Chỉ thị số 12/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 12/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác, chỉ đạo thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 12/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 12/CT-UBND Hà N i, ngày 31 tháng 03 năm 2009 CH THN V VI C Y M NH CÔNG TÁC, CH O TH C HI N ÁN ƠN GI N HÓA TH T C HÀNH CHÍNH TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý Nhà nư c giai o n 2007 – 2010 (sau ây g i là án 30) ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph xác nh là nhi m v tr ng tâm, khâu t phá c i cách hành chính t nay n h t năm 2010. Vi c th c hi n thành công án này có ý nghĩa chính tr và kinh t h t s c to l n, thúc Ny tăng trư ng kinh t , c i thi n quan h gi a các cơ quan hành chính nhà nư c v i ngư i dân, doanh nghi p, b o m công khai minh b ch trong gi i quy t công vi c c a nhân dân, góp ph n phòng, ch ng tham nhũng có hi u qu . Trong th i gian qua, th c hi n s ch o c a Th tư ng Chính ph , UBND thành ph Hà N i ã t ch c th c hi n án 30 m t cách nghiêm túc và ã t k t qu bư c u. t p trung th c hi n có hi u qu án 30 trên a bàn thành ph , Ch t ch UBND thành ph yêu c u Giám c các S , Th trư ng các Ban, ngành c a thành ph , Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c nghiêm túc th c hi n m t s n i dung công vi c sau ây: 1. Quán tri t sâu r ng trong cán b và các t ng l p nhân dân v vai trò, ý nghĩa, t m quan tr ng trong vi c th c hi n án 30, qua ó nâng cao nh n th c c a cán b lãnh o, cán b th a hành trong vi c ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c. Giao T công tác th c hi n án 30 c a Thành ph ph i h p ch t ch v i C ng thông tin i n t c a Chính ph , S N i v , S Thông tin và Truy n thông và các cơ quan báo chí c a thành ph t ch c tuyên truy n, ph bi n r ng rãi v vai trò, ý nghĩa và yêu c u th c hi n án 30 trong công cu c i m i và tình hình Hà N i sau m r ng a gi i hành chính. 2. Các S , ban, ngành (k c các ngành tr c thu c ngành d c Trung ương óng trên a bàn thành ph ), UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c, các xã, phư ng, th tr n c n nghiêm túc th c hi n và hoàn thành vi c th ng kê, rà soát các th t c hành chính thu c thNm quy n qu n lý và do cơ quan, ơn v mình ang th c hi n có liên quan n ho t ng kinh doanh và i s ng c a nhân dân. ng th i, th c hi n vi c rà soát, ki n ngh v các th t c hành chính ang ư c th c hi n c p t nh, c p huy n, c p xã trên a bàn thành ph theo hư ng d n, yêu c u c a T Công tác th c hi n án 30 thành ph . Vi c th ng kê, rà soát các th t c hành chính ph i th c hi n xong trư c tháng 5 năm 2009 và công b công khai b th t c hành chính chung ang ư c th c hi n t i chính quy n c p xã, c p huy n trên a bàn thành ph Hà N i trong tháng 6 năm 2009 trên C ng thông tin i n t thành ph . K t thúc giai o n th ng kê, các S , ban, ngành, UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c, các xã, phư ng, th tr n có trách nhi m ti p t c th ng kê các th t c hành chính còn thi u, th t c hành chính m i ư c ban hành ho c s a i, b sung theo hư ng d n c a T công tác th c hi n án 30 thành ph . 3. Ch o sát sao công tác th c hi n án 30, nh kỳ hàng tháng báo cáo Ch t ch UBND thành ph k t qu th c hi n theo m u báo cáo c a T công tác th c hi n án 30 thành ph . Giao T Công tác th c hi n án 30 thành ph hư ng d n, ki m tra, ôn c các S , ngành, qu n, huy n, thành ph tr c thu c; xã, phư ng, th tr n trong vi c th c hi n án 30; nh kỳ t ng h p k t qu th c hi n, báo cáo Ch t ch UBND thành ph và T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph .
  2. 4. Yêu c u các S , ban, ngành, UBND c p huy n, c p xã thành l p T công tác th c hi n án 30 t dư i s ch o tr c ti p c a Giám c các S , Th trư ng các ban, ngành, Ch t ch UBND c p huy n, c p xã do Chánh Văn phòng làm T trư ng, lãnh o Phòng T ch c – Hành chính ( các S ), Phòng N i v ( các qu n, huy n, thành ph tr c thu c) làm cơ quan thư ng tr c và thành viên là i di n lãnh o các phòng, ban có liên quan ( c p xã do cán b Văn phòng là T trư ng, cán b Tư pháp là T phó và thành viên là các cán b có liên quan) tri n khai th c hi n án 30 theo yêu c u, hư ng d n c a T công tác th c hi n án 30 thành ph cho n khi k t thúc án; ng th i, b o m cơ s v t ch t, kinh phí và i u ki n làm vi c thích h p i v i nh ng cán b ư c giao th c hi n nhi m v . Trư c ngày 15/4/2009, các cơ quan, ơn v l p danh sách T công tác g i v UBND thành ph (qua T Công tác th c hi n án 30 thành ph b ng văn b n và qua a ch email: maithienthanh_vpubtp@hanoi.gov.vn) 5. Giám c S N i v ch trì, ph i h p v i Chánh Văn phòng UBND thành ph trong tháng 4 năm 2009 có văn b n hư ng d n các S , ban, ngành, qu n, huy n, thành ph tr c thu c t ch c th c hi n nghiêm túc s ch o c a Ch t ch UBND thành ph , ng th i thông qua vi c th c hi n án 30 ánh giá công tác thi ua khen thư ng, tinh th n trách nhi m và k cương hành chính c a cán b lãnh o và cán b , công ch c th a hành nhi m v t i các S , Ban, ngành, UBND các qu n, huy n thành ph tr c thu c, các xã, phư ng, th tr n. Ch t ch UBND thành ph yêu c u Giám c các S , Th trư ng các Ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c quán tri t và th c hi n nghiêm túc Ch th này, báo cáo k t qu th c hi n v UBND thành ph . CH TNCH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; ( báo cáo) - Thư ng tr c Thành y; ( báo cáo) - Thư ng tr c H NDTP( báo cáo) - CT, các PCT UBNDTP; Nguy n Th Th o - Các S , ban, ngành; - UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c; - CVP/PVP UBND TP; - NC, TH, HCTC; - Trung tâm Công báo; - Lưu VT, Th.NC (2b)
Đồng bộ tài khoản