Chỉ thị số 102/CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 102/CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 102/CT về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 102/CT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 102/CT Hà N i, ngày 27 tháng 4 năm 1989 CH THN V VI C TI P T C Y M NH CÔNG TÁC B O V , CHĂM SÓC VÀ GIÁO D C TR EM M y năm g n ây, công tác chăm sóc, b o v và giáo d c thi u niên, nhi ng chưa ư c quan tâm úng m c. Tình hình s c kho , h c t p và o c c a các em ang làm cho toàn xã h i lo ng i. Th c hi n ch trương c a Ban Bí thư Trung ương ng Ny m nh hơn n a công tác b o v , chăm sóc và giáo d c tr em, theo ngh c a u ban Thi u niên nhi ng Vi t Nam, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i ng B trư ng quy t nh l y năm 1989 là "Năm thi u nhi" c a Vi t Nam. Ch t ch H i ng B trư ng ch th các B , Ngành và U ban nhân dân các c p th c hi n m t s vi c sau ây: 1- Trung ương và các a phương ti n hành t ng k t 10 năm thi hành Pháp l nh b o v , chăm sóc và giáo d c tr em, ng th i có k ho ch ti p t c th c hi n pháp l nh trong nh ng năm t i. u ban Thi u niên nhi ng Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n các cơ quan oàn th , các ngành, các c p v n i dung và phương pháp t ng k t, t ng h p ý ki n và chuNn b cu i năm 1989 H i ng B trư ng ti n hành cu c h p t ng k t 10 năm thi hành pháp l nh. 2- Th c hi n phương châm "Nhà nư c và nhân dân cùng làm, Trung ương và a phương cùng làm", ngoài vi c Nhà nư c trích m t ph n ngân sách, c n ng viên s óng góp c a các ngành, các c p, c a nhân dân trong c nư c s a ch a, xây d ng trư ng h c, b nh vi n và các công trình dành cho tr em. U ban K ho ch Nhà nư c và B Tài chính c n làm vi c v i u ban Thi u niên nhi ng và oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh xác nh các ngu n kinh phí chi cho các ho t ng trong Năm thi u nhi Vi t Nam như: tuyên truy n, t p hu n v công tác b o v , chăm sóc và giáo d c tr em, t ng k t 10 năm thi hành pháp l nh, t ch c ho t ng hè cho các cháu. Trư c m t c n xác nh v n u tư dành cho vi c xây d ng tr i hè c a tr em t i Sơn (H i Phòng) và t i Vũng Tàu do Trung ương oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh m nh n xây d ng. 3- T ch c ngày "Lao ng vì h nh phúc con em chúng ta" vào d p sinh nh t Ch t ch H Chí Minh tháng 5-1989 và d p T t Trung thu năm nay t i các cơ s s n xu t, các cơ quan, các xã, phư ng. ng viên s óng góp c a nh ng ngư i Vi t Nam ang lao ng và h c t p nư c ngoài, c a ki u bào Vi t Nam nư c ngoài xây d ng qu
  2. "Vì tu i thơ" do u ban thi u niên nhi ng Vi t Nam qu n lý và s d ng vào m c ích chăm sóc, b o v và giáo d c thi u nhi. 4- Các B Giáo d c, Văn hoá, Thông tin, T ng c c Th d c th thao ph i h p v i các cơ quan và oàn th thành viên c a u ban thi u niên nhi ng Vi t Nam m r ng vi c tuyên truy n ph bi n ki n th c v b o v s c kho tr em, v giáo d c tr em. C n c bi t chú ý nâng cao ch t lư ng giáo d c trong các trư ng ph thông cơ s và trung h c, quan tâm hơn n a t i công tác giáo d c ngoài trư ng; phát ng phong trào ngư i l n làm gương cho tr em trong c ba môi trư ng ho t ng: nhà trư ng, gia ình và xã h i. 5- U ban nhân dân các c p cùng oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh nhanh chóng ki n toàn t ch c U ban thi u niên nhi ng Vi t Nam, t o i u ki n các U ban này làm ư c nhi m v ch o và tri n khai các ho t ng trong Năm thi u nhi Vi t Nam và công tác b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. Các c p chính quy n c n ph i h p ch t ch và t o m i i u ki n oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh phát huy tính ch ng, sáng t o và kh năng c a oàn trong vi c chăm sóc, giáo d c và b o v thi u niên nhi ng. 6- Các B , U ban Nhà nư c có liên quan n công tác b o v , chăm sóc tr em, U ban nhân dân các t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương có k ho ch c th th c hi n ch th này. U ban Thi u niên nhi ng Vi t Nam có trách nhi m theo dõi, ôn c, t ng h p tình hình và thư ng xuyên báo cáo k t qu vi c thi hành Ch th này cho Ch t ch H i ng B trư ng. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản