Chỉ thị số 04/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 04/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 04/CT-UB về việc tổ chức ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02/1990 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 04/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 04/CT-UB TP. H Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 1990 CH THN V VI C T CH C NGÀY TH Y THU C VI T NAM 27/02/1990. Ngày 27 tháng 2 năm 1990, k ni m l n th 35 năm Bác H g i thư thăm h i ngh cán b y t toàn qu c l n u tiên t i Th ô Hà N i (27/2/1955-27/2/1990). Ngư i ã d y b o cán b nhân viên y t : “… Ph i th t thà oàn k t, thương yêu ngư i b nh, xây d ng n n y h c c a ta, Lương y ph i như t m u…”. Ngành y t ã l y ngày ó làm ngày truy n th ng c a ngành, n năm 1985 H i ng B trư ng ra quy t nh chính th c l y ngày 27 tháng 2 hàng năm làm ngày Th y thu c Vi t Nam. T ó n nay ngành Y t ã ti p t c ph n u, óng góp thêm nhi u công s c cho s nghi p cách m ng c a ng và nhân dân ta trong vi c b o v và nâng cao s c kh e nhân dân, trong ó ngành Y t thành ph H Chí Minh cũng có nhi u công lao áng k . Trong năm qua, ngành Y t thành ph ã n nh ư c m ng lư i y t t trên xu ng dư i và ã ho t ng có hi u qu , kh ng ch ư c nhi u d ch b nh, khám ch a b nh cho hàng tri u lư t ngư i, áp ng ư c nhu c u thu c men c a nhân dân, góp ph n b o v và nâng cao s c kh e c a cán b và nhân dân. Ngày Th y thu c Vi t Nam năm 1990 nh m vào năm t nư c ta có nhi u ngày l tr ng i, c bi t là k ni m l n th 100 ngày sinh c a Bác H , ng th i cũng là năm th gi i t ch c k ni m danh nhân Văn hóa H Chí Minh. Trong ni m vinh d và ph n kh i ó, thành ph ta c n t ch c ngày Th y thu c Vi t Nam cho chu áo. Th trư ng các s , ban, ngành, oàn th thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các c p tr c ti p ch o vi c t ch c ngày Th y thu c Vi t Nam th t chu áo nh ng nơi có cơ s y t và cán b nhân viên y t ang ho t ng. Tinh th n ch o chung như sau : 1/ Ph i th hi n rõ vai trò lãnh o c a ng và Nhà nư c i v i ngành y t , l y ngày 27 tháng 2 hàng năm là ngày Th y thu c Vi t Nam. Th hi n s quan tâm c a c p y, chính quy n, các c p, các ban, ngành oàn th c a thành ph i v i cán b nhân viên y t , t o i u ki n chăm lo c i thi n i s ng v t ch t, tinh th n cho cán b y t ang ho t ng - c bi t i v i tuy n y t cơ s . Qua ó, làm cho cán b , nhân viên y t v a t hào v a th y ư c tr ng trách c a mình, nêu cao truy n th ng c a ngành, quy t h c t p làm theo l i d y c a H Ch t ch, ra s c ph c v s c kh e nhân dân b n b , không m t m i, góp ph n ưa s nghi p y t ti n lên m t bư c m i. ng th i ph i quan tâm c bi t n i s ng v t ch t tinh th n i v i các ng chí cán b y t lão thành, các ng chí ã hưu trí, m t s c ã có nhi u c ng hi n cho ngành, nh t là nh ng ng chí ang g p khó khăn gay g t trong i s ng.
  2. 2/ Làm cho các ban ngành, oàn th và m i t ng l p nhân dân bi u l s ưu ái và trân tr ng i v i cán b nhân viên y t . Bi u dương cho ư c thành tích và công lao c a ngư i Th y thu c trong năm qua. 3/ Tuyên truy n giáo d c, hư ng d n nhân dân t b o v và nâng cao s c kh e c a mình, ó là trách nhi m c a b n thân m i ngư i. Ngư i Th y thu c là ngư i hư ng d n, giúp nhân dân vư t qua nh ng cơn b nh hi m nghèo. Nêu b t nh ng tình c m sâu m c a b nh nhân, gia ình i v i cơ s y t và cán b nhân viên y t , th t ch t hơn n a m i quan h m t thi t gi a nhân dân và ngư i th y thu c trong m i ho t ng phòng ch ng b nh t t. 4/ T o cho ư c m t không khí vui tươi, ph n kh i, t ch c h t s c thi t th c và b ích, g n nh nhưng trân tr ng, y nghĩa tình, trên tinh th n ti t ki m. 5/ Nh ng vi c làm c th t nay n ngày 27/2/1990 là : 5.1- Ngành y t hoàn thành s m vi c bình ch n các danh hi u thi ua năm 1989. 5.2- T ch c h p báo, ài… c p thành ph , m t tuyên truy n r ng rãi v ngày Th y thu c Vi t Nam. 5.3- Th c hi n tu n l tiêm ch ng m r ng trong toàn thành ph theo văn b n ch o c a B Y t s 297/VS ngày 24 tháng 1 năm 1990. 5.4- Các ngành, các c p, các a phương, cơ quan công-nông-lâm trư ng, xí nghi p, trư ng h c nơi có y t ho t ng, m i nơi u có t ch c h p m t tr ng th k ni m ngày Th y thu c Vi t Nam. Các ng chí lãnh o ng, chính quy n… n d và phát bi u ý ki n, c thư Bác, bi u dương thành tích y t , nêu gương các ơn v , cá nhân i n hình tiên ti n, xu t s c, cao công tác y t là s nghi p c a toàn ng, toàn dân, t ng quà, hi n v t, ti n… tùy kh năng và hoàn c nh c a m i nơi. Riêng c p thành ph , S Y t t ch c m t cu c h p m t cán b y t tiêu bi u. 5.5- T ch c thăm h i, t ng quà i v i m t s cán b y t lão thành tiêu bi u, già y u có nhi u công lao c ng hi n v i ngành nhưng vì s c kh e không n d h p m t ư c. 5.6- ng viên các cơ quan, xí nghi p, ban ngành, oàn th t ch c k t nghĩa v i các ơn v y t , tùy kh năng ngành ngh , giúp lâu dài v i s ng cho cán b nhân viên y t . 5.7- Ngành Văn hóa thông tin, Th d c th thao, báo, ài : -M t tuyên truy n r ng rãi trên báo ài v ngày Th y thu c Vi t Nam, nêu b t nh ng thành tích c a y t , nêu gương ngư i t t vi c t t… (c n làm s m trư c m t tu n). - S Văn hóa thông tin, S Th d c th thao t ch c chiêu ãi m t xu t văn ngh mi n phí cho toàn th cán b nhân viên ngành y t : phim, c i lương, xem bóng á, c ngh sĩ ph c v văn ngh trong cu c h p m t t i ngày 27/2. C p nào t ch c tri n khai ph c v c p ó.
  3. 5.8- Các ngành ch c năng ph trách các chính sách c n rà soát l i các chính sách ch ãi ng cán b nhân viên y t và xem l i vi c cung c p kinh phí cho ngành y t - nh t là tuy n cơ s sao cho b o m ư c s ho t ng có hi u qu . S Tài chánh c p kinh phí cho bu i h p m t cán b y t c p thành ph . Yêu c u th trư ng các s ban ngành và y ban nhân dân các c p nghiêm ch nh tri n khai ch th này. Sau ngày 27/2/1990 báo cáo k t qu vi c t ch c ngày Th y thu c Vi t Nam b ng văn b n ng n g n g i v y ban nhân dân thành ph trư c ngày 5/3/1990 ti n vi c t ng k t.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: CH TNCH -B Yt , - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND.TP - Thành viên UBND.TP - Các S Ban Ngành TP - Ch t ch UBND Qu n Huy n - VP và các Ban Thành y - UBMTTQ và các oàn th ND.TP Nguy n Vĩnh Nghi p - VPUBND.TP (CPVP, các T NC) - Lưu.
Đồng bộ tài khoản