Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo cho các công trình xây dựng hạn chế thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra động đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 10/2008/CT-UBND Hà N i, ngày 24 tháng 7 năm 2008 CH THN TĂNG CƯ NG CÁC BI N PHÁP M B O CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY D NG H N CH TH P NH T CÁC THI T H I V NGƯ I VÀ TÀI S N KHI X Y RA NG T phòng ch ng thiên tai, h n ch n m c th p nh t thi t h i cho các công trình xây d ng khi x y ra ng t, lũ l t, nh t là công trình có th x y ra th m h a cho ngư i và tài s n như: công trình công c ng, nhà chung cư cao t ng, trư ng h c, b nh vi n…, y ban nhân dân Thành ph yêu c u S Xây d ng, các S có qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành, y ban nhân dân các qu n, huy n các t ch c và cá nhân ho t ng xây d ng trên a bàn Thành ph , th c hi n m t s n i dung sau ây: 1. S Xây d ng, các S có qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành và UBND các qu n, huy n: T ch c rà soát các quy nh c a pháp lu t, các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và UBND Thành ph trong vi c b o m ch t lư ng công trình, phòng ch ng thiên tai, ng t, lũ l t; Công b công khai B n phân vùng nh ng t Thành ph Hà N i các ngành, các t ch c, ơn v liên quan bi t, có các bi n pháp qu n lý, x lý, gi i quy t theo quy nh; chú tr ng hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các Quy chuNn, tiêu chuNn i v i các công trình có yêu c u kháng ch n t khâu thi t k , chuNn b u tư, th c hi n u tư, qu n lý v n hành khai thác s d ng công trình. Tăng cư ng qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, thư ng xuyên ki m tra và x lý k p th i các vư ng m c trong vi c m b o tuân th các quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng có yêu c u kháng ch n c a các ch u tư công trình xây d ng. 2. Các t ch c và cá nhân ho t ng xây d ng trên a bàn Thành ph : Các ch u tư các công trình xây d ng, nh t là các công trình khi x y ra ng t có th x y ra th m h a cho ngư i và tài s n như: nhà chung cư cao t ng, trư ng h c, b nh vi n… ph i tuân th th c hi n thi t k , thi công công trình áp ng các yêu c u v kháng ch n theo các quy nh hi n hành. i v i công trình yêu c u có tính toán kháng ch n ph i ư c tính toán thi t k theo tiêu chuNn TCXDVN 375:2006 – Thi t k công trình ch u ng t. Trong quá trình thi công ph i tuân th nghiêm ng t các quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; ph i l p và tri n khai th c hi n các quy nh hư ng d n v n hành, khai thác s d ng công trình, trong ó có hư ng d n v vi c duy tu, b o trì công trình và hư ng d n c th vi c thoát hi m, di d i ngư i, tài s n trong trư ng h p có x y ra ng t ho c các s c khác.
  2. 3. Các cơ quan qu n lý s d ng các công trình xây d ng như: nhà chung cư cao t ng, trư ng h c, b nh vi n… Tăng cư ng t ch c rà soát, ki m tra ánh giá th c t ch t lư ng công trình ang s d ng, c bi t chú tr ng các công trình khi x y ra s c có th gây ra th m h a; có k ho ch c i t o, s a ch a nh m m b o an toàn cho công trình và an toàn cho ngư i s d ng. T ch c tri n khai th c hi n công tác b o trì công trình trong quá trình khai thác s d ng theo quy nh. T ch c ti p nh n và th c hi n quy ch v n hành, khai thác, s d ng công trình; hư ng d n ngư i tham gia s d ng công trình th c hi n các bi n pháp di d i khNn c p khi x y ra ng t ho c có s c khác. Trư ng h p chưa có quy nh hư ng d n v n hành, khai thác s d ng và b o trì công trình, ch qu n lý s d ng công trình ph i thuê t ch c tư v n l p và hư ng d n cho ngư i s d ng bi t th c hi n. 4. Vi n Khoa h c công ngh và Kinh t Xây d ng Hà N i tr c thu c S Xây d ng: Ph bi n, hư ng d n ch u tư, các t ch c tư v n u tư xây d ng th c hi n thi t k kháng ch n cho công trình xây d ng theo B n phân vùng nh ng t Thành ph Hà N i. Ti p t c xu t nghiên c u, ph bi n áp d ng các ti n b k thu t m i trong vi c kháng ch n cho công trình xây d ng. Là u m i c a Thành ph làm vi c v i cơ quan quan tr c và d báo a ch n, thông tin k p th i trong vi c c nh báo kh năng có th x y ra a ch n trên a bàn Thành ph và các vùng lân c n. UBND Thành ph yêu c u S Xây d ng, các S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành, các S , ngành liên quan, y ban nhân dân các qu n, huy n, các ch u tư, các t ch c và cá nhân ho t ng xây d ng, các ch qu n lý s d ng các công trình xây d ng trên a bàn Thành ph , nghiêm túc t ch c th c hi n ch th này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - T Tr c Thành y Hà N i; - T Tr c H ND TP; - Ch t ch UBND TP; ( báo cáo) - Các PCT UBND Thành ph ; - Các S , Ban, Ngành Thành ph ; - UBND các Qu n, Huy n; ( th c hi n) Nguy n Văn Khôi - CPVP, XD, TH; - Lưu VT.
Đồng bộ tài khoản