Chỉ thị 49/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
119
lượt xem
11
download

Chỉ thị 49/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 49/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dịch vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 - 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 49/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. ChØ thÞ  cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 49/2004/CT­TTg  ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2004 VÒ ph¸t triÓn dÞch vô  t r o n g   k Õ   h o ¹ c h   p h ¸ t   t r i Ó n   k i n h   t Õ   ­   x ∙   h é i   5   n ¨ m   2 0 0 6   ­  2010  Trong nh÷ng n¨m qua, Nhµ níc ta ®∙ cã nhiÒu chñ tr­ ¬ng,   chÝnh   s¸ch   t¹o   ®iÒu   kiÖn   thuËn   lîi   cho   ho¹t   ®éng   dÞch   vô   ph¸t   triÓn.   Nhê   vËy   khu   vùc   dÞch   vô   ®∙   cã   sù   chuyÓn biÕn tÝch cùc, ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu   s¶n xuÊt, tiªu dïng vµ ®êi sèng cña d©n c, gãp phÇn ®Èy  nhanh t¨ng trëng kinh tÕ. Mét sè lÜnh vùc dÞch vô nh:  bu  chÝnh viÔn th«ng; tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm; vËn t¶i   hµng   kh«ng;   vËn   t¶i   biÓn;   du   lÞch,   xuÊt   khÈu   lao   ®éng, ... ®∙ cã tèc ®é t¨ng trëng nhanh; chÊt lîng dÞch   vô ®îc n©ng lªn ®¸ng kÓ; thu hót nhiÒu lao ®éng, gãp phÇn   ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. Tuy nhiªn, tèc ®é t¨ng trëng cña khu vùc dÞch vô cßn   thÊp   so   víi   tèc   ®é   t¨ng   trëng   kinh   tÕ   chung;   tû   träng   trong GDP gÇn ®©y cã xu híng gi¶m dÇn, c¬ cÊu chuyÓn dÞch   chËm, nhiÒu  dÞch vô cha h×nh thµnh vµ ®îc khai th¸c cã  hiÖu qu¶. M«i trêng ph¸p lý, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ ph¸t   triÓn dÞch vô cßn thiÕu vµ cha ®ång bé; cha cã sù g¾n kÕt   gi÷a c¸c ngµnh ®Ó hç trî vµ bæ sung cho nhau ph¸t triÓn.   ChÊt lîng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh dÞch vô cßn thÊp; gi¸  trÞ gia t¨ng thÊp; gi¸ dÞch vô cña mét sè ngµnh cßn kh¸   cao so víi c¸c níc trong khu vùc vµ thÕ giíi, mét sè lo¹i   dÞch vô quan träng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi n¨ng lùc   c¹nh tranh quèc gia cha ph¸t triÓn ®óng møc. Nguyªn   nh©n  chñ   yÕu  cña   nh÷ng   yÕu  kÐm   trªn   lµ  nhËn   thøc vÒ vai trß cña dÞch vô trong nÒn kinh tÕ cña c¸c Bé,   ngµnh, ®Þa ph¬ng cßn cã nhiÒu h¹n chÕ; cha quan t©m ®óng   møc;  thiÕu   biÖn  ph¸p  thiÕt   thùc  ®Ó  ph¸t  triÓn,   Ýt kinh   nghiÖm trong ®iÒu hµnh qu¶n lý; thiÕu th«ng tin, sè liÖu   ®Ó   x©y   dùng   kÕ   ho¹ch,   chÝnh   s¸ch,   thiÕu   cËp   nhËt   thùc   tiÔn ho¹t ®éng cña thÞ trêng dÞch vô trong, ngoµi níc.  §Ó   ph¸t   huy   nh÷ng   kÕt   qu¶   ®∙   ®¹t   ®îc   vµ   kh¾c   phôc  nh÷ng yÕu kÐm nªu trªn, t¹o bíc chuyÓn biÕn m¹nh mÏ trong   ph¸t triÓn dÞch vô, ®Èy nhanh   qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬  cÊu kinh tÕ, ®ãng gãp tû träng t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng  vµo   t¨ng   trëng   kinh   tÕ   chung,   gia   t¨ng   kh¶   n¨ng   c¹nh   tranh cña c¸c s¶n phÈm dÞch vô, thu hót m¹nh mÏ h¬n n÷a   sù tham gia cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ, ®Çu t  níc ngoµi  vµo khu vùc dÞch vô, gia t¨ng xuÊt khÈu, ®¸p øng yªu cÇu   ®æi míi kinh tÕ vµ tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ,   Thñ tíng ChÝnh phñ chØ thÞ: 
  2. 2 1.  Trong  kÕ ho¹ch  n¨m 2005  vµ c¸c  n¨m 2006  ­ 2010,  cÇn ®Æt cao vÞ trÝ vµ vai trß cña khu vùc dÞch vô; xem  ngµnh dÞch vô lµ mét trong nh÷ng ngµnh mòi nhän ®Ó ph¸t  triÓn kinh tÕ ®Êt níc víi c¸c môc tiªu sau:  ­ TËp trung ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc dÞch vô cã tiÒm  n¨ng nh  du lÞch,  b¶o  hiÓm,  vËn t¶i hµng kh«ng,  vËn t¶i  biÓn,   kho   b∙i,   chuyÓn   t¶i,   tµi   chÝnh,   ng©n   hµng,   kiÓm  to¸n,   bu   chÝnh   viÔn   th«ng,   x©y   dùng,   xuÊt   khÈu   lao  ®éng... khuyÕn khÝch ph¸t triÓn dÞch vô míi cã søc c¹nh  tranh  cao;  phÊn ®Êu ®¹t tèc ®é t¨ng trëng  dÞch  vô giai  ®o¹n 2006 ­ 2010 cao h¬n tèc ®é t¨ng trëng chung cña nÒn  kinh tÕ; ®Èy nhanh chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh vµ néi ngµnh  dÞch vô, t¨ng dÇn tû träng dÞch vô trong GDP cña c¶ níc,  tiÕn tíi ®¹t kho¶ng 45% vµo n¨m 2010. ­   N©ng   cao   chÊt   lîng   s¶n   phÈm   dÞch   vô   vµ   kh¶   n¨ng  c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô trªn  thÞ trêng néi ®Þa, khu vùc vµ quèc tÕ; ®Èy m¹nh khai th¸c  tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ cña tõng lÜnh vùc dÞch vô, t¨ng cêng  sù hîp t¸c gi÷a c¸c lÜnh vùc dÞch vô ®Ó cïng c¹nh tranh  vµ ph¸t triÓn. ­ §Èy m¹nh xuÊt khÈu dÞch vô vµ dÞch vô thu ngo¹i tÖ  t¹i   chç   th«ng   qua   c¸c   ho¹t   ®éng   dÞch   vô   du   lÞch,   tµi  chÝnh ­ ng©n hµng, thu kiÒu hèi vµ b¸n hµng t¹i chç, bu  chÝnh viÔn th«ng, vËn t¶i hµng kh«ng vµ ®êng biÓn; gi¶m  th©m hôt c¸n c©n dÞch vô. ­ §Èy m¹nh x∙ héi hãa ®Ó ph¸t triÓn c¸c dÞch vô v¨n  hãa,   gi¸o   dôc,   y   tÕ,   thÓ   dôc   thÓ   thao,   dÞch   vô   viÖc  lµm,... theo c¬ chÕ thÞ trêng, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng  cao cña nh©n d©n vµ tõng bíc héi nhËp quèc tÕ. ­ Kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ søc c¹nh tranh cña tõng lÜnh vùc  dÞch vô hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai, ph©n lo¹i c¸c dÞch vô  cÇn ®îc b¶o hé, c¸c lÜnh vùc lo¹i trõ t¹m thêi, lo¹i trõ  hoµn toµn cho viÖc më cöa c¸c ngµnh dÞch vô vµ dµnh ®∙i  ngé quèc gia, tèi huÖ quèc cho c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô  níc ngoµi. 2.   VÒ   ®Þnh   híng   x©y   dùng   chiÕn   lîc,   quy   ho¹ch   ph¸t  triÓn dÞch vô. Trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ KÕ ho¹ch 5 n¨m 2006 ­ 2010,  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®a ra c¸c ®Þnh híng chÝnh vÒ c¬ cÊu,  chÝnh s¸ch, c¬ chÕ vÜ m« ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn dÞch vô;  c¸c Bé, ngµnh chñ ®éng x©y dùng chiÕn lîc, quy ho¹ch vµ  Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng ph¸t triÓn dÞch vô ngµnh, còng nh c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó triÓn khai thùc hiÖn trªn c¬ së  c¸c ®Þnh híng chung vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn ngµnh.  a) VÒ ®Þnh híng chung ®Çu t ph¸t triÓn dÞch vô. 
  3. 3 ­ TiÕp tôc huy ®éng c¸c nguån vèn ®Çu t tõ mäi thµnh  phÇn kinh tÕ   trong vµ ngoµi níc ®Ó n©ng cÊp, x©y dùng  míi kÕt cÊu h¹ tÇng, trang  bÞ ph¬ng  tiÖn  kü thuËt  hiÖn  ®¹i nh»m t¹o thuËn lîi cho ph¸t triÓn dÞch vô.  ­ Nguån  vèn  tõ ng©n  s¸ch  nhµ níc (Trung  ¬ng  vµ ®Þa  ph¬ng)  cÇn ®îc  u tiªn  bè trÝ  cho  viÖc  ph¸t triÓn,  cñng  cè, n©ng cÊp, hiÖn ®¹i hãa cã träng ®iÓm kÕt cÊu h¹ tÇng,  ®Æc   biÖt   lµ   giao   th«ng   vËn   t¶i,   c¶ng   hµng   kh«ng,   c¶ng  biÓn, bu chÝnh viÔn th«ng, du lÞch, tµi chÝnh, ng©n hµng.  Hç trî trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn kü thuËt hiÖn ®¹i cho  c¸c ngµnh dÞch vô chñ yÕu ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh  trong níc, quèc tÕ vµ phôc vô ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu  cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña nh©n d©n.  ­ Më cöa thÞ trêng dÞch vô theo cam kÕt quèc tÕ, t¨ng  cêng   c«ng   t¸c   vËn   ®éng,   xóc   tiÕn   ®Çu   t  níc   ngoµi   vµo  ngµnh dÞch vô, ®¸p øng trªn 30% vèn b»ng nguån FDI.  ­ TiÕn  hµnh  m¹nh  mÏ viÖc  cæ phÇn  hãa, tæ  chøc ho¹t  ®éng kinh doanh theo c¸c m« h×nh míi cã hiÖu qu¶ ®Ó huy  ®éng nguån lùc cña toµn x∙ héi cho ®Çu t, ph¸t triÓn dÞch  vô,   tríc   hÕt   lµ   ë   c¸c   ngµnh:   b¶o   hiÓm,   ng©n   hµng,   du  lÞch,   vËn   t¶i   hµnh   kh¸ch   vµ   hµng   hãa,   bu   chÝnh   viÔn  th«ng, kinh doanh bÊt ®éng s¶n, b¸n bu«n, b¸n lΠhµng ho¸  vµ mét sè ngµnh kh¸c.  b) VÒ ®Þnh híng ®Çu t mét sè ngµnh dÞch vô chñ yÕu  ­ DÞch vô giao th«ng vËn t¶i:  + §Çu t  duy tr×, cñng cè, n©ng cÊp vµ ph¸t triÓn cã  träng   ®iÓm   c¬   së   vËt   chÊt   h¹   tÇng   giao   th«ng   vËn   t¶i.  N©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ®êng bé hiÖn cã, x©y  dùng míi mét sè c«ng tr×nh träng ®iÓm, tõng bíc x©y dùng  hÖ thèng ®êng cao tèc, tríc hÕt lµ hÖ thèng nèi liÒn c¸c  khu kinh tÕ träng ®iÓm, c¸c trôc giao th«ng quan träng cã  lu lîng giao th«ng lín, kÕt nèi c¸c khu vùc du lÞch, c¸c  khu di tÝch lÞch sö v¨n hãa ®Æc s¾c cña ViÖt Nam còng nh  khu vùc. N©ng cao chÊt lîng dÞch vô vËn t¶i hµnh kh¸ch vµ  hµng hãa, ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ ­  x∙ héi vµ ®i l¹i cña nh©n d©n.  + C¶i t¹o, n©ng cÊp vµ ®ång bé hãa m¹ng ®êng s¾t hiÖn  cã, hiÖn ®¹i hãa hÖ thèng th«ng tin, tÝn hiÖu, n©ng cao  chÊt lîng dÞch vô, phÊn ®Êu b¾t kÞp tr×nh ®é khu vùc. + §Çu t  ®ång bé vµ hiÖn ®¹i hãa hÖ thèng c¶ng biÓn.  H×nh thµnh mét sè c¶ng biÓn theo m« h×nh c¶ng më, tõng b­ íc gia t¨ng dÞch vô chuyÓn  t¶i. Ph¸t triÓn  ®éi tµu vËn  t¶i   biÓn   quèc  gia  theo   híng   chuyªn   dïng,   hiÖn  ®¹i.   TrΠ hãa ®éi tµu, kÕt hîp viÖc ®ãng míi trong níc vµ mua tµu ë  níc ngoµi. §Èy m¹nh h¬n n÷a tiÕn tr×nh cæ phÇn hãa doanh  nghiÖp   dÞch   vô   hµng   h¶i.   N©ng   cao   chÊt   lîng   vµ   tÝnh 
  4. 4 chuyªn nghiÖp xuÊt khÈu dÞch vô vËn t¶i vµ thuyÒn viªn,  chó träng ph¸t triÓn lo¹i h×nh dÞch vô hµng h¶i trän gãi. + §Çu t  c¶i t¹o, n©ng cÊp, hiÖn ®¹i hãa vµ x©y dùng  míi hÖ thèng c¶ng hµng kh«ng quèc tÕ, c¸c c¬ së phôc vô  ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t bay. §Çu t mua s¾m m¸y bay míi vµ  hiÖn   ®¹i   hãa   ®éi   bay,   ®ñ   søc   c¹nh   tranh   víi   thÞ   trêng  hµng kh«ng khu vùc. Tõng bíc më cöa thÞ trêng, thu hót sù  tham gia cña c¸c h∙ng hµng kh«ng quèc tÕ. ­ DÞch vô du lÞch:  Du lÞch ViÖt Nam ph¶i thùc sù trë thµnh ngµnh kinh tÕ  mòi nhän trªn c¬ së huy ®éng c¸c nguån lùc cña toµn x∙  héi ®Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng, lîi thÕ vÒ ®iÒu  kiÖn tù nhiªn, sinh th¸i, truyÒn thèng v¨n hãa ­ lÞch sö  cña ®Êt níc; phÊn ®Êu thu hót trªn 6 triÖu lît kh¸ch quèc  tÕ vµ trªn 25 triÖu kh¸ch du lÞch trong níc vµo n¨m 2010.  Vèn ng©n s¸ch nhµ níc tiÕp tôc tËp trung vµo viÖc hç trî  ®Çu t ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng du lÞch, tríc hÕt lµ c¸c  träng ®iÓm du lÞch quèc gia vµ c¸c vïng cã tiÒm n¨ng ph¸t  triÓn du lÞch, ®Æc biÖt lµ c¸c khu du lÞch g¾n víi c¸c di  tÝch v¨n hãa ­ lÞch sö ®∙ ®îc quy ho¹ch vµ cã chiÕn lîc  ph¸t   triÓn   ®Õn   n¨m   2010   ®∙   ®îc   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   phª  duyÖt. TiÕp tôc hç trî tõ ng©n s¸ch nhµ níc cho viÖc thùc  hiÖn Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia vÒ du lÞch. ­ DÞch vô x©y dùng: T¹o lËp khu«n khæ ph¸p lý vµ ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t  triÓn c¸c ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng, h×nh thµnh thÞ trêng  x©y dùng víi quy m« ngµy cµng  réng  lín, ®a d¹ng, phong  phó;   tiÕp   tôc   më   réng   ph©n   cÊp,   x¸c   ®Þnh   râ   quyÒn   vµ  tr¸ch  nhiÖm  cña c¸c chñ thÓ tham gia x©y dùng  nh»m  b¶o  ®¶m chÊt lîng, hiÖu qu¶ x©y dùng.  ­ DÞch vô tµi chÝnh:  T¹o   m«i   trêng   thuËn   lîi   cho   c¸c   tæ   chøc   thuéc   mäi  thµnh phÇn kinh tÕ tham gia vµ c¹nh tranh b×nh ®¼ng trªn  thÞ trêng tµi chÝnh vµ dÞch vô tµi chÝnh; ®iÒu chØnh c¬  chÕ, chÝnh s¸ch ®Ó thÞ trêng tµi chÝnh vµ thÞ trêng dÞch  vô tµi chÝnh ho¹t ®éng phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh  tÕ vµ thùc hiÖn c¸c cam kÕt quèc tÕ vÒ tµi chÝnh vµ dÞch  vô tµi chÝnh. Lµnh m¹nh hãa t×nh h×nh tµi chÝnh vµ t¨ng  cêng tiÒm lùc tµi chÝnh cña c¸c tæ chøc dÞch vô tµi chÝnh  nhµ níc. T¨ng cêng kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña nhµ níc ®èi víi  c¸c lo¹i dÞch vô tµi chÝnh. ­ DÞch vô ng©n hµng:  §Èy   m¹nh   viÖc   hiÖn   ®¹i   hãa   hÖ   thèng   thanh   to¸n   qua  ng©n hµng, t¨ng cêng c¸c tiÖn Ých ng©n hµng nh»m khuyÕn  khÝch   c¸c   thµnh   phÇn   kinh   tÕ,   kÓ   c¶   c¸   nh©n   ngêi   tiªu  dïng, sö dông dÞch vô thanh to¸n qua ng©n hµng, h¹n chÕ 
  5. 5 viÖc sö dông tiÒn mÆt trong quan hÖ th¬ng m¹i, tiÕp tôc  x©y dùng vµ hoµn thiÖn  c¬ chÕ,  chÝnh s¸ch  thu  hót  kiÒu  hèi. N©ng cao kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña c¸c ng©n hµng th­ ¬ng m¹i, ®Æc biÖt lµ c¸c nguån vèn trung vµ dµi h¹n, ®ång  thêi ®¬n gi¶n hãa c¸c quy tr×nh, thñ tôc nh»m tiÕp tôc më  réng c¸c ho¹t ®éng cÊp tÝn dông theo híng an toµn, hiÖu  qu¶ phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, ®¸p øng ngµy cµng tèt  h¬n nhu cÇu vèn cho môc tiªu t¨ng trëng kinh tÕ. TiÕp tôc  c¸c chÝnh  s¸ch  ®a d¹ng  hãa ho¹t ®éng cña c¸c ng©n  hµng  th¬ng m¹i theo híng tiÕp cËn dÞch vô tµi chÝnh míi, ®¸p  øng c¸c nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng, n©ng cao n¨ng lùc  c¹nh tranh cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc, chuÈn  bÞ   cho   qu¸   tr×nh   héi   nhËp   vµo   kinh   tÕ   thÕ   giíi   vµ   khu  vùc, nhÊt lµ khi thùc hiÖn c¸c cam kÕt theo HiÖp ®Þnh th­ ¬ng m¹i ViÖt ­ Mü vµ c¸c cam kÕt sau khi gia nhËp WTO.  ­ DÞch vô bu chÝnh, viÔn th«ng:  X©y dùng, ph¸t triÓn m¹ng líi bu chÝnh viÔn th«ng vµ  c«ng   nghÖ  th«ng   tin   réng   kh¾p  theo   híng   hiÖn   ®¹i,  n©ng  cao chÊt lîng vµ søc c¹nh tranh cña c¸c dÞch vô nh»m ®¸p  øng tèt h¬n yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi, b¶o ®¶m  an ninh quèc phßng vµ ph¸t triÓn øng dông c«ng nghÖ th«ng  tin theo nh÷ng môc tiªu cña ChiÕn lîc ph¸t triÓn Bu chÝnh  ­ ViÔn th«ng ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh híng ®Õn n¨m  2020 ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt. ­ DÞch vô khoa häc c«ng nghÖ:  TËp trung ph¸t triÓn m¹nh c¸c lo¹i h×nh dÞch vô khoa  häc   c«ng   nghÖ   nh»m   phôc   vô   qu¸   tr×nh   c«ng   nghiÖp   hãa,  hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc theo ®Þnh híng díi ®©y: + C¸c dÞch vô ®ßi hái kü thuËt cao, nh  híng dÉn l¾p  ®Æt vµ vËn hµnh d©y chuyÒn c«ng nghÖ; phôc håi, söa ch÷a,  hiÖu chØnh m¸y mãc, thiÕt bÞ, dông cô thö nghiÖm, ph¬ng  tiÖn ®o kiÓm, thiÕt bÞ khoa häc kü thuËt cã bé phËn ®iÒu  khiÓn tù ®éng. + Xö  lý sè liÖu,  tÝnh  to¸n,  ph©n  tÝch phôc  vô trùc  tiÕp nghiªn cøu, triÓn khai, kiÓm ®Þnh vµ thö nghiÖm; lËp  c¸c b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ kh¶ thi. + C¸c ho¹t ®éng liªn quan tíi b¶o hé quyÒn së h÷u trÝ  tuÖ; c¸c ho¹t ®éng hç trî chuyÓn giao c«ng nghÖ, ¸p dông  kü thuËt míi vµo s¶n xuÊt, tr×nh diÔn c«ng nghÖ; c¸c dÞch  vô vÒ th«ng tin, t vÊn khoa häc c«ng nghÖ, m«i giíi, xóc  tiÕn c«ng nghÖ; c¸c lo¹i h×nh tæ chøc hç trî ¬m t¹o c«ng  nghÖ, khëi lËp doanh nghiÖp; tõng bíc x©y dùng thÞ trêng  chuyÓn giao c«ng nghÖ. + C¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o, huÊn luyÖn c¸n bé kü thuËt,  båi dìng vµ n©ng cao kiÕn thøc qu¶n lý kinh doanh. ­ XuÊt khÈu lao ®éng: 
  6. 6 TËp trung ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu  lao   ®éng;   chuyªn   gia,   lao   ®éng   xuÊt   khÈu   ph¶i   qua   ®µo  t¹o,   ®¸p   øng   yªu   cÇu   nghÒ  nghiÖp,  ngo¹i   ng÷,   thÓ   chÊt,  t¸c   phong   vµ   kû   luËt   lao   ®éng;   t¨ng   tû   lÖ   lao   ®éng   cã  nghÒ,   lao   ®éng   cã   tr×nh   ®é   cao   vµ   chuyªn   gia   cho   xuÊt  khÈu lao ®éng; ®Çu t  ph¸t triÓn m¹ng líi c¬ së ®µo t¹o  cho xuÊt khÈu lao ®éng, trong ®ã tËp trung cho c¸c trêng  d¹y   nghÒ   ®Çu   ngµnh   cã   chÊt   lîng   cao;   s¾p   xÕp,   ®æi   míi  doanh nghiÖp nhµ níc theo híng chuyªn m«n ho¸ ho¹t ®éng  dÞch vô nµy; ®a d¹ng hãa h×nh  thøc  së h÷u  doanh  nghiÖp  xuÊt khÈu lao ®éng. 3. §Ó chuÈn bÞ cho viÖc x©y dùng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch  ph¸t triÓn vµ tæ chøc qu¶n lý dÞch vô cho thêi gian cßn  l¹i cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001 ­ 2005 vµ giai ®o¹n 2006 ­  2010, c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ,  c¸c   tØnh   vµ   thµnh  phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng,   ngµnh,   ®Þa  ph¬ng thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc sau ®©y: a) Trªn c¬ së ph©n lo¹i dÞch vô cña Tæ chøc Th¬ng m¹i  thÕ giíi vµ híng dÉn cña Bé Th¬ng m¹i vµ Tæng côc Thèng  kª, c¸c Bé, ngµnh phèi hîp víi Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chñ ®éng x©y dùng chiÕn l­ îc ph¸t triÓn dÞch vô do ngµnh m×nh phô tr¸ch, ®Ò xuÊt c¬  chÕ, chÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó ®Èy m¹nh dÞch vô ngay tõ n¨m  2005 vµ c¸c n¨m sau, ®a dÞch vô vµo néi dung cña KÕ ho¹ch  5 n¨m 2006 ­ 2010. b)   Bé   Th¬ng   m¹i:   rµ   so¸t,   hoµn   thiÖn   c¬   chÕ,   chÝnh  s¸ch vÒ xuÊt nhËp khÈu vµ th¬ng m¹i dÞch vô phï hîp víi  c¸c ®Þnh chÕ cña Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO vµ HiÖp  ®Þnh   chung   vÒ   th¬ng   m¹i   dÞch   vô   (GATS   ).   Phæ   cËp   c¸c  th«ng tin, híng dÉn c¸c ngµnh vµ c¸c ®Þa ph¬ng chuÈn bÞ  ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c¸c cam kÕt vÒ th¬ng m¹i vµ dÞch vô  sau khi gia nhËp WTO, c¸c cam kÕt tù do ho¸ th¬ng m¹i vµ  dÞch vô trong khu«n khæ ASEAN  (CEPT/AFTA, AFAS,...) ®Õn  n¨m 2010 vµ giai ®o¹n tiÕp theo. Bé Th¬ng m¹i chÞu tr¸ch  nhiÖm   tríc   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   tæng   hîp   vµ   chØ   ®¹o   thùc  hiÖn ho¹t ®éng xuÊt, nhËp khÈu dÞch vô.  c) Tæng côc Thèng kª: chñ tr×, phèi hîp víi Bé Th¬ng  m¹i vµ c¸c Bé, ngµnh h÷u quan x©y dùng vµ tr×nh Thñ tíng  ChÝnh phñ ban hµnh trong ®Çu n¨m 2005: ­   C¸c   Danh   môc   ph©n   lo¹i   vÒ   dÞch   vô   vµ   xuÊt,   nhËp  khÈu dÞch vô theo híng tu©n thñ t¬ng thÝch víi c¸c b¶ng  danh môc chuÈn mùc quèc tÕ vµ ®îc më réng theo thùc tiÔn  vµ yªu cÇu cña ViÖt Nam. ­ HÖ thèng chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª vÒ dÞch vô vµ th­ ¬ng m¹i quèc tÕ dÞch vô; tríc m¾t tËp trung ®èi víi mét  sè ngµnh dÞch vô chñ yÕu nh: bu chÝnh viÔn th«ng; vËn t¶i 
  7. 7 hµng kh«ng, vËn t¶i ®êng biÓn, b¶o hiÓm, tµi chÝnh, ng©n  hµng, du lÞch. Tæ chøc thu thËp vµ tæng hîp b¸o c¸o thèng kª vÒ dÞch  vô vµ th¬ng m¹i quèc tÕ dÞch vô theo chÕ ®é quy ®Þnh ®Ó  phôc vô c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, qu¶n lý vµ ®iÒu  hµnh nÒn kinh tÕ cña ChÝnh phñ vµ c¸c cuéc häp giao ban  cña Tæ c«ng t¸c liªn ngµnh vÒ dÞch vô (®∙ ®îc thµnh lËp  theo   chØ   ®¹o   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  995/Q§­BKH ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé KÕ  ho¹ch vµ §Çu t). d) Bé Néi vô: chñ tr× cïng Tæng côc Thèng kª, Bé KÕ  ho¹ch   vµ   §Çu   t  vµ   V¨n   phßng   ChÝnh   phñ   rµ   so¸t   l¹i   c¸c  ngµnh,   ho¹t   ®éng   dÞch   vô   hiÖn   cha   râ   c¬   quan   qu¶n   lý;  kiÕn nghÞ Thñ tíng ChÝnh phñ trong n¨m 2005 viÖc bæ sung  chøc n¨ng  qu¶n  lý nhµ  níc cho c¸c Bé, ngµnh liªn  quan.  Phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh kiÖn toµn tæ chøc vµ c¸n bé ®Ó  thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª theo quy ®Þnh cña LuËt Thèng  kª. ®) Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t: phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh vµ  c¸c c¬ quan liªn quan nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung c¬ chÕ,  chÝnh   s¸ch   ®Çu   t  cho   khu   vùc   dÞch   vô   theo   híng   khuyÕn  khÝch x∙ héi hãa; më réng cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, kÓ  c¶ doanh nghiÖp  100% vèn ®Çu t  níc ngoµi,  nh»m thu hót  vèn ®Çu t  tõ c¸c níc cã thÞ trêng vèn ®Çu t  lín, nh÷ng  tËp ®oµn xuyªn  quèc gia, híng m¹nh vµo mét sè lÜnh vùc  dÞch   vô   nh:   th¬ng   m¹i,   du   lÞch,   tµi   chÝnh,   ng©n   hµng,  giao th«ng vËn t¶i, bu chÝnh, viÔn th«ng,... e) C¸c Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng cÇn bè trÝ c¸n bé chuyªn tr¸ch, theo  dâi, thèng kª vµ tæng hîp ho¹t ®éng dÞch vô trong ngµnh,  ®Þa ph¬ng theo c¸c chuÈn mùc, tiªu chÝ cña chÕ ®é b¸o c¸o  thèng kª dÞch vô vµ th¬ng m¹i dÞch vô ®îc ban hµnh; n¾m  t×nh h×nh vµ b¸o c¸o vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Tæng côc  Thèng  kª,  V¨n  phßng  ChÝnh  phñ  vµ c¸c c¬ quan kh¸c  theo  chÕ ®é quy ®Þnh vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn dÞch vô vµ c¸c  vÊn   ®Ò   cÇn   gi¶i   quyÕt   (vµo   ngµy   20   hµng   th¸ng   vµ   hµng  th¸ng cuèi quý) ®Ó Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t  vµ Tæ c«ng t¸c  liªn   ngµnh   tæng   hîp,   b¸o   c¸o   ChÝnh   phñ   trong   phiªn   häp  thêng kú hµng th¸ng cña ChÝnh phñ vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn  dÞch vô. §Ó chñ ®éng héi nhËp trong lÜnh vùc dÞch vô, ngay tõ  b©y giê, Bé Th¬ng m¹i cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o ngay cho  c¸c Bé, ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng vµ c¸c doanh nghiÖp c¸c cam  kÕt quèc tÕ vÒ më cöa thÞ trêng dÞch vô; c¸c Bé, ngµnh  cÇn chuÈn bÞ tèt c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn c¸c cam kÕt  mµ ViÖt Nam ®∙ ký kÕt hoÆc gia nhËp; chØ ®¹o c¸c c«ng ty  cung   cÊp   dÞch   vô   rµ   so¸t   l¹i   ho¹t   ®éng   dÞch   vô   trong  ngµnh ®Ó cã kÕ ho¹ch më réng, chiÕm gi÷ ®Þa bµn vµ kh¸ch 
  8. 8 hµng   trong   níc   tríc   khi   c¸c   tæ   chøc   dÞch   vô   níc   ngoµi  tham gia ho¹t  ®éng  t¹i ViÖt Nam; nghiªn  cøu c¸c c¬ chÕ  phï hîp ®Ó thu hót thªm nguån vèn, chñ ®éng më cöa dÇn  ®èi víi thÞ trêng dÞch vô chñ yÕu, nh  du lÞch, vËn t¶i  hµng kh«ng, vËn t¶i biÓn, tµi chÝnh ng©n hµng, b¶o hiÓm,  ph©n phèi b¸n lÎ, bu chÝnh viÔn th«ng vµ mét sè lo¹i dÞch  vô kh¸c. 4. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé,  ngµnh liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi tæng hîp t×nh  h×nh thùc hiÖn ChØ thÞ nµy vµ ®Þnh kú tæng hîp, b¸o c¸o  ChÝnh phñ kÕt qu¶ thùc hiÖn. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng  c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng, ngêi ®øng ®Çu c¸c  tæ chøc sö dông ng©n s¸ch nhµ níc, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n  trÞ,   Tæng   gi¸m   ®èc,   Gi¸m   ®èc   c¸c   doanh   nghiÖp   nhµ   níc  chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn ChØ thÞ nµy.
Đồng bộ tài khoản