intTypePromotion=1

Chỉ thị số 10/2005/CT-UB

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 10/2005/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 10/2005/CT-UB về việc tổ chức triển khai và hưởng ứng cuộc vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005-Công trái Giáo dục do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 10/2005/CT-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MINH ******** ****** Số: 10/2005/CT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC NĂM 2005 – CÔNG TRÁI GIÁO DỤC Quốc hội Khóa XI kỳ họp thứ 2 đó cú Nghị quyết số 09/2002/QH11 ngày 28 thỏng 11 năm 2002 thực hiện việc phát hành Công trái giáo dục nhằm huy động nguồn vốn để hỗ trợ các tỉnh miền núi, Tây nguyên và các tỉnh có nhiều khó khăn để thực hiện mục tiêu không cũn phũng học 3 ca; khụng cũn phũng học tranh, tre, nứa, lỏ và kiờn cố húa trường học. Chính phủ đó ban hành Nghị định số 42/2005/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2005 quy định việc phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 – Công trái giáo dục và Thủ tướng Chính phủ đó cú Chỉ thị số 07/2005/CT-TTg ngày 31 thỏng 3 năm 2005 về việc tổ chức triển khai phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc – Công trái giáo dục năm 2005. Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của tất cả các Bộ-Ngành và Chính quyền các cấp. Để có sự lónh đạo, chỉ đạo toàn diện của các ngành, các cấp trong việc thực hiện đợt phát hành Công trái giáo dục năm 2005 đạt và vượt chỉ tiêu vận động trên địa bàn do Trung ương giao cho Thành phố ; Ủy ban nhõn dõn thành phố Chỉ thị Thủ trưởng cỏc Sở, Ban, Ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhõn dõn cỏc quận-huyện quan tõm lónh đạo và chỉ đạo triển khai thực hiện một số công việc sau đây : 1. Khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch vận động cụ thể các đối tượng mua Công trái trên địa bàn và lĩnh vực được phõn cụng theo dừi ; đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cỏc đoàn thể quần chúng các cấp phát động đợt tuyên truyền vận động nhân dân mua Công trái giáo dục ngay từ ngày 19 tháng 5 năm 2005. 2. Giao ngành Văn hóa-Thụng tin, cơ quan Báo, Đài tổ chức tốt việc tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc phỏt hành Cụng trỏi giỏo dục, phát động phong trào mua Cụng trỏi rộng rói, vận động các tổ chức, cá nhân và mọi người dõn tớch cực hưởng ứng mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005. 3. Giao cơ quan Tài chớnh và Kho bạc Nhà nước cỏc quận-huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các quận-huyện triển khai kế hoạch mua công trái đến từng tổ chức, từng địa bàn dân cư.
  2. 4. Giao cỏc Sở, Ban, Ngành và cỏc đoàn thể quần chỳng phối hợp với Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tổ chức các điểm phát hành Công trái cố định và lưu động, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho việc mua công trái của các tổ chức và cá nhân. 5. Kho bạc Nhà nước thành phố chịu trỏch nhiệm theo dừi tổng hợp và bỏo cỏo kịp thời với Ủy ban nhõn dõn thành phố kết quả mua cụng trỏi đợt phát hành ngày 19 tháng 5 năm 2005, đồng thời dự thảo văn bản cho Ủy ban nhân dân thành phố bỏo cỏo Trung ương. 6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố, cỏc đoàn thể quần chỳng tích cực thi đua tham gia mua Công trái giáo dục, đồng thời tham gia giám sát việc sử dụng nguồn vốn huy động và xác định đây là một trong những nội dung sinh hoạt quan trọng nhằm góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động chính trị rộng lớn của Đảng và Nhà nước. Thủ trưởng cỏc Sở, Ban, Ngành, cỏc đoàn thể quần chỳng thành phố và Ủy ban nhõn dõn cỏc quận-huyện cú trỏch nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiờm tỳc Chỉ thị này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT.CHỦ TỊCH Nơi nhận : PHÓ CHỦ TỊCH - Thủ tướng Chính phủ - Văn phòng Chính phủ - Bộ Tài chính - Thường trực Thành ủy - Thường trực Hội đồng nhân dân TP - Thường trực Ủy ban nhân dân TP - Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể TP - Các Sở, Ban, Ngành thành phố - Sở Tài chính Nguyễn Hữu Tín - Kho bạc Nhà nước thành phố - Các Báo, Đài thành phố - Ủy ban nhân dân các quận-huyện - VP HĐ-UB : CPVP - Tổ TM, các Tổ NCTH - Lưu (TM/P)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2