Chỉ thị số 11/2001/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 11/2001/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 11/2001/CT-TTg về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 11/2001/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2001/CT-TTg Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 2001 CH TH V VI C Đ Y M NH CÔNG TÁC QUY T TÓAN V N Đ U TƯ XÂY D NG CƠ B N Trong nh ng năm g n đây, công tác quy t toán v n đ u tư c a các d án hoàn thành có ti n b . Tuy nhiên, còn nhi u d án hoàn thành, đã đưa vào s d ng nhưng chưa đư c quy t toán, đã nh hư ng không t t đ n vi c theo dõi, qu n lý s d ng v n đ u tư Nhà nư c; vi c ch p hành quy đ nh v quy t toán v n đ u tư theo Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng chưa nghiêm. Tính đ n tháng 12 năm 2000 c nư c còn trên 16.000 d án v i t ng s v n trên 17.000 t đ ng chưa đư c quy t toán. Nh m đ y m nh và tăng cư ng công tác quy t toán v n đ u tư, Th tư ng Chính ph ch th : 1. Các B , ngành, đ a phương và c p trên ch đ u tư c n t p trung gi i quy t ngay m t s v n đ sau: Ki n toàn và ch n ch nh l i ho t đ ng c a b máy th m tra quy t toán v n đ u tư, ưu tiên b trí s p x p nh ng cán b có đ ph m ch t đ o đ c, năng l c v chuyên môn đ th c hi n nhi m v th m tra, quy t toán, b o đ m cho vi c quy t toán có ch t lư ng, đ t hi u qu và đúng ti n đ . T ch c và ch đ o đi u hành công tác quy t toán v n đ u tư ch t ch , đúng quy trình phù h p v i đ c đi m c a t ng d án, b o đ m m i công trình, d án hoàn thành đưa vào khai thác s d ng đ u ph i đư c quy t toán theo đúng quy đ nh. Th c hi n giám sát ki m tra thư ng xuyên, ch t ch các ch đ u tư, t ch c tư v n đ u tư và xây d ng, các nhà th u trong vi c ch p hành quy đ nh v quy t toán v n đ u tư theo đúng ph m vi qu n lý c a mình; đ ng th i có bi n pháp ngăn ng a, phát hi n, x lý nghiêm nh ng t p th , cá nhân làm trái quy đ nh. Thư ng xuyên đánh giá công tác quy t toán v n đ u tư theo trách nhi m qu n lý và báo cáo tình hình th c hi n quy t toán v n đ u tư cho B Tài chính theo quy đ nh. 2. Các ch đ u tư ch u trách nhi m t ch c th c hi n qu n lý d án; đôn đ c Ban Qu n lý d án, th c hi n quy t toán và báo cáo quy t toán v n đ u tư theo đúng quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c, đ ng th i ph i ph i h p v i cơ quan có trách nhi m th m tra, quy t toán v n đ u tư khi d án hoàn thành theo đúng ti n đ đã quy đ nh. Trư ng h p nhi m v quy t toán v n đ u tư c a d án chưa hoàn thành, Ban Qu n lý d án đã gi i tán ho c cán b qu n lý d án đư c thuyên chuy n làm vi c khác thì ch đ u tư ph i ch u trách nhi m quy t toán v n đ u tư đ i v i Nhà nư c. 3. Nh m tháo g nh ng t n t i, vư ng m c c th v công tác quy t toán v n đ u tư hi n nay các B , ngành, đ a phương ph i kh n trương báo cáo B Tài chính trư c ngày 31 tháng 8 năm 2001 v tình hình k t qu và nh ng v n đ t n đ ng, vư ng m c đ i v i vi c quy t toán v n đ u tư đ B Tài chính t ng h p, đ xu t phương án x lý trình Th tư ng Chính ph xem xét, gi i quy t trư c ngày 30 tháng 9 năm 2001. 4. B Tài chính ch trì cùng B K ho ch và Đ u tư, B Xây d ng ti n hành soát xét l i h th ng các quy đ nh hi n có v qu n lý tài chính trong đ u tư t khâu t m ng, thanh toán đ n quy t toán v n đ u tư đ lo i b ngay nh ng n i dung, quy đ nh không còn phù h p ho c đang c n tr đ n công tác quy t toán hi n nay; b sung nh ng quy đ nh c n thi t phù h p v i đ c đi m đi u ki n phát tri n và đòi h i c a t ng lĩnh v c, t ng ngành, t ng c p, nh m đ y nhanh ti n đ gi i ngân v n đ u tư và quy t toán v n đ u tư. Th c hi n vi c ki m tra m t s B , ngành, đ a phương hi n đang có nhi u d án chưa đư c quy t toán v n đ u tư tìm ra nguyên nhân đ có bi n pháp tháo g khó khăn vư ng m c cho các đơn v .
  2. Giao B trư ng B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c ch p hành các quy đ nh v vi c th c hi n quy t toán v n đ u tư c a các B , ngành và đ a phương. Hàng năm có t ng k t, đánh giá, báo cáo Th tư ng Chính ph đ có bi n pháp ch n ch nh đ i v i các đơn v vi ph m các quy đ nh v quy t toán v n đ u tư. Yêu c u B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , cơ quan Trung ương c a các đoàn th , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i kh n trương t ch c tri n khai và ch đ o các đơn v thu c ph m vi qu n lý th c hi n t t Ch th này. Nguy n T n Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản