intTypePromotion=1

Chỉ thị 748/TTg của Thủ tướng Chính phủ ành kèm theo Nghị định sô 59/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
109
lượt xem
7
download

Chỉ thị 748/TTg của Thủ tướng Chính phủ ành kèm theo Nghị định sô 59/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 748/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định sô 59/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 748/TTg của Thủ tướng Chính phủ ành kèm theo Nghị định sô 59/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Ch Ø   Þ th c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  748/TTg n g µ y   T t p s 10 th¸ng 10 n¨ m  1996 v Ò   vi Ö c tri Ó n khai th ù c  Ö n  Q u y  ch Õ  q u ¶ n   ý t µi h Ý n h   µ  h ¹ ch  hi l  c v to¸n   kinh  o a n h  ® è i víi o a n h   g hi Ö p  N h µ  n íc ba n   µ n h  kÌ m  theo N g h Þ   d  d n h ® Þ n h  s è: 59/C P n g µ y   3/10/1996 c ñ a  h Ý n h  p h ñ C § Ó   æi  íivÒ   ¬  ® m   c b¶n  ¬  Õ   c ch qu¶n  ýtµichÝnh  l    doanh  nghiÖp  µ   íc, Nh n   n©ng  cao  ¬n  ÷a  h n quyÒn  ù  ñ  µichÝnh  ¾n   Òn  íitr¸ch nhiÖm   ña  t ch t   g li v     c doanh  nghiÖp  trong ho¹t®éng     kinh doanh  µ    v trong viÖc  ö  ông  èn  µ  µi   sd v v t  s¶n  ña  µ   íc;®ång  êi, ¶m   c Nh n   th   ® b¶o  ù  Óm     s ki tra,gi¸m    s¸tchÆt  Ïcña    ch   c¸c c¬ quan  qu¶n  ý Nhµ   íc cã  Èm   Òn  l  n   th quy trong c«ng    t¸cqu¶n  ý tµichÝnh  l    doanh  nghiÖp  µ  íc,gãp  Çn  ©ng  nh n   ph n cao  Öu  hi qu¶  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  Nhµ   íc,ngµy  th¸ng 10  n  3    n¨m  1996  Ýnh  ñ  ∙  Ch ph ® ban  µnh  h "Quy  Õ   ch qu¶n   lýtµichÝnh  µ  ¹ch       vh to¸nkinh doanh  i víi   ®è    doanh  nghiÖp  µ   íc"kÌm  Nh n   theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 59/CP. Thñ íng  Ýnh  ñ  t Ch ph yªu  Çu    é,  µnh, ®Þa   ¬ng  µ    c c¸c B Ng   ph v c¸c doanh  nghiÖp  µ   íctr Ón khaithùc hiÖn  Nh n   i       Quy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  µ  ¹ch  l    vh to¸n  kinhdoanh  õa  îcban  µnh:   v ®  h 1.Bé  µichÝnh:   T  ­ Ban  µnh  h trong th¸ng 10/1996      c¸c v¨n b¶n  íng  Én  ùc  Ön  h d th hi Quy  chÕ   trªngå m: nªu    +  Õ     Ch ®é qu¶n  ývèn  µ  µi l  v t  s¶n  µ   íct¹ doanh  Nh n     i nghiÖp  µ   íc; Nh n +  Õ     Ch ®é qu¶n  ý, ö  ông,trÝch khÊu  l  ds     hao  µi t  s¶n  è  nh; c ®Þ   +  Õ     Ch ®é qu¶n  ýchiphÝ  l    kinh doanh  µ    µnh    v gi¸th s¶n  È m; ph +  Õ     Ých lËp c¸ckho¶n  ù  Ch ®é tr       d phßng  gi¶m  gi¸; +  Õ     ©n  èilînhuËn  µ  Ch ®é ph ph    i v qu¶n  ýc¸cquü; l    +  Õ     Óm   Ch ®é ki to¸n,c«ng    khai ho¸      c¸c chØ     µichÝnh  µ      tiªut   v c¸c n«i dung  kh¸ccã  ªnquan.   li   ­ §iÒu    chØnh "Quy  Õ   µichÝnh  É u   ña  ch t   m c Tæng c«ng    µ   íc"phï tyNh n     hîp víi ÷ng     nh quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   ch trªn. ­ §iÒu    chØnh  Õ     Õ   ch ®é k to¸n ¸p  ông   d cho    c¸c doanh nghiÖp cho  ï ph   hîp  íiQuy  Õ   v  ch qu¶n  ý tµichÝnh  µ  ¹ch  l    vh to¸n kinh    doanh  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  µ   ícvµ      Nh n   c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    µnh. h  thih ­ Tæ     chøc  Ëp  Ên  Ò   t hu v Quy  Õ   ch qu¶n  ý tµichÝnh  µ  ¹ch  l    vh to¸n kinh     doanh  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  µ   íc ban  µnh  Ìm  Nh n   h k theo nghÞ   nh   è  ®Þ s 59/CP  ña  Ýnh  ñ  µ      c Ch ph v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  ña  é  µichÝnh  h  c BT  cho    é, c¸cB   Ngµnh, c¸c ®Þa   ¬ng, c¸c doanh     ph    nghiÖp  µ   íc(gåm  éi ®ång  Nh n   H  qu¶n  Þ, tr   Tæng  Gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µ  Õ   v k to¸n tr ng)    iÓn  ë ®Ó tr   khaithi µnh  èng  Êt.    h th nh ­ Cã   Ön    bi ph¸p chÊn    chØnh ngay  c«ng    ¹ch to¸nkÕ   t¸ch     to¸n,qu¶n  ýchi   l    phÝ  kinh doanh; tæ      chøc  Óm     Öc  Ých  Ëp  µ  ö  ông    ü  ki travi tr l vsd c¸c qu trong 
  2. 2 doanh  nghiÖp  µ   íc cho  n   Õt  Nh n   ®Õ h n¨m  1996, kiÕn  Þ   ñ  íng  Ýnh    ngh Th t Ch phñ    Ön  c¸c bi ph¸p  iÒu  Õtm ét  Çn  ån  ü  ® ti   ph t qu khen  ëng, phóc  î ë  ÷ng  th   l   nh i doanh  nghiÖp  ã  ån quü    ín(tÝnh ®Õ n   Õt  ct  qu¸ l     h n¨m  1996)chuyÓn  µo  ©n    v ng s¸ch  µ   íc ®Ó   ãp  Çn    Õt  Ö m   ô  Òn ¬ng  Nh n   g ph gi¶iquy nhi v ti l trong  Õ   ¹ch k ho   ng©n  s¸ch Nhµ   ícn¨m    n  1997. 2.Bé    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi:   X∙  ­ Ban  µnh  íc th¸ng 12/1996    b¶n  íng  Én  ©y  ùng  µ  ¨ng    h tr     c¸c v¨n  h d xd v® ký  nh  ®Þ møc    ng, ®¬n    Òn ¬ng  i  íidoanh  lao ®é   gi¸ti l ®è v   nghiÖp  µ   íc®Ó   Nh n   tr Ón khaithùc hiÖn  µo  u   i      v ®Ç n¨m  1997  nh»m   a  ® c«ng    t¸cqu¶n  ýlao ®éng, l      tiÒn l ng  µo  Ò   Õp, b¶o  ¶m   Òn l ng  ùc sù  ëthµnh  ßn  Èy   ¬ v n n   ® ti  ¬ th   tr   ® b kinh tÕ,    khuyÕn  Ých    iÓn kinh doanh, g ¾n   Òn ¬ng  íin¨ng  Êt,chÊt l ng, kh ph¸ttr       ti l v  su    î   hiÖu qu¶  kinhdoanh  i víi   ®è     doanh nghiÖp  µ  êilao®éng. v ng     ­ Cã   Õ   ¹ch chØ  o,híng dÉn  µ  chøc  Ëp  Ên    k ho   ®¹     v tæ  t hu cho    é,viªn c¸n b     chøc qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp,viªnchøc  µm     l c«ng      ng, tiÒn l ng      t¸clao ®é    ¬ ë c¸c Bé, Ngµnh, c¸c ®Þa  ¬ng  µ       ph v doanh  nghiÖp  µ   íc®Ó   iÓn khaingay    Nh n   tr     c¸c c«ng  Öc  ©y  ùng,®iÒu  vi x d   chØnh  µ  v xem   Ðt phª  Öt  ¹ ®¬n    Òn l ng  x  duy l   i gi¸ti  ¬ trªn®¬n  Þ    v s¶n  È m   ph hoÆc   ¹t®éng  Þch  ô  i víi õng  ¹ ngµnh  Ò   ho   d v ®è     t lo i   ngh vµ    éidung  c¸cn   kh¸ctheo ®óng      quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n ­ Tæ     chøc  Óm    ki tra,thanh    Öc  ùc hiÖn  Ýnh  travi th   ch s¸ch lao ®éng, tiÒn        l ng  ¬ trong c¸c doanh     nghiÖp    ã    Ön  ®Ó c c¸c bi ph¸p  ö  ýkÞp  êi  ng  x l  th , ®ó ph¸p  luËt. ­  Èn  ¬ng  ×nh  Ýnh  ñ  Kh tr tr Ch ph ban  µnh  ¬  Õ   æi  íi vÒ   h c ch ® m   qu¶n  ý l  tiÒn l ng,tiÒn th ng   ¬     ë trong doanh    nghiÖp  µ   íc. Nh n 3. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  µng  é, Thñ  ëng  ¬  ng B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng, Héi  ng    ®å qu¶n  Þ c¸c Tæng   tr     c«ng    ty,C«ng    µ    chøc  ty v c¸c tæ  kinh tÕ    Nhµ   íckh¸c cã  n    tr¸chnhiÖ m   èihîp víi é   µi chÝnh  µ  é    ph       T   B v B Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng binh vµ  héitrong viÖc  chøc  iÓn khai,híng dÉn    µnh  µ  Óm     X∙      tæ  tr       thih v ki traviÖc  ùc hiÖn    th   Quy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  µ  ¹ch    l    vh to¸nkinh doanh  ¹      tic¸c doanh  nghiÖp  µ   íc. Nh n 4.  Ò   § nghÞ   Tæng   ªn®oµn  li   lao  ng  Öt  ®é Vi Nam   chøc  éc  Ën  tæ  cu v ®éng  ©u  éng  í toµn  Ò    chøc  sr t i th c¸ctæ  c«ng  oµn  µnh,c¸c c«ng  oµn  ¬  ® ng    ® c së, tí tõng  oµn     i   ® viªn c«ng  oµn  ¹    ® tic¸c doanh nghiÖp  µ   íc nh»m   ©ng  Nh n   n cao  ¬n  ÷a  Òn  µm  ñ  Ëp  Ó  ña  êilao ®éng  h n quy l ch t th c ng     trong doanh    nghiÖp,  cïng Nhµ   íckiÓm      n  tra,gi¸m      ¹t®éng  µichÝnh  s¸tc¸cho   t  doanh  nghiÖp  ïhîp ph     víi ÷ng   nh quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2