Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
358
lượt xem
18
download

Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C H Ø  T H Þ C ñ A   H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ   è  814/TT G   T S N G µ Y  12 T H¸ N G  12  M  1995  Ò  T¨N G  C ê N G  Q U ¶ N  L ý,  HI Õ T  L Ë P   N¨ V T T R Ë T  T ù  K û  C ¬ N G  T R O N G   C  H O ¹ T  ® é N G   N  H O ¸  V µ  D Þ C H  V ô  V¨ N  C¸ V¨ H O ¸, ® È Y  M ¹ N H  B µ I T R õ   é T  S è  T Ö   ¹ N  X∙ H é I  M N N G H Iª M  T R ä N G I Nh÷ng  n¨m   Çn   y,  ¹t ®éng  g ®© ho   v¨n ho¸  ã  íc ph¸t tr Ón  Ò   Òu  cb    i v nhi m Æt. V¨n    ©n  éc® îcchó  äng b¶o  ån vµ    ho¸ d t    tr   t   ph¸thuy,nhiÒu  ×nh    h thøc v¨n    ho¸ truyÒn  èng  îckh«iphôc,c¸clo¹ h×nh    th ®      i   sinh ho¹tv¨n ho¸ míiph¸ttr Ónë             i   nhiÒu  a   ¬ng. Giao u  ho¸ víiníc ngoµingµy  µng  ë   éng.Møc   ­ ®Þ ph   l v¨n          c mr   h ëng  ô v¨n ho¸ cña  ©n  ©n  îcn©ng  th       nh d ®  cao. Tuy  Ëy, nhiÒu  Ön îng kh«ng  µnh  ¹nh  v  hi t   l m trong c¸c ho¹t®éng           v¨n ho¸ vµ  Þch  ô,m ét  è  Ö  ¹n    éi®ang  ©y    ¹ixÊu  d v  s t n x∙h   g t¸ch   trong x∙héi.Theo         con ® êng  Ëp  Ëu, nhiÒu  ¹  nh l  lo ib¨ng  a   ×nh, b¨ng  a   ¹c, s¸ch, b¸o, Ên  ®Ü h   ®Ü nh       phÈ m   ã  éi dung  i  þ,khiªu d© m,  Ých  ng  ¹o  ùc ®ang u  µnh  cn  ®å tru     k ®é b l  lh trong x∙ héi.Trong  íc còng  Êt hiÖn       n  xu   kh«ng  t  Ý s¶n  È m   ho¸ xÊu, huû  ph v¨n      ho¹ic¸c gi¸trÞ truyÒn  èng  ña  ©n  éc.C«ng         th cd t  t¸ctuyªn truyÒn  Ën  ng    v ®é n Õp  èng  s v¨n minh  a  îc chó  äng ®óng  ch ®   tr   møc   µ  Êt Ýt  Öu  v r   hi qu¶. T×nh   tr¹ngbu«ng  áng qu¶n  ýtrong qu¶ng      l  l    c¸o x¶y      Òu  ¬i.§iÒu  Æc   Öt ra ë nhi n   ® bi   ®¸ng    ¹ilµ trong    éi x¶y  kh«ng  t  éi¸c h×nh  ù  lo ng     x∙ h   ra  Ý t   s nghiªm  äng,cã  tr   nhiÒu  éiph¹m    t  ë tuæi vÞ  µnh    th niªn,nh÷ng  Ön îng lyh«n,gia ®×nh    ì   hi t        tan v   vµ  Î   tr  lang thang  ¬  ìngµy  ét  em   c nh   m t¨ng.C¸c  Ö  ¹n    éim¹id© m,    ý,   t n x∙h     ma tu   cê  ¹c tiÕp tôcdiÔn    íi Òu  ×nh  b     ra d  nhi h thøc trong c¸cnhµ       chøa,æ     Ých    tiªm ch hoÆc   n  óp  È n trong c¸c kh¸ch  ¹n,nhµ  µng, ®iÓ m      s  h   karaoke,vò  êng, qu¸n   tr     bia.Sè  êinhiÔ m    ng   HIV/AIDS  ang    ® t¨ngnhanh. T×nh  ¹ng trªn cã  Òu  tr     nhi nguyªn  ©n, nh song  íc h Õt  µ c¸c  ¬  tr   l  c quan  chøc  n¨ng,c¸cngµnh,c¸ccÊp  ña  µ   íccã        c Nh n   tr¸chnhiÖ m    tronglÜnh  ùc  µy    vn kh«ng  Êy  Õt    ¹inghiªm  äng  ña  th h t¸ch   tr c v¨n  ho¸  i  þ vµ  Ö  ¹n    éi, ®å tru   t n x∙ h   bu«ng  áng qu¶n  ývµ  Õu tæ  l  l   thi   chøc  ng    ©n  ©n  ¹ trõnh÷ng  Ön  ®é viªnnh d lo i     hi t ng nµy    ái®êi sèng    éi. î  ra kh     x∙h § Ó   ùc hiÖn  ôc      iÓn kinh tÕ  µ      ©ng  th   m tiªuph¸ttr     v v¨n ho¸,n cao  ©n  Ý, d tr   gi÷ g×n    b¶n  ¾c  ©n  éc,t¹ora m èi  s d t      quan  Ö   µihoµ  ÷a ph¸ttr Ón kinh tÕ  h h  gi     i     víi     iÓn v¨n ho¸,t¹om«i  êng    éilµnh m¹nh,thóc ®Èy  ù  ph¸ttr         tr x∙h         s nghiÖp  æi  ® míi,   µnh,c¸ccÊp  Çn    ng c¸c    c qu¸n tr Öt  i  NghÞ   Õt Trung  ng  kho¸VII, quy   ¬ 4     ChØ   thÞ 321  ña  ñ   Þch  éi ®ång  é   ëng,ChØ   Þ  cña  c Ch t H  B tr   th 33  Ban  Ý   ,nhiÒu  B th   ®¹o  Ët,NghÞ   Õt, NghÞ   nh   ña  Ýnh  ñ  Ò     ¹t®éng    Lu   quy   ®Þ c Ch ph v c¸c ho   v¨n ho¸,phßng  èng  Ö  ¹n    éi,tËp    ch t n x∙ h   trung lùc l ng  Õn  µnh  éc  Ën  ng     î ti h cu v ®é trªnquy    µn  èc,nh»m:   m« to qu   ­ §Èy  ¹nh  µi trõc¸c lo¹  ho¸ ®éc  ¹i  íc h Õt  µ c¸c v¨n ho¸ phÈ m     m b     i v¨n    h,   tr l        cã  éi dung  i  þ,khiªud© m,  Ých  ng  ¹o  ùc,thÓ  Ön  íic¸c h×nh  n  ®å tru     k ®é bl  hi d     thøc phim  ¶nh, b¨ng  a   ×nh, b¨ng  a   ¹c,s¸ch,b¸o,lÞch,tranh,¶nh,   ®Ü h   ®Ü nh             qu¶ng    c¸o,trong ho¹t®éng  ña    ¬  ë,tô®iÓ m       µ    ¹pchiÕu     c c¸cc s     v¨n ho¸ (nh h¸t,   r bãng,c©u  ¹cbé,vò  êng,®iÓ m     l     tr   karaoke),     kh¸ch s¹n,nhµ  µng... c¸c    h
  2. 2 ­ §Èy  ¹nh  µitrõc¸c tÖ  ¹n  ¹i d© m,    ý,cê  ¹c,sè  ;  ÷ng  Î   m b     n m  ma tu   b   ®Ò nh k  lîdông  chøc  ¹t®éng        Ý®Ó   µm    Êt chÝnh.   i tæ  ho   v¨n ho¸,gi¶i   l ¨n b   tr § Ó   ùc hiÖn  ÷ng  ôc      Çn  µm  ètc¸cviÖc  th   nh m tiªutrªnc l t     sau  y: ®© ­V Ën  ng  éng      Çng  ípnh©n  ©n  ùgi¸cbµitrõ,   û        ®é r r∙ c¸ct i l  d t         hu c¸cv¨n tiªu ho¸ phÈ m   c  ¹i, Êp  µnh      ®é h   ch h c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt,     µ    Ön      ¸n v ph¸thi lªn c¸chµnh      ikh«ng  ïhîp víi   visaitr¸  , ph       truyÒn  èng  o  øc  ña  ©n  éc. th ®¹ ® cd t ­ Thùc  Ön  ù    hi s qu¶n  ýchÆt  Ïcña  ¬  l  ch   c quan  qu¶n  ýNhµ   ícdíi ù    l  n     l∙nh s ®¹o  ña    Êp  û  c c¸c c u §¶ng. Gi¸o dôc, ®éng    bé, ®¶ng        viªnc¸n    viªn,nh©n      viªn Nhµ   ícg¬ng  É u   Êp  µnh. n  m ch h ­ Quan  ©m    iÓn v¨n ho¸ giÇu  Ýnh  ©n  éc,hiÖn  ivµ  ©n      t ph¸ttr       t d t  ®¹   nh v¨n, gi÷ g×n  Çn    thu phong  ü   ôc,tiÕp  tinhhoa  ho¸  ©n  ¹   ng  êi mt  thu    v¨n  nh lo i ®å ; th   nghiªm  Ê m   Öc  c vi truyÒn        i truþtr¸víi ©n  b¸ v¨n ho¸ ®å         i nh c¸ch,®¹o  øc  µ  èi   ® v l  sèng  èt®Ñ p   ña  êiViÖtNam. t  c ng     ­ Phèi hîp chÆt  Ïc¸c ngµnh, c¸c ®oµn  Ó, chuÈn  Þ   y    Ò   ¬       ch        th   b ®Ç ®ñ v c së ph¸p  ý,tæ  l   chøc,lùc l ng     î tham    u   gia ®Ê tranh,cã  Õ   ¹ch    k ho chØ  o  ùc ®¹ th   hiÖn  Ëp  t trung,®ång  é,lµm  µn  Ön  µ  ã  äng®iÓ m.   b  to di v c tr   II C¸c  éidung  ñ  Õu  ña  éc  Ën  ng  µy    n  ch y c cu v ®é n nh sau. 1­ Trong  Öc u  µnh  vi l h phim ¶nh, b¨ng  a   ×nh, b¨ng  a   ¹c,s¸ch,   ®Ü h   ®Ü nh     b¸o,lÞch,tranh,¶nh:       Chó     ý s¶n  Êt vµ  Ëp  Èu  ÷ng  xu   nh kh nh phim  ¶nh, b¨ng  a   ×nh, b¨ng    ®Ü h   ®Ü a   ¹c cã  éidung  µnh  ¹nh, cã  Êt l ng nghÖ   Ët®¸p  nh   n   l m   ch  î   thu   øng nhu  Çu  c cña  ©n  ©n. Ch Ên  nh d   chØnh  chøc  µ  ¹t®éng  ña    ¬  ë,c¸c®¬n  Þ  tæ  v ho   c c¸cc s     v lµm  Ö m  ô  nhi v s¶n  Êt,nhËp  Èu;kiÓm    xu   kh   trachÆt  ÏviÖc u  µnh    ch   lh c¸cphim  ¶nh,b¨ng  a   ×nh,b¨ng  a   ¹c.   ®Ü h   ®Ü nh Nghiªm  Ê m   Öc u  µnh  c vi l h phim  ¶nh, b¨ng  a   ×nh, b¨ng  a   ¹c,   ®Ü h   ®Ü nh   s¸ch,b¸o, tranh,¶nh  ã  éi dung  i  þ,khiªu d© m,  Ých  ng  ¹o  ùc.       cn  ®å tru     k ®é b l  TÞch  thu  µ    û  v tiªuhu c¸c  v¨n  ho¸  È m   ã  éi dung  ph cn  trªn,®ång  êixö  ý   th   l   nghiªm  ÷ng  chøc  µ    ©n    ¹m. nh tæ  v c¸nh viph 2­ Trong  ¹t®éng  ña    ¬  ë, tô ®iÓ m   ho¸  µ    ¹p chiÕu  ho   c c¸c c s     v¨n  (nh h¸t,r   bãng,c©u  ¹cbé,vò  êng,®iÓ m     l     tr   karaoke.. ) .: B¶o  ¶m   éidung      µnh m¹nh,cã  Êt l ng;b¶o  ¶m   Ëttù,vÖ   ® n  v¨n ho¸ l     ch  î   ® tr     sinh,n Õp  èng      ö   ýnghiªm  ÷ng  Îlîdông    ¹t®éng        s v¨n ho¸.X l   nh k   i c¸c ho   v¨n ho¸ ®Ó  truyÒn  c¸c v¨n    È m   i  þ,khiªud© m,  Ých  ng  ¹o  ùc,tæ  b¸    ho¸ ph ®å tru     k ®é bl  chøc    ×nh    ¹t®éng  ¹id© m,    ý,®¸nh  ¹c,sè  . tr¸h c¸cho   m  ma tu   b   ®Ò 3­ X ©y  ùng  ÷ng    d nh quy  nh  ô  Ó  Ò     ¹t®éng      Þch  ô  ®Þ c th v c¸cho   v¨n ho¸,d v ë    c¸ckh¸ch s¹n,nhµ  ä, µ     tr   nh nghØ,  µ  µng,qu¸n bia,qu¸n cµ­ nh h        phª­  gi¶ikh¸t. Xö   ý nghiªm  l  c¸c  ñ  ch chøa, nh÷ng  Î m«i  í  ¹i d© m,  chøc      k  gi im   tæ  tiªm chÝch    ý,cê  ¹c,kÓ   nh÷ng  ñ  o¹n    ×nh. Xö   ýnghiªm  bé, ma tu   b   c¶  th ® tr¸h   l  c¸n    nh©n    µ   íc,c¸cc¸n bé  ô  viªnNh n       ph tr¸chc¸cc¬  ë  ña  µ   íc,cña    ùcl ng     s c Nh n   c¸cl  î   vò trang,cña    oµn  Ó  Ýnh  Þ­ x∙héitham      c¸c® th ch tr         gia hoÆc   Õp taycho    ti     c¸c ho¹t®éng  µy.   n
  3. 3 4­ T¹ic¸c®Þa  iÓ m       ® c«ng  éng  ®êng  è,c«ng  c ( ph   viªn,nhµ    Õn  Çu,   ga,b t  b Õn  xe.. ) .: Tõng  íc x©y  ùng  µ  ©ng  Êp  ¬  ë  Ët chÊt,b¶o  ¶m   Ëttù,vÖ   b  d vn c csv    ® tr     sinh,ë      c¸c c«ng viªn,nhµ    Õn  Çu,b Õn      ¬  ë    ¬ic«ng  éng    ga, b t  xe,c¸c c s vuich   c cña  ©n  ©n,  ña  Î nh d c tr  em. T¨ng  êng  c qu¶n  ý,ng¨n  õa  µ    á    ¹t l  ng v xo¸ b c¸c ho   ®éng  ¹id© m,    ý,cê  ¹c,sè  ,  ÷ng  µnh  ng  µm  Êt  Ëttù,vÖ   m  ma tu   b   ®Ò nh h ®é l m tr     sinhchung.   Thùc  Ön  hi nghiªm  ÷ng  nh quy  nh  Ò   ¹t®éng  ®Þ v ho   qu¶ng    Ò   Ón  c¸o,v bi hiÖu  ¹ c¸c®Þa  iÓ m   t    i ® c«ng  éng. c 5­ §èivíi ¹t®éng  ¸nh  ¹c,sè  :        ho ® b   ®Ò Tuyªn truyÒn    ôc  µm  gi¸o d l cho  ©n  ©n  Óu  Õt ®Çy     Ò   nh d hi bi   ®ñ v ph¸p   luËt,thÊy  â  ¸nh  ¹c,sè    µ hµnh    ¹m    r® b   ®Ò l   viph ph¸p;®ång  êic¶itiÕn  Öc    th     vi ph¸thµnh    è  Õn  Õt.   xæ s ki thi C¸c  ¬  c quan  qu¶n  ýcña  µ   ícph¶it¨ng cêng  l  Nh n      c«ng    t¸cqu¶n  ýx∙héi, l      tiÕn hµnh  iÒu      ® tra,nghiªncøu,n ¾ m   ¾c    i t ng cê  ¹c,sè  ,  ©n      ch c¸c ®è  î   b   ®Ò ph lo¹   Ëp  µnh  å  ¬    ö  ýkÞp  êi. il th , h s ®Ó x l   th   Truy  Ðt      á    ô ®iÓ m   ê  qu ®Ó xo¸ b c¸c t   c b¹c,sè  .  ö   ý nh÷ng  êi tham    ®Ò X l   ng   gia  ¸nh  ¹c  µ  ® b v nghiªm  Þ nh÷ng  ñ  tr   ch chøa  íb¹c,chñ  . c    ®Ò III C¸c  é, c¬  B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ  µ  û   thu   ph v U ban  ©n   nh d©n    c¸c tØnh, thµnh  è    ph theo chøc  tr¸chvµ  Èm  Òn  ña  × nh  ã    th quy cm c tr¸ch  nhiÖ m   íng dÉn  Öc  ùc hiÖn  h  vi th   NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  µ  ®Þ c Ch ph v ChØ   Þ  ña  th c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Ên    µy  ¹ Bé, ngµnh,®Þa  ¬ng  ×nh. C¸c  é, t  ph v v ®Ò n t     i   ph m   B  ngµnh,®Þa  ¬ng  Çn    y  µm ét  Ö m   ô  äng t©m    ph c coi®© l   nhi v tr   trong n¨m  µ      v c¸c n¨m  Õp theo,g ¾n   Õt  ti     k chÆt  ÏvíiviÖc  ùc hiÖn    Ö m   ô  äng t©m   ch     th   c¸c nhi v tr   kh¸c    ã  ®Ó c møc   Ëp t trung  cao  Ò   v chØ   o, ®iÒu  µnh  µ  chøc  ùc ®¹   h v tæ  th   hiÖn. C¸c  é, c¸cUû   B     ban  ©n  ©n  a  ¬ng  îcgiao nhiÖ m  ô    nh d ®Þ ph ®    v nh sau: 1­ Bé    V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin: a) Chñ   ×phèihîp víic¸c Bé: Lao  ng    ¬ng    tr            ®é ­ Th binh vµ  héi,Néi vô,   X∙        T ph¸p,Th¬ng  ¹i,Y  Õ,Tæng  ôc  lÞch,Tæng  ôc      m  t  c Du    c H¶i quan    ®Ó chØ  o  ®¹ thùc hiÖn  Ö m  ô    nhi v qu¶n  ýtheo luËtph¸p vµ  ÷ng  l       nh quy  nh  Ön  µnh    ®Þ hi h c¸c ho¹t®éng      µ  Þch  ô.   v¨n ho¸ v d v b)  èi hîp  íiBé   Ph   v   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi tuyªn truyÒn, gi¸o v X∙         dôc  Ò   u  v ®Ê tranh chèng    ¹ v¨n ho¸ ®éc  ¹i, µitrõtÖ  ¹n x∙héitrong c¸c   c¸clo i       h       n      b    tr ng  äc,c¸c ®oµn  Ó  ©n  ©n,    chøc  ê h   th nh d c¸c tæ  kinh tÕ  µ        n     v v¨n ho¸,c¸c ®¬ vÞ  ©n  i vµ  qu ®é   c«ng    èihîp tuyªntruyÒn,phæ   Õn  ©u  éng  éidung  an.Ph         bi s r n  NghÞ   nh   µ  ®Þ v ChØ   Þ  Ò   Ên    µy      Çng  ípnh©n  ©n,  õng  th v v ®Ò n ®Ó c¸c t l  d t c«ng  ©n,  õng    nh  Óu  â,hëng  d t gia ®× hi r   øng  µ  ù gi¸cchÊp  µnh. H íng dÉn  v t    h     c¸c c¬    quan  th«ng    i chóng  êng  tin®¹   th xuyªn th«ng      ng  tin,cæ ®é cho  éc  cu ®Êu  tranhnµy.   c) Phèi hîp víic¸c Bé:  éi vô,Lao  ng    ¬ng           N   ®é ­ Th binh  µ  héi,Th¬ng  v X∙    m¹i tæ    chøc  Öc  Óm     µ  ö  ýnghiªm      ¹m  Ëttù,kû  ¬ng  vi ki trav x l   c¸c viph tr     c trong  ho¹t®éng      µ  Þch  ô      v¨n ho¸ v d v v¨n ho¸.
  4. 4 d) Cã   Õ   ¹ch,biÖn    k ho   ph¸p m ë   éng   r quy m«,  ©ng  n cao  Êt l ng c¸cho¹t ch  î       ®éng  v¨n ho¸,cung  Êp    c b¨ng  a   ×nh, b¨ng  a   ¹c  ã  éi dung  µnh ®Ü h   ®Ü nh c n   l  m¹nh  nh»m   õng  íc ®¸p  t b  øng  nhu  Çu  c v¨n ho¸  ña  ©n   ©n;  íng  Én  c nh d h d nghiÖp  ô  v cho  c¸c  ¬  ë  Õu  c s chi phim, c¸c  ô  iÓ m     t® sinh  ¹t v¨n  ho   ho¸ c«ng  céng. ®)    Tæ chøc, s ¾p   Õp   ¹    x l ic¸c  ¬  ë  ¹t ®éng  c s ho   v¨n ho¸, dÞch  ô  ña    vc ngµnh V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin.T¨ng  êng  ùc l ng  ùctiÕp  µm  c l  î tr   l c«ng   t¸cqu¶n  ý l  ho¹t®éng        ¬  ë.   v¨n ho¸ ë c s
Đồng bộ tài khoản