Chỉ thị số 12/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 12/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 12/CT-UB về việc thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1998 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 12/CT-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 12/CT-UB Hà N i, ngày 30 tháng 03 năm 1998 CH THN V VI C TH C HI N K HO CH TÍN D NG U TƯ NĂM 1998 Năm 1997 UBND thành ph ã có ch th s 08/CT-UB ngày 1/4/1997 v vi c Ny m nh u tư cho các doanh nghi p a phương Hà n i b ng ngu n v n tín d ng ưu aĩ c a Nhà nư c. Th c hi n quy t nh s 52/1998/Q -TTg ngày 3/3/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai k ho ch tín d ng u tư năm 1998. UBND thành ph Hà n i yêu c u giám c các S , Ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n t p trung ch o các doanh nghi p thu c mình qu n lý m t s vi c sau: 1. Coi tr ng ch o công tác u tư (k c u tư chi u sâu và u tư m i) nh m t ư c t c tăng trư ng cao và b n v ng trong quá trình th c hi n công nghi p hoá và hi n i hoá c a Th ô Hà n i. 2. Quan tâm ch o l p d án u tư, c bi t lưu ý n hi u qu u tư c a d án. Giám c các s , ngành, ch t ch UBND các qu n huy n xem xét d án k lư ng trư c khi trình UBND thành ph xem xét phê duy t. Các d án xin trình duy t ph i b o m. - i u tra k , ánh giá và xác nh th trư ng tiêu th . - Báo cáo tài chính c a doanh nghi p ph i trung th c. T ng n trong ó có (lãi, l , n quá h n, t ng v n hi n có) - L a ch n công ngh và thi t b m b o tính c nh tranh cao c a s n phNm. - Tính toán y các y u t " u vào" và " u ra" c a s n phNm b o m kh năng hoàn tr v n. - Có bi n pháp xem xét ánh giá d án c a th trư ng cơ quan c p trên (ch có c p trên) tr c ti p c a doanh nghi p làm ch u tư và ph i ghi rõ: "ch u trách nhi m v hi u qu u tư c a d án". 3. Các ch u tư d án ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c UBND thành ph v n i d ng c a d án, qu n lý s d ng v n vay hi u qu , hoàn tr v n vay úng th i h n.
  2. Do tính ch t và yêu c u c a t ng d án, UBND thành ph m i các ng chí lãnh o s ngành h u quan tham gia tư v n thNm nh d án u tư, c n nâng cao trách nhi m trong vi c nh n xét ánh giá d án giúp UBND thành ph có quy t nh phê duy t các d án m b o kh thi và hi u qu ng ch u trách nhi m giám sát vi c th c hi n u tư và v n hành khai thác d án sau u tư. TM/ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/ CH T CH PHÓ CH T CH Nơi nh n: - Ch t ch UBND TP ( báo cáo) - Các /c PCT UBND TP - Giám c các s , ban, ngành thành ph . - Ch t ch UBND các qu n, huy n - Lưu Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản