Chỉ thị số 09/2001/CT-UĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 09/2001/CT-UĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 09/2001/CT-UĐND về đảm bảo nội dung và thời gian lập phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 09/2001/CT-UĐND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 09/2003/CT-UBND TP.H Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2003 CH THN V TĂNG CƯ NG QU N LÝ CH T TH I R N Y T . Th c hi n Ch th s 02/2001/CT-UB, ngày 16 tháng 3 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v tri n khai t ch c 12 chương trình và công trình tr ng i m c a thành ph trong giai o n 2001-2005, Quy t nh s 94/2002/Q -UB, ngày 21 tháng 8 năm 2002 v Chi n lư c qu n lý môi trư ng thành ph H Chí Minh n năm 2010 và các chương trình môi trư ng n năm 2005 ; trong th i gian qua, ngành y t thành ph ã ph i h p v i S Giao thông Công chánh và các cơ quan có liên quan th c hi n vi c thu gom, v n chuy n, x lý ch t th i r n y t c a g n 200 cơ s y t có qui mô l n và v a, góp ph n áng k b o v môi trư ng, gi m nguy cơ lây lan m m b nh ra c ng ng. Tuy nhiên, hi n v n còn nhi u cơ s y t có qui mô nh như các cơ s khám b nh tư nhân, các Tr m y t cơ quan, xí nghi p, trư ng h c phân tán trong c ng ng chưa tham gia vào h th ng thu gom, x lý ch t th i r n y t . tăng cư ng công tác qu n lý ch t th i r n y t , b o v môi trư ng và s c kh e ngư i dân thành ph , y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các S -ngành liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n tri n khai th c hi n t t các n i dung sau : I.- KI N TOÀN H TH NG T CH C QU N LÝ CH T TH I R N Y T : 1- Thành l p Ban ch o qu n lý ch t th i r n y t thành ph do 1 lãnh o S Y t làm Trư ng ban, i di n S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, i di n S Giao thông Công chánh làm Phó ban, i di n Công ty Môi trư ng ô th , i di n Trung tâm Y t d phòng, i di n m t s phòng ban S Y t làm thành viên. Ban ch o có nhi m v xây d ng k ho ch, ch o t ch c tri n khai công tác qu n lý ch t th i r n y t trên a bàn thành ph . 2- Thành l p Ban ch o tăng cư ng qu n lý ch t th i r n y t t i m i qu n-huy n do 1 lãnh o Trung tâm Y t qu n-huy n làm Trư ng ban, i di n y ban nhân dân qu n-huy n (cán b ph trách môi trư ng) làm Phó ban, i di n Công ty D ch v công ích a phương, Trư ng khoa Ch ng nhi m khuNn ho c Nhân viên ph trách ch ng nhi m khuNn t i Trung tâm y t qu n-huy n làm thành viên. Ban ch o có nhi m v xây d ng k ho ch, t ch c tri n khai th c hi n công tác qu n lý ch t th i r n y t trên a bàn. 3- S Y t ch o t t c các cơ s y t k c công và tư nhân ph i c ng c h th ng t ch c qu n lý ch t th i r n y t t i cơ s . Trong ban lãnh o ơn v ph i phân công ngư i ch u trách nhi m v qu n lý ch t th i r n y t .
  2. II.- T CH C THU GOM, V N CHUY N VÀ X LÝ CH T TH I R N Y T TRÊN TOÀN THÀNH PH : 1- T t c các ch ngu n th i ch t th i r n y t ph i ch u trách nhi m và th c hi n nghiêm ch nh vi c phân lo i ch t th i r n y t ngay t khi ngu n ch t th i phát sinh, cho vào trong các bao bì thích h p theo úng quy nh c a ngành y t . 2- Các ch ngu n th i ch t th i r n y t có nhà lưu gi ch t th i r n y t theo úng quy nh ph i ký h p ng giao ch t th i r n y t v i cơ quan môi trư ng (Công ty Môi trư ng ô th ). H p ng ph i ư c thi t l p thành 2 b n : ch ngu n th i gi 1 b n, cơ quan môi trư ng gi 1 b n. Trong b n H p ng ph i ghi c th trách nhi m c a ch ngu n th i và c a ơn v ti p nh n và v n chuy n (th i gian l y ch t th i). 3- Các ch ngu n th i ch t th i r n y t chưa có nhà lưu gi ch t th i r n y t ph i ký h p ng giao ch t th i r n y t cho cơ quan môi trư ng a phương (Công ty D ch v công ích qu n-huy n). H p ng ph i ư c thi t l p thành 3 b n : 1 c a ch ngu n th i, 1 c a cơ quan môi trư ng, 1 do ch ngu n th i g i cho y t a phương (Trung tâm y t qu n-huy n) báo cáo. Trong b n h p ng ph i ghi c th trách nhi m c a ch ngu n th i, c a ơn v ti p nh n và v n chuy n (th i gian l y ch t th i, giá bi u thu). 4- Giá bi u thu gom ch t th i r n y t c a Công ty D ch v công ích qu n-huy n bao g m c bao bì và tính theo t ng lo i cơ s phát sinh ch t th i r n y t . T m th i áp d ng bi u giá (không k phòng khám a khoa, các ơn v y t và b nh vi n do Công ty Môi trư ng ô th ã thu gom rác) như sau : - Cá th có s lư ng ch t th i r n y t (rác y t ) ít như nhà thu c tây, phòng m ch n i khoa (ch có 1 bác sĩ) 10.000 - 15.000 /tháng. - Cá th có s lư ng ch t th i r n y t (rác y t ) nhi u như phòng khám c a m t bác sĩ s n ph khoa, phòng khám nha khoa (ch có 1 nha sĩ và 1 gh răng) 20.000 - 25.000 /tháng. - T p th v a, nh như chung m t a i m có nhi u ngư i cùng ho t ng (2-3 bác sĩ), Nha sĩ có hơn 1 gh ch a răng 30.000 - 35.000 /tháng. Các qu n-huy n áp d ng khung giá này (không bù l ) cho n khi có thông báo m i. 5- Nơi lưu gi ch t th i r n y t bên ngoài cơ s y t s do cơ quan môi trư ng a phương xây d ng (Công ty D ch v công ích qu n-huy n). Công ty D ch v công ích qu n-huy n ph i phân công ngư i gi , m b o không th t thoát ch t th i r n y t , m b o các yêu c u v v sinh c a nhà lưu gi ch t th i r n y t theo úng quy nh. III.- T CH C KI M TRA VÀ X LÝ CÁC VI PH M HÀNH CHÁNH V QU N LÝ CH T TH I R N Y T : 1- S Y t ph i h p v i S Giao thông Công chánh ch o t ch c thanh ki m tra nh kỳ hàng quý, năm ho c t xu t theo chuyên ngành qu n lý và theo liên ngành. Tiêu chuNn ki m tra căn c vào vi c th c hi n qu n lý ch t th i r n y t t i cơ s , b o v môi trư ng xanh s ch p. 2- S Y t ch o Trung tâm y t d phòng thư ng xuyên ki m tra công tác v sinh, x lý ch t th i r n y t c a t t c các ơn v có phát sinh ch t th i r n y t , óng trên a bàn thành ph H Chí Minh.
  3. 3- T t c các cơ s phát sinh ch t th i r n y t óng trên a bàn thành ph ph i th c hi n úng quy ch qu n lý ch t th i r n y t , ph i ký h p ng giao nh n ch t th i r n y t , xem ây là m t i u ki n hành ngh . S Y t s căn c vào i u 8 Ngh nh s 46/CP c a Chính ph , ngày 06 tháng 8 năm 1996, x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v y t . IV.- PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M : 1- S Y t : - Ph bi n và hư ng d n th c hi n các văn b n có liên quan v qu n lý ch t th i r n y t cho t t c nhân viên t i các cơ s y t (ch ngu n th i), nhân viên c a các ơn v có liên quan tham gia qu n lý ho c tham gia tr c ti p vào vi c thu gom, x lý ch t th i r nyt . - T ch c các l p t p hu n nâng cao ki n th c v an toàn lao ng, v phòng ch ng nhi m khuNn tránh lây nhi m chéo và các k thu t v phòng ch ng s c cho các nhân viên tham gia trong quá trình phân lo i, thu gom và x lý ch t th i r n y t . - Ch o các Trung tâm y t qu n-huy n cung c p y danh sách các ch ngu n th i (cơ s y t tư nhân) óng trên a bàn cho cơ quan môi trư ng a phương và ph i h p v i các cơ quan môi trư ng a phương t ch c thu gom t t ch t th i r n y t . - T p hu n các qui trình phân lo i, x lý ban u, thu gom, v n chuy n ch t th i r n y t cho các cơ s phát sinh ch t th i r n y t và nh ng ngư i tr c ti p tham gia. - Có k ho ch ki m tra nh kỳ, t xu t theo chuyên ngành ho c ph i h p v i các s , ban, ngành có liên quan ki m tra các ch ngu n th i ch t th i r n y t trên a bàn thành ph trong các t hư ng ng tháng hành ng môi trư ng, s ch xanh hàng năm. - Ph i h p v i S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng nghiên c u, xu t, hư ng d n s d ng th ng nh t các phương ti n, các trang thi t b chuyên dùng ph c v cho công tác qu n lý ch t th i r n y t trên toàn thành ph . - Ch o Thanh tra y t thành ph th c hi n thNm quy n x ph t vi ph m hành chánh theo quy nh c a pháp lu t. - Th ng kê, t ng h p tình hình qu n lý ch t th i r n y t trên a bàn thành ph báo cáo y ban nhân dân thành ph theo nh kỳ (6 tháng, 1 năm). - Ban hành k ho ch qu n lý ch t th i r n y t c a d ch v y t tư nhân và Tr m y t cơ quan, xí nghi p, trư ng h c. 2- S Giao thông Công chánh : - Có trách nhi m và ch o Công ty Môi trư ng ô th u tư các thùng ch a, h th ng qu n lý thu gom ch t th i r n y t t i các i m lưu gi ho c t i các i m t p k t ch t th i r n y t c a t t c các cơ s y t có ký h p ng giao ch t th i r n y t .
  4. - Ch o Công ty Môi trư ng ô th v n chuy n ch t th i r n y t công o n t i m lưu gi ch t th i r n y t t i các i m t p k t trong cơ s y t công và i m t p k t ch t th i r n y t c a các ch ngu n th i cá th ho c t p th tư nhân ngoài cơ s y t n nơi tiêu h y cu i cùng, m b o v n chuy n ch t th i r n y t không th t thoát ra c ng ng. - Ph i h p v i S Y t t ch c các l p t p hu n nâng cao ki n th c v nh ng tác h i và các bi n pháp phòng ch ng s c cho nhân viên tham gia tr c ti p vào công tác thu gom, v n chuy n, tiêu h y ch t th i r n y t . 3- S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng : - Ph i h p v i S Y t , S Giao thông Công chánh t ch c giao ban hàng quý v qu n lý môi trư ng và xét c p các lo i gi y phép môi trư ng cho các ch phương ti n v n chuy n ch t th i r n y t và cơ quan x lý ch t th i r n y t m b o t t môi trư ng s ch xanh. 4- y ban nhân dân các qu n-huy n : - Ch u trách nhi m ch o và t o i u ki n cho Công ty D ch v công ích qu n-huy n ph i h p v i Trung tâm y t qu n-huy n t ch c tri n khai vi c qu n lý ch t th i r n y t , công o n t các ch ngu n th i ch t th i r n y t không có nhà l u gi ch t th i (các cơ s d ch v y t tư nhân, các Tr m y t cơ quan, xí nghi p, trư ng h c) n nhà lưu gi ch t th i r n y t c a qu n-huy n. - Giao cho Công ty D ch v công ích qu n-huy n ch u trách nhi m v kinh phí u tư ban u cho các phương ti n, d ng c qu n lý ch t th i r n y t và ký h p ng v i các ch ngu n th i không có nhà lưu gi ch t th i tr các ch ngu n th i ã ký h p ng v i Công ty Môi trư ng ô th . - Giao cho Công ty D ch v công ích qu n-huy n thu phí úng quy nh và m b o không th t thoát ch t th i r n y t ra ngoài c ng ng, nh hư ng n s c kh e ngư i dân. 5- Ch ngu n th i ch t th i r n y t : - Bao g m : t t c các cơ s y t công l p và ngoài công l p, các b nh vi n, phòng khám b nh thu c B -Ngành, Tr m y t , Phòng y t thu c cơ quan, xí nghi p, trư ng h c, các d ch v có phát sinh ch t th i r n y t . - Các ch ngu n th i ch t th i r n y t ph i phân công nhân viên qu n lý nhà lưu gi ch t th i r n y t c a cơ s . Nhân viên ph trách nhà lưu gi ch t th i r n y t ph i ư c m c ng ph c theo quy nh c a cơ s y t ho c ch ngu n th i. - Các ch ngu n th i ch t th i r n y t ph i th c hi n ký h p ng giao ch t th i úng gi quy nh cho l c lư ng thu gom. m b o không th t thoát ch t th i r n y t ra ngoài c ng ng, nh hư ng n s c kh e ngư i dân.
  5. - Các ch ngu n th i ch t th i r n y t ph i th c hi n ký h p ng giao ch t th i và xem ây là m t i u ki n hành ngh . N u vi ph m, tùy m c s b x lý ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý y t Nhà nư c. 6- Các oàn th , các cơ quan thông tin i chúng : - y ban M t tr n T qu c thành ph , Thành oàn, H i Liên hi p Ph n thành ph , Liên oàn lao ng thành ph , H i C u chi n binh v n ng nhân dân tham gia c ng tác trong qu n lý ch t th i r n y t t i a phương. - Giao S Văn hóa và Thông tin, ài Truy n hình thành ph , ài Ti ng nói nhân dân thành ph , các Báo thành ph thư ng xuyên ưa nh ng thông tin v s nguy h i c a ch t th i r n y t khi th i ra môi trư ng và các mô hình qu n lý t t nh t v ch t th i r n y t các cơ s y t trên a bàn thành ph . Yêu c u Th trư ng các S -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n và các ơn v có liên quan t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : KT. CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND/TP PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - Thư ng tr c UBND/TP - y ban nhân dân các qu n-huy n - Các S -ngành, oàn th - Công ty Môi trư ng ô th , - Công ty D ch v công ích qu n-huy n - Trung tâm y t các qu n-huy n - VPH -UB : CPVP, Các T NCTH Nguy n Thi n Nhân - Lưu (CNN-TH)
Đồng bộ tài khoản