Chỉ thị số 04-CT/TU

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 04-CT/TU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 04-CT/TU về việc tăng cường lãnh đạo lập lại trật tự kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về giao thông trên địa bàn thành phố do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 04-CT/TU

  1. BAN THƯ NG V THÀNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Y c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 04-CT/TU TP. H Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2007 CH THN V TĂNG CƯ NG LÃNH O L P L I TR T T K CƯƠNG TRONG VI C CH P HÀNH PHÁP LU T V GIAO THÔNG TRÊN NA BÀN THÀNH PH Qua 6 tháng tri n khai th c hi n Công văn s 176-CV/TU ngày 29 tháng 01 năm 2007 c a Ban Thư ng v Thành y v tăng cư ng lãnh o b o m tr t t an toàn giao thông, gi m ùn t c giao thông, kéo gi m tai n n giao thông, bư c u t m t s k t qu thi t th c trong vi c l p l i tr t t an toàn giao thông trên a bàn Thành ph . Tuy nhiên, do các c p y, chính quy n chưa t p trung lãnh o, ch o, ki m tra úng m c, thư ng xuyên nên vi c th c hi n công tác này t hi u qu chưa cao, công tác tuyên truy n, giáo d c pháp lu t v an toàn giao thông chưa sâu r ng trong các t ng l p nhân dân; qu n lý Nhà nư c còn l ng l o, vi c t ch c th c hi n các bi n pháp b o m an toàn giao thông chưa ng b , hi u qu th p; ý th c ch p hành Lu t giao thông c a nhi u ngư i dân còn y u kém,.nên tình hình tr t t an toàn giao thông còn di n bi n ph c t p, tai n n giao thông, nh t là tai n n giao thông ư ng b , ư ng th y v n tăng r t cao (s ngư i ch t tăng hơn 19% so v i cùng kỳ), gây nhi u thi t h i v tính m ng và tài s n, gây b c xúc trong nhân dân. Nh m kh c ph c các t n t i, y u kém trên, kiên quy t l p l i tr t t k cương trong vi c ch p hành pháp lu t v an toàn giao thông ki m ch và kéo gi m tai n n giao thông, ùn t c giao thông trên a bàn Thành ph , Ban Thư ng v Thành y ch th : 1/ C p y, chính quy n, y ban M t tr n T qu c và các oàn th nhân dân - Ch o sơ k t, ki m i m, ánh giá sâu vi c th c hi n Ch th s 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 c a Ban Bí thư v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác b o m tr t t an toàn giao thông, Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2002 c a chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông, Công văn s 176-CV/TU ngày 29 tháng 01 năm 2007 c a Ban Thư ng v Thành y; qua ó xây d ng chương trình, k ho ch ch o các c p, các ngành tri n khai th c hi n trong th i gian t i. C ng c , ki n toàn, nâng cao ch t lư ng và hi u qu ho t ng c a ban an toàn giao thông qu n - huy n; tăng cư ng ki m tra, x lý k p th i, hi u l c các vi ph m trên lãnh v c này, nh m góp ph n nâng cao hi u qu công tác qu n lý Nhà nư c, kiên quy t l p l i tr t t giao thông, tr t t ô th t ng a bàn qu n - huy n. Ch o các c p y, chính quy n ưa n i dung b o m tr t t an toàn giao thông và gi m ùn t c giao thông vào chương trình, k ho ch công tác và t ch c ki m i m vi c th c hi n hàng quý, năm c a các c p y, chi b và các cơ quan, ơn v trong b máy chính quy n và các oàn th nhân dân. cao trách nhi m, vai trò gương m u
  2. c a ng viên, cán b , công ch c, oàn viên, h i viên trong vi c ch p hành và tuyên truy n v n ng gia ình và nhân dân ch p hành nghiêm pháp lu t v giao thông và i mũ b o hi m khi tham gia giao thông; ưa tiêu chí th c hi n công tác này vào n i dung phân tích ch t lư ng t ch c ng, ng viên và bình xét thi ua, khen thư ng cán b , công ch c, oàn viên, h i viên hàng năm. Ny m nh cu c v n ng “Toàn dân tích c c tham gia công tác b o m an toàn giao thông'', g n vi c th c hi n công tác này vào tiêu chí thi ua c a các t ch c, các oàn th nhân dân và bình ch n gia ình văn hóa hàng năm. 2/ y ban M t tr n T qu c, H i Liên hi p Ph n , Liên oàn Lao ng, H i C u chi n binh, H i Nông dân Thành ph xây d ng chương trình, k ho ch tuyên truy n, v n ng sâu r ng vi c ch p hành pháp lu t v giao thông trong oàn viên, h i viên, sinh viên, công nhân, ngư i lao ng các khu ch xu t - khu công nghi p, nhà tr . Ban Thư ng v Thành oàn xây d ng chương trình, k ho ch tri n khai th c hi n sâu r ng n oàn viên, thanh thi u niên khu dân cư, cơ quan, doanh nghi p, h c sinh - sinh viên các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, các trư ng ph thông trung h c trên a bàn; v n ng oàn viên, thanh thi u niên gương m u ch p hành Lu t giao thông và i mũ b o hi m khi tham gia giao thông; t ch c l c lư ng oàn viên, thanh niên xung kích ph i h p, tr giúp l c lư ng Công an Thành ph và qu n - huy n trong công tác tr c ch t và i u hòa giao thông. 3/ Ban Tuyên giáo Thành y ch o các cơ quan báo, ài Thành ph tăng cư ng phóng s , chuyên m c thông tin hàng ngày trên báo, ài nh m tuyên truy n, giáo d c ngư i dân t giác ch p hành pháp lu t v giao thông và k t qu th c hi n các bi n pháp v b o m tr t t an toàn giao thông, tr t t ô th c a các c p, các ngành; tích t c Ny m nh vi c tham gia góp ý di n àn ''Hãy góp ph n gi m thi u tai n n giao thông'' theo tinh th n Công văn s 176-CV/TU ngày 29 tháng 01 năm 2007 c a Ban Thư ng v Thành y; t o dư lu n xã h i lên án các hành vi vi ph m, t o s ng thu n c a các t ng l p nhân dân tích c c tham gia l p l i tr t t k cương trong ch p hành pháp lu t giao thông trên a bàn Thành ph ; thư ng xuyên bi u dương, nhân r ng các gương "ngư i t t vi c t t'' thúc Ny cu c v n ng ''Toàn dân tích c c tham gia công tác b o m an toàn giao thông'' c a Thành ph ngày càng i vào chi u sâu, t hi u qu thi t th c. 4/ Ban Cán s ng y ban Nhân dân Thành ph - Ch o Ban An toàn Giao thông Thành ph , các s ngành, qu n - huy n xây d ng chương trình hành ng l p l i tr t t k cương trong vi c ch p hành pháp lu t v an toàn giao thông trên a bàn trong 6 tháng cu i năm 2007 và các năm ti p theo v i các gi i pháp căn cơ, ng b , quy t li t. Trong ó t p trung Ny nhanh ti n th c hi n chi n lư c, quy ho ch phát tri n k t c u h t ng giao thông và phát tri n giao thông ư ng b , ư ng th y, ư ng s t ô th , giao thông công c ng; kh c ph c có hi u qu tình tr ng thi công ch m, Ny nhanh ti n th c hi n các công trình tr ng i m; t p trung ngu n v n u tư c i t o, nâng c p, xây d ng m i cơ s h t ng giao thông ô th theo quy ho ch, trư c tiên t p trung gi i quy t các nút giao thông, ư ng vành ai, ư ng xuyên tâm, tri n khai nhanh các d án ư ng s t ô th ; ưu tiên phát tri n v n t i công c ng h p lý và hi u qu ; nghiên c u các chính sách, bi n pháp ng b v kinh t , hành chính, t ch c giao thông nh m phát tri n nhanh, m nh giao thông công c ng và h n ch gia tăng phương ti n và s d ng phương ti n giao thông cá nhân; xác
  3. nh l trình h p lý ti n n b t bu c i mũ b o hi m khi s d ng xe mô tô, g n máy t t c tuy n ư ng; ki m tra ch t ch , b o m ch t lư ng và giá c h p lý mũ b o hi m; tăng cư ng biên ch , trang thi t b và có chính sách ãi ng thích h p cho l c lư ng c nh sát giao thông. - Ch o Công an Thành ph , tăng cư ng l c lư ng tr c ch t, tu n tra, ki m soát, x lý nghiêm các vi ph m tr t t an toàn giao thông theo úng quy nh pháp lu t, nh t là i v i các trư ng h p xe ô tô không tiêu chuNn an toàn k thu t tham gia giao thông, ch y quá t c ; ngư i i u khi n mô tô, xe máy không có gi y phép lái xe, ua xe trái phép, vư t èn , ch y vào ư ng c m, ch y sai tuy n, l n tuy n; ngư i ng i trên mô tô, xe g n máy không i mũ b o hi m trên nh ng o n ư ng b t bu c i mũ b o hi m. Ch o S Giao thông - Công chính ph i h p v i Công an Thành ph , Ban An toàn giao thông Thành ph tri n khai th c hi n ng b các bi n pháp tăng cư ng năng l c giao thông, qu n lý giao thông hi u qu ; x lý d t i m các '' i m en'' v tai n n giao thông ư ng b ; t ch c giao thông h p lý, xây d ng thí i m các tuy n ư ng m u v tr t t an toàn giao thông; tăng cư ng ki m tra, kiên quy t x lý tình tr ng ''b n cóc, xe dù'', các cơ s ào t o và công tác sát h ch c p gi y phép lái xe; thu h i gi y phép ào t o c a các cơ s không tiêu chuNn, các vi ph m hành chính trên lĩnh v c giao thông ư ng b , ư ng th y,... - Ch o S Tư pháp, S Văn hóa và Thông tin, S Giáo d c và ào t o Ny m nh công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v tr t t an toàn giao thông nâng cao ý th c ch p hành trong các t ng l p nhân dân, nh t là trong thanh thi u niên, h c sinh, sinh viên; x lý s h c sinh chưa tư i quy nh i h c b ng mô tô, xe máy. - nh kỳ hàng năm ch o các c p, các ngành sơ k t vi c th c hi n và báo cáo k t qu cho Ban Thư ng v Thành y. Ch th này ph bi n n chi b . T/M BAN THƯ NG V PHÓ BÍ THƯ THƯ NG TR C Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản