Chỉ thị liên tịch số 06/CTLT-BCT-CĐCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
3
download

Chỉ thị liên tịch số 06/CTLT-BCT-CĐCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị liên tịch số 06/CTLT-BCT-CĐCT về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2009 lập thành tích kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống của ngành công thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2009) do Bộ Công thương - Công đoàn Công thương Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị liên tịch số 06/CTLT-BCT-CĐCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG – CÔNG ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 06/CTLT-BCT-CĐCT Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009 CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM 2009 LẬP THÀNH TÍCH KỶ NIỆM 58 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (14/5/1951-14/5/2009) Ngày 02 tháng 10 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1418/QĐ-TTg lấy ngày 14 tháng 5 hàng năm là “Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam”. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2009 và thiết thực lập thành tích kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam (14 tháng 5 năm 1951 – 14 tháng 5 năm 2009), Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam đề nghị các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo các Tập đoàn, các Tổng công ty, Công ty, Doanh nghiệp, Cơ quan, Cục, Vụ, Viện, Trường, Trung tâm, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Sở Công Thương các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các đơn vị) trong ngành Công Thương quán triệt chủ trương tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Ngành theo tinh thần gọn nhẹ, tiết kiệm, trang trọng, kết hợp giáo dục truyền thống của ngành Công Thương với việc động viên phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào một số việc cụ thể như sau: 1. Nghiên cứu, quán triệt trong Lãnh đạo và cán bộ, công nhân, viên chức, lao động các nội dung nêu trong Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; Chỉ thị số 18/CT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ. 2. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 01/CTLT-BCT-CĐCT ngày 02 tháng 01 năm 2009 của Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam “về tổ chức phong trào thi đua năm 2009” đã gửi đến các đơn vị trong ngành, trong đó tập trung vào đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, các ngành công nghiệp hỗ trợ, đẩy mạnh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, nhất là các dự án thuộc diện kích cầu, dự án sẽ khởi công hoặc hoàn thành trong năm 2009; đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, tăng kim ngạch xuất khẩu, giảm nhập siêu, ổn định và phát triển thị trường trong nước, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế …. Các cơ quan đơn vị trong ngành căn cứ vào các nội dung văn bản nêu trên, xây dựng các mục tiêu, nội dung thi đua và biện pháp cụ thể thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2009 và chuẩn bị tốt các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho những năm tiếp theo. 3. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 4. Tuyên truyền giáo dục truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam. 5. Cải tiến và nâng cao chất lượng công tác của đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, hiệu lực bộ máy quản lý, đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, nâng cao nghiệp vụ hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.
  2. 6. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống của đơn vị, treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc để chào mừng ngày truyền thống, gặp gỡ giao lưu điển hình tiên tiến các thế hệ trong đơn vị kết hợp với văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thăm hỏi các cán bộ lão thành đã có công đóng góp cho sự nghiệp phát triển Ngành nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, cách mạng, động viên phong trào thi đua lao động sáng tạo của cán bộ, công nhân viên chức và lao động trong đơn vị. 7. Tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Công Thương Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống để tôn vinh những cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp phát triển Ngành. Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành. Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam đề nghị các cấp Lãnh đạo trong ngành Công thương phổ biến Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong ngành, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ Công Thương (Vụ Thi đua Khen thưởng). Toàn ngành Công Thương quyết tâm tổ chức phong trào thi đua có hiệu quả cao nhất, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2009 và kế hoạch 5 năm 2006 – 2010 mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã giao cho ngành Công Thương Việt Nam. TM. BAN THƯỜNG VỤ CĐCTVN BỘ TRƯỞNG CHỦ TỊCH BỘ CÔNG THƯƠNG Đỗ Đăng Hiếu Vũ Huy Hoàng Nơi nhận: - Hội đồng TĐKT Trung ương; - Ban TĐKT Trung ương; - Khối thi đua các Bộ, Ngành kinh tế; - Lãnh đạo Bộ; - Công đoàn CTVN; - Các cơ quan, đơn vị trong ngành CT; - Lưu: VT, TĐKT.
Đồng bộ tài khoản