Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2007 do Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 4 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 03/2006/CT-UBND Qu n 4, ngày 11 tháng 10 năm 2006 CH THN V VI C TUY N CH N VÀ G I CÔNG DÂN NH P NGŨ VÀ ĂNG KÝ NGHĨA V QUÂN S NĂM 2007 Nh ng năm qua, công tác ăng ký nghĩa v quân s và tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ trên a bàn qu n 4 ã i vào n n p và ch t ch ; hàng năm v n th c hi n t t vi c tuy n ch n g i công dân nh p ngũ 2 c p qu n và phư ng t 100%, b o m ch t lư ng theo yêu c u xây d ng quân i. Căn c Lu t Nghĩa v quân s ư c s a i, b sung ngày 14 tháng 6 năm 2005. D báo s 129/DB-TQ ngày 14 tháng 6 năm 2006 c a B Ch huy Quân s thành ph v vi c tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ t I năm 2007. Công văn s 62/CV-QU ngày 28 tháng 7 năm 2006 v vi c tăng cư ng lãnh o nâng cao ch t lư ng chính tr trong thanh niên nh p ngũ năm 2007. Nh m ch ng th c hi n t t công tác chuNn b tuy n quân năm 2007 t s lư ng, ch t lư ng theo ch tiêu Thành ph giao. ng th i chuNn b chu áo công tác ăng ký nghĩa v quân s năm 2007. y ban nhân dân qu n 4 ch th : 1. Giao trách nhi m cho Ban Ch huy Quân s qu n 4 (cơ quan thư ng tr c H i ng Nghĩa v quân s qu n) hư ng d n y ban nhân dân 15 phư ng th c hi n vi c tuy n ch n, g i công dân nh p ngũ và t ch c ăng ký nghĩa v quân s cho nam công dân tu i 17 trong năm 2007, ng th i ph i h p ch t ch v i các ngành oàn th phúc tra ăng ký b sung cho nam công dân tu i t 18 n 25 chưa ăng ký nghĩa v quân s l n u cho H i ng Nghĩa v quân s qu n, t ch c ki m tra m i công tác chuNn b tuy n quân và ăng ký nghĩa v quân s năm 2007 c a 15 phư ng k p th i ch n ch nh, b sung th c hi n úng lu t nh. - T ch c h p ng ch t ch v i các ơn v quân i giao nh n quân c a qu n, th ng nh t vi c tuy n ch n thanh niên g i nh p ngũ theo hư ng d n c a B Ch huy Quân s thành ph , t o i u ki n cho y ban nhân dân 15 phư ng ti n hành giao quân t k t qu t t. - Trong quá trình t ch c th c hi n, Ban Ch huy Quân s qu n 4 thư ng xuyên báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân qu n 4 tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c, k p th i ch o b o m hoàn thành ch tiêu Thành ph giao. 2. Công an qu n 4 ch o i Qu n lý hành chính tr t t xã h i ph i h p ch t ch Ban Ch huy Quân s qu n n m thông tin y bi n ng thanh niên trong tu i s n sàng nh p ngũ trên a bàn hàng tháng, ng th i ch o Công an 15 phư ng
  2. ph i h p Ban Ch huy Quân s phư ng tham gia xét duy t ch t ch v chính tr , o c, qu n lý ch t ch nam công dân trong tu i s n sàng g i nh p ngũ, t ch c xác minh, k t lu n chính xác v lý l ch chính tr c a gia ình và b n thân công dân i u ki n chuNn b g i nh p ngũ năm 2007; ph i h p các cơ quan ch c năng x lý kiên quy t các công dân vi ph m Lu t Nghĩa v quân s , ch ng ph i h p Ban Ch huy Quân s qu n 4 tuy n ch n công dân vào ngành công an theo ch tiêu ư c giao, b o m s lư ng, ch t lư ng theo quy nh và th c hi n t t k ho ch ăng ký nghĩa v quân s năm 2007. 3. Trung tâm Y t qu n 4 chuNn b y các m t công tác m b o cho vi c khám s c kh e, ch o Tr m Y t 15 phư ng ph h p cơ quan quân s th c hi n vi c phân lo i s c kh e thanh niên giúp H i ng Nghĩa v quân s phư ng ch n ch t lư ng thanh niên i u ng khám s c kh e h n ch s lư ng, nâng ư c ch t lư ng trong quá trình khám. ng th i hư ng d n cho y t 15 phư ng n m ch c k t qu thanh niên n khám, k t h p cơ quan quân s th c hi n công khai trong nhân dân. Th c hi n t t công tác ăng ký nghĩa v quân s gián ti p năm 2007 theo lu t nh. - Ki n toàn H i ng Khám s c kh e nghĩa v quân s theo úng thành ph n quy nh, t ch c t p hu n chuyên môn trư c khi ki m tra và khám s c kh e cho công dân ăng ký nghĩa v quân s tu i 17 và công dân t 18 n 25 tu i. Trong khám chuNn b y d ng c xét nghi m HIV, test heroin s thanh niên tiêu chuNn s c kh e theo k t lu n c a H i ng Khám s c kh e và tri n khai y t các phư ng qu n lý ch t ch i tư ng có k t qu dương tính. T ch c rút kinh nghi m công tác khám s c kh e nghĩa v quân s sau khi giao quân. 4. Trung tâm Văn hóa qu n 4 t ch c tuyên truy n c ng sâu r ng trong nhân dân, t p trung trong th i gian thanh niên khám s c kh e và ăng ký nghĩa v quân s năm 2007 v Lu t Nghĩa v quân s , truy n th ng quân i, truy n th ng l c lư ng vũ trang qu n 4 cùng cơ quan quân s t ch c trang trí a i m l giao quân trang tr ng, chu áo, t o khí th sôi n i c a ngày h i thanh niên tòng quân. 5. Phòng Tài chính - K ho ch qu n 4 b o m kinh phí cho công tác tuy n quân và các ho t ng khác ph c v công tác ng viên tuy n quân t qu n n phư ng. 6. Các thành viên còn l i c a H i ng Nghĩa v quân s qu n: Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i, y ban M t tr n T qu c, Liên oàn Lao ng, H i Liên hi p Ph n qu n 4, H i C u chi n binh qu n 4, Qu n oàn qu n 4 theo ch c năng t ng cơ quan, ph i h p Ban Ch huy Quân s qu n ch o ngành d c cơ s ph i h p Ban Ch huy Quân s phư ng t ch c th c hi n công tác tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ năm 2007, ng th i th c hi n t t ch c năng nhi m v c a H i ng Nghĩa v quân s qu n giao ph trách phư ng theo dõi ch o giúp a phương hoàn thành ch tiêu nhi m v ư c giao. 7. y ban nhân dân 15 phư ng t p trung ch o t ch c th c hi n t t vi c tuyên truy n, bình c công khai trong nhân dân và quy trình tuy n ch n g i công dân nh p ngũ, hoàn thành ch tiêu trên giao b o m s lư ng, ch t lư ng theo quy nh. Yêu c u các cơ quan, ơn v có liên quan th c hi n nghiêm túc n i dung Ch th này./.
  3. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Kim Dung
Đồng bộ tài khoản