Chỉ thị số 13/2002/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 13/2002/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 13/2002/CT-UB về việc hưởng ứng "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" trên địa bàn Hà Nội từ 15/4 - 15/5/2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 13/2002/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 13/2002/CT-UB Hà N i, ngày 29 tháng 03 năm 2002 CH THN V VI C HƯ NG NG '' THÁNG HÀNH NG VÌ CH T LƯ NG V SINH AN TOÀN TH C PH M'' TRÊN NA BÀN HÀ N I T 15/4 - 15/5/2002 Th c hi n Ch th 08/1999/CT - TTg ngày 15/4/1999 c a Th tư ng Chính ph v '' Tăng cư ng công tác m b o ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm'' (VSATTP); K ho ch s 1088/YT - BYT ngày 18/2/2002 c a B trư ng B Y t v tri n khai Tháng hành ng vì ch t lư ng VSATTP năm 2002, t 15/4/2002 n 15/5/2002 v in ch : '' Ngư i s n xu t, kinh doanh th c phNm có lương tâm''. B Y t ph i h p v i UBND Thành ph Hà N i t ch c L phát ng '' Tháng hành ng vì ch t lư ng VSATTP'' Hà N i, vào ngày 14/4/2002,t o à cho vi c duy trì m c cao hơn các ho t ng trong năm nh m phòng ch ng ng c và các b nh d ch do ăn u ng gây nên. Các ho t ng c n t p trung là: - Hư ng d n th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c v qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm (VSATTP) trong t t c các khâu t nuôi tr ng, s n xu t n khâu ch bi n thành th c phNm. - Huy ng m i hình th c phương ti n truy n thông thích h p giáo d c, hư ng d n nhân dân và c bi t là nh ng ngư i s n xu t kinh doanh th c phNm, nh m nâng cao nh n th c trách nhi m và lương tâm trong s n xu t, kinh doanh th c phNm. - Hư ng d n th c hi n các tiêu chí c a mô hình v sinh an toàn th c ăn ư ng ph , mô hình t ch c s n xu t kinh doanh rau s ch, t ch c ch văn minh thương nghi p. - Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra VSATTP các nơi tr ng rau, cơ s s n xu t, ch bi n, khu gi t m , các cơ s kinh doanh và tiêu th th c phNm. Tăng cư ng x lý các trư ng h p vi ph m các quy nh c a Nhà nư c. th c hi n có hi u qu Tháng hành ng, UBND Thành ph ch th các ngành, các c p có liên quan th c hi n nh ng nhi m v sau: 1. Các S : Y t , Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn (Chi c c Thú y, Chi c c b o v Th c v t, Trung tâm Khuy n nông), Thương m i, Giáo d c và ào t o, Du l ch, Công nghi p, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Văn hóa Thông tin ph i h p v i các cơ quan báo, ài tri n khai chi n d ch truy n thông v VSATTP trong Tháng hành ng.
  2. 2. Ngành Y t là ơn v thư ng tr c, thành l p các oàn thanh tra, ki m tra liên ngành ti n hành ki m tra các cơ s s n xu t, kinh doanh d ch v ăn u ng, th c ăn ư ng ph , b n t u, b n xe, b n ăn t p th . 3. S Thương M i ch o Chi c c Qu n lý th trư ng thành ph ph i h p v i các qu n, huy n có k ho ch ki m tra kh i ch theo tiêu chí m b o VSATTP và v sinh môi trư ng. L c lư ng qu n lý th trư ng tăng cư ng ph i h p ki m tra và x lý vi ph m v VSATTP t i các cơ s s n xu t kinh doanh d ch v ăn u ng, giám sát phát hi n hàng gi , chú tr ng các chuyên : rư u, bia, nư c gi i khát, các ch t ph gia, quy ch nhãn hàng hóa. 4. Ngành Giáo d c và ào t o ph i h p v i Trung tâm Y t Qu n, Huy n tăng cư ng ki m tra VSATTP t i b p ăn t p th c a các trư ng h c, d ch v ăn u ng xung quanh khu v c các trư ng ti u h c bán trú. c bi t chú tr ng n ngu n hàng th c phNm, sơ ch , ch bi n phòng tránh các v ng c. 5. S Công nghi p thành l p oàn ki m tra VSATTP t i các b p ăn t p th c a các nhà máy, xí nghi p. 6. Công an Thành ph có k ho ch ch o các c p tham gia v i các ngành ch c năng ki m tra x lý nh ng vi ph m Ngh nh 46/CP và Ngh nh 36/CP c a Th tư ng Chính ph . 7. UBND Qu n, Huy n, Xã, Phư ng có k ho ch ch o '' Tháng hành ng vì ch t lư ng VSATTP''; tham gia L phát ng; tăng cư ng công tác tuyên truy n, ph bi n ki n th c VSATTP, t ch c các oàn ki m tra và x lý các trư ng h p vi ph m N 46/CP c a Th tư ng Chính ph . 8. Chi c c Thú Y ph i h p v i l c lư ng Công an, Qu n lý th trư ng tăng cư ng ki m tra v sinh thú y và ki m d ch ng v t t i các lò m và các bàn th t bán trên th trư ng. 9. Chi c c B o v Th c v t tăng cư ng ki m tra vi c kinh doanh và s d ng thu c b o v th c v t, ki m tra và l y m u ng u nhiên trên các ru ng rau, x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m theo Lu t nh. 10. H in Ch Th p , H in Nông dân, H in Ph n , oàn TNCS H Chí Minh tích c c tham gia trong di u hành trong L phát ng; t ch c các bu i nói chuy n, hư ng d n v v n v sinh an toàn th c phNm. UBND Thành ph yêu c u các S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n và ngh các oàn th : Tham gia giao ban (t i S Y t Hà N i) vào các chi u th sáu hàng tu n c a Tháng VSATTP; g i báo cáo k t qu th c hi n Tháng VSATTP v Trung tâm Y t D phòng Hà N ii ( ơn v thư ng tr c Ban Ch o VSATTP) trư c ngày 20/5/2002 t ng h p báo cáo UBND Thành ph và B Y t . ( a ch b ph n thư ng tr c BC VSATTP: Trung tâm Y t D phòng Hà N i - S 36 ư ng Nguy n Chí Thanh - ng a - Hà N i, T: 8358976)
  3. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản