Chỉ thị số 01/2000/CT-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 01/2000/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 01/2000/CT-TTg về tăng cường điều hành kế hoạch đầu tư phát triển năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 01/2000/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2000/CT-TTg Hà N i, ngày 12 tháng 1 năm 2000 CH THN V TĂNG CƯ NG I U HÀNH K HO CH U TƯ PHÁT TRI N NĂM 2000 Th i gian qua, công tác u tư và xây d ng ã ư c các B , các ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quan tâm ch o th c hi n theo m c tiêu c a k ho ch, trong ó ã huy ng ư c nhi u ngu n v n cho u tư phát tri n. Tuy nhiên, vi c chuy n d ch cơ c u kinh t chưa áp ng yêu c u do ngu n l c phát tri n còn h n h p và do chính sách thi u ng b , thi u nh t quán trong vi c nh hư ng các lĩnh v c ưu tiên phát tri n; vi c quy ho ch và d báo phát tri n trong t ng ngành, t ng vùng còn nhi u khi m khuy t, mang n ng tính ch quan, duy ý chí, mu n phát tri n nhanh ưa ra nhi u lĩnh v c tr ng i m, mũi nh n,... l i ch m i u ch nh khi t ng lĩnh v c ã có nhi u thay i. M t khác, các a phương có xu hư ng t p trung u tư phát tri n các ngành t o ra ngu n thu l n cân i ngân sách a phương như s n xu t bia, thu c lá, xi măng, ư ng... nhưng l i chưa th t s chú tr ng n tính cân i, nhu c u th trư ng và hi u qu kinh t . Nh m kh c ph c nh ng t n t i nêu trên, ngay t k ho ch năm 2000 và k ho ch 5 năm t i, ngu n v n u tư c n ph i t p trung vào nh ng d án, công trình có hi u qu , nh ng ngành và lĩnh v c có l i th , phát huy ư c các ngu n l c và trí tu ngư i Vi t Nam... ng th i ph i tính toán k n năng l c c nh tranh trong h i nh p qu c t và s bi n i c a quan h cung - c u không ch trên th gi i, khu v c mà ngay c th trư ng trong nư c. Căn c Quy t nh s 240/1999/Q -TTg ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph , v vi c giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách nhà nư c năm 2000, Th tư ng Chính ph ch th các B , ngành, y ban nhân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương, các T ng công ty th c hi n nh ng nhi m v c p bách sau ây: 1. Ti p t c th c hi n vi c i u ch nh cơ c u u tư, t p trung v n cho các d án có hi u qu kinh t - xã h i, có tác ng n nhi u ngành kinh t , có t l xu t khNu cao. - Ngoài vi c dành m t kho n v n tho áng kh c ph c h u qu lũ l t các t nh mi n Trung và m t s vùng, c n t p trung xem xét, i u ch nh l i quy ho ch, xây d ng k t c u h t ng t i các vùng thư ng b thiên tai, bão l t nh m h n ch thi t h i. - Rà soát l i các chương trình, d án u tư t ngân sách nhà nư c, b trí u tư t p trung, có tr ng i m, theo m c tiêu k ho ch. Các d án kh i công m i thu c nhóm B, C ph i phù h p v i quy ho ch ngành, vùng ã ư c thông qua, ph i có y th t c theo quy nh hi n hành. D án nào không
  2. th t c theo quy nh, không có hi u qu thì kiên quy t không b trí v n. Các d án ưa vào k ho ch ph i b o m các ngu n v n ch c ch n, b trí t p trung và b o m ti n . - Vi c b trí v n cho các d án nhóm B ph i t p trung, th i gian th c hi n d án không ư c kéo dài quá 4 năm. V n cho các d án nhóm C ph i theo nguyên t c b trí v n u tư b o m d án hoàn thành trong th i gian không quá 02 năm, h n ch kh i công m i d án nhóm C chưa th t c n thi t. - Các ngu n v n ngân sách l i cho các B , ngành, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương u tư ph i ư c k ho ch hoá ch t ch và ưa vào k ho ch u tư ngay t u năm. - Dành v n chuNn b u tư và ti p t c u tư g i u m t s d án quan tr ng cho k ho ch 5 năm 2001 - 2005 và các năm ti p theo trong các ngành kinh t qu c dân. 2. B trí v n i ng cho các d án ODA nh m b o m ti n theo hi p nh ã ư c ký k t, c bi t là các d án hoàn thành vào năm 2000 và năm 2001. 3. S a i, b sung ngay nh ng i u không phù h p trong Ngh nh s 52/1999/N - CP ngày 08 tháng 7 năm 1999, v qu n lý u tư xây d ng cơ b n và Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999, v quy ch u th u, nh m tháo g khó khăn, vư ng m c Ny nhanh th c hi n k ho ch u tư. 4. Trư ng h p c n thi t ph i xây d ng tr s làm vi c, Th trư ng các B , ngành, Ch t ch y ban nhân dân các c p ch u trách nhi m tính toán cân i trong kh năng ngu n v n ư c phân b xây d ng tr s , n u ngu n v n u tư ư c phân b không áp ng ư c nhu c u thì t cân i thêm ngu n h p pháp khác u tư và t ch u trách nhi m ngu n v n ó. Các d án u tư xây d ng tr s th c hi n úng quy nh v qu n lý u tư và xây d ng theo cơ ch hi n hành. 5. i v i ngu n v n tín d ng Nhà nư c: - T p trung cho các d án chuy n ti p tăng năng l c s n xu t và phát huy hi u qu , tăng kh năng c nh tranh ngay trong năm 2000. Các d án chuy n ti p, k c d án nhóm A, B, C ang vay d dang t i các u m i cho vay nào thì cho phép các ch u tư ư c ký ti p các h p ng vay v n v i các u m i ó cho n khi k t thúc d án. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o các Ngân hàng thương m i huy ng v n cho vay theo yêu c u ti n c a các d án ang vay d dang. Nhà nư c ti p t c th c hi n cơ ch bù lãi su t cho các t ch c cho vay theo s dư n th c t . - i v i các d án m i tri n khai s phân thành 2 nhóm : các d án nhóm A do Th tư ng Chính ph giao; các d án nhóm B và C s căn c vào nh hư ng chung v i tư ng và hình th c tín d ng ư c thông báo, các ch u tư làm vi c c th v i Qu h tr phát tri n ký k t các h p ng tín d ng, không phân bi t các thành ph n kinh t . Dành ph n v n thích áng cho vay khu v c doanh nghi p v a và nh .
  3. - t o i u ki n cho các ch d án u tư, các i tác u tư ti p c n ngu n v n tín d ng u tư c a Nhà nư c ngay t u năm, Qu h tr phát tri n n nh ngay b máy t ch c ho t ng; xây d ng k ho ch huy ng và cho vay v n, quy trình thNm nh phương án tài chính, phương án vay tr c a các d án u tư kh i công m i, thông báo k t qu thNm nh, hư ng d n các ch u tư ký k t h p ng vay v n theo úng quy nh. T ng h p tình hình tri n khai, hàng tháng báo cáo Th tư ng Chính ph . 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c các T ng công ty t p trung ch o, t ch c tri n khai th c hi n Ch th này và báo cáo nh kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và c năm theo quy nh t i Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph . Riêng các d án nhóm B và nhóm C thu c ngu n v n ngân sách, sau khi các B , ngành, a phương b trí k ho ch ph i g i cho B K ho ch và u tư, B Tài chính ch m nh t là ngày 28 tháng 02 năm 2000 theo dõi, ôn c và ki m tra th c hi n. B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B Tài chính, B Xây d ng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Văn phòng Chính ph th c hi n ch c năng ki m tra nh kỳ vi c th c hi n k ho ch u tư các ngành, các a phương, b o m u tư t p trung theo m c tiêu k ho ch và cơ c u u tư h p lý. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản