Chỉ thị số 01/CTLT-BCT-CĐCT

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 01/CTLT-BCT-CĐCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 01/CTLT-BCT-CĐCT về việc tổ chức phong trào thi đua năm 2009 do Bộ Công thương - Công đoàn Công thương Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 01/CTLT-BCT-CĐCT

  1. B CÔNG THƯƠNG - CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T OÀN CÔNG THƯƠNG VI T NAM NAM c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 01/CTLT-BCT-C CT Hà N i, ngày 02 tháng 01 năm 2009 CH THN V T CH C PHONG TRÀO THI UA NĂM 2009 Năm 2009 là năm ti p t c ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, duy trì t c tăng trư ng h p lý, b n v ng, ch ng ngăn ng a suy thoái kinh t , b o m an sinh xã h i; Ny m nh h p tác và h i nh p kinh t qu c t m t cách ch ng và hi u qu ; gi v ng n nh chính tr , b o m qu c phòng an ninh và tr t t , an toàn xã h i; t o i u ki n th c hi n th ng l i k ho ch phát tri n kinh t xã h i 5 năm 2006-2010. Nhi m v c a ngành Công thương trong năm 2009 h t s c n ng n , vi c ph n u th c hi n cho ư c các m c tiêu phát tri n kinh t m t cách b n v ng, gi i quy t t t hơn các v n xã h i b c xúc, nâng cao hơn n a kh năng c nh tranh và hi u qu c a n n kinh t , th c hi n các cam k t v gia nh p T ch c thương m i qu c t WTO, òi h i toàn ngành ph i có nh ng n l c r t l n nh m t m c tiêu tăng trư ng giá tr s n xu t công nghi p 16%, tăng kim ng ch xu t khNu 13%, ti p t c gi m nh p siêu, n nh và phát tri n th trư ng trong nư c, tăng cư ng h i nh p kinh t qu c t , nâng cao ch t lư ng và hi u qu trong u tư xây d ng, trong s n xu t kinh doanh c a t ng ơn v . Ph n u t các m c tiêu phát tri n c a năm 2009, B Công thương và Công oàn Công thương Vi t Nam phát ng phong trào thi ua trong toàn ngành Công thương v i các n i dung ch y u như sau: 1. Theo dõi ch t ch , nâng cao ch t lư ng phân tích và d báo tình hình trong nư c và qu c t , c bi t là nh ng bi n ng v tình hình kinh t , tài chính th gi i, ch ng xây d ng các phương án ng phó, h n ch tác ng b t l i c a s suy thoái kinh t th gi i Ny m nh quá trình chuy n d ch cơ c u s n phNm công nghi p, phát huy m i ngu n l c ph c v cho tăng trư ng. 2. T p trung rà soát và b sung i u ch nh các chi n lư c, quy ho ch ã ư c phê duy t theo hư ng m thu hút các nhà u tư thu c m i thành ph n kinh t tham gia vào các d án công nghi p l n như ngu n i n, khai thác và ch bi n khoáng s n, xi măng, gi y và b t gi y, hóa ch t và phân bón. 3. T p trung phát tri n các ngành công nghi p phù tr tăng cư ng kh năng cung c p nguyên v t li u, bán thành phNm, ph li u u vào trong nư c ph c v s n xu t hàng xu t khNu và thúc Ny m i quan h h tr liên ngành gi a các ngành công nghi p, góp ph n gi m nh p khNu. Tăng cư ng các ho t ng khuy n công Ny m nh phát tri n công nghi p a phương c bi t là công nghi p các t nh Vùng Trung du và mi n núi B c B , Vùng Tây Nguyên, Vùng Tây Nam B .
  2. 4. Tăng cư ng và i m i phương th c xúc ti n thương m i, xây d ng thương hi u; th c hi n các gi i pháp ng b nh m nâng cao năng l c c nh tranh c a các s n phNm công nghi p xu t khNu m t cách toàn di n trên t t c các m t: năng l c s n xu t, cơ c u m t hàng, giá c , ch t lư ng, t ng bư c ưa doanh nghi p tham gia vào chu i s n xu t c a các T p oàn a qu c gia. 5. Chú tr ng công tác phát tri n th trư ng trong nư c, nh t là khu v c nông thôn, vùng sâu, vùng xa, trong ó t p trung trư c h t vào vi c phát tri n h th ng phân ph i ch l c trên th trư ng như: Các h th ng phân ph i v t tư hàng hóa tr ng y u lương th c, xăng d u, xi măng, s t thép phân bón, thu c ch a b nh, các h th ng phân ph i hàng tiêu dùng mà nòng c t là các T p oàn, T ng công ty phân ph i l n ho t ng trên ph m vi c nư c. Tăng cư ng ki m tra, ki m soát ch t lư ng hàng hóa, ki m soát chi phí s n xu t, lưu thông nh ng m t hàng thi t y u nh m ki m ch t c tăng giá hàng tiêu dùng không vư t quá t c tăng trư ng kinh t . 6. Th c hi n có hi u qu các cam k t trong khuôn kh WTO, các hi p nh thi t l p khu v c m u d ch t do song phương và a phương; Ti p t c nghiên c u, thúc Ny vi c àm phán, ký k t các hi p nh h p tác kinh t thương m i khác. 7. V công tác qu n lý nhà nư c c a B , c n tham gia tích c c vào quá trình t o l p ng b các y u t th trư ng phù h p v i ch trương c a ng và Nhà nư c. Tăng cư ng công tác ki m tra, rà soát vi c th c hi n th t c hành chính trong toàn ngành, ơn gi n hóa và công khai hóa m i ho t ng qu n lý nhà nư c theo n i dung c i cách hành chính, hoàn thi n cơ ch “m t c a” t i cơ quan B Công thương, sâu sát cơ s , tháo g khó khăn, t o i u ki n thu n l i nh t cho doanh nghi p trong các th t c liên quan n u tư, phát tri n s n xu t, xu t, nh p khNu hàng hóa. Ph c p tiêu chuNn ch t lư ng ISO n t ng doanh nghi p, các ơn v hành chính nâng cao ch t lư ng qu n lý và ch t lư ng s n phNm. Xây d ng n p văn hóa công nghi p trong lãnh o và qu n lý. 8. Xây d ng và phát tri n th trư ng khoa h c và công ngh . Xây d ng hàng rào tiêu chuNn k thu t phù h p nh ch qu c t i v i hàng xu t khNu, nh p khNu t o i u ki n thúc Ny s n xu t trong nư c, góp ph n h n ch nh p siêu. Khuy n khích các thành ph n kinh t u tư vào lĩnh v c công ngh cao và ng d ng khoa h c công ngh vào s n xu t công nghi p, t ng bư c xây d ng ngành Công thương có tính t ng hóa cao. Tăng cư ng h p tác qu c t và h i nh p qu c t v khoa h c và công ngh , xây d ng các trang thông tin qu ng bá v th trư ng khoa h c công ngh , các k t qu nghiên c u n i b t c n chuy n giao, các yêu c u v u tư i m i công ngh c a doanh nghi p. 9. Th c hi n t t vi c quy ho ch m ng lư i các trư ng thu c B m b o hi u qu , n nh và t o i u ki n cho các trư ng ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c không nh ng gi i v chuyên môn nghi p v mà còn c v o c, tác phong làm vi c công nghi p, áp ng ư c yêu c u, nhi m v trong s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. 10. Ti p t c s p x p, chuy n i doanh nghi p Nhà nư c theo tinh th n Ngh quy t Trung ương 3, Trung ương 9 Khóa IX và các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . Theo dõi ho t ng c a các T p oàn, các T ng Công ty, các doanh nghi p sau khi ã chuy n i mô hình k p th i tham mưu v cơ ch chính sách cho s n nh và
  3. phát tri n, c bi t là khâu tài chính, t ch c cán b và u tư, rút kinh nghi m hoàn thi n cơ ch ho t ng c a các mô hình T p oàn, Công ty m - Công ty con, Công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên. 11. Th c hi n t t quy ch dân ch cơ s , m b o vi c làm, nâng cao thu nh p c a ngư i lao ng, c i thi n i u ki n làm vi c cho công nhân viên ch c, lao ng, gi m thi u t i a s v tai n n lao ng, s ngư i b ch t vì tai n n lao ng. Th c hi n t t công tác phòng, ch ng quan li u, tham nhũng, lãng phí ng th i ch ng ra các bi n pháp nâng cao hi u qu u tranh phòng, ch ng tham nhũng. 12. ChuNn b t t các i u ki n v t ch t k thu t th c hi n k ho ch năm 2009, k ho ch 5 năm 2006-2010. Ti p t c th c hi n t t cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh” m b o cho phong trào thi ua “Lao ng hi u qu - Phát tri n b n v ng - H i nh p thành công” luôn ư c t ch c, th c hi n r ng kh p, liên t c. Ch ng phát hi n, b i dư ng, t ng k t, bi u dương khen thư ng k p th i nh ng t p th , cá nhân tiêu bi u có thành tích c bi t xu t s c trong các phong trào thi ua và nhân r ng các i n hình tiên ti n. Ki n toàn và nâng cao hi u qu ho t ng c a các H i ng Thi ua Khen thư ng trong các doanh nghi p ã ư c chuy n i mô hình, chuy n i s h u. Phát huy thành tích ã t ư c trong năm 2008 và t p trung th c hi n t t nh ng nh hư ng, nhi m v chung ã ư c ra cho năm 2009 c a ngành Công thương, Lãnh o B Công thương, Công oàn Công thương Vi t Nam kêu g i cán b công nhân viên ch c, lao ng toàn ngành ra s c ph n u cùng nhau thi ua th c hi n th ng l i nhi m v k ho ch năm 2009 ngay t tháng u, quý u, t o ti n hoàn thành toàn di n k ho ch 5 năm 2006-2010 mà ng, Qu c h i, Chính ph ã giao cho ngành Công thương Vi t Nam. TM. BAN THƯ NG V C CTVN B TRƯ NG CH TNCH B CÔNG THƯƠNG ăng Hi u Vũ Huy Hoàng Nơi nh n: - H i ng T KT Trung ương; - Ban T KT Trung ương; - Kh i thi ua các B , Ngành kinh t ; - Lãnh o B ; - Công oàn CTVN; - Các cơ quan, ơn v trong ngành CT; - Lưu: VT, T KT.
Đồng bộ tài khoản