Chỉ thị số 07/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 07/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 07/CT-UB về việc tiết kiệm điện trong dịp tết Canh Thân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 07/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 07/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 1980 CH THN V VI C TI T KI M I N TRONG DNP T T CANH THÂN Vì tình hình nhiên li u có khó khăn nên m c i n năng cung c p cho thành ph năm 1980 ph i gi m hơn năm 1979 g n 5% trong lúc s n xu t công nghi p ti u th công nghi p, th công nghi p ph i tăng hơn 15% v i i n ph c v nông nghi p cũng ph i tăng hơn 18% so v i năm 1979. Do ó vi c ti t ki m i n năm nay ph i tri t hơn, nh t là c n ph i h n ch ch t ch hơn n a i n tiêu dùng dành i n cho s n xu t. Nhưng nhìn chung, trong m y ngày g n ây. M t s cơ quan chuNn b T t ã dùng quá nhi u èn trang trí không c n thi t… các a i m vui chơi, h i ch t ch c quá s m, có nơi không úng n i dung l i còn dùng nhi u èn chi u sáng, trang trí, qu ng cáo không phù h p v i yêu c u ti t ki m i n như m t s nơi qu n 5, Bình Th nh… thi hành nghiêm ch nh ch th s 63/CT-UB ngày 17 tháng 11 năm 1978 c a y ban nhân dân thành ph v vi c Ny m nh cu c v n ng ti t ki m và ch ng hao h t m t mát i n, th c hi n i u hòa công su t s d ng i n, m b o cung c p i n an toàn liên t c, y ban nhân dân thành ph ch th cho các S , Ban, Ngành qu n, huy n ti n hành ngay các vi c sau ây: 1/ Ki m tra l i vi c s d ng i n các cơ quan, ơn v cơ s … trong ph m vi mình ph trách. H n ch n m c th p nh t vi c s d ng èn trang trí nh ng nơi có yêu c u, các nơi công c ng n u c n s d ng i n trang trí cao hơn m c bình thư ng ph i do S Văn hóa và thông tin xem xét ngh y ban nhân dân thành ph cho phép. 2/ Ki m tra l i các a i m t ch c vui chơi, h i ch , n u xét th y n i dung không áp ng yêu c u ph i ình ch ngay ho t ng. Các nơi còn l i ph i xem xét l i vi c s d ng i n cho h p lý, úng lúc, úng ch (không m èn s m, không dùng i n ch chưa c n thi t). 3/ Các Ban, Ngành, S , Qu n, Huy n có yêu c u dùng i n trên m c bình thư ng c n quan h v i S Qu n lý và phân ph i i n có k ho ch b o m cung c p. S Qu n lý và phân ph i i n có trách nhi m b o m an toàn cung c p i n liên t c, c bi t là các i m thu c di n ưu tiên, các nơi t ch c vui chơi công c ng c a thành ph như vư n Tao àn, Th o c m viên… c n có bi n pháp b o m an toàn t i m c cao nh t. N u có s c thoáng qua ph i x lý ngay trong th i gian ng n nh t.
  2. T t Canh Thân năm nay bư c vào 1 năm có nhi u ý nghĩa l ch s tr ng i nên vi c t ch c T t c ng c yêu c u phù h p v i ý nghĩa ó ng th i l i ph i Ny m nh ti t ki m mà vi c ti t ki m i n trong tiêu dùng tr thành yêu c u c p bách, N u không ch o t t vi c ti t ki m i n trong nh ng ngày T t thì i n tiêu dùng v sau s càng khó khăn hơn. Nh n ư c ch th này, các S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n c n t ch c tri n khai th c hi n ngay và báo cáo cho y ban Nhân dân thành ph . TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: KT. CH TNCH – Các S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n – Các cơ quan, xí nghi p Trung ương t i TP PHÓ CH TNCH – VP Thành y – VP y ban – các kh i – Lưu (HC, CN). XT Võ Thành Công
Đồng bộ tài khoản