Chỉ thị số 07/2003/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
74
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 07/2003/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 07/2003/CT-UB về nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 07/2003/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 07/2003/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2003 CH THN V NHÀ CHO I TƯ NG CÓ THU NH P TH P. Th c hi n ư ng l i i m i c a ng và Nhà nư c, trong nhi u năm qua, y ban nhân dân thành ph ã có nh ng ch trương, ch o c th nh m phát tri n nhà ph c v cho các t ng l p nhân dân, c bi t là cho các i tư ng có thu nh p th p. Tuy nhiên, n nay vi c gi i quy t nhà , ch cho i tư ng này v n chưa áp ng ư c nhu c u, c bi t là cho các i tư ng có yêu c u tái nh cư c a các d án phát tri n h t ng, u tư phát tri n các khu ô th , khu công nghi p và các d án ch nh trang, nâng c p ô th c a thành ph . Tình hình này có nhi u nguyên nhân, nhưng cơ b n là do thành ph chưa t o ư c cơ ch , chính sách c th nh m thu hút m nh m và a d ng hóa các ngu n v n trong xã h i, c bi t là ngành Tài chính-Ngân hàng ; th t c u tư, xây d ng cơ b n còn rư m rà, ph c t p mà hi u l c và hi u qu th p, chưa t yêu c u qu n lý ; Nhà nư c chưa quy nh nghĩa v c a các doanh nghi p ph i có trách nhi m góp ph n gi i quy t nhu c u nhà cho công nhân ngay t khi l p d án u tư xây d ng cơ s s n xu t, kinh doanh. Các cơ quan qu n lý chuyên ngành v phát tri n ô th chưa xây d ng ư c k ho ch ng b v u tư h t ng và các cơ s phúc l i công c ng h tr có hi u qu i v i các d án nhà cho các i tư ng thu nh p th p. Ny nhanh vi c phát tri n u tư xây d ng qu nhà cho các i tư ng này, căn c các quy nh c a Chính ph v u tư xây d ng, c bi t là Ngh nh s 71/2001/N -CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v ưu ãi u tư xây d ng nhà bán ho c cho thuê (sau ây g i t t là Ngh nh 71/2001/N -CP), y ban nhân dân thành ph ch th cho Th trư ng các S , Ban, Ngành ch c năng và y ban nhân dân các qu n-huy n tri n khai th c hi n các n i dung như sau : 1. V quy ho ch u tư xây d ng nhà : 1.1- V quy ho ch s d ng t: - Các c p, các ngành ch c năng và các ơn v tr c ti p tham gia u tư phát tri n qu nhà cho các i tư ng thu nh p th p c n ti p t c th c hi n Ch th s 08/2002/CT- UB ngày 22 tháng 4 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v vi c tăng cư ng qu n lý Nhà nư c v nhà, t trên a bàn thành ph H Chí Minh theo hư ng khuy n khích phát tri n các d án nhà u tư xây d ng chung cư cao t ng, h n ch t i a vi c quy ho ch phân lô nhà ph . S a chính-Nhà t ti p t c rà soát nh ng d án ã kê khai ăng ký nhưng n i dung u tư không còn phù h p xu t i u ch nh quy ho ch và d án theo hư ng tăng t tr ng xây d ng chung cư cao t ng, ti t ki m qu
  2. t, t o ra kh năng áp ng nhu c u v ch , nâng cao hi u qu s d ng t. Trong ó, c n xu t ch n m t s d án thích h p yêu c u ph i xây d ng m t t l nhà chung cư Nhà nư c mua l i ( ưa vào qu nhà ph c v tái nh cư) ho c nhà di n bán tr góp và nhà cho thuê i v i h có thu nh p th p. - Hàng năm, S a chính-Nhà t ch trì cùng v i S K ho ch và u tư, S Quy ho ch-Ki n trúc, y ban nhân dân các qu n-huy n căn c vào quy ho ch-k ho ch s d ng t, k ho ch phát tri n nhà c a thành ph , t p h p các yêu c u, kh o sát và xu t các a i m ưa vào k ho ch phát tri n qu t xây d ng nhà cho ngư i có thu nh p th p ; khi th c hi n các d án phát tri n các khu nhà m i, các khu chung cư cao t ng c n d a vào quy ho ch ư c phê duy t và i u ki n v qu t ai hi n có c a t ng qu n, huy n xác nh t l h p lý v nhà cho ngư i có thu nh p th p so v i t ng s nhà nói chung. - Các d án phát tri n các khu nhà m i ph i có cơ c u s d ng t 60% t ng di n tích t tr lên xây d ng chung cư cao t ng và dành 15% qu nhà cho di n bán tr góp, cho thuê theo giá b o toàn v n thì m i ư c hư ng các i u ki n ưu ãi ( i u 2 c a Ngh nh 71/2001/N -CP). - Trong các d án u tư xây d ng nhà , ngoài ph n di n tích t dành cho nhu c u tái nh cư c a d án (b t k ngu n v n, m c tiêu nào), các ch u tư u ph i dành t 10% qu t xây d ng nhà ho c 20% qu nhà bán theo nguyên t c b o toàn v n (có ki m toán) cho Nhà nư c ưa vào qu nhà t ph c v chương trình tái nh cư cho các d án tr ng i m c a thành ph . Giao cho S a chính-Nhà t tr c ti p qu n lý và xu t cân i và l p k ho ch phát tri n qu nhà, t này. -S a chính-Nhà t ch trì, ph i h p v i S Quy ho ch-Ki n trúc, S Công nghi p, Ban Qu n lý Khu ch xu t-Khu công nghi p và T ng Công ty a c Sài Gòn t ch c kh o sát, nghiên c u nhu c u, l p các phương án u tư xây d ng nhà lưu trú, nhà và sinh ho t công c ng, g n các Khu ch xu t, Khu công nghi p cho công nhân thuê ; khi xét duy t quy ho ch và các d án u tư phát tri n các Khu công nghi p, khu ch xu t ng th i ph i xét n quy ho ch, k ho ch phát tri n ng b các khu dân cư ô th , nhà lưu trú cho công nhân, k c các công trình ph c v sinh ho t văn hóa, gi i trí, d ch v thương m i, c a hàng; C n rà soát l i các Khu công nghi p hi n h u, nơi nào chưa có thì ph i i u ch nh b sung quy ho ch, k ho ch u tư. - Giao S Quy ho ch-Ki n trúc nghiên c u xu t quy ho ch các khu ký túc xá sinh viên quy mô kho ng 5.000 sinh viên ngo i thành có i u ki n u tư ng b các công trình ph c v hoàn ch nh ; d tr t ai c n thi t cho yêu c u phát tri n hoàn ch nh trong tương lai và giao cho T ng Công ty a c Sài Gòn làm ch u tư huy ng v n, ti n hành hoàn thi n cơ s h t ng k thu t m i g i các t nh có nhu c u n ăng ký xây d ng ký túc xá. S a chính-Nhà t hư ng d n các trư ng i h c nghiên c u ngay các d án u tư xây d ng thêm ký túc xá sinh viên theo hư ng t ng bư c i u ch nh cơ s 2 và khu nhà sinh viên ra ngo i thành theo quy ho ch chung c a thành ph . Trư c m t, m t s ký túc xá khu v c trung tâm thành ph không còn phù h p, gây m t m quan, có giá tr t cao có th tìm i tác hoán i t có quy mô l n ngo i thành ho c ti n hành cho u giá l y v n u tư xây d ng ký túc xá m i.
  3. - Giao S a chính-Nhà t ch trì, ph i h p các cơ quan ch c năng nghiên c u, xu t bi n pháp không ti n hành giao t cho các d án xây d ng chung cư cao t ng mà ch cho thuê t ; báo cáo y ban nhân dân thành ph trong tháng 5 năm 2003. 1.2- V ki n trúc : - Giao S Quy ho ch-Ki n trúc nghiên c u cơ ch ưu tiên i v i các d án u tư xây d ng m i các chung cư có nhi u t ng cao hơn thay th các chung cư ã hư h ng n ng, c n tháo d ho c các khu nhà l p x p, theo hư ng huy ng các ngu n v n trong xã h i (các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t và nhân dân), tăng h s s d ng t. L i nhu n t vi c bán theo giá kinh doanh s căn h dôi ra (sau khi ã b trí cho tái nh cư t i ch ) ư c h ch toán trong m t d án gi m giá bán cho các i tư ng có thu nh p th p ư c tái b trí mua l i. - Giao S Xây d ng ti p t c ch trì ph i h p v i S Quy ho ch-Ki n trúc, S a chính-Nhà t khNn trương nghiên c u, xu t thi t k m u nhà chung cư thu nh p th p và t ch c thi thi t k m u nhà i n hình, có hình th c ki n trúc, v t li u, trang thi t b ti n nghi phù h p cho yêu c u c a ngư i s d ng trư c m t và lâu dài, giá c phù h p v i kh năng tài chính c a i tư ng có thu nh p th p. C n tính toán kh năng i u ch nh m r ng di n tích căn h trong tương lai, m b o hài hòa và phù h p m quan ô th . 2. Ưu ãi trong u tư-xây d ng : 2.1- V v n : - Ch p thu n v ch trương l p Qu phát tri n nhà ; giao S Tài chánh-V t giá ph i h pv iS a chính-Nhà t, Ngân hàng Phát tri n nhà , Qu u tư Phát tri n ô th nghiên c u án ưa vào t ch c, ho t ng Qu phát tri n nhà , h tr cho các d án u tư nhà cho các i tư ng thu nh p th p theo quy nh c a Ngh nh 71/2001/N -CP c a Chính ph ( ư c vay v n v i lãi su t ưu ãi), h tr cho ngư i cho thu nh p th p có i u ki n vay v n t o l p nhà ; trình y ban nhân dân thành ph trong tháng 5 năm 2003. - Liên oàn Lao ng thành ph hư ng d n cho t ch c Công oàn c a nhà máy, xí nghi p, các ơn v kinh doanh nhà ch ng nghiên c u các kh năng, bi n pháp, xu t cơ ch chính sách phù h p ưa ra nh ng chương trình nh m khuy n khích công nhân góp v n u tư xây d ng nhà cho chính mình. - Các d án u tư nói trên, s ư c Nhà nư c h tr v n xây d ng h t ng k thu t ( i n, c p-thoát nư c, giao thông) n chân hàng rào công trình ; Giao S K ho ch và u tư ph i h p v i S Tài chánh-V t giá, S Giao thông Công chánh và y ban nhân dân các qu n-huy n xác nh m c h tr u tư h t ng k thu t c a Nhà nư c i v i t ng d án u tư c th trên a bàn qu n-huy n. Riêng các d án xây d ng nhà lưu trú cho công nhân và ký túc xá cho sinh viên, Nhà nư c s cân i v n u tư h t ng k thu t cho c bên trong khuôn viên c a d án. - Trư ng h p ngân sách Nhà nư c chưa cân i k p v n u tư cho các h ng m c công trình h t ng k thu t này, ch u tư ư c s d ng ngu n v n khác u tư và tuân th theo úng quy nh qu n lý u tư xây d ng t ngu n v n ngân sách,
  4. nh m ưa d án vào ho t ng úng ti n . V n do các ch u tư t m ng s ư c kh u tr vào các kho n ph i n p vào ngân sách theo quy nh ho c ư c hoàn tr t ngu n ngân sách. 2.2- V thu : Giao C c thu thành ph ch trì cùng v i S Tài chánh-V t giá, S a chính-Nhà t xu t y ban nhân dân thành ph thí i m gi i quy t các ưu ãi mi n gi m, thoái thu các lo i thu liên quan m b o khuy n khích u tư h p lý. i v i nh ng n i dung quá thNm quy n gi i quy t c a y ban nhân dân thành ph , giao C c thu thành ph chuNn b n i dung ki n ngh T ng C c thu , Chính ph xem xét gi i quy t : + Ưu ãi không n p ti n s d ng t ph n di n tích quy ho ch xây d ng các lo i nhà này, k c các công trình phúc l i xã h i : nhà ăn, tr m xá, thư vi n…, các lo i nhà c p 3, nhà l p ghép ư c xây d ng t i các Khu công nghi p m i phát tri n xa trung tâm thành ph gi m giá thành u tư ban u. + Mi n, gi m ho c thoái thu thu thu nh p doanh nghi p cho các ơn v khi tham gia u tư xây d ng 03 lo i nhà : Nhà thu nh p th p, nhà lưu trú công nhân và ký túc xá sinh viên ; Không phân bi t nhà chung cư cao t ng ho c th p t ng. + Mi n ho c thoái thu thu giá tr gia tăng cho vi c xây d ng nhà lưu trú công nhân và ký túc xá sinh viên. + Nghiên c u kh năng h ch toán ph n l i trong kinh doanh vào ph n l trong vi c phát tri n qu nhà cho i tư ng thu nh p th p trong d án u tư xác nh thu chung. 2.3-V giá : - Giá bán các căn h cho ngư i có thu nh p th p ư c tính trên cơ s b o toàn v n, không tính các kho n ngân sách Nhà nư c c p h tr xây d ng cơ s h t ng và các kho n ưu ãi v thu , v ti n s d ng t (n u có). Ngư i có thu nh p th p ư c mua tr góp căn h trong th i h n 10 -15 năm. - Giá thuê các căn h thu nh p th p ư c tính trên cơ s giá thành xây d ng áp d ng m c kh u hao cơ b n không quá 50 năm. 2.4-V t: - i v i các d án xây d ng nhà lưu trú cho công nhân và ký túc xá sinh viên không s d ng v n ngân sách, các ch u tư ư c Nhà nư c giao t dài h n và ư c xây d ng nhà c p 3, nhà l p ghép th p t ng, có giá thành h cho công nhân thuê 3. T o i u ki n v th t c u tư và xây d ng : - Các d án nhà cho ngư i có thu nh p th p, nhà lưu trú công nhân và ký túc xá sinh viên có s d ng qu t công thì ư c ti n hành giao t trư c khi l p d án u tư xây d ng nh m m c ích qu n lý và gi qu t công, không l n chi m ; i v i nh ng nơi ã có quy ho ch chung nhưng chưa có quy ho ch chi ti t thì l p quy ho ch
  5. chi ti t ng th i v i báo cáo nghiên c u kh thi. Giao S a chính-Nhà t ch trì cùng S Tài chánh-V t giá, S Quy ho ch-Ki n trúc nghiên c u, xu t th t c giao t i t ng d án c th trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. - i v i nh ng khu v c ã có quy ho ch chung và quy ho ch chi ti t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t, ch u tư d án nhà cho ngư i có thu nh p th p ư c t o i u ki n và ưu ãi ch c n l p m t bư c báo cáo nghiên c u kh thi. Trong trư ng h p khu v c d án ã có quy ho ch chung, nhưng chưa có quy ho ch chi ti t do cơ quan có thNm quy n phê duy t thì ch u tư l p quy ho ch chi ti t trình duy t ng th i v i báo cáo nghiên c u kh thi. Chi phí l p quy ho ch chi ti t ư c tính vào t ng m c u tư c a d án. - Giao S K ho ch và u tư ch trì cùng S a chính-Nhà t, S Xây d ng b sung các i u ki n giao nh n th u xây d ng nhà cho ngư i có thu nh p th p, nh t là các d án có s d ng m u thi t k -d toán chung cư i n hình trình y ban nhân dân thành ph trong tháng 5 năm 2003. - Giao S K ho ch và u tư ph i h p cùng S a chính-Nhà t có k ho ch làm vi c c th , thư ng xuyên v i các ch u tư các d án : nhà cho ngư i có thu nh p th p, nhà lưu trú công nhân và ký túc xá sinh viên nh m gi i quy t k p th i các vư ng m c, th t c c a các d án Ny nhanh ti n th c hi n. Trư ng h p ngoài thNm quy n, xu t trình y ban nhân dân thành ph xem xét, gi i quy t k p th i. 4. Chính sách xã h i hóa : - Giao S a chính-Nhà t ch trì, ph i h p v i S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Công an thành ph , Liên oàn Lao ng thành ph , Thành oàn và các qu n- huy n kh o sát và xu t cơ ch , chính sách xã h i hóa vi c xây d ng nhà tr cho i tư ng thu nh p th p thuê bao g m c công nhân và sinh viên nh m góp ph n qu n lý cũng như c i t o, nâng c p các khu nhà c a nhân dân ang cho thuê m r ng di n tích, tăng thêm ch tr , nâng cao ch t lư ng, b o m các nhu c u t i thi u v sinh ho t, h c t p c a ngư i lao ng và sinh viên ; c n thu hút doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t , các oàn th chính tr -xã h i c a thành ph cùng tham gia, trư c m t tri n khai th c hi n xây d ng nhà tr b trí 5.000 ch cho công nhân và ký túc xá cho sinh viên. - Ngu n v n u tư xây d ng nhà ch y u c n huy ng v n c a các ngân hàng tham gia; giao S a chính-Nhà t ch trì, ph i h p v i S Tài chánh- V t giá, Qu u tư Phát tri n ô th , Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh thành ph , Ngân hàng Phát tri n nhà thành ph , các cơ quan, ơn v có liên quan tham mưu, xu t y ban nhân dân thành ph ban hành cơ ch qu n lý v tài chính thông qua ngân hàng i v i d án nhà cho ngư i có thu nh p th p. - Giao Thành oàn ph i h p H i Liên hi p Thanh niên, H i sinh viên và Liên oàn Lao ng thành ph xây d ng phương án tri n khai thí i m xã h i hóa 1.000 phòng tr cho sinh viên, thanh niên công nhân thuê b ng cách h tr các h dân vay v n kích c u c i t o và nâng c p phòng tr , sau ó s tri n khai nhân r ng toàn thành ph . - Giao S K ho ch và u tư, S a chính-Nhà t có k ho ch cân i kinh phí u tư hàng năm cho Liên oàn Lao ng thành ph , Thành oàn h tr các h dân
  6. cư có nhu c u vay v n c i t o, nâng c p phòng tr và xây d ng ch cho sinh viên và thanh niên công nhân thuê. - Giao S K ho ch và u tư ph i h p v i Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư và các s -ngành thành ph hư ng d n chính sách, t o i u ki n ưu ãi i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài tham gia xây d ng nhà bán và cho thuê theo quy nh t i Chương IV c a Ngh nh 71/2001/N -CP. - Giao Bưu i n thành ph khNn trương thành l p các i m bưu i n ho c tr m bưu i nc nh ho c lưu ng t i các khu nhà lưu trú công nhân và ký túc xá sinh viên ph c v thông tin, thư t , ti t ki m và tín d ng. Căn c vào Ch th này, các s -ban- ngành liên quan khNn trương tri n khai th c hi n Ny nhanh ti n chương trình xây d ng nhà cho ngư i có thu nh p th p, nhà lưu trú công nhân và ký túc xá sinh viên./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : KT. CH TNCH - Văn phòng Chính ph - B Xây d ng PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND. TP - Thư ng tr c UBND.TP - Các S -Ban-Ngành thành ph - Liên oàn Lao ng, Thành oàn - H i Sinh viên thành ph - UBND các Qu n-Huy n Nguy n Văn ua - Các ơn v kinh doanh a c - Báo, ài thành ph - VPH -UB : CPVP, các T NCTH - Lưu ( T/Ch)
Đồng bộ tài khoản