Chỉ thị số 05/1998/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 05/1998/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 05/1998/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý và đầu tư xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 05/1998/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/1998/CT-TTg Hà N i, ngày 22 tháng 1 năm 1998 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG Theo báo cáo c a các B , ngành, y ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương và c a oàn công tác c a Chính ph v lĩnh v c u tư và xây d ng cho th y, trong th i gian qua công tác u tư và xây d ng ã ư c các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quan tâm ch o th c hi n theo phương hư ng m c tiêu phát tri n kinh t xã h i 5 năm 1996-2000. Nhi u d án u tư ã hoàn thành và t ng bư c phát huy hi u qu , góp ph n chuy n d ch cơ c u kinh t , c i thi n t ng bư c i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân. Vi c qu n lý d án theo i u l qu n lý u tư và xây d ng, th c hi n Quy ch u th u ã có ti n b , góp ph n nâng cao hi u qu u tư, ti t ki m, m b o ch t lư ng và ti n thi công. Tuy nhiên, vi c th c hi n m c tiêu u tư c a m t s d án v i n, giao thông, thu l i chưa úng ti n (m t s công trình b ch m t 6 tháng n trên m t năm). Tình tr ng u tư phân tán, u tư theo "phong trào" và xây d ng tr s quá l n v n còn ph bi n. Vi c huy ng các ngu n l c u tư phát tri n còn h n ch , còn trông ch vào ngu n v n ngân sách Nhà nư c. Công tác quy ho ch c a m t s a phương chưa phù h p v i vi c chuy n d ch cơ c u kinh t . Chưa khai thác tri t các ngu n l c c a toàn xã h i u tư phát tri n và m r ng các hình th c u tư m i. Các th t c hành chính còn rư m rà, nh hư ng nhi u n công vi c gi i ngân v.v. tri n khai Ngh quy t H i ngh l n th tư Ban ch p hành Trung ương ng (khoá III) v ti p t c Ny m nh công cu c i m i, phát huy n i l c, nâng cao hi u qu h p tác qu c t , c n ki m công nghi p hoá, hi n i hoá, ph n u hoàn thành các m c tiêu kinh t xã h i n năm 2000 và Ngh quy t kỳ h p th hai Qu c h i khoá X, Th tư ng Chính ph ch th các B , ngành, y ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương, các T ng công ty th c hi n nh ng nhi m v c p bách sau ây: 1. Các B , ngành, y ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương, các T ng công ty, ph i ra các bi n pháp c th thu hút u tư phát tri n, m thêm các hình th c u tư m i ã ư c nhà nư c khuy n khích huy ng các ngu n l c u tư, m b o m c tiêu u tư c a k ho ch 5 năm 1996-2000. 2. Các B , ngành, y ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương, các T ng công ty, ph i rà soát l i quy ho ch, k ho ch s n xu t ngành hàng trên a bàn, lãnh th làm cơ s cho vi c i u ch nh, l a ch n các d án u tư; rà soát l i cơ c u u tư, m c tiêu u tư c a t ng d án, m b o tính h p lý và hi u qu u tư.
  2. 3. Các B , ngành, y ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương khi phân b v n u tư ph i m b o t p trung, không dàn tr i. Th i h n th c hi n u tư các d án nhóm C (t kh i công n hoàn thành) t i a không quá 2 năm. S d án nhóm C hoàn thành trong năm k ho ch c a a phương ph i t trên 60%. Không kh i công các d án m i n u không cân i v n theo th i h n trên. Nh ng d án không m b o th i h n hoàn thành, các cơ quan Tài chính, Ngân hàng s ng ng c p phát v n và báo cáo B qu n lý ngành và y ban nhân dân a phương x lý. 4. Các B , ngành, y ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo tình hình tri n khai vi c xây d ng các khu công nghi p t p trung, ánh giá nh ng m t làm ư c và nh ng t n t i, c bi t trong vi c huy ng v n xây d ng h t ng và bi n pháp kh c ph c nh m phát huy hi u qu u tư và thu hút các ngu n v n u tư. 5. Các B , ngành, y ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương ph i ch o nâng cao ch t lư ng l p h sơ c bi t coi tr ng tính kh thi c a các d án u tư. H sơ Thi t k k thu t ph i áp ng yêu c u ra. Vi c phê duy t thi t k k thu t và d toán ph i phù h p v i quy t nh u tư, m b o d toán không vư t m c v n u tư ã duy t. Ch t lư ng xây d ng ph i ư c t ch c giám sát ch t ch , xác nh rõ trách nhi m c a cá nhân ho c t ch c trư c pháp lu t v i t ng giai o n c a công trình xây d ng. Khi thanh quy t toán công trình, cơ quan Ngân hàng và Tài chính ch thanh toán khi có h sơ quy t toán và kèm theo h sơ v ch t lư ng xây d ng. 6. Ch u tư ph i th c hi n úng trình t u tư và xây d ng, ch u trách nhi m trư c pháp lu t n u d án th c hi n sai quy nh c a i u l qu n lý u tư và xây d ng. T năm 1998 tr i Th tư ng Chính ph ch xem xét ch nh th u nh ng trư ng h p c bi t, có h sơ như trình phê duy t k t qu u th u, có ý ki n c a B K ho ch và u tư. Th tư ng Chính ph và các cơ quan có thNm quy n s không gi i quy t các trư ng h p xin i u ch nh tăng v n u tư so v i t ng m c v n u tư ã duy t. B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B Xây d ng và B Thương m i hư ng d n th t c u th u các d án nhóm C và các gói th u có giá tr nh sao cho ơn gi n, phù h p v i i u ki n c a các ngành và a phương. 7. Các B , ngành, y ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương c ng c , t ch c b máy chuyên trách làm công tác qu n lý u tư và xây d ng nh m ưa công tác qu n lý u tư và xây d ng vào n n p, trên cơ s tuy n ch n nh ng cán b có trình chuyên môn, nghi p v , có phNm ch t t t và tinh th n trách nhi m cao. Hi n nay, i v i m t s d án l n t n t i hai t ch c giúp vi c cho Ch u tư, (v a có tư v n nư c ngoài, v a có Ban qu n lý d án trong nư c) làm vi c song trùng, c n rút kinh nghi m vi c t ch c ph i h p và phân công nhi m v gi a hai t ch c ti t ki m chi phí u tư và nâng cao hi u qu công vi c tư v n, có ki n ngh B K ho ch và u tư, B Xây d ng trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. T năm 1998, Phó Th tư ng ph trách kh i s ch trì giao ban xây d ng cơ b n hàng tháng x lý k p th i nh ng vư ng m c trong qu n lý u tư và xây d ng. 8. Ngay t u năm 1998, các B , ngành, a phương c n rà soát t ch c l i m t s doanh nghi p xây d ng, Ny m nh công tác c ph n hóa, c ng c và gi m b t u
  3. m i doanh nghi p nhà nư c có i u ki n tham gia u th u trong nư c và qu c t . 9. Th tư ng Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các T ng công ty, t p trung ch o, t ch c tri n khai th c hi n ch th này và có báo cáo nh kỳ hàng quý g i v B K ho ch và u tư trư c ngày 30 các tháng cu i quý t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . oàn công tác ki m tra xây d ng cơ b n c a Chính ph duy trì ho t ng thư ng xuyên theo tinh th n văn b n s 5459/KTN ngày 31 tháng 10 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph . Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản