Chỉ thị số 02/2000/CT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 02/2000/CT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/2000/CT-BXD về việc đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/2000/CT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ------- Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2000 S : 02/2000/CT-BXD CH TH V VI C Đ Y M NH CÔNG TÁC C PH N HÓA DOANH NGHI P NHÀ NƯ C Th c hi n ch t rương c a Đ ng và Nhà nư c v c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c, trong hai năm 1998-1999 các doanh nghi p nhà nư c (T ng công ty, Công ty đ c l p) thu c B Xây d ng qu n lý đã ti n hành c ph n hóa trên hai ch c doanh nghi p và b ph n doanh nghi p. Các doanh nghi p và b ph n doanh nghi p đã c ph n hóa đ u tăng đáng k v : v n s n xu t kinh doanh, doanh thu, l i nhu n, công vi c làm, thu nh p bình quân c a ngư i lao đ ng, c t c chia cho các c đông đ u cao hơn lãi su t ti n g i t i t ki m và nh t là tinh th n trách nhi m, thái đ lao đ ng c a cán b , viên ch c và ngư i lao đ ng trong các công ty c ph n đư c nâng cao rõ r t. Tuy công tác c ph n hóa c a B trong hai năm qua đã đư c tri n khai tích c c và có k t q a rõ r t; nhưng m t s T ng công ty, Công ty đ c l p t i n hành c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c còn ch m tr . Nguyên nhân c a s ch m tr là do lãnh đ o m t s T ng công ty, Công ty đ c l p chưa nh n t h c đ y đ t m quan tr ng và s c n t hi t ph i ti n hành c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c; do các doanh nghi p xây l p ph n l n chưa có s c h p d n; m t khác còn do m t s chính sách, ch đ đ i v i các doanh nghi p nhà nư c c ph n hóa chưa đư c gi i quy t h p lý và vi c ch đ o th c hi n c ph n hóa trong m t s T ng công ty, Công ty đ c l p thi u k h n t rương, không liên t c, th m chí có nh ng nơi thi u kiên quy t. Đ kh c ph c tình tr ng trên và đ y m nh công tác c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c theo tinh th n Ch t h s 20/1998/CT-TTg ngày 21/4/1998 c a Th tư ng Chính ph v đ y m nh s p x p và đ i m i doanh nghi p nhà nư c, B trư ng B Xây d ng ch th các T ng công ty, Công ty đ c l p thu c B qu n lý th c hi n m t s đi m sau đây: 1. Các T ng công ty, Công ty đ c l p t hu c B qu n lý ph i quán tri t cho cán b , viên ch c và nh ng ngư i lao đ ng trong doanh nghi p hi u rõ ý nghĩa, m c đích, t m quan tr ng và nh t là các ch đ , chính sách c a Nhà nư c đ i v i các doanh nghi p nhà nư c ti n hành c ph n hóa. 2. Đ i v i các T ng công ty trong hai năm 1998-1999 chưa c ph n hóa ít nh t 20% s doanh nghi p h ch toán đ c l p, ho c h ch toán ph thu c mà không c n duy trì 100% v n Nhà nư c, thì năm 2000 ph i l a ch n thêm các doanh nghi p c ph n hóa đ đ m b o t l ít nh t là 20%. Đ i v i các Công ty đ c l p t hì năm 2000 ph i l a ch n ít nh t m t b ph n doanh nghi p p h thu c đ ti n hành c ph n hóa. Danh sách doanh nghi p
  2. và b ph n doanh nghi p c ph n hóa trong năm 2000 c a các T ng công ty và Công ty đ c l p ph i báo cáo v B (Ban đ i m i qu n lý doanh nghi p) trư c ngày 20/2/2000 (báo cáo theo m u đ ính kèm). 3. Các T ng công ty, Công ty đ c l p ph i c ng c t ch c, cán b , và nh t là quy đ nh c t h nhi m v , trách nhi m và l l i làm vi c c a Ban đ i m i qu n lý doanh nghi p T ng công ty, Công ty đ c l p, nh m nâng cao năng l c ch đ o, đi u hành và hi u su t công tác. 4. C ph n hóa doanh nghi p nhà nư c là m t ch trương l n c a Đ ng và Nhà nư c. H i đ ng thi đua c a B và c a các T ng công ty, Công ty đ c l p ph i coi vi c th c hi n c ph n hóa là m t ch t iêu thi đua đ đánh giá, xét thư ng các danh hi u thi đua hàng năm. Các T ng công ty, Công ty đ c l p khi ki m đi m t ình hình th c hi n nhi m v - kinh doanh hàng qúy, hàng năm ph i ki m đ i m vi c th c hi n c ph n hóa doanh nghi p ho c b ph n doanh nghi p t hành viên; đ ng th i ph i t hư ng xuyên báo cáo k t q a th c hi n công tác c ph n hóa v i B . 5. Ban đ i m i qu n lý doanh nghi p c a B có trách nhi m ph i h p v i Công đoàn ngành xây d ng Vi t Nam và các C c, V ch c năng đ ch đ o công tác c ph n hóa các t ng công ty, Công ty đ c l p; đ ng th i t ng h p tình hình th c hi n c ph n hóa c a các doanh nghi p thu c B đ báo cáo B trư ng, Ban đ i m i qu n lý doanh nghi p Trung ương và Th t ư ng Chính ph . Ch t ch H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c T ng công ty, Giám đ c Công ty, Ban đ i m i qu n lý doanh nghi p B Xây d ng và các C c, V , Ban, Văn phòng B có trách nhi m t hi hành Ch t h này. B TRƯ NG B XÂY D NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph (đ b/c) - Ban ĐMQLDNTW (đ b/c) - B KHĐT - B Tài chính GS.TS. Nguy n M nh Ki m - Công đoàn ngành XD Vi t Nam - Các T ng công ty, Công ty đ c l p - Các C c, V , Ban, Văn phòng B DANH SÁCH DOANH NGHI P C PH N HÓA NĂM 2000 STT Tên Đ a Ngành T ng giá tr Ngu n T ng T ng L i Qũy Thu Hình doanh đi m ngh tài s n có vn Qũy l i nhu n khen nh p th c nghi p kinh đn Nhà khen nhu n sau thư ng, bình chuy n doanh 31/12/1999 nư c thư ng, thu phúc l i quân đ i s phúc l i bình hu
  3. quân
Đồng bộ tài khoản