Chỉ thị số 116/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 116/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 116/CT-UB về việc tổ chức lựa chọn, xác định điển hình và tiến hành thí điểm bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 116/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 116/CT-UB Tp. H Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 1979 CH THN V VI C T CH C L A CH N, XÁC NNH I N HÌNH VÀ TI N HÀNH THÍ I M B I DƯ NG, NHÂN I N HÌNH TIÊN TI N M y năm nay, ư c s quan tâm ch o c a ng, chính quy n và oàn th các c p, phong trào ng kh i, thi ua xã h i ch nghĩa c a thành ph có nhi u chuy n bi n t t, khí th thi ua c a qu n chúng ti p t c phát tri n c chi u sâu và c b r ng, xu t hi n ngày càng nhi u nh ng nhân t m i, i n hình m i, toàn di n ho c trên t ng m t, nh t là cơ s , phư ng, xã, xí nghi p, trư ng h c, b nh vi n, t p oàn s n xu t và h p tác xã. Ch th s 41/CT-TV c a Thành y ã xác nh : ”... ó là s kh ng nh xu th i lên và tri n v ng phát tri n c a phong trào qu n chúng” và ch rõ : “T th c ti n này, chúng ta có th rút ra nh ng bài h c, kinh nghi m quý báu v kh năng, phương hư ng, bi n pháp kh c ph c khó khăn, Ny m nh phong trào cách m ng thành ph . T nh ng ơn v có nh ng i u ki n tiên ti n này, chúng ta có th nhân ra r ng rãi, u kh p các a phương, các ngành, thúc Ny thành m t phong trào qu n chúng phát tri n ngày càng sâu r ng, liên t c...”. tri n khai th c hi n ch th s 41/CT-TV ngày 29-8-1979 c a Thư ng v Thành y “V vi c ch o, xây d ng và b i dư ng thí i m v i n hình tiên ti n”, y ban nhân dân thành ph ra m t s yêu c u và n i dung ti n hành sau ây : I. CÁC NGÀNH, CÁC C P C N QUÁN TRI T Ý NGHĨA VÀ TÁC D NG C A VI C XÂY D NG I N HÌNH TIÊN TI N. Nêu gương i n hình tiên ti n là phương pháp thi ua quan tr ng nh t trong các bi n pháp và hình th c t ch c v n ng thi ua, v n này ã ư c Th tư ng Chính ph kh ng nh là bi n pháp ch y u nh t, quan tr ng b c nh t (Ch th 01/TTg ngày 2-1- 1978 và Ch th 12/TTg ngày 8-1-1979). Vì m i i n hình là m t nhân t m i, bi u hi n tính tích c c và sáng t o c a qu n chúng trong vi c gi i quy t m t ho c nhi u v n nóng h i c a nhi m v cách m ng nh t là trong lúc khó khăn. T lâu, mu n cho vi c trao i kinh nghi m và h c t p l n nhau tr thành phong trào qu n chúng có n i dung phong phú, có hình th c sinh ng và có hi u qu thi t th c thì ph i coi tr ng nêu gương i n hình. Tác d ng c a nêu gương i n hình là nh m ng viên phong trào qu n chúng làm như i n hình. Trong phong trào qu n chúng bao gi cũng có ba lo i : tiên ti n - trung bình - y u kém. Ngh thu t lãnh o phong trào thi ua là ph i làm sao m r ng di n tiên ti n, thu h p di n trung bình và h n ch t i m c th p nh t di n y u kém. Mu n v y, cách t t nh t là ph i nêu lên nh ng i n hình tiên ti n, thư ng xuyên ti n hành vi c so sánh công khai gi a các cá nhân (anh hùng, chi n sĩ thi ua), gi a nh ng t p th v i nhau (t , i, ơn v ) : t ch c h c t p, u i k p và vư t i n hình tiên ti n, ng th i ng viên ngư i và ơn v tiên ti n giúp ngư i
  2. và ơn v ch m ti n v i tinh th n h p tác xã h i ch nghĩa, giúp , dìu d t nhau cùng ti n b . M t khác, c n chú ý b i dư ng các i n hình, giúp cho i n hình luôn lưôn ti n b , phát huy t t tác d ng i v i phong trào thi ua chung, tránh tình tr ng nêu i n hình lên r i buông trôi, không có s ch o thư ng xuyên. II. PHƯƠNG HƯ NG NÊU GƯƠNG I N HÌNH TIÊN TI N C N PH I QUA BA BƯ C CƠ B N : Xác nh i n hình tiên ti n ; t ng k t nh ng bài h c kinh nghi m c a i n hình ; t ch c phong trào thi ua h c t p, u i k p và vư t i n hình tiên ti n. 1. Xác nh i n hình tiên ti n : “ c trưng cơ b n nh t c a i n hình tiên ti n năm qua là phát huy tinh th n làm ch t p th xã h i ch nghĩa, t ch c phong trào cách m ng c a qu n chúng, khai thác t t ngu n v n quý nh t là lao ng d i dào, tài nguyên thiên nhiên phong phú, k t h p t t v i s d ng t t cơ s v t ch t - k thu t và công c lao ng, không trông ch l i vào bên ngoài và bên trên, n nh d n ti n công kh c ph c các khó khăn và làm ư c nhi u vi c l n” (Ch th 01-TTg c a Th tư ng Chính ph ). Như v y, i n hình tiên ti n là ơn v có nhi u thành tích và nh ng thành tích ó có tính ch t v ng ch c dù là khi lên khi xu ng, nhưng nhìn chung là i lên. K t qu thành tích t ư c là do : - Bi t v n d ng ư ng l i chung c a ng vào hoàn c nh c th c a mình m t cách sáng t o (xây d ng ư c phương hư ng s n xu t úng, t ch c s n xu t t ch c lao ng, c i ti n qu n lý, ...). - Th c hi n t t 3 cu c cách m ng. - Phát huy và tôn tr ng quy n làm ch t p th c a qu n chúng. - T ch c t t phong trào thi ua, v.v.. Nói chung, i n hình tiên ti n ph i có 3 i u ki n : a/ Có tính v ng ch c : Thành tích ã qua th thách, dù khi lên khi xu ng nhưng nói chung là i lên, v ng vàng, là cơ s , là v n quý phát huy r ng l n hơn. Thành tích do t l c t cư ng mà làm nên, theo ó cũng là k t qu c a lao ng sáng t o, dám nghĩ dám làm c a qu n chúng trong quá trình thi p thu, v n d ng úng n ư ng l i, ch trương c a ng và Nhà nư c. Lãnh o ó oàn k t, nh t trí, có khí th vươn lên, qu n chúng tin tư ng vào lãnh o. b/ Có tính thuy t ph c :
  3. Trên cơ s thành tích có tính v ng ch c, có phân tích so sánh, rút ra nh ng bài h c kinh nghi m ph n nh ư c th c ti n làm sáng t ch tương, chính sách, phương pháp ch o và tri n v ng c a phong trào. c/ Có tính ph bi n : Nh ng bài h c v gương i n hình có th v n d ng th c hi n r ng rãi trong ngành m t cách toàn di n ho c t ng m t. i n hình có nhi u lo i : - i n hình t p th , i n hình cá nhân. - i n hình tương i toàn di n. - i n hình t ng m t. - i n hình c a thành ph , c a ngành, c a qu n, huy n, c a phư ng, xã ... 2. T ng k t nh ng bài h c kinh nghi m c a i n hình : Có 2 lo i bài h c kinh nghi m : bài h c kinh nghi m có tính ch t chung, nang tính ph bi n và bài h c kinh nghi m c th c a t ng lo i v n . Nh ng bài h c ta c n rút ra ph bi n chung là nh ng bài h c mang tính ch t chung, ph bi n trao i v i các nơi khác h c t p. C n t ng k t rút kinh nghi m, c nh ng bài h c thành công và bài h c không thành công. Ngành thành ph ch o t ng k t các ơn v cơ s tiên ti n c a ngành. Qu n, huy n ch trì vi c t ng k t kinh nghi m các phư ng, xã, các h p tác xã, t p oàn s n xu t nông nghi p có s ph i h p v i các ban, ngành và oàn th c p thành ph . 3. T ch c phong trào thi ua h c t p, u i k p và vư t i n hình : Sau khi t ng k t, t ch c ph bi n kinh nghi m c a các i n hình tiên ti n xong, các ngành và a phương c n t ch c phong trào thi ua h c t p, u i k p và vư t i n hình tiên ti n ngay trong ph m vi ngành và a phương mình. Ti n hành vi c này, c n v n d ng hình th c v n ng ăng ký thi ua v i các i n hình tiên ti n th t sôi n i, r mr kích thích khí th c a qu n chúng ra s c kh c ph c khó khăn, ph n u vươn lên, nhân nhanh i n hình tiên ti n ; và trên cơ s ó mà t ng bư c thu h p di n trung bình, y u kém, trì tr kéo dài. V n xác nh i n hình, t ng k t i n hình và nhân nhanh i n hình là m t khâu r t quan tr ng c a lãnh o, nh ng bài h c t t hay x u u có ích cho công tác ch o phong trào, cho nên t ng k t không th giao cho b ph n thi ua hay t ch c nghi p v t ng k t, mà ph i do c p y, Th trư ng ch trì, có m t b ph n giúp vi c.
  4. T ng k t ngành nào thì s d ng cán b ngành ó k t h p v i tuyên hu n thi ua, t ng h p, t ch c, v.v.. Ban Thi ua khen thư ng là m t trong các cơ quan có trách nhi m cùng v i các ban khác giúp c p y ng và chánh quy n v v n này, có trách nhi m theo dõi, hư ng d n, xu t ý ki n nuôi dư ng, phát huy phong trào h c t p, thi ua u i k p và vư t i n hình tiên ti n. III. T CH C TH C HI N C p y và Th trư ng chánh quy n c n t ch c nghiên c u quán tri t Ch th s 41/CT-TV c a Thành y và có k ho ch ph bi n n cán b , công nhân, xã viên thông su t ý nghĩa, tác d ng c a vi c xây d ng, b i dư ng và h c t p i n hình. Vi c xây d ng và b i dư ng i n hình tiên ti n là m t trong nh ng công tác ch o nh m thúc Ny phong trào thi ua hoàn thành k ho ch s n xu t, công tác và s n sàng chi n u, nên c n ti n hành khNn trương, chu áo và có hi u qu thi t th c ; T ây n cu i năm, các ngành và a phương ph n u tuy n ch n xác nh và xây d ng ư c nh ng i n hình (toàn di n ho c t ng m t) cho ngành và a phương mình theo trình t th i gian dư i ây : 1. S , ban, ngành và qu n, huy n : + Trong tháng 10/1979 : S Công nghi p thành ph c n làm xong vi c l a ch n, xác nh i n hình và t ch c h i ngh sơ k t i n hình tiên ti n trong ngành công nghi p qu c doanh và công tư h p doanh. - Các qu n t ch c tuy n ch n i n hình c a phư ng trong n i thành. + Tháng 11/1979 : Liên hi p xã cùng v i y ban nhân dân qu n, huy n t ch c sơ k t tuy n ch n và xác nh i n hình trong ngành ti u công nghi p, th công. - Các ngành giao thông v n t i, xây d ng, lưu thông phân ph i, văn xã và các cơ quan hành chánh s nghi p tri n khai và làm xong vi c xác nh, b i dư ng và xây d ng i n hình. - Tháng 12-1979 : Các huy n ngo i thành sơ k t tuy n ch n i n hình xã. - S Nông nghi p cùng v i Nông h i và các qu n, huy n t ch c tuy n ch n xác nh i n hình nông nghi p (h p tác xã, t p oàn s n xu t, ...). Riêng i v i các cơ s trung ương óng t i thành ph c n tranh th thêm s ch o c a B ch qu n cùng ti n hành vi c tuy n ch n i n hình cùng v i th i gian c a các ngành thành ph có th t ng k t phong trào chung c a thành ph vào u năm 1980. Quá trình tri n khai cơ s , các ngành và qu n, huy n c n ph i h p ch t ch v i các oàn th (Công oàn, Nông h i, Thanh niên, Ph n , ...) và các Ban chuyên môn thành ph ti n hành cho t t. 2. thành ph :
  5. - Trong tháng 1-1980 : y ban nhân dân thành ph s cùng v i các ngành và a phương nghiên c u xét ch n và xác nh i n hình c a thành ph (s ch n l c trong s các i n hình c a các ngành và qu n, huy n) chuNn b t ch c h i ngh t ng k t xây d ng i n hình toàn thành ph . Trong th i gian t nay n cu i năm, thành ph tri n khai nhi u công tác quan tr ng, nh t là vi c ph n u hoàn thành nhi m v k ho ch Nhà nư c năm 1979, vi c xây d ng, b i dư ng, h c t p và nhân i n hình tiên ti n là m t trong nh ng khâu quan tr ng c a công tác t ch c và ch o th c hi n, làm t t vi c này s t o thêm s c m nh c a qu n chúng sôi n i thi ua hoàn thành t t m i nhi m v k ho ch c a thành ph . Th trư ng các s , ban, ngành, y ban nhân dân các qu n, huy n c n nghiên c u có k ho ch ch o c th th c hi n ch th này và báo cáo v y ban nhân dân thành ph . TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quang Chánh
Đồng bộ tài khoản