Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
111
lượt xem
15
download

Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Cư trú do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2007/CT-TTg Hà N i, ngày 29 tháng 03 năm 2007 CH THN V VI C TRI N KHAI THI HÀNH LU T CƯ TRÚ Lu t Cư trú ã ư c Qu c h i khóa XI thông qua t i kỳ h p th 10, có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2006, là m t o lu t quan tr ng quy nh trình t , th t c ăng ký, qu n lý cư trú; quy n, trách nhi m c a công dân, h gia ình, cơ quan, t ch c v ăng ký, qu n lý cư trú. Nh m nâng cao nh n th c pháp lu t và ý th c trách nhi m c a l c lư ng Công an nhân dân, cán b , công ch c và nhân dân; b o m Lu t Cư trú ư c th c thi nghiêm ch nh, t o s chuy n bi n trong ho t ng qu n lý cư trú nói riêng và công tác qu n lý nhà nư c v an ninh, tr t t nói chung, Th tư ng Chính ph ch th các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n các công vi c sau ây: 1. B Công an a) KhNn trương t ch c t p hu n chuyên sâu v Lu t Cư trú, b i dư ng nâng cao nh n th c pháp lu t, ý th c ph c v nhân dân, yêu c u c i cách hành chính, ch ng quan liêu, gây phi n hà v qu n lý cư trú trong tình hình m i cho cán b , chi n sĩ các ơn v thu c B Công an và Công an các a phương, trong ó t p trung vào i ngũ cán b lãnh o Công an các c p; cán b , chi n s các ơn v tr c ti p làm công tác ăng ký, qu n lý cư trú; cán b làm công tác ăng ký, qu n lý cư trú c a y ban nhân dân c p xã và nh ng ngư i tham gia công tác ăng ký thư ng trú, t m trú, lưu trú, t m v ng t i các khu v c dân cư; b) Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp biên so n tài li u tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n thi hành Lu t Cư trú cho cán b , công ch c và nhân dân v i n i dung rõ ràng, d hi u, m b o cho vi c th c hi n lu t ư c th ng nh t; c) Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp và các B , ngành liên quan s m xây d ng, trình Chính ph ban hành Ngh nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Cư trú và Ngh nh quy nh c th v b o m i u ki n cho ho t ng qu n lý cư trú và cơ s d li u v cư trú; d) Ban hành các m u s sách, gi y t v cư trú theo quy nh c a Lu t Cư trú; các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t Cư trú theo thNm quy n; thông báo r ng rãi và niêm y t công khai v trình t , th t c ăng ký và c p s h khNu, s t m trú nhân dân bi t, th c hi n;
  2. ) Ki n toàn t ch c b máy, ch o các ơn v thu c B và Công an các a phương b trí cán b có năng l c, phNm ch t o c t t làm công tác ăng ký, qu n lý cư trú; ch n ch nh tác phong làm vi c, ti p dân, kiên quy t x lý nghiêm nh ng cán b làm công tác ăng ký, qu n lý cư trú các c p có thái , l i nói, c ch thi u nghiêm túc ho c sách nhi u, gây phi n hà cho cơ quan, t ch c, cá nhân; c i ti n phương pháp làm vi c, b o m công tác qu n lý cư trú v i trình t , th t c ăng ký thư ng trú, t m trú ơn gi n, k p th i, chính xác, công khai, minh b ch, không gây phi n hà; gi i quy t k p th i ki n ngh , khi u n i, t cáo c a công dân liên quan n cư trú, qu n lý cư trú theo quy nh c a pháp lu t; e) Th c hi n vi c ăng ký và c p s h khNu, s t m trú nhanh chóng, thu n ti n cho nh ng ngư i có i u ki n theo quy nhc a Lu t Cư trú. g) Nghiên c u xây d ng án Qu n lý cơ s d li u v cư trú và án Tăng cư ng cơ s v t ch t, ngu n nhân l c, u tư phát tri n công ngh , k thu t tiên ti n cho ho t ng ăng ký, qu n lý cư trú, trình phê duy t theo quy nh. 2. B Qu c phòng Ph i h p v i B Công an hư ng d n vi c ăng ký, qu n lý cư trú i v i ngư i ang làm nghĩa v quân s ; sĩ quan, h sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công ch c qu c phòng, công nhân qu c phòng cư trú t i nơi ơn v c a ngư i ó óng quân theo quy nh c a Lu t Cư trú. 3. B Tư pháp Ch trì, ph i h p v i B Công an ki m tra, hư ng d n các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n quy nh v h khNu ho c các quy nh trái v i Lu t Cư trú ki n ngh cơ quan có thNm quy n s a i ho c bãi b . Hoàn thành danh m c các văn b n c n s a i, bãi b và báo cáo Th tư ng Chính ph trư c ngày 01 tháng 7 năm 2007. 4. B Văn hóa - Thông tin Ph i h p v i B Công an, B Tư pháp, H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a Chính ph ch a, hư ng d n các cơ quan báo chí, phát thanh, truy n hình trung ương và a phương tuyên truy n r ng rãi Lu t Cư trú và các văn b n hư ng d n thi hành lu t. 5. B Tài chính a) Ch trì, ph i h p v i B Công an, B K ho ch và u tư, các B , cơ quan liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b o m kinh phí tri n khai, th c hi n Lu t Cư trú trong d toán chi thư ng xuyên hàng năm c a các B , ngành và các a phương theo úng quy nh c a pháp lu t. i v i kinh phí tri n khai Lu t Cư trú trong năm 2007, B Tài chính ph i h p v i B Công an tính toán trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh c p b sung cho B Công an; b) Nghiên c u ngh c p có thNm quy n s a i, b sung các quy nh v l phí ăng ký cư trú cho phù h p v i Lu t Cư trú.
  3. 6. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph Trong ph m vi trách nhi m, quy n h n t ch c tuyên truy n, ph bi n và tri n khai thi hành Lu t Cư trú. Ti n hành ki m tra, rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t và các văn b n khác trong lĩnh v c qu n lý c a mình liên quan n quy nh v h khNu s a i, bãi b ho c ki n ngh v i cơ quan có thNm quy n s a i ho c bãi b nh ng n i dung trái v i Lu t Cư trú và các văn b n hư ng d n thi hành lu t. 7. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương a) T ch c tri n khai vi c qu n lý nhà nư c v cư trú t i a phương theo quy nh c a Lu t Cư trú và các quy nh khác c a pháp lu t liên quan theo phân c p c a Chính ph ; b) B trí cán b có năng l c, phNm ch t o c t t làm công tác ăng ký, qu n lý cư trú c p xã; b o m trình t , th t c ăng ký thư ng trú, t m trú ơn gi n, k p th i, chính xác, công khai, minh b ch theo úng quy nh c a Lu t Cư trú và hư ng d n c a B Công an; c) Gi i quy t k p th i ki n ngh , khi u n i, t cáo c a công dân liên quan n cư trú, qu n lý cư trú theo quy nh c a pháp lu t; kiên quy t x lý nghiêm nh ng cán b , công ch c, viên ch c có thái , l i nói, c ch thi u nghiêm túc ho c sách nhi u, gây phi n hà cho cơ quan, t ch c, cá nhân; d) T ch c rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t và các văn b n khác thu c ph m vi qu n lý liên quan n quy nh v h khNu s a i, bãi b ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n s a i, bãi b nh ng n i dung trái v i Lu t Cư trú và các văn b n hư ng d n thi hành lu t; ) Không ư c t ý ban hành thêm quy nh, th t c, ăt ra vi c thu phí, l phí không quy nh trong Lu t Cư trú và các văn b n hư ng d n thi hành lu t. 8. Hi u l c thi hành Ch th này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng B Công an có trách nhi m giúp Th tư ng Chính ph theo dõi, ôn c, ki m tra và báo cáo Th tư ng Chính ph vi c th c hi n Ch th này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ch th này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng;
  4. - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC .
Đồng bộ tài khoản