Chỉ thị số 05/2005/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
68
lượt xem
7
download

Chỉ thị số 05/2005/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 05/2005/CT-UB về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế và lập dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 05/2005/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 05/2005/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2005 CH THN V CH N CH NH VÀ TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC QU N LÝ CH T LƯ NG KH O SÁT, THI T K VÀ L P D TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY D NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Qua hơn hai năm th c hi n Quy t nh s 85/2002/Q -UB ngày 25 tháng 7 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v tăng cư ng công tác ki m tra ti n và ch t lư ng xây d ng các công trình s d ng v n Nhà nư c do thành ph qu n lý, k t qu ã t ư c m t s ti n b nh t nh. Tuy nhiên, công tác qu n lý ch t lư ng ho t ng kh o sát, thi t k và l p d toán các d án, công trình theo quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng c a Nhà nư c v n còn nhi u h n ch , khi m khuy t, vi c x lý các trư ng h p vi ph m chưa nghiêm minh, chưa k p th i làm nh hư ng x u n ti n và ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn thành ph . ch n ch nh và tăng cư ng công tác qu n lý ch t lư ng ho t ng kh o sát, thi t k và l p d toán theo Lu t Xây d ng 2003, Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, th c hi n Ch th c a Th tư ng Chính ph s 29/2003/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2003 v ch n ch nh qu n lý u tư và xây d ng b ng ngu n v n Nhà nư c, y ban nhân dân thành ph ch th cho các t ch c, cá nhân qu n lý và th c hi n các ho t ng kh o sát, thi t k và l p d toán các công trình xây d ng có s d ng v n ngân sách, v n có ngu n g c ngân sách ho c công trình có tác ng n v n ngân sách và có nh hư ng n c ng ng xã h i trên a bàn thành ph c n th c hi n nh ng yêu c u sau : 1. Yêu c u chung : 1.1. Cơ quan qu n lý Nhà nư c, ch u tư, các t ch c, cá nhân ho t ng tư v n kh o sát, thi t k và l p d toán công trình xây d ng có nhi m v ki m tra, thNm nh và nghi m thu các s n phNm kh o sát, thi t k và d toán ph i xem xét v i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân làm ra s n phNm ó; trư ng h p không m b o i u ki n năng l c (theo Lu t Xây d ng 2003, Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph và Quy t nh s 19/2003/Q -BXD ngày 03 tháng 7 năm 2003 c a B trư ng B Xây d ng ho c quy nh khác thay th ), các ch th nói trên ư c quy n và có nghĩa v có văn b n t ch i th c hi n các nhi m v trên. 1.2. Ngư i ng u t ch c tư v n xây d ng, Th trư ng các cơ quan làm ch u tư và cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan căn c k t qu H i ngh c a thành ph vào ngày 30 tháng 3 năm 2004 v “Ch n ch nh và tăng cư ng công tác qu n lý ch t lư ng
  2. ho t ng kh o sát, thi t k và l p d toán các công trình xây d ng trên a bàn thành ph ” cùng các Thông báo k t qu ki m tra thư ng kỳ c a S Xây d ng và các S qu n lý xây d ng chuyên ngành, s m kh c ph c các khi m khuy t c th v qu n lý ch t lư ng kh o sát, thi t k và l p d toán công trình xây d ng. 1.3. Các ch th qu n lý ch t lư ng ho t ng kh o sát, thi t k và l p d toán công trình xây d ng ph i áp d ng h th ng Quy chuNn, Tiêu chuNn xây d ng, Tiêu chuNn ngành c a Nhà nư c hi n hành m b o ch t lư ng toàn di n thi t k k thu t, m quan công trình và hi u qu s d ng, c bi t cho ngư i khi m th , ngư i khuy t t t ư c ti p c n s d ng thu n ti n, an toàn. Riêng vi c l p d toán các công trình xây d ng s d ng v n ngân sách Nhà nư c ph i áp d ng B ơn giá, nh m c do các B - ngành và y ban nhân dân thành ph ban hành. 1.4. Vi c áp d ng Tiêu chuNn và quy trình quy ph m k thu t thi t k xây d ng c a nư c ngoài ph i th c hi n theo i u 6 c a Lu t Xây d ng 2003, i u 2 c a Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph và Thông tư s 07/1999/TT-BXD ngày 23 tháng 9 năm 1999 c a B Xây d ng hư ng d n qu n lý và áp d ng các tiêu chuNn, quy ph m k thu t xây d ng (ho c quy nh khác thay th ). 1.5- Các ch u tư, các t ch c tư v n thi t k , kh o sát xây d ng có trách nhi m qu n lý ch t lư ng kh o sát, thi t k xây d ng theo quy nh t i Chương III, IV c a Ngh nh s 209/2004/N -CP c a Chính ph . 2. Yêu c u c th : 2.1. i v i ch u tư (hay Ban Qu n lý d án ư c y quy n làm ch u tư) : a) Th c hi n úng, y quy n và nghĩa v c a ch u tư xây d ng công trình trong vi c kh o sát, thi t k xây d ng theo quy nh t i i u 50 và i u 57-Chương IV-Lu t Xây d ng năm 2003; th c hi n úng, y trách nhi m trong vi c ch n tư v n kh o sát, thi t k có tư cách pháp nhân và năng l c chuyên môn (có ăng ký kinh doanh phù h p, còn th i h n hi u l c pháp lu t, cá nhân ch nhi m kh o sát, ch nhi m thi t k , ch trì thi t k ph i có ch ng ch hành ngh và có năng l c hành ngh phù h p v i công vi c ư c giao, v i nhi m v thi t k , yêu c u c a lo i, c p công trình theo quy nh t i i u 49 và i u 56-Chương IV-Lu t Xây d ng năm 2003). b) Có h p ng và văn b n giao nhi m v kh o sát, thi t k và l p d toán công trình xây d ng; phê duy t nhi m v kh o sát xây d ng. c) Ph i t ch c ki m tra, thNm nh ch t lư ng h sơ kh o sát, thi t k cơ s và các bư c thi t k ti p theo trư c khi nghi m thu và thanh lý h p ng theo quy nh c a pháp lu t; báo cáo k t qu ki m tra k p th i cho cơ quan qu n lý Nhà nư c theo ch c năng i v i các vi ph m h p ng v ti n và ch t lư ng h sơ kh o sát, thi t k và l p d toán công trình xây d ng, vi c ch m kh c ph c c a tư v n theo quy nh pháp lu t. d) Tùy theo tính ch t, quy mô và yêu c u c a công trình xây d ng, ch u tư ư c thuê tư v n giám sát công tác kh o sát xây d ng, tư v n thNm tra thi t k . Các ơn v
  3. tư v n ph i có i u ki n năng l c ho t ng theo quy nh pháp lu t ( i u 11 và i u 16 c a Ngh nh s 209/2004/N -CP). ) T ch c qu n lý, lưu tr các h sơ nêu trên theo quy nh pháp lu t. 2.2. i v i ngư i ng u t ch c tư v n kh o sát, thi t k và l p d toán công trình xây d ng: a) Th c hi n úng, y quy n và nghĩa v c a nhà th u kh o sát, nhà th u thi t k xây d ng theo quy nh t i i u 51 và i u 58-Chương IV-Lu t Xây d ng năm 2003; ph i t ch c h th ng qu n lý ch t lư ng, kh c ph c các thi u sót trong ho t ng kh o sát, thi t k và l p d toán công trình xây d ng theo Lu t Xây d ng 2003 và các quy nh pháp lý - k thu t hi n hành. b) Giao vi c ch trì kh o sát, thi t k và l p d toán cho cán b c a t ch c mình ph i có ch ng ch hành ngh phù h p v i quy nh pháp lu t, ph i t ch c ki m tra ch t lư ng s n phNm c a t ng b môn c th , m b o ch t lư ng theo quy nh Nhà nư c hi n hành, phù h p các văn ki n h p ng ã ký v i ch u tư trư c khi bàn giao cho ch u tư. c) Mua b o hi m tư v n theo quy nh pháp lu t (Quy t nh s 12 và 15/2001/Q - BXD cùng ngày 20 tháng 7 năm 2001 c a B Xây d ng và Thông tư s 76/2003/TT- BTC ngày 04 tháng 8 năm 2003 B Tài chánh, ho c quy nh khác thay th ). d) Nhi m v kh o sát xây d ng công trình ph i ư c t ch c tư v n thi t k ho c nhà th u kh o sát xây d ng l p và ư c ch u tư ra quy t nh phê duy t. Trên cơ s này, nhà th u kh o sát l p phương án k thu t kh o sát xây d ng và ư c ch u tư phê duy t ( i u 6 và i u 7 c a Ngh nh s 209/2004/N -CP). ) Trư ng h p nhà th u kh o sát, tư v n thi t k th c hi n không m b o yêu c u theo h p ng; không úng nhi m v kh o sát, thi t k ; phát sinh kh i lư ng thi công th c t do kh o sát, thi t k sai; s d ng các thông tin, tài li u, quy chuNn, tiêu chuNn v kh o sát, thi t k xây d ng không phù h p và các hành vi vi ph m khác gây ra thi t h i thì ph i ch u trách nhi m trư c ch u tư và pháp lu t, ng th i b i thư ng thi t h i như sau: kh o sát l i và ch u m i chi phí có liên quan khác, k c chi phí giám sát công tác kh o sát xây d ng ( i v i nhà th u kh o sát); thi t k l i và ch u m i chi phí, k c chi phí thNm tra thi t k ( i v i tư v n thi t k ) ( i u 8 và i u 16 c a Ngh nh s 209/2004/N -CP) và thi t h i do th i gian công trình b kéo dài vì ch t lư ng kh o sát kém, thi t k sai gây ra. 2.3. Cơ quan qu n lý Nhà nư c ư c phân công qu n lý xây d ng theo phân c p và y quy n c a Chính ph và y ban nhân dân thành ph : a) Khi thNm nh d án và trình c p có thNm quy n ký quy t nh u tư c n óng d u vào h sơ thi t k cơ s ư c kèm theo d án u tư ư c duy t làm cơ s pháp lý qu n lý ch t lư ng h sơ kh o sát, thi t k và d toán công trình xây d ng c a các bư c ti p theo (theo i u 59 Lu t Xây d ng 2003, i u 9 c a Quy t nh s 18/2003/Q -BXD c a B Xây d ng ho c quy nh khác thay th ).
  4. b) Cơ quan qu n lý Nhà nư c thNm nh kh o sát, thi t k cơ s và t ng d toán ph i có văn b n thNm nh c a b ph n ch c năng c a mình, và vi c thNm nh căn c các yêu c u quy nh ã nêu trên (ph n 1.3). c) Các cơ quan qu n lý xây d ng ư c phân công phê duy t d toán kh o sát xây d ng theo quy nh, khi xem xét phê duy t d toán ph i phù h p v i nhi m v kh o sát xây d ng ư c duy t. Trư ng h p phát hi n nhi m v kh o sát chưa phù h p v i Quy chuNn - Tiêu chuNn xây d ng và Tiêu chuNn ngành hi n hành thì thông báo (m t l n) n ch u tư có s i u ch nh k p th i trong vòng 03 (ba) ngày làm vi c. d) Th i h n phê duy t d toán kh o sát xây d ng là 10 (mư i) ngày làm vi c khi h i các i u ki n nêu trên. d) Ti p nh n báo cáo c a ch u tư v vi ph m c a tư v n, k t h p vi c t ch c ki m tra thư ng xuyên hay nh kỳ phát hi n và x lý k p th i i v i tư v n kh o sát, thi t k vi ph m qu n lý ho t ng ch t lư ng kh o sát, thi t k và l p d toán công trình xây d ng theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính 2002 và các quy nh pháp lu t có liên quan. 3. M t s bi n pháp tăng cư ng ch t lư ng kh o sát, thi t k và l p d toán công trình xây d ng trên a bàn thành ph : 3.1. Ch u tư ph i t ch c thi tuy n thi t k ki n trúc công trình xây d ng theo quy nh t i Kho n 1, 2, 3, 4 c a i u 55, Lu t Xây d ng 2003 và các quy nh pháp lu t có liên quan. 3.2. Khuy n khích ch u tư s d ng các chuyên gia, các ơn v tư v n gi i trong nư c, ngoài nư c tư v n xây d ng các công trình xây d ng tr ng i m c a thành ph s d ng ngu n v n ngân sách, trong ó có l c lư ng kh o sát, thi t k và l p d toán. 3.3. Khuy n khích ch u tư s d ng tư v n ph n bi n, giám nh xã h i c a Liên hi p các H i khoa h c và k thu t thành ph , các t ch c chính tr , xã h i và ngh nghi p ph n bi n, tham gia thNm nh d án, thi t k cơ s và các bư c thi t k ti p theo, t ng d toán công trình quan tr ng theo quy nh pháp lu t. 3.4. Khuy n khích ch u tư s d ng các ơn v tư v n giám sát gi i, có uy tín, kinh nghi m trong nư c, ngoài nư c giám sát các công trình xây d ng tr ng i m c a thành ph s d ng ngu n v n ngân sách nh m m b o th c hi n úng thi t k ư c duy t và m b o ch t lư ng công trình. 3.5. Phương pháp tính, nh m c chi phí thi t k , giám sát i v i các ơn v tư v n trong và ngoài nư c (ph n 3.2, 3.3 và 3.4) phù h p v i ch c danh lao ng, yêu c u v tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm d ch v c a ơn v tư v n và th i gian giao n p s n phNm, phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và thông l qu c t . 3.6. Ch u tư l a ch n các t ch c tư v n kh o sát, thi t k , l p d toán và giám sát theo các n i dung khuy n khích nêu trên ph i áp d ng Quy ch u th u hi n hành. Riêng i v i các công trình c thù mà công ngh ng d ng có tính ch t c quy n, bí quy t riêng, b n quy n s h u trí tu có th ư c xem xét cho phép ch nh th u.
  5. Trong trư ng h p này, ch u tư xu t và ư c cơ quan ch c năng thNm nh trình y ban nhân dân thành ph phê duy t theo quy nh pháp lu t. 3.7. Ch u tư ph i báo cáo công tác giám nh u tư và qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng úng h n theo Quy t nh s 85/2002/Q -UB (ho c quy nh khác thay th ) và các quy nh pháp lu t có liên quan. 4. Phân công trách nhi m : 4.1. Giao S K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i Thanh tra thành ph , S Tư pháp và các S qu n lý xây d ng chuyên ngành nghiên c u Quy nh v nâng cao trách nhi m và tăng cư ng x lý vi ph m trong qu n lý u tư và xây d ng trên a bàn thành ph , ch m nh t n u tháng 3 năm 2005 trình y ban nhân dân thành ph ban hành làm cơ s x lý, áp d ng bi n pháp ch tài i v i các cơ quan qu n lý, ch u tư, Ban Qu n lý d án, t ch c tư v n u tư và xây d ng có vi ph m. 4.2. Giao S K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i S N i v và các S -ngành có liên quan nghiên c u, ch m nh t n cu i tháng 3 năm 2005 xu t cơ ch giao quy n i ôi v i trách nhi m Ch u tư có th ch ng gi i quy t các thay i trong quá trình th c hi n d án theo hư ng tích c c, mang l i hi u qu . 4.3. Giao S Xây d ng ch trì, ph i h p v i các S qu n lý xây d ng chuyên ngành nghiên c u, ch m nh t n cu i tháng 3 năm 2005 xu t văn b n hư ng d n cho ch u tư t ch c thNm nh và phê duy t thi t k k thu t - t ng d toán và các bư c thi t k ti p theo i v i các công trình chuyên ngành s d ng các lo i ngu n v n ch u tư có cơ s th c hi n. 4.4. Giao S Xây d ng và các S qu n lý xây d ng chuyên ngành trong quý I năm 2005 hư ng d n quy trình, th t c và n i dung qu n lý m b o ch t lư ng i v i công tác kh o sát xây d ng cho t ng lo i công trình chuyên ngành phù h p v i Tiêu chuNn ngành c a Nhà nư c hi n hành. 4.5. Giao S Xây d ng và các S qu n lý xây d ng chuyên ngành rà soát hư ng d n và ch m nh t n ngày 28 tháng 02 năm 2005 niêm y t công khai quy trình, th t c ki m tra nh kỳ và hư ng d n các ch th ho t ng kh o sát, thi t k và l p d toán công trình xây d ng (kèm các bi u m u) cho các ch u tư, Ban Qu n lý d án và các t ch c tư v n xây d ng có liên quan áp d ng; t ch c ki m tra x lý vi ph m qu n lý ch t lư ng các ho t ng này theo quy nh pháp lu t. 4.6. Giao S Xây d ng ch trì, ph i h p v i các S qu n lý xây d ng chuyên ngành và S K ho ch và u tư, S Tài chính nghiên c u, xu t phương pháp tính, nh m c chi phí tư v n thi t k , giám sát i v i các ơn v tư v n trong và ngoài nư c, chi phí tư v n ph n bi n, ch m nh t n cu i tháng 3 năm 2005 trình y ban nhân dân thành ph phê duy t theo thNm quy n ho c ngh B Xây d ng xem xét ban hành. 4.7. Giao S Xây d ng và S Giao thông công chánh nghiên c u, xu t m t s công trình tr ng i m chuyên ngành c n s d ng t ch c tư v n gi i nư c ngoài m nh n
  6. công tác kh o sát, thi t k , giám sát m b o ch t lư ng và ti n công trình, trong tháng 02 năm 2005 trình y ban nhân dân thành ph cho phép áp d ng thí di m. 4.8. Ban Qu n lý Khu ô th m i, Ban Qu n lý Khu công nghi p - Khu ch xu t, y ban nhân dân các qu n - huy n ngoài vi c th c hi n các nhi m v như i u 4.5 trên còn có trách nhi m thư ng xuyên rà soát, t ng k t danh sách các Công ty tư v n xây d ng có năng l c và uy tín trong công tác kh o sát, thi t k và thNm nh trên a bàn qu n lý c a mình, g i v S Xây d ng, S K ho ch và u tư và các S qu n lý xây d ng chuyên ngành, báo cáo t ng h p cho c p thNm quy n, c p nh t nh kỳ, thông báo công khai trên phương ti n thông tin i chúng các ch u tư (và ngư i dân) có cơ s ch n l a tư v n kh o sát, thi t k và l p d toán công trình xây d ng phù h p yêu c u c a mình. 4.9. Giao S N i v ch m nh t trong tháng 02 năm 2005 tham mưu cho y ban nhân dân thành ph các bi n pháp v công tác t ch c b máy, nhân s nh m tăng cư ng năng l c, nâng cao trách nhi m và x lý k p th i các vi ph m c a các Ban Qu n lý d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách Nhà nư c, nh t là các Ban Qu n lý d án kiêm nhi m ch u tư; ph i h p v i các S qu n lý u tư và xây d ng c a thành ph có k ho ch Ny m nh công tác t p hu n, ào t o cán b qu n lý d án và qu n lý ch t lư ng h sơ kh o sát, thi t k và l p d toán cho các cán b Ban Qu n lý d án có liên quan n trách nhi m theo Thông tư liên t ch B Xây d ng - B N i v s 01/2004/TTLT/BXD-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 (ho c quy nh khác thay th ). 5. Hi u l c thi hành : Ch th này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các cơ quan qu n lý Nhà nư c, lãnh o t ch c và cá nhân tư v n l p h sơ kh o sát, thi t k và d toán, các ch u tư và các Ban Qu n lý d án t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th này. Trong quá trình th c hi n Ch th này, n u g p khó khăn, vư ng m c, cá nhân và t ch c liên quan ph n nh k p th i v S Xây d ng t ng h p và trình y ban nhân dân thành ph gi i quy t ho c xin ý ki n B Xây d ng.Khi các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n th c hi n Lu t Xây d ng 2003 c a Chính ph và các B -ngành ư c ban hành mà có kho n m c nào c a Ch th này không phù h p, S Xây d ng nghiên c u, xu t trình y ban nhân dân thành ph i u ch nh, b sung k p th i./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : KT. CH TNCH - Văn phòng Chính ph . - B Xây d ng. PHÓ CH TNCH -B N iv . - Thư ng tr c Thành y. - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph . - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP. - Ban C i cách hành chánh thành ph . - Các s , ngành thành ph . Nguy n Văn ua - Liên hi p các H i KHKT thành ph . - y ban nhân dân các qu n-huy n. - Các T ng Công ty c a thành ph .
  7. - VPH -UB: CPVP - Các T NCTH - Lưu ( T-Th)
Đồng bộ tài khoản