Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ thị Số: 1113/CT-BKHCN

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

127
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị Số: 1113/CT-BKHCN Về việc đẩy mạnh các hoạt động triển khai thực hiện luật phòng, chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ thị do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị Số: 1113/CT-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 1113/CT-BKHCN Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2007 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ Ngày 29/11/2005, Quốc hội Khoá XI đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06/02/2006, ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Thực hiện các văn bản pháp luật của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ nêu trên, ngày 01/3/2006, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 411/QĐ-BKHCN ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu, quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sau hơn một năm thực hiện Luật, Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhìn chung Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đã quan tâm triển khai và tổ chức thực hiện, bước đầu đạt kết quả tốt, góp phần cải tiến, đổi mới quy chế quản lý, phương thức làm việc, đổi mới hoạt động của Bộ, ngăn ngừa các hành vi tham nhũng, lãng phí có thể xảy ra trong hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực là chủ yếu, vẫn còn một số đơn vị chưa thật sự chú trọng triển khai thực hiện công tác này. Để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1186/CĐ-TTg ngày 01/8/2006 về một số công việc nhằm thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ thị: 1. Thủ trưởng các đơn vị cần tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch, nhất là các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều đơn vị. Nêu cao tinh thần tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức trong mọi hoạt động. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản và thu nhập theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ “Về minh bạch tài sản, thu nhập”. Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ ở đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 2. Vụ Pháp chế tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về trách nhiệm của người đứng đầu, về bồi thường thiệt hại, về kê khai tài sản v.v...
  2. 3. Các Báo, Tạp chí, Trung tâm Tin học thuộc Bộ có kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, phổ biến tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị trong Bộ. 4. Vụ Kế hoạch Tài chính có nhiệm vụ giúp Lãnh đạo Bộ trong việc kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các chế độ thu, chi và quản lý ngân sách, quản lý tài sản nhà nước của các đơn vị trực thuộc Bộ theo các quy định của pháp luật hiện hành làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; cùng Thủ trưởng các đơn vị trong Bộ rà soát các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tập trung bố trí ngân sách cho những nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm cần được ưu tiên đã được cấp có thẩm quyền tuyển chọn và phê duyệt (trừ những nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải giao trực tiếp); không bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chưa đủ thủ tục. Thực hiện việc đình chỉ và chuyển kinh phí của các đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai không đúng tiến độ, không có hiệu quả cho các đề tài, dự án khoa học và công nghệ khác có hiệu quả, cần đẩy nhanh tiến độ. Thu hồi nộp ngân sách nhà nước kinh phí sử dụng không đúng mục đích, sai chế độ quy định. Thực hiện cơ chế tuyển chọn cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ v.v... 5. Văn phòng Bộ tổ chức thực hiện quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, sử dụng lao động và thời gian lao động một cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất. 6. Vụ Tổ chức Cán bộ với vai trò là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện cải cách hành chính của Bộ, có trách nhiệm rà soát và phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong Bộ, tránh tình trạng chồng chéo hoặc bỏ trống, cũng như phân công rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì trong những nhiệm vụ liên quan đến chức năng của nhiều đơn vị, tạo điều kiện để các đơn vị thực hiện tốt nội dung Chương trình hành động. 7. Thanh tra Bộ có trách nhiệm phối hợp Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ triển khai thường xuyên hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý nhà nước của Bộ. Trước mắt, trong năm 2007, tổ chức thanh tra một số đơn vị thuộc Bộ. Các năm tiếp theo, căn cứ hoạt động của các đơn vị, tiếp tục triển khai các hoạt động thanh tra theo yêu cầu của Bộ trưởng, theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn của Bộ Tài chính về thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 8. Đề nghị Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và kết hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung của Luật và Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 9. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả tình hình thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của đơn vị (qua Thanh tra Bộ), tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (qua Vụ Kế hoạch Tài chính) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính theo quy định. Đây là những nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên nhằm đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.
  3. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo); - Các đơn vị trực thuộc Bộ (để th/h); - Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng (để b/c); - Thanh tra CP, Bộ TC (để b/c); - Lưu: VT, TTra, Vụ KH-TC. Hoàng Văn Phong
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2