Chỉ thị số 08/2004/CT-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 08/2004/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 08/2004/CT-UB về việc nâng cao chất lượng quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 08/2004/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 08/2004/CT-UB Hà N i, ngày 25 tháng 02 năm 2004 CH TH V NÂNG CAO CH T LƯ NG QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG B NG NGU N V N C A NHÀ NƯ C THU C PH M VI QU N LÝ C A THÀNH PH T năm 2000, ngu n v n u tư nhà nư c c a Thành ph Hà N i (bao g m v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng u tư phát tri n nhà nư c, v n tín d ng do nhà nư c b o lãnh, v n u tư c a doanh nghi p nhà nư c) ngày càng tăng, góp ph n quan tr ng phát tri n kinh t - xã h i, thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t , tăng năng l c s n xu t, gi i quy t nh ng v n dân sinh, xã h i b c xúc, b m t ô th c a Thành ph ngày càng khang trang hi n i hơn. Tuy nhiên công tác qu n lý u tư và xây d ng nói chung, cũng như qu n lý u tư xây d ng các công trình b ng ngu n v n nhà nư c còn m t s m t h n ch , hi u qu chưa cao; v n còn tình tr ng n kh i lư ng u tư, u tư kéo dài, ch m quy t toán v n u tư… ã nh hư ng tr c ti p n ch t lư ng và hi u qu s d ng công trình, gây lãng phí ang là v n quan tâm sâu s c trong xã h i, ph i kiên quy t kh c ph c. Quán tri t ch th s 29/2003/CT-TTg ngày 23/12/2003 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng qu n lý u tư và xây d ng b ng ngu n v n nhà nư c và K ho ch s 47/KH/TU ngày 20-11-2003 c a Thành y Hà N i v ki m tra th c hi n k t lu n c a B Chính tr v u tư xây d ng và qu n lý s d ng t ai nh m ch n ch nh nh ng t n t i, y u kém trong qu n lý u tư và xây d ng, t o chuy n bi n m i v nâng cao hi u qu và ch t lư ng u tư b ng ngu n v n nhà nư c, Ch t ch UBND Thành ph yêu c u các S , Ban, Ngành, H i, oàn th , UBND các qu n, huy n và các doanh nghi p tr c thu c thành ph qu n lý tr en khai th c hi n ngay m t s công vi c sau ây: 1- Giám c các S , Ngành, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n rà soát l i các d án ã phân b k ho ch năm 2004 (bao g m c ngu n v n XDCB Thành ph phân c p và v n s nghi p u tư), kiên quy t c t gi m ho c rút b các công trình, d án không phù h p v i quy ho ch ho c không sát v i yêu c u th c t . Các S , Ngành, Qu n, Huy n không ư c b trí v n và giao k ho ch v n cho các d án chưa hoàn thành th t c v u tư xây d ng theo quy nh, chưa xác nh rõ hi u qu u tư. - Không b trí và giao k ho ch v n cho các d án chuy n ti p nhưng chưa th t c v u tư và xây d ng theo quy nh. Không ư c tri n khai i v i các d án ã có quy t nh u tư, nhưng v n chưa y th t c v u tư và xây d ng ho c không có kh năng cân i v n theo ti n ư c duy t.
  2. - Các d án kh i công m i ph i m b o phù h p v i quy ho ch ư c duy t; có quy t nh u tư trư c th i i m 31 tháng 10 năm trư c; có thi t k k thu t, t ng d toán ư c duy t theo úng quy nh c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng. - B trí v n u tư ph i t p trung, có tr ng i m theo các m c tiêu u tư c a Thành ph ; ưu tiên b trí v n cho các d án thu c 9 c m công trình tr ng i m, v n cho gi i phóng m t b ng (GPMB), xây d ng nhà tái nh cư và v n i ng cho các d án ODA phù h p v i kh năng cân i v n năm 2004 và nh ng năm ti p theo. Khi phân b d toán v n u tư năm 2004, các Qu n, Huy n ph i dành m t ph n v n ư c giao thanh toán kh i lư ng n v n u tư XDCB t năm 2003 tr v trư c i v i các d án ư c Thành ph cho phép ng v n thi công; b trí v n u tư th c hi n các công trình chuy n ti p. Sau khi b trí v n th c hi n nh ng nhi m v nêu trên m i b trí v n cho nh ng d án kh i công m i theo úng quy nh. - Các d án ư c ghi k ho ch ph i ư c cân i v n u tư m b o th i gian th c hi n t khi kh i công xây d ng n khi hoàn thành không quá 2 năm i v i nhóm C, không quá 4 năm i v i các d án nhóm B. - Khi phân b v n u tư ph i m b o cơ c u u tư h p lý gi a cơ s h t ng kinh t và xã h i; riêng lĩnh v c giáo d c, ào t o và khoa h c công ngh ph i m b o b trí m c v n t i thi u ư c giao t i quy t nh s 176/2003/Q -UB ngày 22-12-2003 c a UBND Thành ph . 2- Trong quý I-2004, s K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i s Tài chính rà soát l i vi c phân b v n u tư cho các m c tiêu, các d án c th c a các Qu n, Huy n. Nh ng v n không phù h p v i quy nh hi n hành, báo cáo UBND Thành ph xem xét, quy t nh. 3- Các S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n ph i ch o và giám sát vi c th c hi n kh i lư ng u tư không vư t m c v n giao k ho ch năm 2004. T năm 2004 ngân sách Thành ph không dành v n thanh toán n XDCB vư t k ho ch; ngân sách các c p không thanh toán n cho các công trình ngoài k ho ch (tr trư ng h p các d án quan tr ng, thu c m c tiêu tr ng i m ư c Thành ph cho phép u th u nhà th u thi công ng v n). Ngân sách Qu n, Huy n ph i t cân i thanh toán tr n kh i lư ng u tư i v i nh ng công trình u tư thu c ph m vi phân c p do Qu n, Huy n quy t nh u tư. 4- Các ch u tư thu c các S , Ban, Ngành, oàn th , các doanh nghi p tr c thu c Thành ph qu n lý có công trình xây d ng trên a bàn qu n, huy n ph i ph i h p ch t ch v i UBND các qu n, huy n tri n khai công tác n bù, gi i phóng m t b ng, tái nh cư ngày t u năm 2004 m b o ti n thi công. 5- Tăng cư ng công tác qu n lý v u th u: - S K ho ch và u tư t ch c m t s h i ngh , l p t p hu n ph bi n các quy nh m i c a Nhà nư c v u th u, ào t o nghi p v v u th u cho các ơn v tr c thu c Thành ph qu n lý. - Tăng cư ng tính công khai hoá, minh b ch trong công tác u th u:
  3. - Theo phân c p trong quy ch u th u, các S , Ngành, qu n, huy n có trách nhi m ch o sát sao vi c th c hi n u th u theo úng quy nh c a Quy ch u th u. Trong quá trình phê duy t k ho ch u th u ph i áp d ng hình th c u th u r ng rãi là ch y u, nghiêm c p áp d ng hình th c ch nh th u i v i các gói th u trên 1 t ng, hình th c u th u h n ch ch ư c áp d ng khi ư c UBND Thành ph cho phép. Nâng cao ch t lư ng ph c v cho công tác u th u như: ch t lư ng c a báo cáo nghiên c u kh thi, ch t lư ng c a tư v n thi t k , tránh vi c i u ch nh b sung trong trình th c hi n. Ngư i ký trình d án ph i ch u trách nhi m v các thông