Chỉ thị số 12/2001/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 12/2001/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 12/2001/CT-UB về đảm bảo nội dung và thời gian lập phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 12/2001/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 12/2003/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2003 CH TH V NGHIÊM C M KHAI THÁC, LƯU THÔNG, CH BI N, TIÊU TH CÁ NÓCTRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Th c hi n công văn s 681/CP-VX ngày 23 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph v ngăn ch n ng c cá nóc, Quy t nh s 354/2002/Q -BYT ngày 06 tháng 02 năm 2002 c a B Y t Hư ng d n chNn oán, x trí và phòng ng c cá nóc và Thông tư liên t ch B Y t - B Th y s n s 15/2001/TTLT/YT/TS ngày 18 tháng 7 năm 2001 v ph i h p phòng ch ng ng c cá nóc ; tránh tình tr ng ng c và ch t ngư i do ăn ph i cá nóc ho c các lo i th c phNm ư c ch bi n t cá nóc ; y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch th các S - ngành và các qu n-huy n tri n khai c p bách nh ng n i dung công vi c ch y u như sau : I.- V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC TUYÊN TRUY N VÀ NGHIÊM C M ÁNH B T, V N CHUY N, CH BI N, TIÊU TH CÁ NÓC. 1- Nghiêm c m vi c ánh b t, v n chuy n, ch bi n tiêu th cá nóc dư i m i hình th c. M i hành vi vi ph m ph i x lý kiên quy t, tri t ; trư ng h p nghiêm tr ng b truy t trư c pháp lu t Nhà nư c. 2- Tăng cư ng công tác tuyên truy n, ph bi n n ngư i dân ( c bi t là ngư dân) v s nguy hi m c a vi c s d ng cá nóc ; cách nh n d ng các lo i cá nóc cũng như nh n bi t các trư ng h p ng c do ăn cá nóc ho c các th c phNm ư c ch bi n t cá nóc. 3- T ch c hu n luy n cho các cơ s Y t khám ch a b nh và các phương pháp chNn oán, x trí ng c cá nóc. Kiên quy t không x y ra các trư ng h p t vong do ăn ph i cá nóc. II.- V PHÂN CÔNG NHI M V CÁC S -NGÀNH, QU N-HUY N : 1- Giám c S Y t ch trì ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Văn hóa và Thông tin, các Báo, ài và các Ban ngành có liên quan t ch c : 1.1- Tuyên truy n, ph bi n cho m i ngư i dân, nh t là ngư dân huy n C n Gi , Nhà Bè v s nguy hi m c a vi c s d ng cá nóc làm th c phNm cho ngư i. 1.2- Thanh tra chuyên ngành y t ph i h p v i các ngành ch c năng thư ng xuyên ti n hành ki m tra, thanh tra (an toàn v sinh th c phNm t cá và các s n phNm t cá, ng th i kiên quy t x lý các hành vi vi ph m c a các t ch c và cá nhân. 1.3- Hư ng d n, hu n luy n các cơ s y t khám ch a b nh trong thành ph v phương pháp chNn oán, x trí các trư ng h p ng c do ăn ph i cá nóc, kiên quy t không x y ra trư ng h p t vong.
  2. 2- Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o Chi c c B o v ngu n l i th y s n thành ph ph i h p ch t ch v i Thanh tra y t và các ngành ch c năng có liên quan các bi n pháp ki m tra, ki m soát ch t ch qu n lý t n g c vi c ánh b t, v n chuy n, tiêu th cá nóc t i các c ng cá, ch cá trên a bàn thành ph . Khi phát hi n ph i t ch thu và tiêu h y k p th i theo quy nh. 3- Chi c c Qu n lý th trư ng thành ph tăng cư ng công tác ki m tra t i các ch cá u m i và x lý k p th i các hành vi vi ph m c a các t ch c, cá nhân mua bán cá nóc. 4- y ban nhân dân các qu n-huy n huy ng l c lư ng, thư ng xuyên ki m tra, ki m soát và qu n lý ch t ch vi c c m ánh b t, v n chuy n và tiêu th cá nóc và các s n phNm t cá nóc trên a bàn qu n-huy n; ch o y ban nhân dân xã- phư ng, th tr n ph bi n tuyên truy n cho n t n ngư i dân vi c c m tiêu th cá nóc c a Chính ph và thành ph . 5- H i Nông dân thành ph , H i Liên hi p Ph n thành ph , H i C u chi n binh và các t ch c oàn th ch o các c p h i c a mình ph i h p ch t ch v i các cơ quan ch c năng tuyên truy n, v n ng nhân dân nghiêm túc th c hi n ch trương c a Chính ph và thành ph . III.- V T CH C TH C HI N : 1- Yêu c u Th trư ng các S -ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n tri n khai ngay ch th này và ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v ngăn ch n ng c do cá nóc. 2- Giao S Y t ch trì, ph i h p các ngành, a phương nghiên c u, tham mưu theo dõi t ng h p tình hình, nh kỳ báo cáo v Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph k p th i ch o gi i quy t./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : KT. CH TNCH - Văn phòng Chính ph - B Y t , B Th y s n PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - TTUB : CT, PCT/TT, CNN, VX - S NN và PTNT, S Y t , - S TM, S KH- T, S VH-TT - TCty NN Sàigòn, TCty TM Sàigòn - CA/TP, Thành oàn TNCS.HCM Mai Qu c Bình - H i Liên hi p Ph n TP. - H i Nông dân thành ph - UBND các qu n-huy n - Báo SGGP, Tu i Tr , Ngư i L - ài Truy n hình TP, ài Phát thanh TP - VPH -UB : CPVP, Các T NCTH - Lưu (CNN-M)
Đồng bộ tài khoản