Chỉ thị số 08/2003/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 08/2003/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 08/2003/CT-UB về việc quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ ngày 31/12/2001 trở về trước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 08/2003/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 08/2003/CT-UB Hà N i, ngày 26 tháng 02 năm 2003 CH THN V VI C : QUY T TOÁN V N U TƯ CÁC D ÁN HOÀN THÀNH T NGÀY 31/12/2001 TR V TRƯ C Ngày 19 tháng 12 năm 2002 Th tư ng Chính ph ã ban hành Quýet nh s 1218/Q -TTg v vi c : "X lý quy t toán v n u tư các d án hoàn thành t ngày 31 tháng 12 năm 2001 tr v trư c". Trong ó qui nh : "T nay n h t tháng 9 năm 2003, B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty nhà nư c t p trung l c lư ng tri n khai rà soát, thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư các d án ã hoàn thành ưa vào s d ng t ngày 31 tháng 12 năm 2001 tr v trư c... có hình th c k lu t thích áng i v i nh ng cá nhân, ơn v tr c thu c không hoàn thành công tác quy t toán v n u tư". Theo báo cáo c a S Tài chính - V t giá, tính n ngày 31/1/2003 toàn Thành ph v n còn 110 d án hoàn thành bàn giao ưa vào s d ng (trong ó có 46 d án ã hoàn thành t năm 2001 tr v trư c) nhưng ch u tư chưa l p h sơ quy t toán v n u tư và t i Kho b c Nhà nư c Hà N i còn 259 tài kho n có s v n XDCB t năm 2001 tr v trư c, không phát sinh thanh toán các năm ti p theo (g m các d án ã hoàn thành bàn giao ưa vào s d ng, m t s h ng m c chính ã d ng không ti p t c thi công các h ng m c còn l i, m t s d án chuNn b u tư, qui ho ch chưa có quy t nh phê duy t d án, m t s d án chuy n ch u tư, Ban qu n lý d án gi i th , sáp nh p...) mà các ch u tư, Ban qu n lý d án không báo cáo tình hình th c hi n quy t toán v n u tư v i các cơ quan qu n lý c p trên xem xét, x lý. th c hi n nghiêm túc Qui ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 52/1999/N -CP c a Chính ph và th c hi n "X lý quy t toán v n u tư các d án hoàn thành t ngày 31/12/2001 tr v trư c" ư c qui nh t i Quy t nh s 1218/Q -TTg ngày 19/12/2002 c a Th tư ng Chính ph ; UBND thành ph yêu c u : 1. Các Ch u tư, Ban qu n lý d án có các d án ã hoàn thành bàn giao t năm 2001 tr v trư c (k c các d án ã hoàn thành ưa vào s d ng m t s h ng m c chính và các h ng m c còn l i ã d ng thi công t nh ng năm trư c, các d án qui ho ch và chuNn b u tư ã hoàn thành nhưng còn thi u th t c u tư...) ph i khNn trương th c hi n t ch c quy t toán v n u tư. Trư ng h p có vư ng m c v th t c u tư, i u ki n quy t toán thì ph i có báo cáo k p th i, trong ó nêu rõ nguyên nhân, lý do t n t i và xu t bi n pháp gi i quy t, g i cơ quan qu n lý c p trên, các cơ quan liên quan và S Tài chính - V t giá trư c ngày 15/3/2003 S Tài chính v t giá t ng h p, báo cáo UBND Thành ph .
  2. 2. Giám c các s , th trư ng các Ban, Ngành và Ch t ch UBND các Qu n, Huy n : - KhNn trương ôn c, ki m tra tình hình quy t toán v n u tư c a các Ban qu n lý d án tr c thu c. - Xét th y c n thi t, Giám c các S , th trư ng các Ban, Ngành, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n ph i quy t nh t m ng ng công tác i u hành trong m t th i gian c a Giám c Ban qu n lý d án và k toán trư ng x lý d t i m vi c Quy t toán v n u tư hoàn thành t n ng năm 2001 tr v trư c. - Trư ng h p Giám c Ban qu n lý d án ho c K toán trư ng Ban qu n lý d án do năng l c h n ch , không m ương ư c nhi m v giao; Yêu c u Giám c các S , Ban, Ngành và Ch t ch UBND các Qu n, Huy n ph i h p ngay v i Ban T ch c chính quy n thành ph xem xét và k p th i b trí ngư i thay th . - Ch u trách nhi m trư c UBND thành ph v vi c t ch c th c hi n công tác quy t toán v n u tư các d án ã hoàn thành bàn giao t năm 2001 tr v trư c theo úng th i h n qui nh t i Quy t nh s 1218/Q -TTg, ngày 19/12/2002 c a Th tư ng Chính ph . 3. Các S qu n lý Nhà nư c chuyên ngành (k ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông công chính, Công nghi p, Nông nghi p và phát tri n nông thôn) và Kho b c Nhà nư c Hà N i căn c ch c năng c a ngành, ôn c ki m tra thư ng xuyên các ch u tư, Ban qu n lý d án xem xét gi i quy t k p th i nh ng vư ng m c t n t i v th t c u tư ho c i u ki n trong quá tình th c hi n quy t toán v n u tư các d án hoàn thành. 4. Các ng chí T trư ng các T công tác liên ngành i u hành các t công tác ( ư c thành l p theo các quy t nh s 5796/Q -UB, 5797/Q -UB, 5798/Q -UB ngày 22/8/2002 c a UBND thành ph ) ti p t c ôn c, ki m tra công tác quy t toán v n u tư và xu t các bi n pháp c th , nh m tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c x lý d t i m các d án ã hoàn thành bàn giao t năm 2001 tr v trư c theo ch o c a Th tư ng Chính ph . Qua rà soát, ki m tra ánh giá công tác quy t toán, xu t hình th c k lu t thích áng i v i nh ng cá nhân, ơn v không nghiêm túc th c hi n công tác quy t toán v n u tư, k p th i báo cáo UBND thành ph xem xét, x lý. 5. UBND Thành ph giao S Tài chính - V t giá : - Là cơ quan thư ng tr c, ch u trách nhi m ti p nh n h sơ quy t toán v n u tư các d án ã i u ki n quy t toán thNm tra, phê duy t ho c trình c p có thNm quy n phê duy t quy t toán theo thNm quy n. - T ng h p ti n th c hi n công tác quy t toán v n u tư các d án hoàn thành bàn giao t năm 2001 tr v trư c : + Báo cáo thư ng xuyên và nh kỳ hàng tháng g i v UBND thành ph .
  3. + Báo cáo t ng h p k t qu th c hi n công tác quy t toán v n u tư c a toàn thành ph g i v UBND Thành ph , xong trư c ngày 15/9/2003. Trên ây là nh ng n i dung quan tr ng c a công tác qu n lý v n ngân sách nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng; UBND thành ph yêu c u Giám c các s ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n; Các Ch u tư, Giám c các Ban qu n lý d án nghiêm túc quán tri t nh ng n i dung qui nh t i Ch th này và ph i có ngay k ho ch tri n khai c th . Nh ng trư ng h p vi ph m s b x lý nghiêm theo qui nh c a Pháp lu t. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản