Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND về việc áp dụng thời gian gián đoạn sau vụ nuôi tôm biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B N TRE c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 12/2008/CT-UBND B n Tre, ngày 22 tháng 8 năm 2008 CH THN V VI C ÁP D NG TH I GIAN GIÁN O N SAU V NUÔI TÔM BI N TRÊN NA BÀN T NH B N TRE Trong nh ng năm qua, trên a bàn toàn t nh ã áp d ng th i gian gián o n sau v nuôi tôm sú chính v , ã mang l i k t qu kh quan, giúp cho môi trư ng ư c ph c h i sau m i v nuôi, ngăn ch n có hi u qu s t n t i và lây lan m m b nh m tr ng và các b nh nguy hi m khác gây b nh cho tôm nuôi. b o v t t môi trư ng cho nh ng vùng nuôi thu s n t p trung, nâng cao hi u qu v nuôi tôm bi n (tôm sú và tôm chân tr ng) năm 2009 và nh ng năm ti p theo, U ban nhân dân t nh B n Tre ch th : 1. K t ngày 15 tháng 9 năm 2008 t t c t ch c, cá nhân ph i t m ngưng vi c s n xu t gi ng tôm bi n, t m ngưng vi c di nh p gi ng tôm bi n t ngoài vào t nh v i b t c m c ích gì, t m ngưng th gi ng tôm bi n nuôi v i m i hình th c n khi U ban nhân dân t nh ban hành ch th m i. i v i các cơ s s n xu t gi ng trong t nh m b o i u ki n s n xu t gi ng s ch b nh, có h p ng cung ng gi ng ra ngoài t nh và ư c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cho phép thì ư c ti p t c s n xu t bán ra ngoài t nh theo h p ng. 2. M i t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Ch th này s b x ph t theo quy nh c a pháp lu t. 3. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i U ban nhân dân các huy n ven bi n hư ng d n th c hi n Ch th này, ph i h p v i các cơ quan truy n thông có bi n pháp thông tin, tuyên truy n nâng cao nh n th c ngư i dân v t m quan tr ng c a vi c áp d ng th i gian gián o n sau v nuôi t nguy n ch p hành; hư ng d n quy trình, i tư ng nuôi thay th c i t o môi trư ng và tăng thu nh p; hư ng d n k thu t c i t o ao m nh m m b o an toàn d ch b nh, an toàn môi trư ng cho v nuôi tôm bi n năm 2009. Tăng cư ng công tác quan tr c môi trư ng, theo dõi di n bi n th i ti t... k p th i tham mưu U ban nhân dân t nh v th i gian cho phép s n xu t, di nh p gi ng và th nuôi tôm bi n t ng vùng nuôi và hình th c nuôi c th . 4. U ban nhân dân các huy n Bình i, Ba Tri, Th nh Phú ch o cho các cơ quan ch c năng, ài truy n thanh huy n, xã, th tr n ph bi n r ng rãi n i dung Ch th này cho các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh gi ng và ngư i nuôi tôm bi n trên a bàn bi t nghiêm ch nh ch p hành. Ch o các phòng ban ch c năng, i ki m tra liên ngành, U ban nhân dân các xã, th tr n có nuôi tôm bi n tăng cư ng qu n lý a bàn, k p th i phát hi n và x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m; ch o t nhân dân t qu n, ban qu n lý vùng nuôi v n ng nhân dân tích c c hư ng ng, tham gia giám sát ch t ch vi c ch p hành t t n i dung Ch th này; ng th i ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân t nh n u x y ra tình tr ng nuôi tôm bi n trong th i gian c t v trên a bàn ph trách. 5. Công an t nh có bi n pháp ch o, h tr cho các cơ quan chuyên môn và chính quy n a phương ki m tra, x lý các trư ng h p vi ph m.
  2. 6. ngh U ban M t tr n T qu c Vi t Nam t nh, các oàn th , các cơ quan thông tin h tr thông tin, v n ng nhân dân ch p hành nghiêm tinh th n Ch th này. Ch th này có hi u l c thi hành sau mư i ngày k t ngày ban hành./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c B o
Đồng bộ tài khoản