intTypePromotion=1

Chỉ thị 658/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
102
lượt xem
2
download

Chỉ thị 658/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 658/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy triển khai cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 658/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ th c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  658/TTg  n g µ y   T t p s 20 th¸ng 8 n¨ m  1997 v Ò  vi Ö c  th ó c ® È y  tri Ó n  hai c æ  p h Ç n  h o¸ k d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n íc Chñ   ¬ng    Çn    ét  é  Ën  tr cæ ph ho¸ m b ph doanh  nghiÖp  µ   ícthùc hiÖn  Nh n     trong  Ê y   m n¨m qua  ∙  íc ®Ç u   t ® îc m ét  è  Õt  ®b  ®¹     s k qu¶, nhng  ×n    nh chung  viÖc  iÓn khaicßn  Ë m.  tr     ch Nh»m   Õp  ôc tr Ón khaitÝch  ùc  µ  ÷ng  ¾c   ti t   i     c vv ch viÖc    Çn    ét  é  Ën  cæ ph ho¸ m b ph doanh  nghiÖp  µ   íctheo    Çn  Nh n   tinhth NghÞ   quyÕt  ¹ihéilÇn  VIII ña  §     thø    c §¶ng  µ v th«ng  ý  Õn  ña  é   Ýnh  Þsè   b¸o  ki c B Ch tr   63­TB/TW   µy  th¸ng4  ng 4    n¨m 1997,Thñ íng ChÝnh  ñ    t  ph chØ  Þ: th 1. Ban  ChØ   o  ®¹ Trung  ng    Çn  ¬ cæ ph ho¸  µ  r so¸tl¹     i c¸c v¨n b¶n  Ön  hi hµnh, tr×nh Ch Ýnh  ñ  öa  æi, bæ       ph s ®   sung  cho  ï hîp víitinhthÇn  ph         chØ  o  ®¹ cña  é   Ýnh  Þ.C¸c  é   B Ch tr   B chøc  n¨ng  µ  r so¸tl¹    ic¸c v¨n b¶n  ∙  ® ban  µnh  h nghiªn cøu, söa  æi        ® bæ sung  µ  ô  Ó  v c th ho¸  cho  ï hîp,t¹o c¬  ë  ph       s ph¸p  ý l  ®ång  é, ®Èy  b  nhanh  Öc  ùc hiÖn  vi th   chuyÓn  ét  è  m s doanh  nghiÖp  µ   íc Nh n   thµnh c«ng      Çn. tycæ ph 2. C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ, uû  thu   ph   ban  ©n   nh d©n    Êp  c¸cc ph¶iqu¸n  iÖts©u  ¾c  µ    Ých    tr   s v gi¶ith cho  ©n  ©n  µ  êilao nh d v ng     ®éng  trong c¸c doanh     nghiÖp  Ò   v quan  iÓ m,  ñ  ¬ng  ña  ® ch tr c §¶ng  µ  Ýnh  v Ch phñ  i  íiviÖc    Çn    ét  é  Ën  ®è v   cæ ph ho¸ m b ph doanh  nghiÖp  µ   ícnh»m   ¹o Nh n   t  chuyÓn  Õn  bi c¨n  b¶n  Ò   Ën  v nh thøc  i  íichñ  ¬ng  µy. Ban  ®è v   tr n  ChØ   o  ®¹ Trung  ng    Çn  ¬ cæ ph ho¸  èi hîp  íic¸c c¬  ph   v     quan  µ    chøc  ªnquan  v c¸c tæ  li   tuyªntruyÒn    äi  êithÊy  â lîÝch  ña  Öc  á  èn  u      ®Ó m ng   r   i c vi b v ®Ç tcho  s¶n  Êt xu   th«ng qua  Öc  vi mua    Õu  ña    cæ phi c c¸cdoanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸. 3. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ©y  ùng    K ho v§ tx d nguyªn t¾c  ©n  ¹    ph lo idoanh  nghiÖp  Nhµ   íc cÇn  Õp  ôc  ÷ 100%   èn  µ   íc,lo¹  µ   µ   íc cÇn  ÷ cæ   n  ti t gi   v Nh n   im Nh n   gi   phÇn    èi,cæ   Çn  Æc   Öttr×nh Ch Ýnh  ñ  Õt  nh  chiph   ph ® bi     ph quy ®Þ trong th¸ng     8  n¨m  1997. C¨n  vµo  cø  nguyªn  ¾c    t trªn trong  th¸ng  n¨m  9  1997  c¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ,Uû   thu   ph   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng, c¸c  ¬  Tæng   c«ng    µ   íc do  ñ   íng  Ýnh  ñ  ty Nh n   Th t Ch ph quyÕt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µy  th¸ng 3  ng 7    n¨m 1994  lùa chän  µ    v b¸o c¸o  ñ  íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph danh  s¸ch doanh  nghiÖp  µ   íc Nh n   trùcthuéc  ã    iÒu  Ön  ùc hiÖn    Çn      c ®ñ ® ki th   cæ ph ho¸ trong n¨m    1997  µ    v n¨m 1998. 4. KhÈn  ¬ng  Ön  µn  µ      tr ki to v bæ sung    µnh    c¸c th viªn Ban ChØ   o    ®¹ cæ phÇn ho¸    ®Ó t¨ng cêng    chØ   o  ®¹ c«ng      Çn  t¸ccæ ph ho¸      é,  µnh  µ  ë c¸c B ng v ®Þa  ¬ng.Nh÷ng  é, ngµnh  µ  a  ¬ng  a  µnh  Ëp Ban  ph   B  v ®Þ ph ch th l  ChØ   o    ®¹ cæ phÇn ho¸  Çn  Èn  ¬ng  óc  Õn  µnh  Ëp  c kh tr x ti th l ngay  Ban ChØ   o    Çn  ®¹ cæ ph
  2. 2 ho¸ cña  é, ngµnh  µ  a   ¬ng  × nh    B  v ®Þ ph m theo  ng  ®ó Quy Õt  nh  è  ®Þ s 548/TTg  ngµy  th¸ng8  13    n¨m 1996  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. c Th t   ph 5.Ban    ChØ   o  ®¹ Trung  ng    Çn    Ëp kÕ   ¹ch tr Ónkhaicô  Ó  ¬ cæ ph ho¸ l   ho   i     th c«ng      Çn    õ nay  n   Õt  t¸ccæ ph ho¸ t   ®Õ h n¨m  1997, tr×nh Thñ  íng ChÝnh  ñ      t  ph duyÖt ®Ó     µnh  µ  óp Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ëp    thi h v gi   t  ph t trung chØ  o    é, c¸c   ®¹ c¸cB     ®Þa  ¬ng  ã  Òu  ph c nhi doanh  nghiÖp  µ   íccã  Ó  Õn hµnh    Çn    Nh n   th ti   cæ ph ho¸, ® Æc   Öt lµ c¸c  bi     tØnh, thµnh  è:  µ   éi, Hå   Ý     ph H N   Ch Minh, H¶i    Phßng,  µ  § N ½ ng,  µ   Þa     òng  µu, §ång  BR ­V T  Nai,B×nh  ¬ng..  µ    é:    D . c¸c B Giao  v Th«ng  vËn  ,C«ng  t¶i  nghiÖp, N«ng    nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón    i n«ng  th«n, Th¬ng  ¹i.     m. . Quý   n¨m  IV  1997  Çn  chøc  ¬  Õt  Öc  ùc  Ön    Çn  c tæ  s k vi th hi cæ ph ho¸ theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 28/CP  µy  th¸ng5  ng 7    1996  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 6. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng,Héi ®ång  ¬   Qu¶n  Þ c¸c Tæng  tr     c«ng    µ   ícdo  ñ íng Ch Ýnh  tyNh n   Th t   phñ  Õt  nh  µnh  Ëp  ©y  ùng  Õ   ¹ch  iÓn khai vµ  chøc  ùc quy ®Þ th lx d k ho tr     tæ  th   hiÖn  ng  Õn    µ  ôc      Çn  ®ó ti ®é v m tiªucæ ph ho¸,phï hîp  íic¸c chñ  ¬ng  ña     v    tr c §¶ng  µ  µ   íc.Hµng  v Nh n   th¸ng b¸o  vÒ     c¸o  Ban  ChØ   o  ®¹ Trung  ng    Çn  ¬ cæ ph ho¸ ®Ó     tæng  îp b¸o    Ýnh  ñ. h   c¸o Ch ph 7. Giao    cho  û   U ban  chøng kho¸n  èc    ñ  ×,phèi hîp  íiBé   µi Qu gia ch tr     v  T   chÝnh  ©y  ùng      µnh  Ëp  xd ®Ò ¸n th l Trung  ©m  t giao dÞch    Õu,tr¸phiÕu    cæ phi     i tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    t  ph xem  Ðt quyÕt ®Þnh  x    trongth¸ng9      n¨m  1997. Trëng  ban Ban ChØ   o  ®¹ Trung  ng    Çn      é   ëng, Thñ  ­ ¬ cæ ph ho¸,c¸c B tr   tr ëng  ¬  c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Héi ®ång    ph tr     ¬   Qu¶n  Þ tr   c¸c Tæng     C«ng    µ   íc do  ñ   íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  µnh  Ëp  ty Nh n   Th t Ch ph quy ®Þ th l chÞu  tr¸chnhiÖ m  chøc    tæ  chØ  o  µ  íng dÉn  ùc hiÖn  ètChØ   Þ  µy. ®¹ v h   th   t  th n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2