Chỉ thị số 11/1999/CT-UB-TM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 11/1999/CT-UB-TM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 11/1999/CT-UB-TM về việc dán tem hàng nhập khẩu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 11/1999/CT-UB-TM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc --------- S : 11/1999/CT-UB-TM Tp. H Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 1999 CH TH V VI C DÁN TEM HÀNG NH P KH U. - Căn c Thông tư Liên t ch s 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ ngày 05/5/1999 c a Liên b : B Tài chính-B Thương m i-B Công an- T ng c c H i quan v dán tem hàng nh p kh u. y ban nhân dân thành ph ch đ o tri n khai th c hi n vi c dán tem hàng nh p kh u trên đ a bàn thành ph H Chí Minh như sau : 1- Đ i tư ng ph i dán tem hàng nh p kh u : Nh ng m t hàng sau đây s n xu t ngoài Vi t Nam do các t ch c và cá nhân kinh doanh nh p kh u ho c lưu thông trên th trư ng (g m hàng hóa đang trong kho, đang bày bán, đang v n chuy n trên đư ng) đ u ph i dán tem hàng nh p kh u theo đúng quy đ nh : - B p gas các lo i, - N i cơm đi n các lo i, - Khung xe đ p, - Phích và ru t phích nóng l nh các lo i, - Đ ng cơ n cùng v i máy công tác thành các máy hoàn ch nh, đ ng b . 2- Đ i v i hàng hóa nêu trên đang làm th t c nh p kh u : C c H i quan thành ph ch u trách nhi m t ch c dán tem theo quy đ nh t i Thông tư Liên t ch s 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ ngày 05/5/1999 c a Liên b : B Tài chính- B Thương m i-B Công an- T ng c c H i quan. 3- Các t ch c và cá nhân kinh doanh các m t hàng quy đ nh ph i dán tem nói trên trong th trư ng n i đ a đ u ph i ki m kê, l p t khai (theo m u quy đ nh) g i đ n cơ quan thu tr c ti p qu n lý (C c thu ho c Chi c c thu qu n-huy n) đ đư c ki m tra và dán tem hàng nh p kh u theo quy đ nh. Th i gian n p t khai là 05 ngày b t đ u t 8gi ngày 17/5/1999 và k t thúc ch m nh t là 16 gi ngày 21/5/1999. C c thu và Chi c c Qu n lý th trư ng thành ph ph i h p ch t ch , t ch c t t vi c hư ng d n các t ch c và cá nhân kinh doanh các m t hàng ph i dán tem t ki m kê,
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. kê khai và b trí l c lư ng ki m tra vi c kê khai, ki m tra hóa đơn ch ng t và ti n hành dán tem đ m b o đúng th i gian quy đ nh. - Cơ quan thu ch u trách nhi m c p phát t khai, thu h i t khai và dán tem. - Cơ quan Qu n lý th trư ng ch u trách nhi m ki m tra hóa đơn, ch ng minh ngu n g c hàng hóa kê khai, xác nh n hàng hóa th c t đ cơ quan thu dán tem. 4- Th i h n dán tem b t đ u t ngày 17/5/1999 và k t thúc 16 gi ngày 31/5/1999. - K t ngày 01/6/1999, các m t hàng nh p kh u nói trên lưu thông trên th trư ng không có dán tem theo quy đ nh đ u coi là hàng nh p l u s b x lý ph t hành chính và t ch thu hàng hóa, n u vi ph m nghiêm tr ng s b truy c u trách nhi m hình s . 5- Các t ch c và cá nhân kinh doanh các m t hàng quy đ nh dán tem ph i kê khai đ y đ , trung th c, đúng th i h n, có trách nhi m xu t trình các hóa đơn ch ng t theo yêu c u c a Cơ quan thu và Cơ quan Qu n lý th trư ng. Hàng hóa còn t n l i đã kê khai, n u không có hóa đơn ch ng t h p l ch ng minh ngu n g c h p pháp thì b x lý thu thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p khâu lưu thông và ph t m t l n thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p khâu lưu thông. Vi c dán tem đ i v i s hàng hóa này ch đư c th c hi n khi đ i tư ng kinh doanh đã ch p hành quy t đ nh x lý. Trư ng h p không ch p hành quy t đ nh x lý s b x ph t vi ph m hành chánh và t ch thu hàng hóa. 6- Nghiêm c m và x lý nghiêm các trư ng h p l i d ng ch trương c a dán tem đ kích đ ng gây bi n đ ng giá c th trư ng cũng như các hành vi vi ph m khác c n tr vi c th c hi n. 7- Do th i gian tri n khai g p, kh i lư ng công vi c l n, yêu c u các ngành liên quan, các t ch c và cá nhân kinh doanh nghiêm túc kh n trương th c hi n vi c kê khai và dán tem hàng nh p kh u. y ban nhân dân các qu n-huy n ch đ o các c p, các ngành đ a phương h tr Cơ quan thu , Cơ quan Qu n lý th trư ng trong quá trình th c hi n vi c ki m tra dán tem hàng nh p kh u, ki m tra vi c lưu thông trên th trư ng thu c đ a bàn qu n-huy n nh ng m t hàng ph i dán tem hàng nh p kh u. Giao trách nhi m cho C c thu thành ph theo dõi t ng h p tình hình và k p th i báo cáo đ xu t gi i quy t các vư ng m c phát sinh đ vi c dán tem th c hi n đúng k ho ch./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH T CH Nơi nh n : PHÓ CH T CH - Thư ng tr c Thành y - TT/HĐND thành ph - TT/UBND thành ph - C c thu , C c H i quan TP - S Thương m i, CA/TP PC15, S TC-VG/TP - S Công nghi p TP
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Chi c c QLTT thành ph - UBND các Qu n-Huy n - VPUB: CPVP, các T TH, TM Nguy n Văn Chí - Lưu
Đồng bộ tài khoản