Chỉ thị số 07/1999/CT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 07/1999/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 07/1999/CT-BYT về việc tăng cường công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 07/1999/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/1999/CT-BYT Hà N i, ngày 18 tháng 10 năm 1999 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC CH NG NHI M KHU N B NH VI N Năm 1997 B trư ng B Y t ký ban hành quy t nh s 1895/1997/BYT – Q v vi c ban hành Quy ch b nh vi n. Sau hai năm Quy ch b nh vi n ư c ban hành, nhi u b nh vi n ã t ch c tri n khai th c hi n t t Quy ch ch ng nhi m khuNn và Quy ch công tác khoa Ch ng nhi m khuNn, góp ph n nâng cao ch t lư ng và hi u qu công tác khám ch a b nh. Tuy nhiên, nhi u b nh vi n còn lúng túng trong vi c tri n khai t ch c th c hi n ho c th c hi n chưa nghiêm quy ch ch ng nhi m khuNn, chưa m b o vô khuNn trong quy trình k thu t chăm sóc và i u tr . tăng cư ng công tác ch ng nhi m khuNn b nh vi n, nh m m b o an toàn s c kho cho ngư i b nh, B trư ng B Y t ch th : Th trư ng các cơ s khám ch a b nh trong c nư c có trách nhi m t ch c tri n khai h c t p và th c hi n quy ch ch ng nhi m khuNn. Các b nh vi n, vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t , b nh vi n a khoa, chuyên khoa c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i t ch c ngay khoa Ch ng nhi m khuNn trong b nh vi n, theo úng quy ch công tác khoa Ch ng nhi m khuNn ã ư c quy nh trong Quy ch b nh vi n ư c ban hành kèm theo quy t nh s 1895/ 1997/ BYT - Q ngày 19/09/1997 c a B trư ng B Y t . Nhi m v c th c a khoa Ch ng nhi m khuNn b nh vi n do Giám c b nh vi n giao, d a trên ch c năng nhi m v c a khoa Ch ng nhi m khuNn quy nh t i Quy ch công tác khoa Ch ng nhi m khuNn trong Quy ch b nh vi n. Biên ch c a khoa Ch ng nhi m khuNn do Giám c b nh vi n xác nh d a trên t ng s biên ch c a b nh vi n ư c giao hàng năm. Trư ng khoa Ch ng nhi m khuNn có trách nhi m t ch c, ki m tra, giám sát, ôn c vi c th c hi n quy ch Ch ng nhi m khuNn trong b nh vi n, t ng h p và báo cáo Giám c v k t qu th c hi n quy ch , ng th i xu t gi i pháp kh c ph c nh ng t n t i trong th c hi n quy ch . Nh n ư c Ch th này, Giám c các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c các b nh vi n và Vi n trư ng các Vi n có giư ng b nh tr c thu c B , Giám c b nh vi n các ngành, Giám c các b nh vi n a khoa và chuyên khoa t nh thành ph tr c thu c Trung ương khNn trương t ch c tri n khai ngay và báo cáo k t qu th c hi n, nh ng khó khăn, vư ng m c ( n u có ) v B Y t ( V i u tr ) nghiên c u và gi i quy t k p th i.
  2. V trư ng V i u Tr có trách nhi m ph i h p v i V T ch c cán b , V Y h c c truy n, V B o v bà m tr em và k ho ch hoá gia ình, V Pháp ch và các V có liên quan t ch c ki m tra vi c tri n khai th c hi n Ch th này và báo cáo k t qu th c hi n Ch th v i B trư ng B Y t trư c ngày 15 tháng 12 năm 1999. B TRƯ NG B YT Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph (KGVX, Công báo), - Các /c Th trư ng ( bi t và ch o ), - Các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B Y t ,. - Các b nh vi n và Vi n tr c thu c B - Các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, - Y t ngành, Nguyên Phương - C c Quân y - B Qu c phòng, - C c Y t - B Công an, - Lưu Tr. - Lưu PC - Lưu tr .
Đồng bộ tài khoản