Chỉ thị số 06/2008/CT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
101
lượt xem
9
download

Chỉ thị số 06/2008/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 06/2008/CT-BYT về việc tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 06/2008/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 06/2008/CT-BYT Hà N i, ngày 27 tháng 6 năm 2008 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CH T LƯ NG ÀO T O NHÂN L C Y T Ngh quy t s 46 NQ/TW ngày 23/02/2005 c a B Chính tr v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân trong tình hình m i ã kh ng nh: “ngh y là m t ngh c bi t, c n ư c tuy n ch n, ào t o, s d ng và ãi ng c bi t”. V i c thù ào t o nhân l c y t là vi c t ch c ào t o luôn g n li n v i th c hành, th c t p t i các cơ s y t nhi u tuy n khác nhau. Th c hi n Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t , nh m ch n ch nh vi c xác nh quy mô ào t o, qu n lý và t ch c ào t o, liên k t ào t o và m ngành ào t o trong lĩnh v c y t , góp ph n m b o ch t lư ng ào t o nhân l c y t , B trư ng B Y t yêu c u các cơ s ào t o nhân l c y t , các cơ s y t có h c sinh, sinh viên y dư c n th c t p, th c hành th c hi n t t các n i dung sau ây: 1. V tuy n sinh: trên cơ s các quy nh và hư ng d n c a B Giáo d c và ào t o, cơ s ào t o xác nh quy mô ào t o và ch tiêu tuy n sinh hàng năm như sau: a) Quy mô ào t o: T l h c sinh-sinh viên quy i trên s giáo viên-gi ng viên quy i không vư t quá nh m c: 20 h c sinh/giáo viên i v i ào t o trung c p; 15 sinh viên/gi ng viên i v i ào t o cao ng; 10 sinh viên/gi ng viên i v i ào t o i h c. b) Ch tiêu tuy n sinh: - T ng s h c sinh, sinh viên h chính quy t p trung t t i thi u 60% trong t ng ch tiêu tuy n sinh hàng năm sau khi ã quy i. - Các trư ng i h c ho c cao ng ã ư c thành l p t 3 năm tr lên (tính n 30 tháng 6 hàng năm) có ào t o các trình th p hơn thì t ng ch tiêu tuy n sinh (chưa quy i) các trình th p hơn không vư t quá 50% t ng ch tiêu tuy n sinh hàng năm. 2. Vi c t ch c ào t o ph i ư c th c hi n t i các cơ s có ch c năng ào t o nhân l c y t theo úng trình ã ư c phép ào t o. Các cơ s ào t o nhân l c y t ph i m b o các i u ki n v cơ s v t ch t, trang thi t b và trình i ngũ giáo viên theo úng các quy nh c a B Giáo d c và ào t o.
  2. 3. Các cơ s ào t o nhân l c y t ph i có các cơ s th c hành ngoài trư ng theo các tuy n y t , trong ó ph i xác nh cơ s th c hành chính m b o có các i u ki n như sau: a) i v i ào t o v y, i u dư ng, k thu t y h c: - ào t o i h c: cơ s th c hành chính là b nh vi n a khoa h ng 1 tr lên ho c b nh vi n a khoa tuy n trung ương. - ào t o cao ng và trung c p: cơ s th c hành chính là b nh vi n a khoa h ng 2 ho c b nh vi n a khoa tuy n t nh và tương ương tr lên. b) i v i ào t o v dư c: - ào t o dư c s i h c: cơ s th c hành chính là cơ s s n xu t dư c phNm t GMP, cơ s ki m nghi m thu c t GLP, cơ s kinh doanh thu c t GPP và GSP theo quy nh c a T ch c Y t th gi i (WHO) và b nh vi n a khoa h ng 1 ho c b nh vi n a khoa tuy n trung ương. - ào t o dư c s cao ng, trung c p: cơ s th c hành là cơ s s n xu t dư c phNm t GMP, cơ s ki m nghi m thu c t GLP, cơ s kinh doanh thu c t GPP và GSPtheo quy nh hi n hành và b nh vi n a khoa h ng 2 ho c b nh vi n tuy n t nh. c) Các b nh vi n có h c sinh-sinh viên y, dư c n th c t p, th c hành ph i m b o t l t i a 2 h c sinh-sinh viên quy i/giư ng b nh. Các cơ s th c hành ch ư c công nh n là cơ s th c hành chính c a không quá 3 cơ s ào t o. 4. Các trư ng ho c cơ s ào t o chuyên ngành không thu c v lĩnh v c y sinh h c không ư c ăng ký m ngành ào t o nhân l c y t . Các cơ s ào t o khi ăng ký nhi m v ào t o nhân l c y t ph i chuNn b các i u ki n cơ s th c hành, th c t p v chuyên môn trư c khi tuy n sinh. i u ki n th c hành, th c t p chuyên môn t i trư ng ph i t các quy chuNn chuyên môn theo quy nh c a B Y t . i u ki n th c hành, th c t p chuyên môn ngoài trư ng ph i m b o các tiêu chí t i kho n 3 nói trên và các quy nh hi n hành. B Y t s xem xét, ánh giá v các i u ki n chuyên môn và ch cho phép t ch c ào t o khi i u ki n cơ b n, làm căn c pháp lý trình c p có thNm quy n phê duy t. S cán b gi ng d y cơ h u c a cơ s ào t o ph i m b o m nhi m t i thi u 70% kh i lư ng c a chương trình ào t o; nh ng ngành h c m i ào t o t i Vi t Nam, t l t i thi u là 40%. Các cơ s ã ư c phép ào t o chưa m b o t l trên ph i có k ho ch t chuNn v cán b gi ng d y theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o trong th i gian 3 năm ( i v i ào t o trình cao ng, trung c p) ho c 5 năm ( i v i ào t o trình i h c). 5. Các cơ s ào t o ph i có k ho ch u tư cơ s v t ch t và ào t o cán b gi ng d y, m b o các i u ki n v ngu n l c và t ch c ti n t i t chuNn ch t lư ng
  3. c a B Giáo d c và ào t o và B Y t theo úng các cam k t khi thành l p trư ng ho c ăng ký m ngành ào t o. 6. V liên k t ào t o: Các cơ s ào t o ch ư c phép th c hi n liên k t ào t o v i các ơn v ào t o là các trư ng có ch c năng ào t o nhân l c y t cùng trình và ã ư c phép ào t o h chính quy t p trung ít nh t là 1 khóa h c ngành h c s liên k t. Ch tiêu ào t o liên k t n m trong t ng ch tiêu c a trư ng c p b ng. Các trư ng không liên k t v i cơ s ào t o khi t nh/thành ph nơi cơ s ào t o ó t a i m ào t o có cơ s ào t o khác ang ào t o và còn năng l c ào t o i tư ng d nh liên k t. Vi c liên k t ào t o ph i ư c s ng ý c a y ban nhân dân t nh/thành ph nơi cơ s ào t o ó t a i m ào t o và ư c s cho phép c a các cơ quan có thNm quy n. 7. Vi c ào t o h v a làm v a h c không áp d ng v i ào t o bác s , dư c s i h c. Các ngành ho c trình ào t o khác ph i ư c s ng thu n c a B Y t . 8. K t thúc m i năm h c, ngoài vi c báo cáo theo quy nh, các cơ s ào t o nhân l c y t có nhi m v báo cáo B Y t v vi c qu n lý ào t o, liên k t ào t o và t ch c ào t o, c bi t là vi c t ch c th c t p, th c hành. 9. Giao V Khoa h c và ào t o ch trì xây d ng hoàn thi n các quy chuNn m b o ch t lư ng ào t o nhân l c y t theo úng các quy nh c a Lu t Giáo d c và các quy nh hi n hành; ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c ki m tra, giám sát vi c th c hi n Ch th này và k t qu ki m tra, giám sát báo cáo các cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh. 10. Ch th này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có nh ng v n vư ng m c ngh các cơ s ph n ánh k p th i v B Y t (V Khoa h c và ào t o), 138A Gi ng Võ, Hà N i xem xét gi i quy t./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản