Chỉ thị số 09/BYT-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 09/BYT-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 09/BYT-CT về việc tăng cường quản lý hành nghề y dược cổ truyền dân tộc tư nhân do Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 09/BYT-CT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/BYT-CT Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 1996 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG QU N LÝ HÀNH NGH Y DƯ C C TRUY N DÂN T C TƯ NHÂN Sau hơn 2 năm tri n khai th c hi n Thông tư 08/BYT-TT ngày 2/5/1994 hư ng d n th c hi n Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân thu c lĩnh v c y dư c c truy n dân t c tư nhân, qua báo cáo c a các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và qua k t qu ban u c a t t ng ki m tra hành ngh y dư c tư nhân trong toàn qu c cho th y ngư i hành ngh y dư c c truy n ã có nhi u óng góp tích c c trong vi c chăm sóc b o v s c kho cho nhân dân, phát huy c i m th y t i ch thu c t i ch . Song bên c nh ó, còn có nh ng t n t i như hành ngh không úng ph m vi quy nh trong gi y ch ng nh n hành ngh , hành ngh không có gi y ch ng nh n; bán thu c y h c c truy n (YHCT) không rõ ngu n g c, không có s ăng ký, không ư c phép lưu hành c a B Y t .. . ã gây t n h i n tính m ng s c kho và tài s n c a nhân dân, c bi t trong th i gian g n ây ã xNy ra m t s v vi c nghiêm tr ng: - T i Qu ng Ngãi: ã có 9 ngư i ch t do ng c lá ngón. - T i Lâm ng: ã có 4 ngư i ch t và 8 ngư i b ng c lá ngón ư c c u s ng. - T i Lai Châu: ã có 3 ngư i ch t và 4 ngư i b ng c lá ngón ư c c u s ng. Nh ng ngư i gây ra các v ng c nói trên u là nh ng ngư i hành ngh khám ch a b nh và buôn bán thu c YHCT trái phép, không có trình chuyên môn k thu t v y dư c c truy n, v thu c nam. Các thu c bán ra u không có công th c, không ư c B Y t c p s ăng ký và cho phép s n xu t lưu hành. b o m an toàn s c kho nhân dân và tăng cư ng hơn n a vi c c ng c tr t t k cương trong lĩnh v c khám ch a b nh và buôn bán thu c YHCT a phương. B trư ng B Y t ch th cho Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i th c hi n ngay các yêu c u sau: 1. KhNn trương ki m tra l i nh ng ngư i ang hành ngh ch a b nh và buôn bán thu c YHCT a phương. Không cho phép hành ngh và x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t i v i nh ng trư ng h p sau: - Ngư i khám ch a b nh không có gi y ch ng nh n trình chuyên môn, tiêu chuNn và i u ki n hành ngh .
  2. - Ngư i buôn bán thu c YHCT không rõ ngu n g c, thu c không có s ăng ký, thu c không có nhãn theo quy nh, thu c không ư c phép lưu hành. - Ngư i buôn bán thu c rong, mãi võ bán thu c t i các ch , các b n tàu xe, nh ng nơi ông ngư i. 2. Thông tin r ng rãi trên các phương ti n truy n thông i chúng nhân dân bi t không nên s d ng các thu c không rõ ngu n g c không có s ăng ký, không có s ki m soát, thu c c a nh ng ngư i bán thu c d o ho c buôn bán thu c trái phép; Ch nên mua thu c có s ăng ký c a B Y t c p, mua t i các hi u thu c c a Nhà nư c ho c c a tư nhân ư c phép kinh doanh thu c YHCT, ngư i bán thu c ph i hư ng d n t m tác d ng, li u dùng c a thu c tránh các r i ro do s d ng thu c gây nên. 3. Ph i h p ch t ch v i các ngành ch c năng, thư ng xuyên liên t c t ch c thanh tra, ki m tra nh ng ngư i khám ch a b nh và buôn bán thu c YHCT phát hi n và x lý vi ph m nghiêm minh theo quy nh c a pháp lu t. ình ch ngay các ho t ng bán thu c d o, thu gi các thu c YHCT không rõ ngu n g c trôi n i trên th trư ng ngăn ch n k p th i các tai n n do s d ng thu c lưu hành trái phép gây ra. Nh n ư c Ch th này, các S Y t ph i khNn trương t ch c tri n khai th c hi n và 3 tháng m t l n báo cáo k t qu v B (V Y h c c truy n). Nguyên Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản