Chỉ thị số 11/1998/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
53
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 11/1998/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 11/1998/CT-TTg về các thủ tục đầu tư trực tiếp nước ngoài do Chính phủ ban hành, để thực hiện Nghị định số 10/1998/NĐ-CP của Chính phủ và cải tiến các thủ tục đầu tư trực tiếp nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 11/1998/CT-TTg

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/1998/CT-TTg Hà N i, ngày 16 tháng 3 năm 1998 CH THN V VI C TH C HI N NGHN NNH S 10/1998/N -CP C A CHÍNH PH VÀ C I TI N CÁC TH T C U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI Nh m th c hi n Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23 tháng 1 năm 1998 v m t s bi n pháp khuy n khích và b o m ho t ng u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam (sau ây g i t t là Ngh nh), c i ti n các th t c t o i u ki n thu n l i cho ho t ng c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, Th tư ng Chính ph ch th các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là các B và U ban nhân dân c p t nh) th c hi n m t s vi c sau ây: 1. Các B và U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m tri n khai th c hi n ngay các quy nh t i Ngh nh, hư ng d n th c hi n và x lý các v n thu c thNm quy n và trách nhi m c a mình theo úng n i dung c a Ngh nh. Nghiêm c m vi c ban hành các quy nh, th t c không thu c thNm quy n c a mình ho c hư ng d n th c hi n, di n gi i, v n d ng không úng tinh th n và n i dung c a Ngh nh. B K ho ch và u tư là u m i ph i h p v i các cơ quan liên quan trong vi c gi i thích, gi i quy t các vư ng m c c a các nhà u tư nư c ngoài. 2. Các B và U ban nhân dân c p t nh rà soát, s a i ho c hu b các quy nh ã ban hành trái v i Ngh nh; công b và niêm y t t i nơi ti p nh n h sơ m i th t c, quy trình gi i quy t các v n v u tư nư c ngoài; xác nh và thông báo công khai m t u m i ti p nh n, x lý và tr l i các nhà u tư và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; ch o và ki m tra các cơ quan ch c năng th c hi n nghiêm túc quy nh t i Ngh nh v vi c các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ch c n thông báo v i Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n tri n khai ho t ng kinh doanh c a mình theo m c tiêu, ngành ngh quy nh t i gi y phép u tư, không ph i xin Gi y phép kinh doanh và Gi y phép hành ngh . 3. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, T ng c c a chính và các cơ quan liên quan so n th o và công b các quy nh v n bù, gi i phóng m t b ng áp d ng cho các d án u tư tr c ti p nư c ngoài, trình s a i nh ng thu su t không h p lý trong thu nh p khNu, s a i thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao (ch y u là i v i ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam làm vi c t i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài).
  2. 4. T ng c c H i quan th c hi n ngay vi c s a i và công b công khai các quy ch , quy trình, th t c h i quan thu c thNm quy n c a mình theo hư ng ơn gi n, t o thu n l i cho ho t ng c a doanh nghi p; ch n ch nh t ch c, tăng cư ng ki m tra, giám sát ho t ng c a các H i quan t nh, thành ph và H i quan c a khNu nh m kh c ph c ngay các hi n tư ng phi n hà, tiêu c c; có cơ ch ti p thu và x lý ý ki n óng góp, khi u n i c a khách hàng. 5. Các Ban qu n lý Khu công nghi p c p t nh rà soát giá và phương th c thanh toán ti n cho thuê l i t t i các Khu công nghi p, hư ng d n các Công ty phát tri n cơ s h t ng khu công nghi p gi m giá cho thuê l i t ã ư c xây d ng k t c u h t ng và áp d ng phương th c thanh toán linh ho t tăng cư ng thu hút u tư vào các Khu công nghi p. 6. T ng c c a chính hư ng d n c th các S a chính th c hi n Thông tư s 697/TT- C ngày 12 tháng 5 năm 1997, ch ti n hành o c và l p b n a chính m t l n và ơn gi n hoá m i th t c khác v t ai. 7. B Thương m i hư ng d n U ban Nhân dân các t nh, thành ph , các Ban qu n lý khu công nghi p th c hi n thu n l i, nhanh chóng vi c xác nh n k ho ch xu t - nh p khNu các các doanh nghi p. 8. B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng s a i Thông tư s 1100/TT-MTg ngày 20 tháng 8 năm 1997 theo hư ng quy nh và công b các tiêu chuNn b o v môi trư ng các nhà u tư th c hi n và ch u x ph t n u vi ph m; trên cơ s ó gi m b t danh m c quy nh d án ph i l p báo cáo ánh giá tác ng v môi trư ng; có quy nh c th mi n l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng cho các doanh nghi p ăng ký áp d ng các tiêu chuNn b o v môi trư ng c a các nư c tiên ti n theo kho n 3 i u 39 Ngh nh 10/CP, i u ch nh Quy t nh s 2019/1997/Q -BKHCNMT ngày 1 tháng 12 năm 1997 theo hư ng thông thoáng hơn i v i doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ho c các doanh nghi p xu t khNu toàn b s n phNm. 9. B Lao ng - Thương binh và xã h i nghiên c u trình Chính ph s a i m t s i u c a Ngh nh s 58/CP ngày 3 tháng 10 năm 1996 và c a Thông tư s 09/L TBXH-TT ngày 18 tháng 3 năm 1997 nh m ơn gi n h sơ xin c p Gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, u quy n cho S Lao ng - Thương binh và Xã h i và Ban qu n lý Khu công nghi p c p t nh c p Gi y phép Lao ng i v i m i i tư ng và th i h n; soát xét l i các quy nh t i Thông tư s 11/L TBXH-TT ngày 3 tháng 5 năm 1995 theo hư ng chưa áp d ng thang lương, b ng lương, ph c p lương như quy nh i v i doanh nghi p trong nư c và nghiên c u ki n ngh c a các nhà u tư nư c ngoài v vi c tr lương, b o hi m và các kho n ph c p cho ngư i lao ng Vi t Nam t i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 10. B N i v ch trì ph i h p v i Ban T ch c Cán b Chính ph s a i Thông tư liên B s 32/TT-LB ngày 30 tháng 12 năm 1993 phân c p cho cơ quan công an c p t nh ư c gi i quy t kh c và ăng ký s d ng con d u i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 11. B N i v và B Ngo i giao th c hi n úng th i h n th th c nh p c nh cho các nhà u tư nư c ngoài quy nh t i i u 4 Ngh nh s 04/CP ngày 18 tháng 01 năm
  3. 1993 (m t năm và gia h n t ng năm m t); nghiên c u trình Chính ph ban hành m t Ngh nh th ng nh t v xu t, nh p c nh thay th cho các Ngh nh hi n hành c a Chính ph (04/CP ngày 18 tháng 01 năm 1993, 48/CP ngày 8 tháng 7 năm 1993, 24/CP ngày 24 tháng 3 năm 1995 và 76/CP ngày 6 tháng 11 năm 1995). S a i quy nh hi n hành v th i h n th th c nh p c nh i v i ngư i nư c ngoài ang th c hi n d án u tư t i Vi t Nam theo th i h n h p ng lao ng; c p th th c nh p c nh nhi u l n v i th i h n 3 năm cho ch u tư nư c ngoài không thư ng trú t i Vi t Nam. Soát xét và s a i các quy nh v c p visa và l phí visa, ki m tra b o m th c hi n thu n l i cho ngư i nư c ngoài và th ng nh t trong các cơ quan Vi t Nam trong và ngoài nư c. 12. B Giao thông v n t i nghiên c u s a i các quy nh v vi c ki m tra ch t lư ng các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b ư c s n xu t, l p ráp theo thi t k và mang nhãn hi u hàng hoá c a nư c ngoài theo hư ng ơn gi n hoá các lo i h sơ, k thu t có liên quan, ng th i ph i h p v i T ng c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng quy nh vi c ki m tra ch t lư ng các phương ti n nói trên ch ti n hành m t l n khi ăng ký nhãn hàng hoá, tránh trùng l p. 13. T ng Công ty i n l c Vi t Nam, T ng Công ty Bưu chính vi n thông ch ng th c hi n các ph n vi c thu c ph m vi ho t ng c a mình b o m cơ s h t ng bên ngoài cho các doanh nghi p và cùng v i các doanh nghi p khác có liên quan x lý ngay v i s tho thu n c a các nhà u tư nư c ngoài các trư ng h p h ã b v n xây d ng cơ s h t ng ( i n, nư c...) ngoài hàng rào. 14. B K ho ch và u tư th ng nh t v i B Công nghi p, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Xây d ng và các B qu n lý ngành kinh t - k thu t khác nh kỳ công b danh m c các s n phNm mà các nhà u tư ăng ký c p gi y phép u tư, ph i b o m xu t khNu ít nh t 80% s n lư ng. B Công nghi p ch trì nghiên c u trình Chính chính sách n i a hoá (tăng d n s chi ti t, linh ki n ư c s n xu t t i Vi t Nam) các s n phNm cơ khí, i n t . B Xây d ng ch trì cùng v i các B , ngành liên quan nghiên c u trình Chính ph v cơ ch cho phép các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài kinh doanh nhà , xây d ng k t c u h t ng và phát tri n kinh doanh các khu ô th m i. Các công vi c t m c 1 n m c 14 hoàn thành trư c ngày 30 tháng 4 năm 1998. 15. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì xây d ng và ban hành ho c trình Chính ph ban hành quy nh v m tài kho n t i ngân hàng nư c ngoài, v b o lãnh, c m c , th ch p i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 16. Ban V t giá Chính ph ch trì v i B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các cơ quan liên quan nghiên c u án v m c giá các d ch v thu c danh m c nhà nư c qu n lý giá và quy nh vi c doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ph i thanh toán các phí d ch v b ng ti n Vi t Nam theo hư ng ti n d n t i ch áp d ng cơ ch m t bi u giá chung. 17. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nghiên c u trình Chính ph ch trương x lý i
  4. v i các trư ng h p nư c ngoài u tư không có gi y phép; xem xét nh ng trư ng h p u tư trong lĩnh v c s n xu t, n u có i u ki n thì c p Gi y phép u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 18. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì v i s tham gia c a Ban T ch c - Cán b Chính ph và các cơ quan liên quan xây d ng tiêu chuNn v trình chuyên môn, hi u bi t lu t pháp và kh năng ngo i ng c a cán b Vi t Nam tham gia qu n lý các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, phù h p v i các quy mô và lo i hình ho t ng khác nhau; cơ ch i u ng, b nhi m, thuê tuy n, khen thư ng và x lý k lu t i v i cán b Vi t Nam làm vi c t i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 19. B Giáo d c và ào t o cùng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p v i B K ho ch và và u tư hoàn thành vi c xây d ng quy ho ch và chương trình ào t o cán b Vi t Nam tham gia qu n lý các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, cán b làm công tác u tư nư c ngoài t i các cơ quan qu n lý Nhà nư c, cũng như l c lư ng công nhân k thu t áp ng yêu c u trư c m t và lâu dài. 20. B K ho ch và u tư ch trì cùng B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c nghiên c u trình Chính ph v vi c u tư nư c ngoài theo hình th c công ty c ph n; phát hành trái phi u c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; thành l p các qu u tư; t ch c thí i m c ph n hoá m t s doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 21. B K ho ch và u tư ch trì cùng các B , Ngành liên quan nghiên c u trình án t ng bư c t o m t b ng pháp lý và áp d ng th ng nh t chính sách thu , các lo i giá d ch v (thuê t, i n, nư c, bưu chính, vi n thông, hàng không...) i v i các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài. Các B , ngành khNn trương th c hi n các vi c nêu trên, báo cáo k t qu v i Th tư ng Chính ph vào cu i quý 3 năm 1998. 22. B K ho ch và u tư ph i h p v i Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m theo dõi và t ng h p vi c th c hi n Ch th này k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph . Các văn b n quy nh, hư ng d n th c hi n... do các B , ngành và a phương ban hành tri n khai Ch th này c n g i B K ho ch và u tư và Văn phòng Chính ph . B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n nghiêm ch nh và y Ch th này. Trư ng h p có nh ng v n liên quan n văn b n pháp quy vư t quá thNm quy n c a mình, báo cáo Th tư ng Chính ph và cơ quan có thNm quy n b sung, s a i k p th i. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản