intTypePromotion=1

Chỉ thị 854/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
209
lượt xem
11
download

Chỉ thị 854/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 854/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 10/04/2009 của Bộ Chính trị trong việc thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước và bổ sung chính sách chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 854/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. 1"--" THU TUONG CHiNH PHU CQNG HoA xA HOI CHU NGHiA V~T NAM DOc',p -T\f do -H,nh phuc ., s6: 854/CT -TT Hit N(Ji, ngity 19 thang 6 nam 2009 ~ ~.. ,. .. \)NG THONG TIN DIEN TfJ CHINH PBU -". ., ~ ~2~.vn~f~...~~.~ Ngay..1.L--:fI1ang...p..nam C!J CHi THI Kinh chuyei,: .A oA ...~ thtrc bien K~t luau sA 45-KL/TW ngay 10 thang 4 Dam 2009 cua Bq Chinh trj trong vi~c thi di~m mo hinh t~p doan kinh t~ nha ntro-c va b8 sung chinh sach chuy~n doanh nghi~p 100% vAn oha ntro-c thanh cong ty c8 phin Ngay 10 thang 4 nam 2009, BQ Chinh tri da co KSt lu
  2. 2 , Oy ban nhan dan cac tinh, thanh ph3 tf\Ic thuQc Trung ucmg ra scat I~i , , vi~c sir d\lng dat cua cac doanh nghi~p 100% von nha nuac va doanh nghi~p ., , nha nuac dff co phan boa tren dia ban, chan chinh ngay cac truCmg hqp vi ph~, thay d6i rn\lc dich sir d\ffig d~t khi khong duQ"cS\l ch~p thu~ cua C
  3. J kh~c ph\lc nhftng vucrng m~c, kho khan trong vi~c triSn khai th\lC hi~n vi~c nay hi~n nay; d6i mcri, hoan thi~n, da d~g boa phu
  4. 4 .' lInh V\Ic boa chfit; BQ Xay d\ffig xay d\Ing D~ an thi di~m thanh I~p t~p doan kinh te ho~t dQng trong IInh V\IC cong ngbi~p xay d\ffig va ca khi n~g va t@ , ., doan kinh te ho~t dQng trong lInh V\IC dau tu kinh doanh bat dQng san trinh Thu tu6ng Chinh phu trong thang 7 Dam 2009. , " 7. BQ NQi V\l chu tri, phoi hgp vm Ban Chi d~o Doi maj va Phat trieD doanh nghi~p trong quy III Dam 2009, bao clio Thu tu{mg Chinh phu nhih1g bi~n phap cfin thiet d~ Dang cao Dang l\lC va hi~u qua ho~t dQng cua Ban Chi d~o D6i m6i va Phat tri~n doanh nghi~p. 8. HQi d6ng quan trj cac t~p doan kinh te: a) Tiep tl;lC hoan thi~n t6 chuc quan Iy trong nQi bQ t~p doan, ~p trung phat tri~n san xuAt, kinh doanh, bao dam m\lC tieu cilng v6i cac t6ng cong ty Dba nuac tiep tl;lC la l\lc lugng Dong c6t, chu d~o trong nhih1g ng3nh, linh V\lC , , , , , then chot cua Den kinh te va tham gia tich C\lC vao vi~c dieu tiet vi mo, bao dam an sinh xa hQi. b) Ra soat l~i nganh ngh~ kinh doanh, danh m\lc dftu ill, co c&u t6 chuc va cO"che ho~t dQng d~ di~u chinh cho phil hqp v6i nhi~m V\l duqc giao va " , chien 1uqc phat trieD dai h~ cua t~p doan; kien nghi vm Thu tu6ng Chinh , ., . phil va cac ca quan quan ly trong vi~c dieu chinh, bo sung de hoan thi~n mo ., , hinh to chuc va ho~t dQng doi v6i t~p doan kinh te. c) Can cu vao nhi~m V\l duqc giao va hi~u qua ho~t dQng, cO ca che phat ., , , , , trieD phan von nha nu6c nham dap
  5. C";) .;~;~ ~ Cac BQ, ca quan ngang BQ, cO' quan thuQc Chinh phil, Oy ban nhan dan cac tinh, thanh pM tI"\rCthuQc , Trung u
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2