tin, s li u nêu trong h sơ d án. Ngư i có thNm quy n ph i ch u trách nhi m khi ra quy t nh u tư. - Công tác l p d án và thi t k k thu t, t ng d toán có ý nghĩa quan tr ng trong vi c nâng cao hi u qu u tư xây d ng, vì v y ch u tư và c p trên c a ch u tư ch u trách nhi m toàn di n v vi c l a ch n các ơn v tư v n u tư (l p d án u tư, l p thi t k k thu t, t ng d toán, tư v n giám sát…). Các ơn v tư v n khi l p d án và thi t k công trình ph i b o m yêu c u hi n i, quy mô h p lý, b o m ch t lư ng, k thu t, m thu t, hi u qu c công trình. - Tăng cư ng th c hi n công tác ki m tra, thanh tra v u th u nh m ưa ra vi c th c hi n u th u i vào n n p. Giao S K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các ngành liên quan xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n công tác ki m tra, thanh tra v u th u, ây là vi c làm thư ng xuyên c a cơ quan qu n lý Nhà nư c nh m ngăn ng a nh ng hành vi vi ph m pháp lu t có th x y ra trong quá trình th c hi n u th u; thanh tra khi phát hi n có d u hi u vi ph m quy ch ; ki m tra khi có khi u n i, trư c m t c n t p trung vào vi c thanh tra i v i các gói th u có quy mô l n. 6- Th c hi n công khai hóa u tư và xây d ng: - S Quy ho ch Ki n trúc Hà N i, S Tài nguyên môi trư ng và Nhà t, UBND các qu n, huy n có trách nhi m công b công khai các quy ho ch s d ng t, quy ho ch chi ti t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t (các khu ô th , khu dân cư, khu công nghi p, quy ho ch phát tri n k t c u h t ng…) trên a bàn. i v i các d án u tư b ng ngu n v n ngân sách, sau khi ư c H ND qu n, huy n thông qua ph i công b công khai nhân dân bi t và ki m tra. - Các d án u tư c a các S , Ban, Ngành, H i, oàn th và các doanh nghi p tr c thu c Thành ph qu n lý tri n khai trên a bàn qu n, huy n ph i thông báo H ND và UBND c p qu n, huy n và xã, phư ng t ch c giám sát. - Ch u tư, Ban qu n lý d án ph i th c hi n công b công khai n i dung chương trình, d án u tư g m: Quy t nh u tư, chương trình k ho ch u tư (tên d án, quy mô xây d ng, ph m vi chi m t, v n u tư, ngu n v n, ch u tư, ti n th c hi n…), ch gi i v t ai, quy ho ch m t b ng chi ti t và phương án ki n trúc, tư v n thi t k , tư v n giám sát xây d ng, nhà th u, chính sách n bù GPMB và phương án tái nh cư t i a i m th c hi n d án u tư và t i tr s H ND, UBND a phương nơi có d án nhân dân bi t, tham gia giám sát, ki m tra. 7- Giám c các S , Ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n có trách nhi m c ng c t ch c Ban qu n lý d án tăng cư ng năng l c qu n lý u tư và xây d ng.
  4. 8- S Xây d ng tăng cư ng ch o, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v cho các Phòng a chính nhà t và ô th c a các qu n, huy n, các phòng nghi p v c a các S , Ngành th c hi n t t công tác ki m tra ch t lư ng các công trình xây d ng trên a bàn. 9- S Tài chính ch trì, ph i h p v i Kho b c Nhà nư c Hà n i, S K ho ch và u tư và các ơn v có liên quan ôn c công tác quy t toán v n u tư các d án hoàn thành t năm 2003 tr v trư c. Các s , Ban, Ngành, qu n, huy n và cơ quan c p trên tr c ti p c a ch u tư có trách nhi m ôn c, ch o ch u tư hoàn thành báo cáo quy t toán v n u tư các d án trên g i cơ quan thNm tra, phê duy t trư c 30-6- 2004. 10- Th c hi n nghiêm túc công tác giám sát, ánh giá u tư: - Các S , Ban, Ngành, qu n, huy n và các ch u tư ph i t ch c th c hi n nghiêm túc công tác giám sát, ánh giá u tư. Báo cáo UBND Thành ph (qua u m i S K ho ch và u tư ) v công tác giám sát ánh giá u tư trong ph m vi ngành, lĩnh v c và a lý theo Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30-1-2003 c a Chính ph và hư ng d n c a B K ho ch và u tư t i Thông tư s 03/TT-BKH ngày 19-5-2003; riêng các d án nhóm A, ch u tư th c hi n báo cáo giám sát, ánh giá u tư g i UBND Thành ph và ng th i g i B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph theo quy nh. - Trong quý I – 2004, các S , Ngành, qu n, huy n ư c Thành ph giao nhi m v giám sát ánh giá u tư ph i l p k ho ch giám sát, ánh giá u tư năm 2004 báo cáo UBND Thành ph và g i S K ho ch và u tư t ng h p. S K ho ch và u tư t ng h p, trình Thành ph phê duy t k ho ch giám sát, ánh giá u tư năm 2004 trong tháng 4-2004 t ch c th c hi n. - S K ho ch và u tư ph i h p v i các cơ quan liên quan tri n khai công tác giám sát và ánh giá u tư theo Ch th s 27/2003/CT-UB ngày 01/8/2003 c a UBND Thành ph , báo cáo UBND Thành ph bi n pháp x lý k p th i nh ng thi u sót, sai ph m theo quy nh. Trong năm 2004 s t p trung giám sát, ánh giá u tư các d án thu c m t lĩnh v c: H t ng ô th , xây d ng nhà tái nh cư GPMB, c p nư c, các d án thu c 9 c m công trình tr ng i m, các d án thu c di n Thành ph phân c p cho qu n, huy n phê duy t. - Các S , Ngành, qu n, huy n không ư c phê duy t i u ch nh d án u tư n u d án chưa th c hi n giám sát ánh giá u tư theo quy nh. Trong quá trình th c hi n giám sát ánh giá u tư n u phát hi n nh ng y u t thay i so v i d án ư c duy t ho c nh ng v n m i phát sinh, ch u tư ph i báo cáo k p th i và nh t thi t ph i ánh giá l i tính kh thi cũng như hi u qu c a d án trư c khi trình i u ch nh ho c ti p t c th c hi n. 11- S N i v th ng nh t v i S K ho ch và u tư d ng phương án thành l p Thanh tra K ho ch và u tư tr c thu c S K ho ch và u tư báo cáo UBND Thành ph xem xét quy t nh vào u quý II-2004. Sau khi thành l p, Thanh tra K ho ch và u tư có trách nhi m ph i h p v i Thanh tra Nhà nư c Thành ph và các Thanh tra chuyên ngành th c hi n công tác thanh tra, ki m tra nh kỳ v k ho ch và
  5. u tư t i các S , Ban, Ngành, H i, oàn th , UBND các qu n, huy n và các doanh nghi p tr c thu c Thành ph qu n lý. 12- Yêu c u các S , Ban, Ngành, H i, oàn th , UBND các qu n, huy n, các doanh nghi p tr c thu c Thành ph qu n lý và các ch u tư ch p hành nghiêm quy nh báo cáo tình hình th c hi n k ho ch u tư hàng quý, 6 tháng, c năm n các cơ quan liên quan v các m t: Huy ng các ngu n v n, kh i lư ng xây d ng, ch t lư ng và s c công trình (n u có), c p phát, thanh toán, d án hoàn thành, năng l c tăng thêm. i v i các d án nhóm A, ch u tư ph i báo cáo riêng v tình hình th c hi n k ho ch u tư ch m nh t vào ngày 20 hàng tháng g i B K ho ch và u tư và g i UBND Thành ph t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph , ch ng xu t các bi n pháp t ch c th c hi n k ho ch u tư theo úng ti n . Vi c tăng cư ng công tác qu n lý u tư và xây d ng, nâng cao hi u qu v n u tư, c bi t là v n u tư t ngân sách Nhà nư c là m t trong nh ng nhi m v quan tr ng phát tri n kinh t - xã h i. UBND Thành ph yêu c u các c p, các ngành và các ơn v tr c thu c Thành ph th c hi n nghiêm túc các n i dung nêu trên, t o s chuy n bi n m nh m hơn trong công tác qu n lý u tư và xây d ng, góp ph n hoàn thành toàn di n nhi m v kinh t - xã h i c a Thành ph năm 2004 và các năm ti p theo. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản