Chỉ thị số 05/1998/CT_BVHTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 05/1998/CT_BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 05/1998/CT_BVHTT về một số biện pháp tăng cường quản lý hoạt động in do Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 05/1998/CT_BVHTT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG TIN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/1998/CT-BVHTT Hà N i, ngày 28 tháng 3 năm 1998 CH THN V M T S BI N PHÁP TĂNG CƯ NG QU N LÝ HO T NG IN Ngành in trong nh ng năm qua ã có ti n b áng k v công ngh , năng l c s n xu t và ch t lư ng s n phNm, góp ph n phát tri n kinh t và văn hoá, nâng cao i s ng tinh th n c a nhân dân. Tuy nhiên, bên c nh s phát tri n nhanh chóng v nhi u m t, ho t ng in nh ng năm g n ây cũng ã b c l nh ng như c i m, khuy t i m c n ư c ch n ch nh k p th i. m t s ngành và a phương, các cơ s in phát tri n còn mang tính t phát, chưa ư c quy ho ch, s p x p h p lý khai thác h t công su t thi t b , chưa t p chung v n u tư chi u sâu vào nh ng xí nghi p tr ng i m có công ngh tiên ti n và s c c nh tranh cao. Vi c tư nhân ưa máy vào các cơ s in qu c doanh trái v i các quy nh c a Nhà nư c v liên doanh, liên k t ã làm cho Nhà nư c th t thu thu và làm cho ho t ng in thêm ph c t p, khó qu n lý. Hi n tư ng các cơ s in n i b ho t ng không tuân th quy nh c a pháp lu t, tham gia kinh doanh trái phép khá ph bi n. Nhi u cơ s in ã ch y theo l i nhu n ơn thu n mà không quan tâm n hi u qu xã h i. nghiêm ch nh th c hi n Ch th 22/CT-TW ngày 17/10/1997 c a B Chính tr v ti p t c i m i, tăng cư ng lãnh o, qu n lý công tác báo chí, xu t b n, t ng bư c l p l i tr t t và ưa ho t ng ngành in tuân theo các quy nh c a pháp lu t, B văn hoá - Thông tin yêu c u các B , Ban ngành Trung ương và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n m t s công tác sau ây: 1- Ti n hành rà soát, s p x p l i các cơ s in do mình làm ch qu n, các cơ s in thu c thNm quy n qu n lý trên a bàn. c bi t c n t p trung rà soát, s p x p l i các cơ s in n i b theo nh ng i u ki n thi t y u dư i ây: a- Th t s có nhu c u in n i b v i s n lư ng trang in l p cơ s in. b- Công su t máy móc, thi t b , nhà xư ng, lao ng ph i phù h p v i nhu c u và s n lư ng trang in. c- Có cán b lãnh o, qu n lý tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v và phNm ch t chính tr . d- Có i u ki n tài chính m b o cho cơ s in ho t ng úng pháp lu t, không tham gia kinh doanh.
  2. Sau khi rà soát l i, cơ s in nào không h i nh ng i u ki n trên ây thì có th gi i th ho c thay i hình th c t ch c theo Quy ch v t ch c và ho t ng in ban hành theo Quy t nh 2607/VHTT-Q -XBI ngày 26/8/1997 c a B Văn hoá - Thông tin. 2. Ti n hành ăng ký m t s thi t b in quan tr ng như: các lo i máy in công nghi p, các h th ng ch b n, các thi t b ch y u c a quá trình hoàn thi n s n phNm in. Vi c ăng ký thi t b ph i t ư c các yêu c u sau ây: - Th ng kê s lư ng, ch ng lo i, ch t lư ng và công su t c a thi t b ngành in trên a bàn và c nư c, là s li u i u tra ban u cho quá trình xây d ng quy ho ch phát tri n n năm 2000 và các năm sau. - Xác nh rõ ngu n g c c a các thi t b in có chính sách phù h p 3. B Văn hoá - Thông tin giao cho C c xu t b n hư ng d n chi ti t vi c rà soát, s p x p l i các cơ s in và t ch c ăng ký thi t b ngành in trong c nư c. Th i gian tri n khai b t u t ngày 01 tháng 5 năm 1998, ch m nh t ngày 15/6/1998, các B , Ban, Ngành Trung ương và các t nh hoàn thành án s p x p l i các doanh nghi p in thu c quy n qu n lý. Riêng Th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh th i h n hoàn thành là ngày 30/6/1998. Vi c rà soát, s p x p l i các cơ s in n i b và ăng ký thi t b ngành in c n làm xong trư c ngày 31/10/1998. Vi c s p x p l i h th ng t ch c ngành in, ăng ký thi t b in là m t vi c m i, r t khó khăn, ph c t p. B Văn hoá - Thông tin yêu c u các B , Ban, Ngành và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các cơ quan h u quan s m tri n khai nh ng công vi c trên ây và báo cáo k t qu v B Văn hoá - Thông tin (C c Xu t b n). C c Xu t b n t ng h p tình hình và báo cáo ti n tri n khai và k t qu th c hi n, cùng nh ng vư ng m c n y sinh B có bi n pháp gi i quy t k p th i. Nguy n Khoa i m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản