra ch t lư ng hàng hóa, xét mi n gi m thu , tuy n d ng lao ng, xét duy t ngư i i nư c ngoài… - Ch ng các hành vi c ý làm sai chính sách pháp lu t vì m c ích v l i, gây thi t h i nghiêm tr ng tài s n Nhà nư c như : k toán, h ch toán không trung th c, gian l n s sách ch ng t , l p qu trái phép, che gi u ngu n thu, tr n l u thu , tr n ho c h m c n p ngân sách, rút ti n, rút hàng c a Nhà nư c làm ăn phi pháp.
  4. - Ch ng vi c tùy ti n t ra ch , tiêu chuNn ngoài quy nh hi n hành c a Nhà nư c như v nhà , xe c , chi tiêu; s d ng công qu lãng phí vào liên hoan, h i ngh , ti c tùng, quà bi u… * YÊU C U TRƯ C M T (H T NĂM 1990) : 1- H n ch , ngăn ch n không vi c xâm ph m tài s n c a Nhà nư c, c a nhân dân ti p t c x y ra. 2- Thu h i ư c tài s n ã b th t thoát. 3- Ch n ch nh công tác qu n lý và i u hành t t c các ngành, các c p và m i cơ s . 4- Th c s c ng c lòng tin trong nhân dân, trong cán b chi n sĩ, công nhân viên ch c v k t qu c a cu c u tranh ch ng tham nhũng. + M C TIÊU TRƯ C M T : C n t p trung vào ch ng t tham ô, h i l , c ý làm trái chính sách, pháp lu t và s d ng lãng phí ti n b c, tài s n c a Nhà nư c. t yêu c u và m c tiêu trên, cu c u tranh ch ng tham nhũng ph i ư c ti n hành thư ng xuyên, r ng kh p t t c các t ch c kinh t , các cơ quan Nhà nư c, các ơn v l c lư ng vũ trang, các oàn th chính tr , các t ch c xã h i, không lo i tr cơ quan ơn v nào, c bi t là c n t p trung vào m t s tr ng i m và các cơ quan, ơn v qu n lý nhi u ti n, hàng, v t tư quý hi m, ngo i t , s d ng ngu n v n l n là nh ng nơi ang có bi u hi n tham ô, h i l , lãng phí làm th t thoát l n tài s n Nhà nư c. a bàn thành ph , trư c m t, nh m góp ph n th c hi n Ngh quy t c a Thành y, k ho ch c a y ban nhân dân thành ph gi i quy t khó khăn trên lĩnh v c kinh t - xã h i, t p trung ch ng nh ng bi u hi n tiêu c c trong v n s d ng v n, ngo i t , thu chi ngân sách, c th trên các lĩnh v c Ngân hàng, Thương nghi p, xu t nh p khNu, công nghi p, nhà t, xây d ng cơ b n, giao thông v n t i, m t s lĩnh v c có quan h tr c ti p n i s ng c a nhân dân (y t , giáo d c, i n nư c…). Gi i quy t x lý các v vi c t n t i v tham nhũng trong t ng ngành, t ng c p. IV. BI N PHÁP TH C HI N VÀ CÁC BƯ C TI N HÀNH Cu c u tranh ch ng tham nhũng là cu c u tranh r t gay go ph c t p, hơn n a quy mô và tính ch t tham nhũng hi n nay khác xa so v i nh ng năm v trư c, do ó c n có bi n pháp u tranh tương ng, c n ph i ư c ch o ch t ch , có phương châm, phương pháp úng n, có bi n pháp t ch c th c hi n t t m i t ư c yêu c u ra. - Ph i kiên quy t, thư ng xuyên, liên t c và tri t . Không nên làm qua loa h i h t. - Ph i k t h p ch t ch gi a cơ quan qu n lý Nhà nư c v i các oàn th , các t ch c xã h i và s giám sát c a qu n chúng dư i s lãnh o c a ng nh m phát huy s c m nh t ng h p; u tranh ch ng tham nhũng g n v i cu c u tranh ch ng t i ph m
  5. hình s , ch ng buôn l u, làm ăn trái phép, c i ti n th t c hành chính, ch ng gây phi n hà nhân dân. - K t h p bi n pháp qu n lý, giáo d c v i bi n pháp hành chánh, kinh t , pháp lu t ngăn ch n có hi u qu t tham nhũng, ng th i ph i xây d ng n n p qu n lý m i, k p th i bi u dương ngư i t t vi c t t. - Các vi ph m ph i ư c x lý k p th i, nghiêm minh và ph i th c s bình ng trư c pháp lu t, không có trư ng h p ngo i l . Ngư i t giác nh n khuy t i m, tr l i tài s n ã chi m o t thì ư c châm chư c trong x lý. - G n vi c th c hi n ch ng tham nhũng v i nhi m v kinh t - xã h i trong ngành, a phương, ơn v , thi t th c góp ph n tháo g , gi i quy t các khó khăn t n t i v kinh t - xã h i, phát hi n nh ng v n gì không còn phù h p trong các ch trương, chánh sách, ch theo cơ ch qu n lý cũ ; xu t, b sung nh ng ý ki n nh m hoàn thi n cơ ch qu n lý m i, t o ư c tinh th n ph n kh i, oàn k t n i b , Ny m nh s n xu t. Chú ý g n v i vi c th c hi n ngh quy t v c ng c t ch c ng c a Thành y. C th bi n pháp và các bư c ti n hành : 1- Trư c h t, lãnh o các c p, các ngành, các a phương cơ s ph i ph bi n ý nghĩa, yêu c u, m c tiêu n i dung ch ng tham nhũng n t n ngư i dân, cán b chi n sĩ, công nhân viên ch c Nhà nư c. Phát ng s hư ng ng tham gia óng góp ý ki n c a qu n chúng. Cách làm ph i b o m công khai, dân ch , làm cho m i ngư i yên tâm, không s b trù d p. N u c n có th g i ơn thư ho c ph n nh tr c ti p n nh ng ngư i mình tín nhi m các c p, các t ch c oàn th tr c ti p c a ơn v . 2- Th trư ng t ng ngành, t ng c p, t ng cơ s ph i có k ho ch ch ng tham nhũng. Th trư ng ơn v , Ch t ch y ban nhân dân các c p ch u trách nhi m ch o th c hi n và ki m tra c p dư i th c hi n. Cùng v i c p y ng, oàn th ki m i m l i tình hình trong ơn v a phương mình xem có nh ng bi u hi n gì như ã nêu trong các m c tiêu ch ng tham nhũng, v ch ra bi n pháp s a ch a. B n ki m i m và bi n pháp s a ch a có s tham gia óng góp c a cán b , công nhân viên, chi n sĩ, nhân dân, ph i ư c g i lên c p trên theo dõi. b o m tính khách quan trong vi c ki m i m tình hình ơn v , tránh ư c s n nang, s b nh hư ng n công ăn vi c làm v.v…, các t ch c ng, oàn th có th ph n nh nh ng ý ki n riêng c a mình lên c p trên. 3- Th trư ng c p trên ph i ánh giá các cán b lãnh o thu c quy n qu n lý tr c ti p. Ph i coi tr ng vi c ch n ch nh ki n toàn t ch c, rà soát i ngũ cán b , nh t là cán b qu n lý các cơ s kinh t , k p th i thay th nh ng cán b xét th y không còn tin c y. i v i trư ng h p có vi ph m nghiêm tr ng, có d u hi u vi ph m n m c không i u ki n i u hành công vi c nói chung, nh t là vi c ch ng tham nhũng thì có th t m ng ng i u hành, c ngư i khác thay th cho n khi s vi c ư c xem xét k t lu n.
  6. 4- Cu c u tranh ch ng tham nhũng ph i ư c ti n hành trong t t c các ngành, các a phương, cơ quan, ơn v , không lo i tr m t cơ quan ơn v nào, không t ch c nào ng ngoài cu c t c là ph i làm ng b v i di n r ng. Nhưng v m t ch o thì t ng ngành, a phương c n ch n tr ng tâm, tr ng i m có nhi u bi u hi n tiêu c c tham nhũng t p trung gi i quy t n nơi n ch n. 5- Tăng cư ng ho t ng thanh tra ki m tra thư ng xuyên và t xu t, s m c ng c l i b máy thanh tra theo pháp l nh ã ban hành có s c làm tham mưu giúp lãnh o. 6- V bi n pháp x lý : T t c các ngành, các c p, các cơ s , các t ch c kinh t có trách nhi m phát hi n s m các hành vi tham nhũng và x lý k p th i. i v i nh ng v vi ph m ã phát hi n nhưng chưa i u ki n ho c chưa n m c truy t trư c pháp lu t thì ph i x lý hành chính. Khi c n thi t có th áp d ng bi n pháp t m ình ch công tác. i v i nh ng v có d u hi u ph m pháp hình s thì không ư c gi l i x lý n i b mà ph i x lý theo pháp lu t. i v i nh ng ngư i t giác khai báo và b i hoàn tài s n ã chi m o t c a Nhà nư c, c a t p th và công dân thì có thái khoan h ng. Các ngành n i chính có k ho ch ph i h p công tác ch t ch trong quá trình i u tra, k t lu n, truy t và xét x m b o cho vi c x lý các v vi c ư c nhanh chóng chính xác. Cùng v i vi c x lý k lu t, c n coi tr ng giáo d c phNm ch t, o c cho cán b , chi n sĩ, nhân viên Nhà nư c; bi u dương ngư i t t vi c t t trong u tranh ch ng t tham nhũng; khuy n khích thích áng b ng v t ch t và b o v an toàn cho nh ng ngư i có công phát hi n hành vi tham nhũng. V m t ng, g n vi c x lý v i vi c ch n ch nh i ngũ ng viên theo ngh quy t 11 c a Thành y. 7- Các cơ quan, báo chí, ngôn lu n c n hư ng d n dư lu n u tranh kiên quy t, b o v tài s n c a Nhà nư c b o v l i ích h p pháp c a công dân, phê phán m nh m , sâu s c các hi n tư ng tiêu c c, tuyên truy n ph bi n pháp lu t, c vũ các nhân t tích c c ng viên phong trào. ng th i c n h t s c c nh giác v i các âm mưu th o n c a ch l i d ng vi c u tranh ch ng tham nhũng kích ch và s lãnh o c a ng và Nhà nư c ta. Vi c ưa tin c n b o m chính xác, úng ngư i, úng vi c, giúp các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c i u tra xét x nhanh chóng thu n l i. 8- M t tr n T qu c thành ph , Liên oàn Lao ng thành ph và các t ch c oàn th , các H i oàn thành ph v n ng qu n chúng tham gia hư ng ng, ki m tra, giám sát, phát hi n nh ng hành vi tham nhũng nh m u tranh ngăn ch n, v ch ra bi n pháp s a ch a ơn v , a phương và giúp chính quy n ch o, theo dõi, ph i h p trong cu c u tranh ch ng tham nhũng.
  7. 9- s c m b o th c hi n quy t nh 240-H BT, thành ph l p Ban Ch o ch ng tham nhũng g m : Ch t ch y ban nhân dân thành ph làm Trư ng ban, có các thành viên g m th trư ng m t s ngành trong kh i n i chính : Thanh tra, Công an, Vi n Ki m sát, Tư pháp, Ban T ch c chính quy n thành ph , i di n M t tr n T qu c thành ph , Liên oàn Lao ng thành ph , Thành oàn thanh nhiên C ng s n; do Thanh tra thành ph và Công an thành ph làm thư ng tr c. Nh ng ng chí ư c phân công ch o công tác này ph i t ch sinh ho t, giao ban thư ng xuyên ph n nh v i y ban, t ng h p báo cáo, t ch c l c lư ng i ki m tra ôn c, theo dõi th c hi n. y ban nhân dân thành ph s phân công t ng thành viên trong y ban theo dõi th c hi n. Các s ban ngành, các t ch c kinh t , s nghi p tr c thu c y ban nhân dân thành ph và y ban nhân dân các qu n huy n cũng thành l p Ban Ch o ch ng tham nhũng c a ngành, a phương, ơn v mình, thành ph n tương t như Ban Ch o thành ph . Trong tháng 10/1990 : Các nơi trên t p trung nhi m v vào vi c ph bi n tuyên truy n, giáo d c, phát ng qu n chúng làm quán tri t n i dung ý nghĩa yêu c u, m c tiêu ch ng tham nhũng, ti n hành xong bư c ki m i m và v ch ra hư ng s a ch a. ánh giá nghiêm túc th c tr ng tình hình trong ngành, ơn v , a phương mình ã có nh ng bi u hi n tham nhũng như th nào, (th ng kê các v vi c ã x y ra) d ng nào, ch n ra tr ng tâm tr ng i m, xây d ng k ho ch c th gi i quy t t ng bư c các v vi c ã x y ra. G i báo cáo k t qu bư c này v thành ph . Trong nh ng tháng cu i năm 1990 : - Gi i quy t d t i m nh ng v vi c tiêu c c ã có k t lu n nhưng chưa ư c x lý ho c x lý chưa úng m c, thu h i ư c tài s n th t thoát. - Ti p t c ki m tra xác minh nh ng v vi c t n t i, nh ng vi c ang n i c m, có nhi u ý ki n óng góp và dư lu n trong nhân dân, trong cơ quan ơn v . - K p th i thay th nh ng cán b ã ph m sai l m khuy t i m nghiêm tr ng ho c không chuNn ch t, không m ương ư c nhi m v ư c giao, nh t là trong các ơn v qu n lý kinh t . - Rà soát l i nh ng văn b n ban hành trong ph m vi trách nhi m, phát hi n có nh ng thi u sót, sơ h b sung, s a i. CH THÔNG TIN BÁO CÁO. Hàng tháng (vào ngày 15) th trư ng các ban ngành s và Ch t ch y ban nhân dân qu n huy n g i báo cáo v y ban nhân dân thành ph , ng g i Thanh tra thành ph và Công an thành ph .
  8. i v i các t ch c, ơn v tr c thu c các b ngành c a trung ương thì s ki m i m và tri n khai theo hư ng d n c a các ngành trung ương, ng th i cùng ph i h p th c hi n. Th trư ng các s ban ngành thành ph , các t ch c tr c thu c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n huy n có trách nhi m : căn c ch th ch ng tham nhũng này, v ch chương trình k ho ch ch ng tham nhũng c th và t ch c th c hi n nghiêm túc trong ngành, a phương và ơn v mình. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Nguy n Vĩnh Nghi p
Đồng bộ tài khoản