Chỉ thị số 04/2008/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
57
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 04/2008/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 04/2008/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 04/2008/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH Đ c l p - T do - H nh phúc ---------------- ---------------- S : 04/2008/CT-TTg Hà N i, ngày 25 tháng 01 năm 2008 CH TH V VI C TĂNG CƯ NG CH Đ O TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH GI M NGHÈO Xoá đói, gi m nghèo là m t ch trương l n c a Đ ng và Nhà nư c ta trong quá trình th c hi n công cu c đ i m i, xây d ng đ t nư c. V i s tham gia hư ng ng tích c c c a các c p, các ngành, các t ch c qu c t và đông đ o qu n chúng nhân dân, trong giai đo n 2001 - 2005 , thành t u v xoá đói, gi m nghèo đã đ t dư c k t qu t t, c ng đ ng qu c t ghi nh n và đánh giá cao, góp ph n th c hi n phát tri n n đ nh và b n v ng. Đ phát huy các thành qu xoá đói, gi m nghèo đ t đư c, Th tư ng Chính ph đã phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo giai đo n 2006 - 2010 và Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã đ c bi t khó khăn vùng đ ng bào dân t c mi n núi (Chương trình 135 giai đo n II). T l h nghèo đã gi m nhanh t 17% năm 2000 xu ng còn dư i 7% năm 2005; theo chu n m i t l h nghèo gi m t 22% vào đ u năm 2006, đ n nay còn kho ng 14,87%; b m t các xã nghèo, xã đ c bi t khó khăn có nhi u thay đ i, đ i s ng nhân dân đư c c i thi n rõ r t. Tuy nhiên, công tác gi m nghèo đang còn nhi u khó khăn, thách th c, k t qu gi m nghèo chưa th t b n v ng, t l tái nghèo hàng năm còn cao, nh t là trong đi u ki n khi có thiên tai, bão l t x y ra, kh năng t ng c u và ph c h i t i ch r t h n ch ; hàng v n h nghèo còn đang ph i s ng trong nhà d t nát, không an toàn; t c đ gi m nghèo không đ ng đ u gi a các khu v c, vùng khó khăn, vùng nghèo chưa có đ đi u ki n đ đ t phá v gi m nghèo, t l h nghèo chênh l ch r t l n: đ n cu i năm 2006 còn 58 huy n có t l nghèo trên 50%, trong đó có 27 huy n trên 60%, 10 huy n trên 70% và 01 huy n trên 80%; còn 3.006 xã có t l nghèo trên 25%. Đ kh c ph c nh ng h n ch , t n t i trên, ti p t c đ y m nh th c hi n các chính sách, gi i pháp gi m nghèo, ph n đ u hoàn thành trư c th i h n m c tiêu v gi m t l h nghèo theo Ngh quy t Đ i h i Đ ng toàn qu c l n th X đã đ ra, Th tư ng Chính ph ch th : 1. Ti p t c đ y m nh các ho t đ ng tuyên truy n, v n đ ng th c hi n gi m nghèo, nâng cao nh n th c c a các c p, các ngành t Trung ương đ n cơ s , thúc đ y, khuy n khích ý chí quy t tâm vư t nghèo c a m i ngư i dân; ti p t c nghiên c u t o thêm các chính sách khuy n khích các h đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu, nh t là các xã nghèo, vùng nghèo và t ng h nghèo, ngư i nghèo.
  2. 2. Tăng cư ng và nâng cao năng l c đ i ngũ cán b làm công tác gi m nghèo c p xã, huy n, đ c bi t là các xã nghèo, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đ ng bào dân t c thi u s . G n k t th c hi n Chương trình gi m nghèo v i th c hi n quy ch dân ch cơ s , tăng cư ng phân c p cho cơ s , t o cho cơ s ch đ ng trong quá trình l p k ho ch, đi u hành qu n lý các ho t đ ng c a các chương trình gi m nghèo; không l y lý do năng l c cán b xã y u đ trì hoãn vi c phân c p. Đ y m nh ho t đ ng tr giúp pháp lý cho ngư i nghèo và đ ng bào dân t c thi u s , phát tri n ngu n nhân l c và m ng lư i t ch c tr giúp pháp lý t i cơ s , đ c bi t là t i các xã vùng sâu, vùng xa, các xã đ c bi t khó khăn, b o đ m ngư i nghèo khi có nhu c u đ u đư c tr giúp pháp lý mi n phí, giúp nâng cao nh n th c pháp lu t, tích c c tham gia vào công tác gi m nghèo, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i. 3. Đ y m nh xây d ng cơ s h t ng thi t y u t i các xã nghèo, xã đ c bi t khó khăn vùng đ ng bào dân t c mi n núi, xã đ c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i đ o; tăng cư ng qu n lý đ u tư b ng vi c chuy n d n hình th c ch đ nh sang th c hi n đ u th u, b o đ m minh b ch, ti n t i có 100% s công trình c a Chương trình 135 và các xã đ c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i đ o th c hi n đ u th u vào năm 2010; phát tri n s n xu t, chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao đ ng t i các xã nghèo, xã đ c bi t khó khăn vùng đ ng bào dân t c mi n núi, xã đ c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i đ o, vùng nghèo; nh t là vùng có đông đ ng bào dân t c thi u s nghèo. 4. Đa d ng hoá các phương th c huy đ ng ngu n l c và th c hi n t t Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo và Chương trình 135 giai đo n II; ưu tiên trong vi c b trí ngu n l c, c p v n b o đ m ti n đ , đưa công trình vào s d ng đúng k ho ch, không đ dàn tr i, kéo dài đ i v i các xã, huy n có t l h nghèo cao, vùng có đông đ ng bào dân t c thi u s nghèo đ t o s chuy n bi n rõ nét. Khuy n khích các doanh nghi p đ u tư vào các vùng nghèo, xã nghèo và nh n ngư i nghèo vào làm vi c, khuy n khích d y ngh g n v i t o vi c làm trong nư c ho c xu t kh u lao đ ng. L ng ghép m c tiêu gi m nghèo b n v ng vào các chương trình phát tri n kinh t - xã h i c a t ng đ a phương. 5. C i thi n vi c ti p c n các d ch v xã h i cơ b n cho ngư i nghèo thông qua các chính sách, chương trình y t , giáo d c, nư c sinh ho t, nhà , đ t , h t ng ph c v dân sinh; t ng bư c thu h p d n chênh l ch trong vi c hư ng th d ch v công và phúc l i xã h i, trong thu nh p và đ i s ng gi a thành th và nông thôn, mi n núi, vùng sâu, vùng xa. 6. Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát và đ nh kỳ báo cáo sơ k t, t ng k t đánh giá k t qu th c hi n các chương trình gi m nghèo: đ i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra; có cơ ch t o đi u ki n đ các t ch c đoàn th nhân dân tham gia giám sát vi c th c hi n. Đ a phương nào đ x y ra hi n tư ng tiêu c c, th t thoát lãng phí trong qu n lý và s d ng v n c a Chương trình, không hoàn thành k ho ch đư c giao thì Ch t ch y ban nhân dân đ a phương đó ph i ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph . Ban Ch đ o th c hi n các chương trình gi m nghèo có trách nhi m phân công các thành viên theo dõi, giúp đ , ki m tra, đánh giá, ch đ o và có bi n pháp h tr m t s đ a bàn
  3. trong các vùng nghèo tr ng đi m có t l h nghèo cao th c hi n các chương trình gi m nghèo. 7. Tăng cư ng h p tác qu c t đ huy đ ng và s d ng có hi u qu s h tr v k thu t, kinh nghi m và các ngu n l c cho th c hi n các m c tiêu v gi m nghèo. 8. Nhi m v c th c a m t s B , ngành như sau: a) B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i: - Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính và các B , ngành liên quan xây d ng k ho ch b sung kinh phí cho các chương trình gi m nghèo năm 2008 và các năm ti p, trư c h t là các d án đ u tư cho 58 huy n có t l h nghèo trên 50% nh m đ t đư c m c tiêu v đích trư c hai năm theo ch đ o c a Chính ph ; - Nghiên c u xây d ng, trình ban hành Chu n nghèo m i áp d ng cho các chương trình gi m nghèo giai đo n 2011 - 2015; - Ch trì, ph i h p các B , ngành liên quan s a đ i cơ ch , quy trình, th t c h tr d u tư cơ s h t ng xã đ c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i đ o; đôn đ c các thành viên Ban Ch đ o th c hi n các chương trình gi m nghèo t p trung ch đ o rà soát, đ xu t s a đ i, b sung các cơ ch , chính sách, các d án, ch tiêu thu c ph m vi B , ngành mình ph trách đ đ y nhanh ti n đ th c hi n m c tiêu c a chương trình. b) y ban Dân t c: - Ch trì, ph i h p các B , ngành liên quan rà soát, s a đ i cơ ch , chính sách đang th c hi n c a Chương trình 135 giai đo n II cho phù h p v i vi c đ y nhanh ti n đ th c hi n và nâng cao hi u qu Chương trình; - Ch trì, ph i h p các B , ngành liên quan rà soát, các chương trình, d án, cơ ch , chính sách đang tri n khai liên quan đ n vùng đ ng bào dân t c thi u s ; đ xu t các B , ngành liên quan s a đ i, b sung các cơ ch , chính sách thu c ph m vi B , ngành ph trách đ th c hi n đ ng b v i Chương trình 135 giai đo n II; - T p trung ch đ o các đ a phương đ y nhanh ti n đ th c hi n các nhi m v c a Chương trình 135 giai đo n II; th c hi n đ ng b các chương trình, d án trên đ a bàn vùng dân t c và mi n núi do U ban Dân t c qu n lý ch đ o v i Chương trình 135 giai đo n II; ch đ o qu n lý ch t ch , s d ng hi u qu các ngu n v n trong đó có ngu n v n qu c t h tr cho Chương trình. c) B K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, y ban Dân t c và các B , ngành liên quan kh n trương rà soát các chương trình, cơ ch , chính sách liên quan đ n th c hi n m c tiêu gi m nghèo và phát tri n kinh t - xã h i các xã đ c bi t khó khăn vùng đ ng bào dân t c và mi n núi, trên cơ s đó đ xu t s a đ i, b sung nh ng n i dung không còn phù h p; ph i h p v i B
  4. Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , ngành, đ a phương liên quan xây d ng Đ án quy ho ch, s p x p l i vùng dân cư, đ u tư các công trình phòng, ch ng lũ đ c bi t là khu v c B c Trung B và Duyên h i mi n Trung; ph i h p v i B Tài chính cân đ i, b o đ m ngu n kinh phí th c hi n các chương trình gi m nghèo năm 2008 và các năm ti p theo nh m đ t đư c m c tiêu theo ch đ o c a Chính ph . d) B Tài chính cân đ i, b o đ m ngu n kinh phí th c hi n các chương trình gi m nghèo năm 2008 và các năm ti p theo nh m đ t đư c m c tiêu v đích trư c 02 năm theo ch đ o c a Chính ph ; ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và Đào t o, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và các B , ngành liên quan xây d ng và hoàn thi n cơ ch chuy n t vi c mi n gi m h c phí, các kho n đóng góp đ i v i h c sinh nghèo sang cơ ch h tr tr c ti p cho ngư i nghèo. đ) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch đ o, đ y nhanh ti n đ th c hi n d án khuy n nông - lâm - ngư và h tr phát tri n s n xu t, phát tri n ngành, ngh thu c Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo giai đo n 2006 - 2010; ch trì, ph i h p v i y ban Dân t c hư ng d n các đ a phương đ y nhanh ti n đ th c hi n d án h tr phát tri n s n xu t và chuy n d ch cơ c u kinh t , nâng cao trình đ s n xu t c a đ ng bào các dân t c trên đ a bàn các xã thu c Chương trình 135 giai đo n II. e) B Y t ch trì, s a đ i cơ ch , chính sách khám, ch a b nh cho ngư i nghèo theo hư ng tăng th i h n s d ng th b o hi m y t v i th i h n t 02 năm tr lên và có cơ ch đ h m i thoát nghèo trong th i h n 02 năm đ u ti p t c đư c hư ng ch đ ưu đãi v yt . g) B Giáo d c và Đào t o nghiên c u, s a đ i chính sách h tr giáo d c, đào t o đ i v i h c sinh thu c di n h nghèo trong đi u ki n đ i m i chính sách h c phí và m t s chính sách h tr giáo d c, đào t o ngoài mi n gi m h c phí, các kho n đóng góp cho h c sinh thu c di n h nghèo vùng khó khăn như mi n núi phía B c, Tây Nguyên, đ ng b ng sông C u Long, kiên quy t không đ tình tr ng tr em b h c ch vì lý do nghèo; ch đ o các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung c p chuyên nghi p th c hi n t t chính sách tín d ng và mi n gi m h c phí cho h c sinh nghèo theo quy đ nh phân c p công nh n h nghèo (c p xã công nh n h nghèo). h) B Xây d ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng chính sách h tr h nghèo v nhà (ngoài Chương trình 134) nh t là vùng thư ng xuyên b thiên tai; quy ho ch, s p x p l i dân cư vùng mi n Trung thư ng xuyên b thiên tai nh m phòng tránh, h n ch thi t h i trên cơ s kinh nghi m, k t qu c a chương trình xây d ng c m, tuy n dân cư vư t lũ vùng đ ng b ng sông C u Long. i) B Tư pháp ch đ o, hư ng d n các đ a phương th c hi n chính sách tr giúp pháp lý cho ngư i nghèo; tăng cư ng tr giúp pháp lý lưu đ ng, phát tri n mô hình Câu l c b tr giúp pháp lý t i các xã nghèo, các xã đ c bi t khó khăn, đ a phương có đông ngư i nghèo là đ ng bào dân t c thi u s .
  5. k) B N i v hư ng d n b trí cán b xã chuyên trách công tác lao đ ng - thương binh và xã h i đ k t h p theo dõi, qu n lý chương trình gi m nghèo; hư ng d n t ch c b máy Phòng Lao đ ng - Thương binh và Xã h i c p huy n đ năng l c th c hi n nhi m v đư c giao; ch đ o các đ a phương đ y nhanh ti n đ th c hi n Quy t đ nh 34/2006/QĐ- TTg ngày 08 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Đ án Đào t o, b i dư ng cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n ngư i dân t c thi u s giai đo n 2006 - 2010. l) Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch đ o Ngân hàng Chính sách Xã h i c i ti n quy trình, th t c đ t o thu n l i hơn cho vi c vay v n ưu đãi đ i v i h nghèo. m) B Thông tin và Truy n thông, Đài Truy n hình Vi t Nam, Đài Ti ng nói Vi t Nam và các cơ quan thông tin đ i chúng đ y m nh tuyên truy n nâng cao nh n th c c a ngư i dân v t m quan tr ng, ý nghĩa c a công tác gi m nghèo; tuyên truy n các mô hình, cách làm hay, sáng t o, hi u qu v gi m nghèo. 9. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Đ xu t v i c p u Đ ng xây d ng Ngh quy t chuyên đ v công tác gi m nghèo đ t p trung lãnh đ o th c hi n nhi m v này trên đ a bàn; - Ch đ o rà soát l i th c tr ng h nghèo, kh năng th c hi n m c tiêu gi m nghèo trên đ a bàn, xây d ng k ho ch chi ti t, đ xu t các bi n pháp c th đ đ y nhanh ti n đ th c hi n gi m nghèo, t ch c th c hi n ngay t đ u năm 2008, ch ng b nh thành tích, quan liêu, không ph n ánh đúng th c tr ng nghèo c a đ a phương, cơ s ; - Hư ng d n, ch đ o các huy n, nh t là huy n có t l h nghèo trên 50% xây d ng d án c th đ t p trung đ u tư và ch đ o th c hi n đ ng b đ gi m nhanh t l h nghèo, đ n năm 2010 ti p c n v i m c thu nh p bình quân c a t nh và t ng h p nhu c u kinh phí đ u tư g i B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính đ báo cáo Chính ph ; - Phân b ngu n v n các Chương trình trong tháng 01 hàng năm, b o đ m m c tiêu và t p trung tr ng đi m; l ng ghép các chương trình, d án trên đ a bàn; huy đ ng, t o ngu n n i l c t i ch ; ph i h p ch t ch v i các t ch c, đoàn th trong ch đ o th c hi n; - Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát c a H i đ ng nhân dân các c p, các t ch c chính tr - xã h i và giám sát c a nhân dân đ i v i các chính sách, d án và toàn b ho t đ ng c a các chương trình; - Th c hi n nghiêm túc ch đ báo cáo tình hình th c hi n các chương trình gi m nghèo v Ban Ch đ o. 10. Đ ngh y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên như T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, H i Nông dân
  6. Vi t Nam, H i C u chi n binh Vi t Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, các t ch c xã h i ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các doanh nghi p tích c c hư ng ng cu c v n đ ng "Xây d ng nhà Đ i đoàn k t cho h nghèo", ph n đ u đ n cu i năm 2008 cơ b n hoàn thành ch tiêu tu s a và làm m i 400 nghìn căn nhà cho h nghèo còn đang ph i s ng trong nhà d t nát, không an toàn; xây d ng k ho ch th c hi n các ho t đ ng gây qu "Ngày vì ngư i nghèo", đ y m nh xây d ng m ng lư i "T ti t ki m - tín d ng", "T tương tr ", Qu tín d ng cho ngư i nghèo, ngư i có thu nh p th p và nhân r ng các mô hình gi m nghèo có hi u qu . 11. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các đơn v , các t ch c liên quan có trách nhi m th c hi n các n i dung đư c giao. 12. Giao B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i là cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch đ o th c hi n các chương trình gi m nghèo c a Chính ph có trách nhi m giúp Chính ph , Th tư ng Chính ph theo dõi, đôn đ c, ki m tra và hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n Ch th này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BCĐTW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (5b). A
Đồng bộ tài khoản