Chỉ thị số 06/1997/VHTT-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 06/1997/VHTT-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 06/1997/VHTT-CT về việc tăng cường công tác quy họach cán bộ lãnh đạo quản lý trong tình hình mới do Bộ Văn hóa thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 06/1997/VHTT-CT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG TIN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/1997/VHTT-CT Hà N i, ngày 20 tháng 1 năm 1997 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC QUY HO CH CÁN B LÃNH O QU N LÝ TRONG TÌNH HÌNH M I Trong nh ng năm qua, công tác quy ho ch cán b chưa ư c các c p u ng, chính quy n các cơ quan, ơn v trong B quan tâm úng m c. Tình tr ng h ng h t cán b , c bi t cán b lãnh o qu n lý di n ra khá ph bi n các cơ quan, ơn v . M t s cơ quan, ơn v cán b lãnh o qu n lý ch có m t c p trư ng, có nơi ch có m t c p phó. Vi c thay th cán b lãnh o qu n lý n tu i ngh ch hưu trí b ng, ch p vá, kéo dài, ã nh hư ng n ho t ng và th c hi n nhi m v chính tr c a cơ quan, ơn v . ưa công tác quy ho ch cán b vào n n p và ti n hành thư ng xuyên liên t c, áp ng yêu c u nhi m v chi n lư c cán b cho năm 2000-2020 c a ng ra; B yêu c u Th trư ng các cơ quan, ơn v tri n khai c p bách m t s công vi c sau ây: I- TH TRƯ NG CÁC CƠ QUAN, ƠN VN CHNU TRÁCH NHI M TRƯ C B , PH I H P V I C P U NG TRI N KHAI CÔNG TÁC QUY HO CH CÁN B C A ƠN VN, C TH : 1. Rà soát ánh giá l i toàn b i ngũ cán b qu n lý hi n t i c a ơn v (k c lãnh o c p trư ng, phó c a ơn v và c p Trư ng, Phó phòng, Ban, Khoa trong ơn v ) ánh giá nh ng m t m nh, y u, tri n v ng c a t ng cán b . i v i các V Tham mưu t ng h p và chuyên ngành không có cán b qu n lý c p Phòng c n ánh giá t ng chuyên viên c a V . 2. L p phương án cán b d b bao g m: - C p trư ng, c p phó lãnh o cơ quan, ơn v . - C p Trư ng, Phó phòng, Ban, Khoa và tương ương c a ơn v theo nh ng tiêu chuNn cơ b n quy nh sau ây: a. Tiêu chuNn: "Có l p trư ng chính tr v ng vàng, kiên nh m c tiêu và con ư ng xã h i ch nghĩa, quy t tâm th c hi n th ng l i s nghi p i m i, có ki n th c và năng l c tham gia các quy t nh c a t p th và kh năng t ch c th c ti n, làm vi c có hi u qu , có o c cách m ng, c n ki m liêm chính, chí công vô tư, kiên quy t u tranh b o v
  2. các quan i m, ư ng l i c a ng, g n bó v i qu n chúng, ư c qu n chúng tín nhi m: (Trích Ngh quy t Trung ương 3 khoá VII). b. Tu i i: V i phương châm tr hoá cán b và t ng bư c th c hi n quy nh c a ng và Nhà nư c v tu i i c a cán b lãnh o qu n lý. Trư c m t t m th i quy nh v tu i i cán b lãnh o qu n lý như sau: - i v i cán b lãnh o qu n lý cơ quan, ơn v (thu c di n B qu n lý) d b c p trư ng: N u thay th ngay, t i a không quá 57 ( i v i Nam) và 52 ( i v i N ). D b c p phó: N u thay th ngay, t i a không quá 55 ( i v i Nam) và 50 ( i v i N ). - i v i c p Phòng, Ban, Khoa và tương ương. D b c p Trư ng: N u thay th ngay, t i a không quá 50 ( i v i Nam) và 45 ( i v i N ). D b c p Phó: N u thay th ngay, t i a không quá 45 ( i v i Nam) và 40 ( i v i N ). c. Trình : - i v i lãnh o Trư ng, Phó c a ơn v (thu c di n B qu n lý) có trình i h c ho c tương ương i h c tr lên. - i v i cán b qu n lý c p Phòng, Ban, Khoa và tương ương, có trình ih c và tương ương ho c Trung h c nhưng ã có t 5 năm công tác chuyên môn ư c phân công. Trên cơ s tiêu chuNn quy nh chung, các cơ quan, ơn v s v n d ng, b sung cho phù h p v i t ng ch c danh cán b . II- ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B D BN. Trên cơ s phương án cán b d b , ơn v c n nêu rõ nhu c u b i dư ng trư c m t và lâu dài i v i t ng ch c danh cán b v các lĩnh v c trong công tác qu n lý: - Lý lu n chính tr - Ki n th c qu n lý Nhà nư c - Ki n th c qu n lý kinh t - Ngo i ng - Ki n th c chuyên ngành v.v...
  3. III- GIAO CHO V T CH C CÁN B CHNU TRÁCH NHI M ÔN C, KI M TRA, T NG H P, LÊN PHƯƠNG ÁN CÁN B D BN C A CÁC CƠ QUAN, ƠN VN, TRÌNH BAN CÁN S VÀ LÃNH O B PHÊ DUY T. IV- T NAY, C P U , TH TRƯ NG CÁC CƠ QUAN, ƠN VN PH I THƯ NG XUYÊN QUAN TÂM, ƯA CÔNG TÁC QUY HO CH CÁN B VÀO N N P C NG C KI N TOÀN I NGŨ CÁN B QU N LÝ M NH, ÁP NG YÊU C U NHI M V CHÍNH TRN TRONG TH I GIAN T I. Nh n ư c ch th này, các cơ quan, ơn v khNn trương tri n khai và g i báo cáo, danh sách cán b d b c p Trư ng, Phó lãnh o (thu c di n B qu n lý, theo bi u m u quy nh) v B (qua V T ch c Cán b ) trư c ngày 20-3-1997. Nguy n Khoa i m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản