Chỉ thị số 03/BYT-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 03/BYT-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 03/BYT-CT về việc xử lý các hành vi vi phạm về sản xuất buôn bán thuốc giả do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/BYT-CT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/BYT-CT Hà N i, ngày 01 tháng 4 năm 1992 CH THN V VI C X LÝ CÁC HÀNH VI VI PH M V S N XU T, BUÔN BÁN THU C GI Sau hơn m t năm th c hi n Thông tư Liên B y t - N i v s 27/TT-LB ngày 24-12- 1990, qua báo cáo c a 48 a phương, B nh n th y vi c x lý các hành vi vi ph m v s n xu t, buôn bán thu c gi c a h u h t a phương là chưa h p lý, không có tác d ng răn e, giáo d c; th hi n qua s li u th ng kê sau ây: - S t nh có báo cáo x lý 10 tháng 1991: 24 - S v x lý: 366 1. Truy t : 2,5% 2. Thu gi y hành ngh : 7,6%. 3. Ph t ti n : 79,2% 4. Cho qua : 10,7% Và m t s a phương g p khó khăn lúng túng trong vi c x tang v t thu b t: ôi khi sơ h v m t pháp lý. kh c ph c tình tr ng trên, B ch th các S Y t th c hi n các quy nh v vi c x lý các hành vi vi ph m v s n xu t, buôn bán thu c gi như sau: 1. T t c các trư ng h p có ch ng lý vi ph m v vi c s n xu t, buôn bán thu c gi u ph i ư c l p biên b n, x lý nghiêm minh và bình ng i v i các i tư ng thành ph n kinh t : qu c doanh, t p th , tư nhân.. không ư c b qua b t kì trư ng h p nào; x lý xong ph i báo cáo lên cơ quan y t c p trên theo dõi và ch o. 1.1. T t c m i trư ng h p vi ph m v thu c gi vi c x lý u tiên là thu h i gi y ch ng nh n hành ngh (do S Y t c p). i v i cán b trong các ơn v , cơ s Nhà nư c thì không ư c làm công vi c liên quan n thu c: vĩnh vi n ho c có th i h n ít nh t là 06 tháng; 1.2. Ph t vi ph m hành chính theo các văn b n c a Nhà nư c, c a B ho c c a UBND thành, t nh hi n hành.
  2. 1.3. Trư ng h p có các y u t c u thành t i ph m thì ph i truy t theo Lu t hình s ; Như v y không có trư ng h p nào ch x lý n i b ho c b qua. 2. Trư ng h p ph i truy t theo Lu t hình s : 2.1. Chuy n h sơ chuyên môn v dư c cho các cơ quan i u tra (có biên b n giao nh n). 2.2. Báo cáo di n bi n s vi c v B theo dõi và ch o. 3. phát huy tác d ng răn e, giáo d c và tuyên truy n n nhân dân, t t c các trư ng h p x lý u ph i ư c thông báo trên các báo, ài và chính quy n s t i bi t; tránh trư ng h p gi y phép hành ngh ã b thu h i, nhưng gi y phép kinh doanh v n t n t i, i tư ng v n ho t ng bình thư ng. 4. Vi c x lý tang v t ã thu b t: 4.1. L y m u và lưu m u úng quy ch ; các m u lưu này ph i b o qu n các cơ quan có trách nhi m n khi v án ho c quy t nh x lý h t hi u l c. 4.2. S tang v t còn l i do Giám c S Y t quy t nh hình th c thanh lý: - N u là thu c gi : T ch c hu , có s giám sát c a các cán b có trách nhi m do Giám c S ch nh. - N u là thu c m o nhãn, thu c không có s ăng ký, thu c không còn nhãn g c, thu c không có a ch s n xu t...mà ch t lư ng bên trong có th s d ng ư c thì ưa i ki m nghi m, n u t yêu c u thì d a vào th c tr ng c a lô thu c mà xem xét x lý ho c thanh lý úng quy ch , m b o an toàn, ch t ch v pháp lý. Trong khi xem xét, x lý ph i n m v ng lu t l , quy ch và công minh, khách quan. 5. Qua báo cáo c a nhi u a phương, B nh n th y tình hình ch p hành quy nh c a Nhà nư c và c a B v phòng ch ng thu c gi chưa nghiêm túc do ó ã d n n nhi u v thu c gi b l p i l p l i nhi u l n (75% m u thu c gi phát hi n ư c là do mua thu c n i trôi n i), l ra có th tránh ư c. Nay B nh c l i các a phương có k ho ch ph bi n k các quy nh hi n hành v phòng ch ng thu c gi và k ho ch ki m tra, thanh tra, ch n ch nh i v i t t c cơ s y t và ph i h p v i i qu n lý th trư ng i v i th trư ng t do trong toàn a phương; tr ng i m là tuy n huy n, xã. 5.1. C m mua thu c n i trôi n i; ph i mua thu c c a các ơn v , cơ s buôn bán thu c h p pháp, có hoá ơn c a B Tài chính phát hành và hoá ơn ph i ghi s ki m soát (s lô). 5.2. Tăng cư ng bi n pháp qu n lý: Nhãn, bao gói t khâu in n n khi ã bán, phát h t thu c (ph i xé nhãn), các d ng c thi t b dùng trong s n xu t thu c.
  3. 5.3. C m mua bán thu c không còn nhãn g c, thu c không có a ch nơi s n xu t; thu c không có s ăng ký; thu c ký g i không rõ ngu n g c. 5.4. Các kho thu c b nh vi n, công ty, xí nghi p ph i t ch c ki m kê, ki m nh n thu c thư ng kỳ, theo dõi ch t ch s ki m soát, s ăng ký, có biên b n k t lu n sau ki m kê, ki m nh n y . Nh n ư c Ch th này, yêu c u các ng chí Giám c S Y t , Giám c các ơn v tr c thu c truy n t y tinh th n n i dung c a Ch th này nhanh chóng l p l i tr t t th trư ng thu c và phòng ch ng thu c gi theo Thông tư liên B Y t - N i v s 27/TT-LB ngày 24-12-1990 t hi u qu nh m b o v quy n l i c a ngư i dùng và l y l i lòng tin c a nhân dân i v i thu c ch a b nh. Ph m Song ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản