Chỉ thị 442/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
72
lượt xem
2
download

Chỉ thị 442/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 442/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1997

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 442/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA CHØ   Þ TH C ñ A   ñ   íNG  Ý NH   ñ   è  TH T CH PH S 442/TTg  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 03  7  1996  Ò   Ö C   V VI X © Y   ù NG   Õ   ¹CH   D K HO PH¸T  Ó N   TRI KINH  Õ   HéI  µ   ù   T X∙  V D TO¸N NG © N   S¸CH  µ   íC  NH N N¨M   1997 T×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  h th   k ho ph¸ttr Ón kinh tÕ      éi 6   i     ­ x∙ h   th¸ng ®Ç u     n¨m  1996  ×n  nh chung  t kÕt  ®¹   qu¶  kh¸:s¶n  Êt,l th«ng  µng    xu  u  h ho¸,xuÊt    nhËp  Èu  kh duy  × ® îc tèc ®é   tr       t¨ng tr ng    µ    ë kh¸ v ph¸ttr Ón theo  Òu  íng   i   chi h tÝch  ùc;l¹m    îckiÒm  Õ;  Òu  Æt     éicã  c   ph¸t®   ch nhi m x∙h   chuyÓn  Õn  èt. bi t   Tuy   nhiªn,   cßn næi    ét  è  ã  lªnm s kh kh¨n tån t¹ lµ:Thu  ©n         i ng s¸ch tuycã  Õn bé  ­     ti   nh ng  Òu  nhi kho¶n  cßn  t thÊp  víidù    u   thu  ®¹   so    to¸n®Ç n¨m,      Õ  Êt, nh thu thu xu   nhËp  Èu, thu  Êp  Òn  ö  ông  t,thu tõ khu  ùc  kh   c quy sd ®Ê       v c«ng  ¬ng  th nghiÖp  vµ  Þch  ô  µi quèc  d v ngo   doanh; t×nh  ×nh  Êtthu,trèn lËu  Õ, bu«n  Ëu    h th       thu   l cha  îcng¨n chÆn   ã  Öu  ®    c hi qu¶;tr ÓnkhaikÕ   ¹ch x©y  ùng  ¬   i     ho   d c b¶n  Ë m;  ch m ét  è  s s¶n  È m   ph s¶n  Êt trong níctån ®äng  ín®∙  xu       l   ¶nh  ëng  n   Þp    h ®Õ nh ®é t¨ngtr ng  µ    ©n    ë v thu ng s¸ch Nhµ   íc.   n § Ó   ùc hiÖn  ¾ng  îNghÞ   Õt  ña  èc  éikho¸ IX,kú  äp  8   th   th l  i quy c Qu h       h thø  (th¸ng 10    n¨m  1995) vÒ   Ö m   ô    nhi v n¨m  1996  ©y  ùng  Õ   ¹ch  x d k ho ph¸ttr Ón   i kinh tÕ     éivµ  ù  o¸n  ©n    ­x∙h   d ® ng s¸ch Nhµ   ícn¨m    n  1997,Thñ íng ChÝnh  ñ    t  ph yªu  Çu    é, ngµnh,®Þa  ¬ng  iÓn khaim ét  è  Öc  c c¸c B     ph tr     s vi theo  éidung    n  sau ®©y: I.§IÒU  µ NH   ù C   Ö N   Õ   ¹CH     H TH HI K HO N¨M  1996: C¸c  é,  µnh  µ  a   ¬ng  Õn  µnh  ¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  B ng v ®Þ ph ti h ® gi¸t h th   kÕ   ¹ch,c¸c m ôc    ¬ng  ×nh,dù  trong 6  ho    tiªu,ch tr   ¸n    th¸ng ®Ç u     n¨m, x¸c ®Þnh      râ nh÷ng  Æt   µm  îc,cha  µm  îc,ph©n  Ých    m l®  l®  t nguyªn nh©n  µ      Ön    v ®Ò ra bi ph¸p  ùc  Ön  th hi trong  th¸ng cuèi n¨m  6      nh»m   Ên  u   t vµ  îtmøc   Õ   ph ®Ê ®¹   v   k ho¹ch  ph¸ttr Ón kinh tÕ      éi n¨m   i     ­ x∙ h   1996; ®ång  êikhÈn  ¬ng  iÓn khai   th   tr tr     thùc hiÖn      c¸cc«ng  Öc  íi y: vi d   ®© 1. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   èihîp víiBé   µi chÝnh  µ    é, ngµnh  ã    K ho v§ tph       T   v c¸c B   c li   ªnquan  µ    ¹ c¸c c©n  i líncña  Òn  r so¸tl     i ®è     n kinh tÕ,kiÕn  Þ    Ön     ngh c¸c bi ph¸p   thóc ®Èy    s¶n  Êt kinh doanh    iÓn,æn   nh      ë   éng  Þ  êng. xu     ph¸ttr   ®Þ gi¸c¶,m r th tr   C¸c  é, ngµnh,®Þa  ¬ng  B    ph chØ  o    n  Þ  ®¹ c¸c ®¬ v khaith¸ctèi®a        n¨ng  ùcs¶n  l  xuÊt,t¨ng s¶n îng,tiÕtkiÖm     Ý, h¹ gi¸thµnh..   Ên  u            l   chiph       .ph ®Ê t¨ng thu cho , ng©n  s¸ch Nhµ   íc.   n 2.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh  èihîp víi é  ¬ng  ¹i,Tæng     K ho   § t  T   ph       ThB m  côc    H¶i quan    t×nh  ×nh      ×nh  ×nh  c¨n cø  h gi¸c¶,t h s¶n  Êt vµ  xu   cung  Çu  µng  ch ho¸    µ  ®Ó r so¸tl¹    idanh  ôc   m c¸c  Æt   µng  Ëp  Èu,  ×nh  Ýnh  ñ  m h nh kh tr Ch ph ®iÒu  chØnh    Æt   µng  Ëp  Èu  c¸c m h nh kh trong  ¬  Êu  Õ   ¹ch  µ  Þp  êi cc k ho vk th   ®iÒu  chØnh  Õ  Êt m ét  è  Æt   µng  Ëp  Èu  thu su   sm h nh kh trong khung    cho  Ðp   ph nh»m   Ých  Ých  k th s¶n  Êt trong nícph¸ttr Ón,t¹o®iÒu  Ön  ©n  i tiÒn ­ xu        i     ki c ®è      hµng,kiÒm  Õ   ¹m    µ    ch l ph¸tv b¶o  ¶m   ån    ©n  ® ngu thu ng s¸ch Nhµ   íc.   n 3. Bé   µi chÝnh, Tæng  ôc      T    c H¶i quan  èihîp víi   µnh  µ  a   ­ ph       ng c¸c v ®Þ ph ¬ng    êng  t¨ng c c«ng    t¸cthanh    Óm     èng  Êtthu ng©n  tra,ki tra,ch th     s¸ch,chèng   
  2. 2 bu«n  Ëu;cã  Ön  l   bi ph¸p  Ých  ùc, kiªn quyÕt    «n  c    n  Þ   ép  t c   ®Ó ® ®è c¸c ®¬ v n h Õt    c¸ckho¶n    thu cßn  ån ®äng  ña  t  c n¨m  1995  µ  th¸ng®Ç u   v 6    n¨m 1996  µo  v ng©n  s¸ch  µ   íc;b»ng  äi  Ön  Nh n   m bi ph¸p  ph¶iphÊn  u   µn  µnh  Ö m     ®Ê ho th nhi vô  thu  ©n  ng s¸ch n¨m  1996  ∙  îc Quèc  éi th«ng  ®®  h  qua. 4. C¸c  é,  µnh,    B ng   ®Þa   ¬ng  Èn  ¬ng  chøc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  u    ©y  ùng  ¬    ph kh tr tæ  th   k ho ®Ç tx d c b¶n ®∙  îcgiao,hoµn  µnh    ñ tôcvÒ   u    ©y  ùng  ¬  ®    th c¸cth     ®Ç tx d c b¶n    µm      ®Ó l c¨n cø cÊp  èn.Bé  Õ   ¹ch vµ  u  ,Bé   ©y  ùng  µ  é  µichÝnh  èihîp th¸o v   K ho   ®Ç t  X d vBT  ph       gì nh÷ng  íng m ¾ c   Ò   ¬  Õ     v  v c ch qu¶n  ývèn  u  ,b¶o  ¶m   l  ®Ç t  ® qu¶n  ýchÆt  Ï l  ch   vèn  u    x©y  ùng  ¬  ®Ç t d c b¶n, ®ång  êi®¬n     th   gi¶n ho¸  ñ  ôc ®Ó   ¹o ®iÒu  th t   t  kiÖn  y  ®È nhanh  Õn ®é   ùc hiÖn    ti   th   c¸cc«ng  ×nh ®∙  îcghikÕ   ¹ch. tr   ®     ho 5. Trong  iÒu  µnh    ©n    ® h ching s¸ch Nhµ   íc,c¸c Bé,  µnh, ®Þa   ¬ng    n   ng   ph cÇn  tiªncho    u    ©y  ùng  ¬  u    chi®Ç tx d c b¶n,c¸cch¬ng  ×nh quèc     ¬ng,    tr   gia,chil   c¸ckho¶n  ã  Ýnh  Êtl ng  µ  ÷ng    ct ch  ¬ v nh c«ng  Öc  Êp  Õt; ¹n  Õ   µ  ¹m  ï vi c thi   H ch v t l   i c¸ckho¶n    a  ËtcÇn  Õtnh    chich th   thi   mua  ¾ m,  öa  ÷a,héinghÞ... s s ch     Tõ  nay  n   èin¨m,  ®Õ cu   kh«ng    Õt    gi¶iquy bæ sung    ©n  ching s¸ch  µi ngo   kÕ   ¹ch,trõtr ng  îp thËtsù  ho    ê h     bøc  b¸ch.C¸c  é, ngµnh, ®Þa   ¬ng  µ  n     B    ph v ®¬ vÞ ph¶ithùc hµnh  ÕtkiÖm,  ¾p  Õp  ¹ c¸c nhiÖ m   ô          ti   s x l    i v chi®Ó b¶o  ¶m     ® cho nhu  Çu    Êp  Õtmíi ph¸tsinh.Nh÷ng  c chic thi         nhu  Çu    ∙  ã  Õt  nh,  c chi® c quy ®Þ nhng  a  è  Ý kinh phÝ   ch b tr     trong kÕ   ¹ch  ©n    ho ng s¸ch  u   ®Ç n¨m  ×  Çn    th c so¸t xÐt ®Ó     Õn ®é   µ  è  ÝtrongkÕ   ¹ch n¨m    gi∙nti   v b tr     ho   1997. Bé   µi chÝnh  íng  Én    é,  µnh, ®Þa   ¬ng  ¸nh    T  h d c¸c B ng   ph ® gi¸kh¶ n¨ng  thùc  Ön  Ö m   ô  hi nhi v thu, chi ng©n     s¸ch  n¨m  µ  Õn  c¶  v ki nghÞ   Ýnh  ñ  Ch ph nh÷ng kho¶n    Çn  chic ph¶itiÕtkiÖm.    6. C¸c  é, ngµnh, ®Þa   ¬ng  Õn hµnh  ¬  Õt    B    ph ti   s k c«ng    ùc hµnh  Õt t¸cth   ti   kiÖm,  èng    Ý, chèng  ch l∙ngph   tham  òng,chèng  nh   bu«n  Ëu  th¸ng ®Ç u   l 6    n¨m,  ®Ò     Ön  ra bi ph¸p thùc hiÖn  th¸ngcuèin¨m  c¸o ChÝnh  ñ,®ång  öiBé      6      b¸o    ph   g  TµichÝnh      ®Ó tæng  îp. h 7.Ban  Ëtgi¸Ch Ýnh  ñ  ñ  ×, èihîp víi   é, ngµnh  ã  ªnquan    v   ph ch tr  ph       B   c¸c c li   tr×nh ChÝnh  ñ    Ön    ph c¸c bi ph¸p  ×nh      6  b æn gi¸c¶  th¸ng cuèin¨m, gi÷ chØ  è         s t¨nggi¸hµng    ïng vµ  Þch  ô  n¨m     tiªud   d v c¶  1996  íi d  10%. 8. C¸c  é,  µnh, ®Þa   ¬ng    c¸c gi¶iph¸p  ñ  Õu    B ng   ph ®Ò ra      ch y nh»m     b¶o ®¶m   ùc hiÖn    ôc      iÓncña  µnh,lÜnh  ùc,®Þa  ¬ng  ×nh   th   c¸cm tiªuph¸ttr   ng   v  ph m phô  tr¸ch,   Êt nh÷ng  ¬  Õ,  Ýnh   ®Ò xu   c ch ch s¸ch nh»m     ãng  ¹nh  Ï  ¬n    gi¶iph m mh n¨ng  ùcs¶n  Êt,huy  ng  èth¬n    ån  ùctrong c¸c thµnh  Çn  l  xu   ®é t  c¸c ngu l      ph kinh  tÕ; x¸c ®Þnh  ÷ng  ¬  Õ   Çn  iÓn khainghiªncøu     nh c ch c tr       ban  µnh  h ngay trong  n¨m  1996    ã  Ó  ùc hiÖn  õn¨m  ®Ó c th th   t  1997. II  © Y   ù NG   Õ   ¹CH   . X D K HO PH¸T  Ó N  TRI KINH  Õ    HéI  µ   ù   T ­X∙  V D TO¸N  © N   NG S¸CH  N¨M  1997 1.C¸c  Ö m  ô  ñ  Õu  ña    nhi v ch y c n¨m 1997: NhiÖ m   ô  Æt   cho  v® ra  n¨m 1997  µ tiÕp  ôc  l  t ph¸thuy  ÷ng  ©n  è   nh nh t  tÝch  ùc  ∙  t® îctrong nhiÒu  c ® ®¹       n¨m  qua,kh ¾c  ôc  ÷ng  ån t¹   Õu  Ð m,    ph nh t   iy, k tËn  ông  ÷ng  ¬  éithuËn  îmíi®Ó     iÓn,t¹o®iÒu  Ön  µn  µnh  d nh ch  l    i ph¸ttr     ki ho th tètc¸cm ôc       tiªukinh tÕ     éido  ¹ihéi§¶ng  Çn  VIII     ­x∙h   §     l thø    ra. ®Ò
  3. 3 K Õ   ¹ch  ho n¨m 1997  Õp  ôc  îc thÓ  Ön  µ  è   Ý  ti t ®   hi v b tr theo  Öm   ô  nhi v tæng  qu¸t vµ  ÷ng   t ng    nh të chØ   o  ín cho  thêikú  n¨m   ®¹ l   c¶    5  1996­2000.   Nh÷ng  ôc      iÓn kinh tÕ      éin¨m  m tiªuph¸ttr     ­ x∙ h   1997  ét  Æt   mm ph¶ithÓ  Ön    hi ® îctÝnh  ªntôccña  ù    ëng    li     s t¨ngtr cao  µ  Òn  ÷ng,m Æt   vb v   kh¸cph¶iphïhîp víi          quy  ¹ch  ho tæng  Ó    iÓn dµih¹n  th ph¸ttr     kinh tÕ      éicña  t  íc,quy  ¹ch   ­ x∙h   ®Ê n   ho   ph¸ttr Óncña  õng ngµnh,tõng ®Þa  ¬ng  µ  ïng l∙nhthæ.  i   t      ph vv     N¨m  1997  Çn  Ëp  c t trung søc    Õt 5  Ên    ínsau  y:   gi¶iquy   v ®Ò l   ®© a. TiÕp  ôc duy  ×nhÞp      ëng    t  tr   ®é t¨ngtr kinh tÕ    cao,n©ng    cao  Öu    hi qu¶ cña  Òn  n kinh tÕ,t¹ora nh÷ng  ícchuyÓn  Õn  Ých  ùc         b  bi t c trong viÖc  ùc hiÖn    th   c¸cch¬ng  ×nh vµ  Ünh  ùc    iÓn®∙  îc®Ò       tr   l v ph¸ttr   ®   ra trong kÕ   ¹ch 5    ho   n¨m. b.  T¨ng nhanh  Òm  ùc tµichÝnh  ña  t  íc,tiÕp  ôc    ti l   c ®Ê n   t c¶i c¸ch  Ö   h thèng  Õ, c¬  Êu  ¹ ng©n  thu   c l   i s¸ch trªnc¬  ë  ùc hiÖn  Ët Ng ©n      s th   Lu   s¸ch Nhµ   ­   n íc,khuyÕn  Ých    kh t¨ng thu  µ  ©ng    vn cao  Öu  hi qu¶  ö  ông  èn  ©n  sd v ng s¸ch.   TiÕp  ôc  ×nh  µnh  th th c¸c  ¬  Õ   Ýnh  c ch ch s¸ch  huy  ng  èt m äi  ®é t  nguån  µi t  chÝnh  èc  qu gia. T¨ng    kh¶ n¨ng  ¹t ®éng  ña  Ö   èng  ho   c h th c¸c  ©n   µng  ng h chuyªn doanh,b¶o  ¶m       ® huy  ng  µ  ®é v cho  vay  èn  ã  Öu  v c hi qu¶,®¸p    øng    nhu cÇu  t¨ng tr ng  ña  Òn   ë c n kinh tÕ. TiÕp  ôc thùc hiÖn         t    c¸c gi¶iph¸p  Òm   Õ   ki ch vµ  Óm     ¹m  ki so¸tl ph¸t, Ên  u   ÷ chØ  è      µng    ïng  µ  Þch   ph ®Ê gi   s t¨ng gi¸h tiªud vd vô  n¨m  c¶  1997  íi d  10%. c. Thóc  y  Öc  ùc  Ön  ètc¸c ch¬ng  ×nh    ®È vi th hi t     tr ph¸ttr Ón v¨n   i   ho¸      ­ x∙ héi;t¹obíc chuyÓn  Õn  íivÒ         Ö,        bi m   v¨n ho¸,v¨n ngh ph¸tthanh,truyÒn  ×nh,   h   ch¨m  ãc  s søc  Îcña  ©n  ©n, c«ng    ©n  è  Õ   ¹ch ho¸ gia ®×nh  µ  kho   nh d   t¸cd s k ho       v c¸c m Æt     éi kh¸c.§Æc   Öt,ph¶i t¹o ® îc bíc ph¸ttr Ón m¹nh  Ï  Ò       x∙ h     bi          i   m v gi¸o dôc,®µo  ¹o,thùc hiÖn  ét  íc m ôc    ©ng    t    m b  tiªun cao  Æt   m b»ng  ©n  Ý,tiÕp d tr     tôc xo¸ mï  ÷  µ      ch v phæ   Ëp    ôc  Óu häc;®µo  ¹o,båidìng vµ  ©ng    c gi¸od ti     t    n cao chÊtl ng nguån  ©n  ùc,®¸p   î   nh l  øng cho  nhu  Çu  ícm ¾t  µ  ©u  µi. c tr   vl d d. TËp    trung søc  Òu  ¬n    nhi h cho  ¬ng  ×nh ph¸ttr Ón kinh tÕ      éi ch tr     i     ­ x∙ h   miÒn  ói,vïng ®ång  µo  ©n  éc,vïng s©u, vïng xa,t¹ocho    ïng nµy  ã  n    bd t          c¸c v   c bíc ph¸ttr Ón míi trªnc¬  ë      i       s khaith¸cm äi  ån  ùc cña  a   ¬ng  µ       ngu l   ®Þ ph v huy ®éng  ù  ç  î ña  níc.Chó   äng ph¸ttr Ón m¹ng íi s h tr  c c¶    tr     i   l giao th«ng;x©y  ùng      d h Ö   èng  û  î   a  iÖn  Ò   th thu l i ® ® ; v huyÖn  þ,c¸c trung  ©m   ô m     l    t c x∙;ph¸ttr Ón  i  m¹ng íiy  Õ,gi¸odôc,phñ  ãng    l  t       s ph¸tthanh,truyÒn  ×nh  µ  Ö   èng    h v h th th«ng  tin, u  iÖn...thùc hiÖn  ¬ng  ×nh xo¸®ãi,gi¶m  Ìo.  ® b  ;   ch tr       ngh e. TiÕp  ôccñng  è  µ  æi  íibé    t  cv® m   m¸y  qu¶n  ýNhµ   ícë    µnh,c¸c l  n   c¸cng    cÊp; tiÕn  µnh  Èn  ¬ng  ¬n  ¬ng  ×nh      h kh tr h ch tr c¶ic¸ch  µnh  Ýnh, thiÕtlËp h ch      trËttùkû  ¬ng     c trong qu¶n  ýkinh tÕ,qu¶n  ýx∙héi; ÷v÷ng    nh  Ýnh    l     l        gi æn ®Þ ch trÞ vµ  toµn    éi®Ó   óc ®Èy    iÓn kinh tÕ,b¶o  ¶m   èc    an  x∙ h   th   ph¸ttr      ® qu phßng,   an ninh v÷ng  µng    v trongm äi  ×nh  èng.   t hu 2.Dù   m ét  è    b¸o  s chØ    ñ  Õu  Ò     ëng  tiªuch y v t¨ngtr kinh tÕ    n¨m  1997  víi so    n¨m  1995    nh sau: ­Tæng    s¶n  È m   ph trong níc(GDP)    10%;    t¨ng9­ ­Gi¸trÞs¶n  Êtn«ng  ©m        xu   l ng nghiÖp    4,9%; t¨ng4,5­ ­Gi¸trÞs¶n  Êtc«ng      xu   nghiÖp    15%; t¨ng14­ ­Gi¸trÞc¸cngµnh  Þch  ô    13%;      d v t¨ng12­ ­Tæng    kim  ¹ch xuÊtkhÈu    ng     t¨ng28%;  ­Tæng    kim  ¹ch nhËp  Èu    ng   kh t¨ng23%.
  4. 4 3.V Ò   ©n    Ng s¸ch Nhµ   íc:   n ­ PhÊn  u    nh, lµnh m¹nh    µ    Ön  â rÖt n Òn  µichÝnh    ®Ê æn ®Þ     ho¸ v c¶ithi r     t  quèc    gia;thu  Õ  µ  Ý   ng  Ët,bao  thu v ph ®ó lu   qu¸tvµ    khaith¸cm äi  ån       ngu thu, chèng  Êtthu cã  Õt  th     k qu¶;b¶o  ¶m     ® nhu  Çu    êng  c chith xuyªn ë    møc  îp lývµ  h    tiÕtkiÖm,  è  Ýtr¶nh÷ng    b tr     kho¶n  î®Õ n   ¹n  µ    ¹n;dµnh  n  h v qu¸ h   cho  u      ®Ç tph¸t tr Ónvíi ûlÖ  µ  i       v møc    t ®é cao  ¬n    h c¸cn¨m  íc. tr ­ Dù     ©n    to¸nNg s¸ch Nhµ   ícph¶i® îclËp tõ c¬  ë,b¶o  ¶m   Ýnh  ¾c    n         s   ® t ch ch ¾n  µ  Ön  ùc ®Ó   ¹o®iÒu  Ön  ©n  Êp  v hi th   t  ki ph c qu¶n  ýng©n  l  s¸ch æn   nh     ®Þ cho    Êp  õ 3  n   n¨m  c¸c c t   ®Õ 5  theo  Ët  ©n   Lu Ng s¸ch  µ   íc;tr c m ¾t,  Ýnh  Nh n   í   t to¸n®Ó     nh    æn ®Þ trong3    n¨m  õ1997­ t  1999. ­ C © n   i ng©n    ®è   s¸ch ph¶ib¶o  ¶m   Ých  ùc,hiÖn  ùc;m äi      ® t c  th   kho¶n    thu, ching©n    s¸ch ®Ò u     ph¶iph¶n  ®Çy    µo  ù    ©n    ¸nh  ®ñ v d to¸nng s¸ch Nhµ   ícvµ    n  qu¶n  ýqua  l  Kho  ¹c Nhµ   íc.§èivíic¸c kho¶n  Ýnh  ñ  b  n        Ch ph vay  íc ngoµivÒ   n    cho  vay  ¹   l iph¶i® a  µo  ©n   ,   v Ng s¸ch Nhµ   íc ®Ó     n  qu¶n  ýviÖc  l  cho vay  µ    v tr¶ nî. ­ PhÊn  u     ®Ê thu  Õ  µ  Ý   t 20­ thu v ph ®¹   21%   víiGDP   µ  µnh  so    vd kho¶ng  70%   è    µy  s thu n cho    êng  chith xuyªn;trong ®ã   tiªncho      ôc   o  ¹o     u    chigi¸od ­®µ t   vµ  b¶o  ¶m   ® cho    c¸c nhu  Çu  Ò   tÕ,giao th«ng,v¨n ho¸ th«ng    Ó  ôc  c v y          tin,th d thÓ  thao,khoa  äc,chicho  èc    h    qu phßng  µ  v b¶o  ¶m   ninh,trËttù,an  µn  ® an        to x∙héi.   ­ C Ç n   è  Ý nguån      b tr   ®Ó thanh  to¸n c¸c kho¶n  ©n     ng s¸ch vay trong níc    cho  u      iÓncña    ®Ç tph¸ttr   c¸cn¨m  íc;tiÕp tôch¹n  Õ     tr       ch c¸ckho¶n    chimua  t« «    con  µ  ©y  ùng  íitrôsë  vx d m     trong c¸c c¬      quan  µ   íc,§¶ng,®oµn  Ó  Nh n     th b»ng  kinh phÝ   ©n     Ng s¸ch  µ   íc.§èi víichix©y  ùng  ¬  Nh n         d c b¶n  éc  ån  èn  thu ngu v Ng ©n   s¸ch  µ   íc,nh÷ng  Nh n   c«ng  ×nh  n   12­ tr ®Õ 31­ 1996  ùc  Ön  îtkÕ   th hi v  ho¹ch,ph¶ibè  Ý trong kÕ   ¹ch      tr     ho n¨m  1997    ã  ån  ®Ó c ngu thanh  to¸n;nh÷ng    c«ng  ×nh kh«ng  ùc hiÖn  Õt  Õ   ¹ch,n Õu  Çn  Õp tôc thùc hiÖn,ph¶i tr   th   h k ho   c ti           bè  Ý vµo  Õ   ¹ch n¨m  tr   k ho   1997.Trong  ©n    èn  u    ©y  ùng  ¬    ph bæ v ®Ç tx d c b¶n,   ph¶i ® Æc   Öt quan  ©m   n   Öc  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng    bi   t ®Õ vi x d csht cho    ïng  c¸c v miÒn  ói,T ©y  n  Nguyªn,®ång    b»ng  S«ng  öu  C Long..   ¹osù  .t   chuyÓn  Õn  â  , bi r rÖtë    ïng nµy    c¸cv   ngay trongn¨m    1997. ­ Béi chiNg ©n       s¸ch Nhµ   ícph¶it ng    n   ¬ øng  íikh¶  v  n¨ng vay  ¾c  ¾n   ch ch trong níc vµ      vay  ®∙iníc ngoµi;kh«ng  u        vay  ¬ng  ¹i níc ngoµi,kh«ng    th m      ph¸t hµnh  µ  v vay  trong níc thêih¹n  ¾n,    Êt cao    ï ®¾ p   éi chiNg ©n       ng l∙ su   i ®Ó b   b    s¸ch  µ   íc.Møc   éi chi Ng ©n   Nh n   b    s¸ch  µ   íc (kh«ng  Ó   Nh n   k vay  µi níc vÒ   ngo     cho vay  ¹   l iph¶ithÊp  ¬n    víi )  h 3% so    GDP. ­ C¸c  é, c¬    B   quan  µ   íctheo  Nh n   chøc n¨ng  îcph©n  ®  c«ng,cã  Ö m   ô    nhi v x©y  ùng    d c¸cchØ    tiªukinhtÕ    éicô  Ó,nh    x∙h   th   s¶n îng khaith¸cdÇu      l     th«,s¶n l ng s¶n  Êt m ét  è  î  xu   s s¶n  È m   ñ  Õu    ph ch y (xim¨ng, ®iÖn, r u,bia,thuèc  . .     î     l¸ . ), kim  ¹ch vµ  ¬  Êu  µng  Êt,nhËp  Èu,sè  äc  ng   c c h xu   kh   h sinh,sè  êng  Önh, biªn   gi b    chÕ     é... µ  c¸n b   th«ng  kÞp  êicho  é  µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   v b¸o  th   BT    K ho   § t ®Ó   µm    x©y  ùng  Õ   ¹ch vµ  ù    ©n  l c¨n cø  d k ho   d to¸nng s¸ch n¨m    1997. ­ N¨m     1997  µn¨m  u   ùc hiÖn  Ët Ng ©n  l  ®Ç th   Lu   s¸ch Nhµ   ícvµ  Ýnh      n  t to¸n ®Ó     nh   ©n  Êp  æn ®Þ ph c qu¶n  ý ng©n  l  s¸ch cho    c¸c n¨m  sau, nªn    Êp    c¸c c chÝnh  quyÒn  a  ã    ch c ®ñ c¸c  c¨n  vÒ   ©n  Êp  cø  ph c qu¶n  ý nguån  l  thu, c¸c    nhiÖ m  ô    ûlÖ  ©n  v chi,   ph t chiac¸ckho¶n    µ  è       thu v s bæ sung  õng©n  t  s¸ch cÊp    trªn®Ó   Õt  nh  ù    quy ®Þ d to¸n ng©n    s¸ch  Êp  × nh   íc khi Quèc  éi quyÕt c m tr     h    ®Þnh  ù    ©n   d to¸nNg s¸ch Nhµ   íc.V×   Ëy,Uû     n   v   ban  ©n  ©n    Êp      nh d c¸c c c¨n cø
  5. 5 chØ  Þ  µy  µ  íng dÉn  ña  Êp  th n v h   c c trªn, Ëp  ù    ©n    d to¸nng l s¸ch cÊp  × nh  öi   m g  cÊp      trªn®Ó tæng  îp,lËp  ù  h  d to¸n ng©n    s¸ch  µ   íc;Khi Quèc  éi th«ng  Nh n     h  qua  ù    ©n  d to¸nng s¸ch Nhµ   íc,Uû     n   ban  ©n  ©n    Êp  Ï®iÒu  nh d c¸c c s   chØnh  ¹ l i dù    ©n  to¸nng s¸ch cÊp  × nh  ïhîp víi Õ   ¹ch ® îccÊp      m ph       ho     k trªngiao,tr×nh Héi      ®ång  ©n  ©n  Õt ®Þnh. nh d quy   II     ITæ CHøC   ù C   Ö N: . TH HI 1. Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé   µi chÝnh  èihîp chÆt  Ï®Ó   íng dÉn    K ho   § t  T   ph     ch   h  c¸c Bé,  µnh, ®Þa   ¬ng  Ýnh    ng   ph t to¸n kÕ   ¹ch  ï hîp  íit×nh  ×nh    ho ph   v   h chung,  b¶o  ¶m     ©n  i tÝch  ùc,v÷ng  ¾c. ® c¸cc ®è   c  ch ­ Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   íng dÉn    é, ngµnh, ®Þa   ¬ng  ©y  ùng    K ho v§ th   c¸c B     ph xd vµ tæng  îp kÕ   ¹ch    iÓn kinh tÕ      éi;chñ  ×lµm  Öc  íic¸c Bé,  h   ho ph¸ttr     ­ x∙ h   tr   vi v     ngµnh, ®Þa   ¬ng, cã  ù    ph   s tham    ña  é   µi chÝnh  Ò   Õ   ¹ch  gia c B T   v k ho kinh tÕ     ­ x∙héi;danh  ôc     m c«ng  ×nh vµ  èil ng ®Ç u    ùc hiÖn  tr   kh  î   tth   cho  õng  t c«ng  ×nh tr   ®Ç u    ©y  ùng  ¬  tx d c b¶n. ­ Bé   µi chÝnh    T  th«ng  sè  Óm    Ò       ©n  b¸o  ki trav thu,ching s¸ch Nhµ   ícvµ    n  híng  Én    é,  µnh, ®Þa   ¬ng  ©y  ùng  µ  d c¸c B ng   ph x d v tæng  îp  ù  h d to¸n thu,chi      ng©n  s¸ch  µ   íc;chñ  × lµm  Öc  íic¸c Bé,  µnh, ®Þa   ¬ng, cã  ù  Nh n   tr   vi v     ng   ph  s tham    ña  é   Õ   ¹ch vµ  Çu ,c¸c Bé   ô  gia c B K ho   § t    ph tr¸chngµnh,lÜnh  ùc  Ò   ù      vvd to¸nthu,ching©n       s¸ch Nhµ   íc,kinhphÝ    n    cho    ¬ng  ×nh quèc  c¸cch tr   gia. ­ C¸c  é, ngµnh,c¸cc¬    B      quan  ñ  ch qu¶n  ¬ng  ×nh quèc    èihîp víi ch tr   giaph       Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   µi chÝnh  µm  Öc  íic¸c Bé, ngµnh  ã  ªnquan  K ho v§ t  T   l vi v       c li   vµ  a   ¬ng  Ò   Ö m   ô    iÓn kinh tÕ      éivµ  ù    ©n  ®Þ ph v nhi v ph¸ttr     ­ x∙ h   d to¸nng s¸ch  thuéc lÜnh  ùc  ×nh  ô    vm ph tr¸ch. ­ Héi ®ång  ©n  ©n, Uû      nh d   ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  íng dÉn  µ  chøc  ¬h  v tæ  c«ng    Ëp  ù    ©n  t¸cl d to¸nng s¸ch Nhµ   ícn¨m    n  1997 theo ®óng    quy  nh  ña  Ët ng©n  ®Þ c Lu   s¸ch Nhµ   íc.   n 2.TiÕn    µ  êigian:   ®é v th   ­ Trícngµy  th¸ng 8     10    n¨m 1996,c¸c Bé, ngµnh,®Þa   ¬ng  öib¸o          ph g   c¸o kÕ   ¹ch ph¸ttr Ón kinh tÕ      éivµ  ù    ©n  ho     i     ­ x∙h   d to¸nng s¸ch n¨m    1997    é  Õ   lªnB K ho¹ch vµ  Çu   µ  é  µichÝnh     § tv B T   ®Ó tæng  îp tr×nh ChÝnh  ñ. h    ph ­  õ   T nay  n   th¸ng  n¨m   ®Õ 20  9  1996, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   , Bé   µi   K ho v§ t  T   chÝnh  theo  Ö m   ô  îcph©n  nhi v®  c«ng,tr Ónkhailµm  Öc  íi   é, ®Þa  ­  i     vi v   B   c¸c ph ¬ng  µ  v tæng  îp  Õ   ¹ch  ×nh  Ýnh  ñ, c¸c Uû   h k ho tr Ch ph     ban  ña  èc  éi ®Ó   c Qu h  kÞp  ×nh Quèc  éikho¸IX,kú  äp  10;®ång  êidù  Õn  ¬ng    ©n  tr   h      h thø    th   ki ph ¸n ph bæ   ©n  ng s¸ch Nhµ   íccho  õng  é, sè      n  t B   bæ sung  õng©n  t  s¸ch Trung  ng      ¬ cho tõng tØnh    ×nh  û   ®Ó tr U ban  êng  ô  èc  éi quyÕt  nh  Th v Qu h  ®Þ ngay sau    khi Quèc  éi th«ng  h  qua  ù  d to¸n ng©n    s¸ch  µ   íc.3. Thñ íng  Ýnh  ñ    Nh n     t Ch ph yªu cÇu c¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng chØ  o    ®¹ s¸tsao,chÆt  Ïqu¸ tr×nh x©y  ùng  µ    ch       d v tæng  îp kÕ   ¹ch n¨m  h   ho   1997,b¶o  ¶m   ùc hiÖn    ¬ng  íng,nhiÖ m  ô,m ôc    ∙      ® th   c¸cph h   v  tiªu® ®Ò ra.
Đồng bộ tài khoản