intTypePromotion=3

Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND về các giải pháp nhằm tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH HÀ TĨNH c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 07/2009/CT-UBND Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 04 năm 2009 CH THN V CÁC GI I PHÁP NH M TĂNG CƯ NG QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG TRÊN NA BÀN T NH. Th i gian qua, các công trình xây d ng trên a bàn t nh Hà Tĩnh liên t c tăng v s lư ng; nhi u công trình ư c u tư xây d ng v i quy mô và giá tr l n; yêu c u v ch t lư ng, k , m thu t ngày càng cao. Các ch th tham gia ho t ng xây d ng ã nh n th c ư c trách nhi m c a mình khi tham gia qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. Công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ã ư c c th hoá b ng các Văn b n pháp lu t và vi c qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ã d n d n i vào n n p, nhi u công trình xây d ng có ch t lư ng k thu t t t và giá tr thNm m cao. Tuy v y, công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn t nh v n còn m t s t n t i, y u kém t khâu l p d án, kh o sát thi t k , n quá trình thi công xây d ng công trình, chưa ư c các Ch u tư, Ban qu n lý d án quan tâm úng m c; s ph i, k t h p gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n trong quá trình qu n lý ch t l ơng công trình xây d ng chưa ng b và hi u qu chưa cao. ây là nguy cơ ti m Nn nh hư ng n ch t lư ng công trình xây d ng, làm th t thoát v n u tư và gi m hi u qu c a d án. Nh m th c hi n nghiêm túc Lu t Xây d ng, Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18/4/2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 và Thông tư s 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 c a B Xây d ng v hư ng d n ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ki m tra, ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng. m b o s d ng công trình xây d ng an toàn và hi u qu , UBND t nh yêu c u Giám c các S , ngành, Ch t ch UBND các huy n, thành ph , th xã, Trư ng ban Ban Qu n lý các Khu kinh t , các Ch u tư, các Ban Qu n lý d án, các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng xây d ng trên a bàn tri n khai th c hi n m t s nhi m v c p bách sau ây: 1. Các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng u tư xây d ng có trách nhi m và nghĩa v m b o ch t lư ng công trình xây d ng ư c quy nh t i Lu t Xây d ng và Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18/4/2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004; ph i m b o các i u k n năng l c ho t ng xây d ng và hành ngh xây d ng theo quy nh. Các d án u tư xây d ng công trình, Báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình ph i ơc l p và th c hi n phù h p v i quy chuNn, tiêu chuNn k thu t hi n hành c a Nhà nu c, ch u s giám sát thư ng xuyên c a các cơ quan qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng và giám sát c ng ng c a a phuơng nơi xây d ng. Các nhà th u kh o sát, thi t k , giám sát và thi công xây d ng công trình, n u xNy ra s c , hư h ng công trình ho c làm th t thoát lãng phí v n u tư thì ph i ch u trách nhi m b i thư ng thi t h i và ph i b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ch u tư các công trình xây d ng ph i ch u trách nhi m toàn di n v ch t lư ng công trình xây d ng t giai o n chuNn b u tư n k t thúc u tư ưa công trình vào khai thác s d ng; có trách nhi m th c hi n nghiêm túc ch báo cáo ch t lu ng công trình xây d ng theo nh kỳ và khi hoàn thành công trình ưa vào s d ng. N u trong quá trình xây d ng xNy ra s c công trình xây d ng hoăc công trình xây d ng không m b o ch t lư ng ưa vào s d ng thì Ch u tư ph i ch u trách nhi m trư c ngư i có thNm quy n Quy t nh u tư và trư c pháp lu t v h u qu xNy ra.
  2. 3. Các công trình b t bu c ph i ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c ho c ư c yêu c u ki m tra, ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công tình xây d ng, Ch u tư ph i l a ch n các t ch c tư v n có năng l c theo quy nh t i Thông tư s 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 c a B Xây d ng c p gi y ch ng nh n i u ki n an toàn ch u l c ho c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng m i ư c phép ưa công trình vào s d ng, g i báo cáo kèm theo gi y ch ng nh n cho cơ quan qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng theo quy nh t i Quy t nh s 27/Q -UBND ngày 14/6/2007 c a UBND T nh. Giao S Xây d ng công b danh sách các ơn v tư v n có i u ki n năng l c theo quy nh c p gi y ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng. 4. S Xây d ng ch trì ph i h p v i các S có xây d ng chuyên ngành theo ch c năng nhi m v chuyên môn ư c giao tăng cư ng thanh tra, ki m tra ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn, k p th i x lý nghiêm túc các Ch u tư, các nhà th u vi ph m qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng theo thNm quy n; ng th i ban hành danh m c c th các công trình thu c lo i b t bu c ph i ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c theo quy nh t i Thông tư s 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 c a B Xây d ng. 5. Các S , ngành: Tài chính, Kho b c Nhà nư c ch th c hi n thanh, quy t toán v n u tư xây d ng công trình khi Ch u tư có h sơ pháp lý và h sơ nghi m thu v ch t lư ng công trình xây d ng theo quy nh. 6. Các S có xây d ng chuyên ngành, UBND các huy n, thành ph , th xã tăng cư ng công tác ki m tra ch t lư ng công trình xây d ng thu c ngành, a phương mình qu n lý; nh kỳ 6 tháng, 01 năm g i báo cáo tình hình qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng v UBND t nh và S Xây d ng theo m u quy nh, S Xây d ng t ng h p báo cáo B Xây d ng. /. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - T.Tr T nh u ; T.Tr H ND t nh; - Ch t ch, các PCT UBND t nh; - Các S , ban ngành, oàn th c p t nh; - UBND các huy n, thành ph , th xã; - Các ban Qu n ly d án; - Chánh, Phó VP /UB; Võ Kim C - Các t chuyên viên; - Website Chính ph ; - Trung tâm Công báo - tin h c; - Lưu: VT-XD.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản