Chỉ thị số 02/2004/CT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
33
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 02/2004/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/2004/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/2004/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 02/2004/CT-BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 02 năm 2004 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC THANH TRA, KI M TRA TRONG NGÀNH GIAO THÔNG V N T I Th c hi n Pháp l nh thanh tra ngày 1/4/1990, Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i, hàng năm B Giao thông v n t i u ban hành k ho ch thanh tra, ki m tra trong toàn ngành. Do ó, công tác thanh tra, ki m tra nh ng năm g n ây có nhi u chuy n bi n tích c c. Năm 2003, các cơ quan, ơn v ă tri n khai khá t t các cu c thanh tra, ki m tra v u tư xây d ng, tài chính doanh nghi p. Vi c thanh tra, ki m tra ă giúp B b sung, s a i, hoàn thi n th ch , chính sách, pháp lu t qu n lý ngành, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà nư c c a B , ch n ch nh k p th i nh ng sai ph m, góp ph n Ny m nh, nâng cao hi u qu qu n lý s n xu t kinh doanh c a các ơn v cơ s . Tuy nhiên, bên c nh nh ng k t qu t ư c, công tác thanh tra, ki m tra trong ngành giao thông v n t i còn có m t s h n ch : vi c l p và tri n khai k ho ch t ki m tra m t s cơ quan, ơn v càn ch m, chưa bao quát nh ng n i dung thu c ph m vi qu n lý c a cơ quan, ơn v mành và nh hư ng c a B Giao thông v n t i; các C c qu n lý nhà nư c chuyên ngành chưa th c hi n y ph m vi thanh tra, ki m tra n các i tư ng thu c ph m vi qu n lý nhà nư c; Th trư ng các cơ quan, ơn v chưa b trí l c lư ng m nh ti n hành thanh tra, ki m tra theo quy nh c a pháp lu t; k t lu n thanh tra, ki m tra chưa sâu, chưa xác nh rà ư c sai ph m c a cá nhân, còn d ng l i nh ng ki n ngh chung chung, chưa c th ; vi c x lý i v i các sai sót, vi ph m trong và sau thanh tra, ki m tra chưa kiên quy t, k p th i; công tác báo cáo chưa úng quy nh. Trong th i gian qua có cơ quan, ơn v buông l ng công tác ki m tra, xNy ra vi ph m nghiêm tr ng quy nh c a Nhà nư c. tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra theo quy nh c a pháp lu t, phát huy k t qu t ư c, kh c ph c nh ng t n t i trong th i gian qua và th c hi n t t k ho ch thanh tra, ki m tra năm 2004 c a B Giao thông v n t i ban hành kèm theo Quy t nh s 4002/Q -BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2003 (sau ây g i là Quy t nh 4002), B trư ng B Giao thông v n t i ch th : 1. Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B ph i rà soát, ki n toàn l i t ch c, b trí cán b làm công tác thanh tra, ki m tra: a) C c trư ng các C c ư ng b Vi t Nam, ư ng s t Vi t Nam, ư ng sông Vi t Nam, Hàng h i Vi t Nam và Hàng không Vi t Nam ph i rà soát, s p x p, b sung
  2. thêm cán b có phNm ch t o c t t, có trành chuyên môn cao th c hi n ch c năng thanh tra trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a C c. b) C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông ph i phân công cán b chuyên trách giúp C c trư ng th c hi n ch c năng thanh tra, ki m tra trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a C c. c) Th trư ng các cơ quan, ơn v s nghi p ( Vi n, Trư ng, Ban qu n lý d án, Báo GTVT, T p chí GTVT, Nhà Xu t b n GTVT, Trung tâm Tin h c, S y t GTVT) và T ng Giám c, Giám c các doanh nghi p thu c B ph i b trí cán b ph trách công tác ki m tra c a ơn v . Ngư i ph trách công tác ki m tra ph i có ch c v t Trư ng phàng tr lên, có nhi m v giúp Th trư ng cơ quan, ơn v xây d ng k ho ch ki m tra, t ch c th c hi n, t ng k t, báo cáo theo quy nh. Quy t nh phân công cán b ph trách công tác ki m tra (theo m u) g i v B (qua Thanh tra B ) trong Quý I năm 2004. 2. Th trư ng các cơ quan, ơn v ph i khNn trương tri n khai k ho ch thanh tra, ki m tra năm 2004, c th như sau: a) Các cơ quan qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i, khi xây d ng k ho ch thanh tra chi ti t, c n m r ng i tư ng thanh tra, ki m tra, bao g m cá nhân, t ch c tr c thu c và cá nhân, t ch c thu c m i thành ph n kinh t có tham gia ho t ng thu c ph m vi qu n lý nhà nư c chuyên ngành giao thông v n t i theo phân c p qu n lý. b) Thanh tra B và các V căn c ch c năng, nhi m v ư c giao, tri n khai th c hi n k ho ch thanh tra, ki m tra c a B Giao thông v n t i ban hành kèm theo Quy t nh s 4002. c) Các C c và các cơ quan, ơn v tr c thu c B căn c k ho ch thanh tra, ki m tra c a B Giao thông v n t i ban hành kèm theo theo Quy t nh s 4002 và ch c năng nhi m v ư c giao ti n hành xây d ng k ho ch thanh tra, ki m tra chi ti t c a cơ quan, ơn v mành. S lư ng các cu c thanh tra, ki m tra ph i tăng g p 2 l n năm 2003. K ho ch chi ti t báo cáo v B úng th i h n theo Quy t nh s 4002. d) Giám c các S Giao thông v n t i, Giao thông Công chính căn c vào yêu c u c th trong qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i c a a phương và Quy t nh s 4002 khNn trương ti n hành l p k ho ch thanh tra, ki m tra chi ti t, báo cáo B GTVT theo quy nh. e) Th trư ng các ơn v s nghi p, doanh nghi p thu c B : - Ph i xác nh công tác ki m tra là vi c làm thư ng xuyên trong công tác qu n lý, s n xu t và ch o i u hành c a cơ quan, ơn v mành. - T ki m tra vi c u tư và xây d ng các d án u tư c a cơ quan, ơn v mành (xây d ng cơ s h t ng, mua s m tài s n, u tư tăng năng l c s n xu t kinh doanh...) và ti n hành ki m tra i v i các ơn v tr c thu c. - T ki m tra tài chính c a cơ quan, ơn v mình và ti n hành ki m tra i v i cơ quan ơn v tr c thu c, trong ó ph i chú ý ki m tra công tác khoán, qu n c p i;
  3. ki m tra vi c tri n khai th c hi n Ngh nh 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph t i cơ quan, ơn v mành ( i v i ơn v s nghi p có thu). - Các cơ quan, ơn v ă ư c ch nh ki m toán c l p ph i khNn trương ký k t h p ng v i m t t ch c ki m toán c l p có năng l c ti n hành ki m toán. 3. V vi c th c hi n trình t và th t c khi ti n hành thanh tra ho c ki m tra. Th trư ng các cơ quan, ơn v ph i có quy t nh thành l p oàn ho c c Thanh tra viên, chuyên viên ti n hành thanh tra, ki m tra; thư ng xuyên ch o ho t ng thanh tra, ki m tra th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t. K t thúc thanh tra, ki m tra, các oàn thanh tra, ki m tra ph i có k t lu n b ng văn b n, trong ó ph i nàu rõ ư c tình hình chung c a cơ quan, ơn v ư c thanh tra, ki m tra, k t qu thu th p các ch ng c , ánh giá ưu i m, khuy t i m, úng, sai, xác nh rà trách nhi m cá nhân i v i sai sót, vi ph m và nguyên nhân, ki n ngh x lý v hành chính, kinh t , hoàn thi n cơ ch , chính sách qu n lý ngành và các quy nh c a pháp lu t. 4. V vi c x lý trong và sau thanh tra, ki m tra. Trong quá trình thanh tra, các oàn thanh tra ho c Thanh tra viên ph i x lý ho c ki n ngh x lý k p th i các hành vi vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. Khi có k t lu n thanh tra, ki m tra, Th trư ng cơ quan, ơn v ph i có bi n pháp kh c ph c, x lý nghiàm, k p th i. Các cơ quan Thanh tra ho c ngư i ph trách công tác ki m tra ph i theo dõi vi c th c hi n k t lu n thanh tra, ki m tra. 5. V công tác gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. a) Th trư ng các cơ quan, ơn v ph i th c hi n y pháp lu t v ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. K t h p công tác thanh tra, ki m tra v i công tác ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí t i cơ quan, ơn v mình và cơ quan, ơn v tr c thu c. b) Công tác gi i quy t khi u n i, t cáo và ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v gi i quy t khi u n i, t cáo là m t nhi m v thư ng xuyên c a t t c các cơ quan, ơn v . Các cơ quan, ơn v ph i quán tri t phương châm, gi i quy t khi u n i, t cáo d t i m t cơ s , không khi u n i, t cáo vư t c p, kéo dài. 6. V công tác báo cáo. Th trư ng các cơ quan, ơn v ph i th c hi n nghiàm ch nh và ch u trách nhi m trư c B v ch báo cáo nh kỳ công tác thanh tra, ki m tra. Giao cho Chánh Thanh tra B theo dài công tác này, n u Th trư ng cơ quan, ơn v nào không th c hi n y thà báo cáo và ki n ngh B trư ng x lý trách nhi m theo quy nh. 7. Giao cho Chánh Thanh tra B ch o, ki m tra các cơ quan, ơn v trong vi c tri n khai th c hi n k ho ch thanh tra, ki m tra và các yêu c u c a Ch th này. Th trư ng các cơ quan, ơn v khNn trương th c hi n Ch th này, nh kỳ báo cáo B k t qu th c hi n (qua Thanh tra B t ng h p).
  4. B TRƯ NG B GTVT Nơi nh n: - VP Chính ph ( ph i h p), - Thanh tra Nhà nư c ( ph i h p), - Các Th trư ng ( ch o), - Các C c, V , Vi n ( th c hi n), - Cơ quan, ơn v thu c B ( th c hi n), ào ình Bình - Các S GTVT, GTCC ( th c hi n), - Công báo, - Lưu VP, TTr.
Đồng bộ tài khoản