Chỉ thị số 05/2000/CT-NHNN15

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 05/2000/CT-NHNN15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 05/2000/CT-NHNN15 về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 05/2000/CT-NHNN15

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2000/CT-NHNN15 Hà N i, ngày 19 tháng 06 năm 2000 CH THN V VI C CH N CH NH VÀ TĂNG CƯ NG QU N LÝ CÔNG TÁC Đ U TƯ XÂY D NG CƠ B N TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG Th i gian qua, công tác u tư xây d ng cơ b n c a ngành Ngân hàng ã t ư c nh ng k t qu quan tr ng, t o ra h th ng kho tàng, tr s ph c v ho t ng c a Ngành. Tuy nhiên, công tác u tư xây d ng cơ b n nh ng năm v a qua cũng ã b c l m t s t n t i, như: chưa có quy ho ch t ng th c a toàn h th ng d n n tình tr ng u tư xây d ng cơ b n dàn tr i, m t s công trình chưa phù h p v i nhu c u s d ng, gây lãng phí v n; công tác xét duy t h sơ, thi t k , d toán, quy t toán còn ch m; m t s nơi ã th t thoát v n; s ph i h p gi a các ơn v trong qu n lý u tư và xây d ng chưa h p lý nên còn ch m tr trong x lý công vi c, gây phi n hà cho cơ s ... nâng cao hi u qu c a công tác u tư xây d ng cơ b n trong ngành Ngân hàng và th c hi n y , nghiêm túc các quy nh c a Nhà nư c và c a ngành trong công tác u tư xây d ng cơ b n, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ch th như sau: 1- Công tác u tư xây d ng cơ b n trong ngành Ngân hàng ph i ư c th c hi n úng theo Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 7/8/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 52/1999/N -CP và các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành khác có liên quan. Nghiêm c m các ơn v , cá nhân t t ra các th t c, quy nh trái v i Quy ch qu n lý u tư và xây d ng hi n hành c a Nhà nư c. N u ơn v , cá nhân nào c tình vi ph m, gây tr ng i cho vi c th c hi n k ho ch u tư xây d ng cơ b n c a ngành thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2- Các d án u tư xây d ng cơ b n c a Ngân hàng Nhà nư c ph i ư c qu n lý ch t ch t khâu xây d ng quy ho ch, k ho ch cũng như quá trình tri n khai th c hi n; ch trương u tư ph i phù h p v i quy ho ch và nh hư ng phát tri n c a ngành Ngân hàng, c th : a- Vi c b trí, s d ng v n u tư xây d ng cơ b n ph i úng ngu n v n theo quy nh c a Nhà nư c và ph i trên cơ s ngu n v n có kh năng th c hi n, m b o các công trình ư c u tư ng b c công trình chính và các công trình ph tr c n thi t như kho tàng, ga ra ô tô, nhà xe, nhà b o v , tư ng rào..., không xé nh gi m quy mô c a d án, nh hư ng n ki n trúc, ch t lư ng và k t c u công trình.
  2. b- Vi c xác nh quy mô c a m i công trình ph i d a vào nhu c u th c t và h p lý c a ơn v s d ng, có tính n yêu c u lâu dài; ng th i ph i tuân th quy nh c a Nhà nư c v di n tích công s cho các i tư ng s d ng và tiêu chuNn k thu t kho ti n theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh u tư công trình cho phù h p. c- Thi t k công trình ph i phù h p v i m t b ng, c nh quan xung quanh, m b o m thu t ki n trúc, ng th i ph i thi t k ng b c công trình chính và các công trình ph tr . d- Vi c l p d toán, thanh quy t toán công trình ph i tuân th úng nh m c, ơn giá và ph i có y h sơ pháp lý theo quy nh. Vi c u th u ho c ch nh th u các d án u tư xây d ng cơ b n ph i th c hi n theo úng quy nh t i Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch u th u, Ngh nh 14/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh 88/1999/N -CP và các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành khác có liên quan. - Vi c thi công ph i ch p hành úng thi t k ư c duy t, nghiêm c m vi c thay i thi t k m t cách tuỳ ti n, trái quy nh c a pháp lu t. e- Căn c vào quy ho ch phát tri n c a ơn v , c a ngành, ngày 30 tháng 6 hàng năm, các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c có nhu c u u tư xây d ng cơ b n trong năm t i, g i h sơ xin ch trương u tư v C c Qu n tr và V K toán - Tài chính (Ngân hàng Nhà nư c). V K toán - Tài chính ph i h p v i C c Qu n tr ki m tra, xem xét và d ki n k ho ch u tư xây d ng cơ b n c a Ngân hàng Nhà nư c cho năm k ho ch, trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c cho ý ki n th c hi n ăng ký k ho ch u tư v i B K ho ch và u tư i v i các công trình d ki n u tư b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c; d ki n k ho ch xây d ng cơ b n năm, trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c (thông qua Ban lãnh o) duy t trong tháng 10 trư c năm k ho ch. 3- i v i các t ch c tín d ng nhà nư c, các doanh nghi p tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c: Ch t ch H i ng Qu n tr , T ng Giám c (ho c Giám c) ch u trách nhi m t ch c qu n lý u tư xây d ng cơ b n c a ơn v mình theo úng các quy nh c a Chính ph t i Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 7/8/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 52/1999/ND-CP; Ngh nh 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch u th u, Ngh nh 14/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh 88/1999/N -CP và các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành khác có liên quan. 4- Th trư ng các ơn v ch u tư công trình ph i t ch c qu n lý ch t ch , thư ng xuyên ti n hành t ki m tra, ki m soát quá trình tri n khai th c hi n, m b o tuân th úng quy nh c a pháp lu t, ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v toàn b k t qu tri n khai d án u tư cu ơn v mình.
  3. 5- Thanh tra Ngân hàng, V T ng ki m soát, trong ph m vi nhi m v c a mình, có trách nhi m ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a Nhà nư c trong công tác xây d ng cơ b n c a các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, các doanh nghi p tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c, các t ch c tín d ng nhà nư c, k p th i phát hi n, ngăn ch n và x lý nh ng sai ph m theo thNm quy n. Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c; Ch t ch H i ng Qu n tr , T ng Giám c (ho c Giám c) các t ch c tín d ng nhà nư c có trách nhi m thi hành Ch th này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c các ơn v ph i ph n ánh k p th i v i Th ng c Ngân hàng Nhà nư c gi i quy t . TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Lê Đ c Thuý
Đồng bộ tài khoản