Chỉ thị số 04/2004/CT-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 04/2004/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chỉ thị số 04/2004/ct-ub', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 04/2004/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 04/2004/CT-UB Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 2004 CH TH V VI C TĂNG CƯ NG CÁC BI N PHÁP C P BÁCH GI I QUY T TÌNH TR NG CÔNG DÂN L I D NG DANH NGHĨA THƯƠNG BINH, B NH BINH, NGƯ I TÀN T T V N CHUY N, BUÔN BÁN HÀNG L U VÀ GÂY R I TR T T XÃ H I Các ngành c a Thành ph Hà N i ã quan tâm, chăm lo i s ng v t ch t và tinh th n cho các i tư ng chính sách, trong ó có thương binh, b nh binh, ngư i tàn t t. H u h t thương binh, b nh binh, ngư i tàn t t c a Th ô ã gi v ng ph m ch t, ch p hành úng pháp lu t c a Nhà Nư c. Tuy nhiên g n ây, có m t s thương binh, b nh binh, ngư i tàn t t b i tư ng x u lôi kéo, l i d ng tham gia vào vi c tàng tr , v n chuy n, buôn bán hàng l u ho c t p trung thành nhóm i khi u ki n gây s c ép, c n tr các cơ quan ch c năng c a Thành ph thi hành nhi m v . Hành v trên có nh hư ng tiêu c c n tr t t an toàn xã h i, nh hư ng x u n uy tín c a thương binh, b nh binh. gi i quy t d t i m tình tr ng nêu trên, căn c Ch th s 20/2003/CT-TTg ngày 15/9/2003 c a Th Tư ng Chính ph , Công văn s 3783/L TBXH-TBLS ngày 22/10/2003 c a B Lao ng Thương binh và Xã h i, UBND Thành ph ch th : 1. S Lao ng Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i Công an Thành ph , B Ch huy Quân s Thành ph , S Thương m i: 1.1- Tăng cư ng các bi n pháp ki m tra, ki m soát, phát hi n, ánh trúng các ch u n u, tri t phá các t i m tàng tr , v n chuy n, buôn bán hàng l u; x lý nghiêm các i tư ng có hành vi lôi kéo, l i d ng thương binh, b nh binh, ngư i tàn t t tham gia tàng tr , v n chuy n hàng l u và gây r i tr t t công c ng trên a bàn Hà N i. 1.2- Có bi n pháp kiên quy t x lý các công dân l i d ng dang nghĩa thương binh, b nh binh, ngư i tàn t t tham gia buôn bán, v n chuy n hàng l u, khi u ki n ông ngư i trái quy nh ho c có hành vi gây r i nh hư ng n tr t t an toàn xã h i. L p h sơ thông báo v i Ban ch o th c hi n Pháp l nh ưu ãi ngư i có công qu n, huy n có bi n pháp qu n lý, giáo d c ngư i vi ph m và trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh vi c t m gi gi y ch ng nh n là thương binh và t m ng ng ch tr c p i v i nh ng thương binh vi ph m nghiêm tr ng ho c ã ư c giáo d c nhưng v n tái ph m nhi u l n.
  2. 1.3- Ph i h p v i cơ quan ch c năng c a các t nh, thành ph khác n m thông tin, có bi n pháp hi u qu nh m ngăn ch n, x lý, không x y ra tình tr ng l i d ng thương binh, b nh binh, ngư i tàn t t tham gia buôn l u trên a bàn. 2. UBND các qu n, huy n: 2.1- Ch o chính quy n các xã, phư ng, th tr n trên a bàn tuyên truy n sâu r ng t i m i ngư i dân các văn b n quy ph m pháp lu t v ch ng buôn l u. 2.2- L p danh sách nh ng công dân ã và ang l i d ng danh nghĩa thương binh, b nh binh, ngư i tàn t t tham gia v n chuy n, tàng tr , buôn bán hàng l u ho c khi u ki n ông ngư i trái quy nh, không tuân th pháp lu t, c n tr ngư i thi hành công v ...Ph i h p v i y ban M t tr n T qu c, H i C u chi n binh và các t ch c chính tr xã h i có bi n pháp giáo d c, qu n lý các công dân nói trên không tái ph m. 2.3- Có hình th c h tr , giúp nh ng thương binh, b nh binh, ngư i tàn t t có hoàn c nh khó khăn phát tri n kinh t n nh cu c s ng; bi u dương, khen thư ng nh ng thương binh, b nh binh, ngư i tàn t t ch p hành nghiêm quy nh c a pháp lu t, gương m u trong i s ng sinh ho t, có thành tích trong u tranh ch ng các bi u hi n tiêu c c t i a phương. 3- Các báo, ài phát thanh tuy n hình c a Hà N i tăng s lư ng, th i lư ng tin bài nêu gương i n hình c a thương binh, b nh binh, ngư i tàn t t vư t khó làm giàu chính áng; phê phán nh ng ngư i l i d ng danh nghĩa thương binh, b nh binh, ngư i tàn t t ti p tay cho buôn l u. 4- Yêu c u S Lao ng Thương binh và Xã h i, Công an Thành ph , B ch huy Quân s Thành ph , S Thương m i, UBND các qu n, huy n, các báo, ài c a Hà N i ch p hành nghiêm Ch th này, hàng tháng báo cáo k t qu th c hi n v UBND Thành ph (qua S Lao ng Thương binh và Xã h i t ng h p). TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Th Quang
Đồng bộ tài khoản