Chỉ thị số 08/2004/CT-BCN

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 08/2004/CT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 08/2004/CT-BCN về việc khắc phục tình trạng thiếu điện mùa khô năm 2004 do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 08/2004/CT-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2004/CT-BCN Hà N i,, ngày 25 tháng 03 năm 2004 CH TH V VI C KH C PH C TÌNH TR NG THI U I N MÙA KHÔ NĂM 2004 B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Do di n bi n th i ti t không thu n l i, t u năm 2004 n nay ch có mưa nh , lư ng mưa không áng k và th p hơn trung bình nhi u năm. Theo d báo c a Trung tâm Qu c gia D báo khí tư ng thu văn Trung ương, lư ng nư c v h Hoà Bình trong các tháng u năm 2004 m c th p nh t trong vòng 40 năm qua. Kh năng m t cân i ngu n do thi u nư c t i các h thu i n d n n thi u h t i n năng cung c p cho s n xu t và sinh ho t có th x y ra trong các tháng mùa khô năm 2004. ch ng trong s n xu t, kinh doanh, s n sàng i phó v i tình hu ng thi u h t i n năng có th x y ra trong các tháng còn l i c a mùa khô, B trư ng B Công nghi p yêu c u T ng Công ty i n l c Vi t Nam, các s Công nghi p, các T ng Công ty, các cơ quan, doanh nghi p trong toàn ngành Công nghi p th c hi n m t s nhi m v c th sau: I.T NG CÔNG TY I N L C VI T NAM 1. Th c hi n phương th c v n hành n nh, an toàn h th ng i n, huy ng t i a các ngu n nhi t i n, tua bin khí và Diesel, duy trì m c nư c các h thu i n, d tr năng lư ng cho các tháng cu i mùa khô, m b o i n cho s n xu t c a các doanh nghi p, không x y ra tình tr ng m t i n sinh ho t trên di n r ng. 2. Xây d ng phương án huy ng các ngu n i n mua ngoài T ng Công ty và ngu n i n d phòng c a khách hàng s d ng trong th i gian thi u i n. 3. L p phương án, gi i pháp kh c ph c trong trư ng h p x y ra thi u i n cho t ng khu v c c th . 4. Ph i h p ch t ch v i Trung tâm Qu c gia D báo khí tư ng thu văn Trung ương c p nh t các thông tin v th i ti t, ngu n nư c… nh m ch ng xây d ng phương th c v n hành linh ho t, áp ng nhu c u s d ng i n c a khách hàng. 5. Tăng cư ng công tác ki m tra các ư ng dây truy n t i i n, c bi t chú ý các ư ng dây xu t tuy n t các trung tâm phát i n và ư ng dây 500kV, k p th i phát hi n các khi m khuy t nh m gi m thi u s c .
  2. 6. Ch o các Công ty i n l c, i n l c a phương gi nghiêm k lu t v n hành, ph i h p v i các ngành, các c p ki m tra, giám sát vi c tuân th bi u ph t i c a các khách hàng. 7. T ch c tuyên truy n r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng v các bi n pháp s d ng i n ti t ki m và hi u qu . 8. y m nh ti n l p t công tơ i n t nhi u giá, th c hi n giá bán buôn cao th p i m cho các Công ty i n l c, nh m khuy n khích khách hàng s d ng i n ti t ki m và hi u qu . II. S CÔNG NGHI P CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG 1. Ph i h p v i các Công ty i n l c ho c i n l c a phương xây d ng phương án i u hoà ph t i theo th t ưu tiên s n sàng ng phó khi x y ra thi u i n. 2. T ch c tuyên truy n thư ng xuyên trên các phương ti n thông tin i chúng v các bi n pháp ti t ki m i n, khuy n khích các h s d ng i n vào m c ích s n xu t kinh doanh s d ng các thi t b i n h p lý, gi m công su t vào gi cao i m. 3. X lý nghiêm i v i khách hàng s d ng i n vi ph m bi u công su t ã ăng ký. III. CÁC T NG CÔNG TY, CƠ QUAN, DOANH NGHI P THU C B 1. Xây d ng phương án s d ng i n ti t ki m và hi u qu t i các cơ s s n xu t, b trí các thi t b s d ng i n h p lý, gi m công su t vào gi cao i m, chu n b t t các ngu n phát i n c l p s n sàng áp ng nhu c u s d ng i n và n nh s n xu t phòng trư ng h p x y ra thi u i n. 2. Xây d ng quy ch s d ng i n ti t ki m t i cơ quan, ơn v hành chính s nghi p, chú tr ng th c hi n tác phong công nghi p trong s d ng i n, thư ng xuyên b o dư ng các h th ng chi u sáng, thông gió, i u hoà nhi t …nh m tăng hi u su t thi t b ti t ki m i n. Chánh văn phòng B , Th trư ng các C c, V , các S Công nghi p, các T ng Công ty, Công ty và các cơ quan, ơn v tr c thu c B ch u trách nhi m ch o, t ch c ph bi n tri n khai th c hi n Ch th này./. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: - Như trên; - VP Chính ph ( báo cáo); - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các S Công nghi p; - T ng Công ty i n l c VN; Hoàng Trung H i - Các cơ quan doanh nghi p thu c B ; - B CN: B trư ng, Các Th trư ng, các V , C c, Thanh tra B ; - Lưu VP, KHCN.
Đồng bộ tài khoản