Chỉ thị số 03/2008/CT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
11
download

Chỉ thị số 03/2008/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 03/2008/CT-BYT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa Đông - Xuân do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/2008/CT-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 03/2008/CT-BYT Hà N i, ngày 29 tháng 01 năm 2008 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG CH NG DNCH B NH TRONG MÙA ÔNG – XUÂN Trong th i gian qua, các b nh truy n nhi m gây d ch b nh nguy hi m ti p t c di n bi n ph c t p nhi u qu c gia trên th gi i, c bi t các b nh cúm A (H5N1), S t xu t huy t, T , Viêm não do vi rút, Ebola, S t thung lũng Rift … T i Vi t Nam, năm 2007 các trư ng h p nhi m cúm A (H5N1) v n ti p t c ghi nh n m ts a phương trong c nư c, b nh s t xu t huy t v n lưu hành m c cao c bi t t i các t nh phía Nam, d ch tiêu ch y c p nguy hi m trong ó có nguyên nhân do phNy khuNn t ã bùng phát m t s t nh phía B c, các v ng c th c phNm do vi sinh v t v n x y ra t i m t s a phương. Th c hi n ch o Th tư ng Chính ph v tăng cư ng công tác phòng ch ng d ch b nh; ch ng phòng ch ng d ch b nh trong mùa ông – Xuân và T t nguyên án M u Tý, b o v s c kh e nhân dân, B trư ng B Y t ch th : 1. Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: a) Ch o vi c giám sát ch t ch , phát hi n s m và x lý k p th i các trư ng h p m c b nh truy n nhi m, c bi t là T , cúm A (H5N1), S t xu t huy t, …, h n ch t i a t l t vong do b nh truy n nhi m, c ng c các i cơ ng ch ng d ch s n sàng tri n khai nhi m v ; b) Ch o các cơ s i u tr trên a bàn qu n lý chuNn b s n sàng cơ s thu c, phương ti n c p c u, i u tr … k p th i chNn oán, thu dung và i u tr b nh nhân trong trư ng h p x y ra d ch l n. i c p c u lưu ng, s n sàng h tr chuyên môn cho các ơn v trong c p c u, i u tr b nh nhân; c) i v i các a phương có c a khNu qu c t , c n ki m tra ch t ch khách nh p c nh t các vùng ang có d ch, vùng có d ch cũ, không d ch b nh xâm nh p. Cơ quan ki m d ch ph i h p ch t ch v i cơ quan chuyên ngành trong vi c ki m tra giám sát gia c m, th c phNm nh p khNu và v n chuy n qua biên gi i; d) Ch o Trung tâm truy n thông giáo d c s c kh e t nh/thành ph trong vi c ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c tuyên truy n, giáo d c v các bi n pháp phòng, ch ng b nh truy n nhi m ngư i dân hi u và t giác tham gia các ho t ng phòng, ch ng b nh truy n nhi m t i c ng ng;
  2. e) Báo cáo k p th i Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph v di n bi n tình hình b nh truy n nhi m gây d ch và ch ng phòng ch ng d ch b nh t i a phương. Tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân t nh trong vi c huy ng m i ngu n l c c a các cơ quan, t ch c và cá nhân trên a bàn t nh cho công tác phòng, ch ng b nh truy n nhi m; g) Th c hi n nghiêm túc Quy ch thông tin, báo cáo b nh truy n nhi m gây d ch ban hành kèm theo Quy t nh s 4880/2002/Q -BYT ngày 06/12/2002 c a B trư ng B Yt . h) Ph i h p ch t ch v i các ơn v liên quan trong vi c tri n khai công tác phòng ch ng d ch, c bi t là S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trong phát hi n, khai báo, x lý d ch cúm A (H5N1); i) Trong d p ngh T t nguyên án M u Tý ph i t ch c tr c d ch 24/24 gi theo dõi, n m tình hình d ch b nh x y ra trên a bàn, ch o các ơn v tr c d ch theo úng quy nh. 2. C c Y t d phòng và Môi trư ng có trách nhi m: a) Ph i h p v i các Vi n V sinh d ch t /Pasteur theo dõi sát di n bi n tình hình các b nh truy n nhi m, tham mưu k p th i cho B trư ng B Y t trong vi c ch o công tác phòng, ch ng b nh truy n nhi m trên ph m vi toàn qu c; b) Trong d p ngh T t nguyên án M u Tý ph i t ch c tr c d ch 24/24 gi trong ngày theo dõi, n m tình hình d ch b nh x y ra trên toàn qu c. 3. C c Qu n lý khám, ch a b nh có trách nhi m: a) Ch o phân tuy n i u tr . m b o t t vi c ti p nh n, c p c u, i u tr và cách ly b nh nhân, tăng cư ng cơ s i u tr trong trư ng h p d ch lan r ng, kéo dài; b) Ch o các b nh vi n chuNn b y thu c, trang thi t b h i s c c p c u và các phương ti n c n thi t cho công tác i u tr . H n ch t i m c th p nh t t l chuy n n ng và t vong. 4. C c An toàn v sinh th c ph m có trách nhi m: a) Ch o hư ng d n các ơn v tăng cư ng các bi n pháp b o m v sinh an toàn th c phNm cho c ng ng: công tác truy n thông v v sinh an toàn th c phNm ch ng phòng ng a ng c th c phNm, các b nh d ch truy n qua th c phNm. ChuNn b s n sàng k ho ch, l c lư ng, phương ti n, v t tư, thu c, hóa ch t k p th i kh c ph c, gi m thi u nh hư ng khi có v ng c th c phNm, x y ra; b) Ch o và tăng cư ng công tác giám sát nguy cơ ng c th c phNm, các b nh d ch truy n qua th c phNm; c) Ch o và tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra v v sinh an toàn th c phNm các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm trong ph m vi c nư c, c bi t là các cơ s s n xu t th c phNm ăn ngay, th c ăn ch bi n s n, các cơ s kinh doanh nư c gi i
  3. khát, kem, nư c á, các cơ s kinh doanh ăn u ng, th c ăn ư ng ph , các b p ăn t p th . 5. V K ho ch – Tài chính có trách nhi m: T ng h p và i u ph i các ngu n l c c a ngân sách Nhà nư c, tài tr c a các t ch c trong nư c và qu c t cho công tác phòng ch ng b nh truy n nhi m gây d ch, s n sàng h tr các ơn v , a phương phòng ch ng d ch b nh khi có yêu c u. 6. V Pháp ch , Trung tâm truy n thông giáo d c s c kh e có trách nhi m: T ch c các ho t ng tuyên truy n v phòng ch ng b nh truy n nhi m gây d ch c bi t là b nh cúm A (H5N1), T , S t xu t huy t và các b nh thư ng xu t hi n vào mùa ông - Xuân. Tăng cư ng tuyên truy n v sinh ăn u ng, v sinh cá nhân. Ph i h p v i các ơn v chuyên môn và các cơ quan tuyên truy n tri n khai t t các ho t ng tuyên truy n, thông tin, thông báo tình hình d ch. 7. Các Vi n V sinh d ch t /Pasteur có trách nhi m: a) S n sàng các i ch ng d ch h tr các a phương ang có tình hình d ch di n bi n ph c t p x y ra; b) Tr c ti p ch o và tham gia công tác giám sát phát hi n s m và x lý tri t d ch. Hư ng d n a phương Ny m nh ho t ng giám sát ch ng, ch nh s d ng hóa ch t d p d ch k p th i; b) Tham mưu cho B Y t trong vi c ch o công tác phòng ch ng b nh truy n nhi m gây d ch trên ph m vi toàn qu c; c) Ph i h p v i C c Qu n lý khám, ch a b nh trong vi c t ch c t p hu n cho các ơn v , a phương v chNn oán, i u tr b nh nhân b m c b nh truy n nhi m; d) ChuNn b y hóa ch t kh khuNn, thi t b , v t tư chuyên d ng, tri n khai các ho t ng ch ng d ch m t cách y k p th i; e) Trong d p ngh T t nguyên án M u Tý ph i t ch c tr c d ch 24/24 gi trong ngày theo dõi, n m tình hình d ch b nh x y ra trên a bàn. 8. Các B nh vi n có trách nhi m: a) ChuNn b y nhân l c, cơ s thu c, trang thi t b y t và các phương ti n c n thi t khác k p th i h tr các a phương trong vi c chNn oán, thu dung và i u tr b nh nhân khi có d ch x y ra; b) S n sàng h tr các a phương, ơn v trong ho t ng c p c u i u tr b nh nhân theo s i u ng c a B Y t . 9. Các ơn v tr c thu c B khác trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c giao có trách nhi m: Ph i h p v i các ơn v có liên quan trong vi c t ch c phòng ch ng d ch khi có yêu c u.
  4. Nh n ư c Ch th này, yêu c u Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng y t ngành ph i t ch c tri n khai th c hi n ngay các ho t ng và báo cáo k t qu v B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng)./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản